Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Toewijzingsregels standplaats Haspengouw, gemeente Voerendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToewijzingsregels standplaats Haspengouw, gemeente Voerendaal
CiteertitelToewijzingsregels standplaats Haspengouw gemeente Voerendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpHuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2020nieuwe regeling

08-12-2020

Gemeenteblad 2020, 345363

Tekst van de regeling

Intitulé

Toewijzingsregels standplaats Haspengouw, gemeente Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2020 de volgende regels vastgesteld:

 

In deze regels wordt verstaan onder:

 • Verhuurder: de gemeente Voerendaal (indien de corporatie Vanhier Wonen deze taak overneemt van de gemeente, wordt de corporatie verhuurder; omdat de corporatie in casu, geen tijdelijke huurovereenkomsten mag sluiten, ligt dat moment bij de overgang naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd);

 • Woonwagenbewoner(s): Persoon(personen) die zich van generatie op generatie als woonwagenbewoner hebben gemanifesteerd; hieronder vallen Roma, Sinti, ‘reizigers’ en rondreizende kermisexploitanten en circusartiesten. In geval van huwelijk of samenlevende volwassen partners dient minimaal één van de partners een woonwagenbewoner te zijn;

 • Afstammingsbeginsel: het beginsel dat een standplaats die vrij is / vrijkomt wordt verhuurd aan mensen die afstammen van mensen die van oudsher woonwagenbewoners zijn. Men moet aantonen van generatie op generatie woonwagenbewoners te zijn (ouders en grootouders). Of men op dit moment wel of niet woont op een woonwagenlocatie is niet van belang;

 • Ingeschrevene: een woonwagenbewoner (>18 jaar) die vermeld is op de wacht- en voorrangslijst; daartoe behoren ook zijn of haar partner en/of (stief-)kinderen;

 • Woonwagen: voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst; (bron: Woningwet);

 • Standplaats: een (onverhard) kavel, bestemd om geschikt te maken voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

 • Hoofdbewoner: degene die de huurovereenkomst met de verhuurder heeft gesloten voor een bepaalde standplaats, of eigenaar van een bepaalde standplaats is, en ingeschreven staat in de Basis Registratie Personen op het adres van die standplaats;

 • Wacht- en voorrangslijst: register van gegadigden, die voor een standplaats in aanmerking willen komen en kunnen aantonen dat zij tevens vóór 1 januari 2020 in een woonwagen of chalet op een standplaats woonden of hebben gewoond;

 • Coöptatie: het voordragen van een nieuwe bewoner door de overige, zittende bewoners Haspengouw;

 • Zittende bewoners: de hoofdbewoners van de overige standplaatsen op de woonwagenlocatie Haspengouw waar de toewijzing van de standplaats betrekking op heeft.

 

Regel 1:

De verhuurder draagt zorg voor het aanleggen en bijhouden van een register van standplaatszoekenden. (wacht- en voorrangslijst).

 

Regel 2:

De verhuurder zal een inschrijving weigeren c.q. een inschrijving doorhalen in het register indien blijkt dat de ingeschrevene:

 • a.

  de over te leggen bescheiden als genoemd in regel 6 onder III t/m VII niet / niet compleet binnen vier weken na aanzegging daartoe heeft overgelegd;

 • b.

  reeds een door de verhuurder aangeboden woonruimte – zoals een andere standplaats- heeft geweigerd;

 • c.

  andere woonruimte – zoals een andere standplaats of een woonwagen -heeft aanvaard;

 • d.

  verzoekt om doorhaling van de inschrijving;

 • e.

  overleden is;

 • f.

  in een periode van 5 jaar voorafgaande aan de inschrijving een huurovereenkomst door gerechtelijke tussenkomst ontbonden heeft gekregen op gronden die de inschrijver verwijtbaar zijn;

 • g.

  niet kan aantonen dat hij/zij vóór 1 januari 2020 in een woonwagen of chalet op een standplaats woonden of hebben gewoond;

 • h.

  op grond van antecedentenonderzoek niet in aanmerking kan komen voor een standplaats van verhuurder;

 • i.

  een standplaats op Haspengouw heeft geaccepteerd;

 • j.

  tot tweemaal toe een principe-toewijzing heeft geweigerd.

 

Regel 3:

De verhuurder wijst alleen dan een standplaats toe indien de gegadigde staat ingeschreven op de

wacht- en voorrangslijst.

 

Regel 4

De zittende bewoners worden betrokken bij de principe-toewijzing van standplaatsen en kunnen in de vorm van coöptatie daarmee een bijdrage te leveren aan het behoud van de leefbaarheid. Hiermee wordt het voor de zittende bewoners mogelijk om een ingeschreven gegadigde naar voren te schuiven als nieuwe bewoner. De wacht- en voorrangslijst blijft van kracht, indien de zittende bewoners binnen 4 weken na verzoek door het college geen gegadigde unaniem voordragen. Dan wordt de standplaats in principe toegewezen aan de hand van de vastgestelde wacht- en voorrangslijst.

 

Regel 5:

De verhuurder is bevoegd, indien dit in het belang van een rechtvaardige en doelmatige toewijzing van standplaatsen noodzakelijk is, af te wijken van de toewijzingsvolgorde van de wacht- en voorrangslijst.

 

Regel 6:

De verhuurder wijst aan de gegadigde die op grond van de gestelde regels als eerste voor toewijzing van een standplaats in aanmerking komt, de beschikbare standplaats toe door middel van verzending van een bericht van een principe-toewijzing. Met deze principe-toewijzing komt nadrukkelijk geen huurovereenkomst tot stand, ook niet als voorwaardelijke huurovereenkomst.

In het bericht van principe-toewijzing stelt de verhuurder de gegadigde in de gelegenheid:

 • I.

  de in principe toe te wijzen standplaats binnen een termijn van 4 weken na verzending van het bericht van principe-toewijzing, schriftelijk en onvoorwaardelijk te aanvaarden, en

 • II.

  gelijktijdig een ontvankelijke aanvraag om een omgevingsvergunning bouwen van een bouwwerk (plaatsen woonwagen) in te dienen, en

 • III.

  het Bibob-vragenformulier volledig en compleet met de vereiste bescheiden in te dienen, en

 • IV.

  een inkomensverklaring (voorheen IB60) aan verhuurder te overleggen, waaruit blijkt dat de gegadigde in staat is om aan de huurverplichtingen te voldoen, en

 • V.

  een bewijs, zijnde uittreksels uit het BRP (Basis Registratie Personen) van de ingeschrevene(n) en ouders of grootouders waaruit blijkt dat de potentiële huurder voldoet aan het afstammingsbeginsel; in geval van samenwonende of gehuwde partners dient minimaal één van de partners te voldoen aan het afstammingsbeginsel, en

 • VI.

  een document op grond waarvan kan worden vastgesteld of de huurder aan de betalingsverplichting kan voldoen zoals een recente loonstrook, een bewijs van uitkering of een jaaropgave, en

 • VII.

  een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

 

Regel 7:

Indien de gegadigde de principe-toegewezen standplaats niet binnen de gestelde termijn schriftelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt, dan wordt de standplaats via een principe toewijzing gekoppeld aan de standplaatszoekende die als eerstvolgende hiervoor in aanmerking komt. De niet aanvaarde principe-toewijzing wordt in dat geval geacht fictief te zijn geweigerd.

 

Regel 8:

Het Bibob-onderzoek en de in het kader van het Bibob-onderzoek verkregen informatie maken uitdrukkelijk onderdeel uit van de besluitvorming. Indien het Bibob-vragenformulier niet volledig en/of niet compleet met de vereiste bescheiden is aangeleverd, komt geen huurovereenkomst tot stand. Er komt tevens geen huurovereenkomst tot stand als de uitkomst van het Bibob-onderzoek daarvoor aanleiding geeft.

 

Regel 9:

Na (volledige) ontvangst van het in regel 6 gevraagde, na het van kracht worden van de vereiste omgevingsvergunning, het van kracht zijn van eventuele andere vergunningen/toestemmingen en indien het Bibob-onderzoek geen aanleiding geeft om af te zien van een huurovereenkomst, verstrekt de verhuurder de voor ingebruikname van de toegewezen standplaats vereiste tijdelijke huurovereenkomst aan de gegadigde ter ondertekening en retournering.

 

Regel 10:

De verhuurder kan in gevallen waarin de toepassing van deze regels naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, afwijken van deze regels.

 

Regel 11:

In de gevallen, waarin deze regel niet voorziet, beslist de verhuurder, waarbij deze zich uitsluitend zal laten leiden door overwegingen betrekking hebbend op een evenredige en rechtvaardige verdeling van de standplaatsen.

 

Regel 12:

De lijst van de op het moment van inwerkingtreding van deze regels geregistreerde gegadigden, wordt met behoud van de oorspronkelijke inschrijvingsdatum de tijdelijke wacht- en voorrangslijst.

 

Deze regels treden in werking m.i.v. de dag na openbare bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad.