Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Plassenschap Loosdrecht e.o.

Verordening op de heffing en invordering van rechten Plassenschap Loosdrecht e.o.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePlassenschap Loosdrecht e.o.
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rechten Plassenschap Loosdrecht e.o.
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van rechten Plassenschap Loosdrecht e.o.
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2021Nieuwe regeling

30-11-1194

bgr-2021-24

30111994

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rechten Plassenschap Loosdrecht e.o.

De Plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht en Omstreken,

 

 • -

  gelet op artikel 229 van de Gemeentewet jo. artikel 12 van de Gemeenschappelijke Regeling van het Plassenschap Loosdrecht e.o.;

 • -

  van oordeel, dat het gewenst is de Tarieventabel, behorend bij de Legesverordening Plassenschap 1993, aan te passen aan het gestegen prijspeil;

 • -

  overwegende dat het gewenst is de Legesverordening Plassenschap 1993 aan te passen aan de Gemeentewet

besluit vast te stellen

 

de navolgende Verordening op de heffing en invordering van rechten.

Artikel 1. Aard van de heffing en belastbaar feit

Rechten worden geheven ter zake van het door of vanwege het Plassenschap verlenen van de diensten, bedoeld in deze verordening en in de daarbij behorende tabel.

Artikel 2. Belastingplicht

De rechten worden geheven van de aanvrager danwel van degene voor wie de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 3. Tarieven

 • 1.

  Rechten worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 4. Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, nota of ander schriftuur.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur stelt de modellen vast van de in het eerste lid bedoelde bescheiden.

Artikel 5. Tijdstip en wijze van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving als bedoeld in artikel 4.

Artikel 6. Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van rechten ter zake van een in de tabel omschreven dienst wordt verleend op een verzoek als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tabel opgenomen bepaling.

Artikel 7. Vrijstellingen

Geen rechten worden geheven voor de stukken, door openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang gevraagd.

Artikel 8. Overdracht van bevoegdheden.

Het dagelijks bestuur is bevoegd de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing en de invordering van de rechten over te dragen aan een daartoe aangewezen ambtenaar.

Artikel 9.

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de "Legesverordening Plassenschap 1993", vastgesteld in de openbare vergadering van de Plassenraad van 26 november 1992, met dien verstande, dat zij van kracht blijft voor de heffing en de invordering van rechten voor diensten die voor de datum van inwerkingtreding zijn aangevraagd.

Artikel 10. lnwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na afkondiging, welke datum tevens de ingangsdatum van heffing is.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de heffing en invordering van rechten Plassenschap Loosdrecht e.o.".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Plassenraad op 30 november 1994.

voorzitter

secretaris

Tarieventabel 2021 Behorend bij de regelgeving van Plassenschap Loosdrecht e.o.

Besluit Motorboten

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

1.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 8 lid 1 van het Besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht indien:

a.

een snelvaarontheffing wordt verleend geldig gedurende een dag

€ 42,00

b.

een snelvaarontheffing wordt verleend geldig gedurende een jaar

€ 329,00

c.

een plaats op de wachtlijst voor een jaarontheffing

€ 15,00

2.

een aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele snelvaarontheffing ingevolge art.8 lid 2 Besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht.

€ 168,00

3.

een aanvraag tot het verkrijgen van een jaarontheffing ingevolge artikel 5 van het besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht (varen met ingeschakelde motor), geldig gedurende een jaar.

€ 34,00

4.

een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat ontheffing zoals genoemd onder 1b.

€ 24,00

Overige regelgeving

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

5.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 2 lid 1 Woonschepenverordening

€ 242,00

6.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge art. 10 Verordening Plassenschap Loosdrecht (verkoop, verhuur, diensten)

€ 77,00

7.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 14 lid 3 van de Verordening Plassenschap Loosdrecht (nachtelijk verblijf op een dagrecreatieterrein)

€ 69,00

8.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 16 Verordening Plassenschap Loosdrecht (kamperen)

€ 69,00

9.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 18 lid 6 Verordening Plassenschap Loosdrecht (ligplaatsontheffing)

€ 322,00

10.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 19 lid 2 Verordening Plassenschap Loosdrecht (voorwerpen in of boven water)

€ 212,00

11.

een aanvraag tot het verkrijgen van recht op voorrang bij schutting in de Mijndense sluis gedurende het gehele jaar

€ 261,00

 • -

  Indien binnen een maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, vergunning, vrijstelling of recht op voorrang deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 75% van de geheven rechten verleend.

 • -

  Indien op een later tijdstip dan onder 3 bedoeld, doch voor het tijdstip, waarop op de aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, vergunning of vrijstelling of recht op voorrang is beslist, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 25% van de geheven rechten verleend.

 • -

  Indien op een later tijdstip dan onder 4 bedoeld, een aanvraag tot verkrijging van een ontheffing, vergunning of vrijstelling of recht op voorrang wordt ingetrokken, wordt geen teruggaaf van de geheven rechten verleend.

Tarieven gebruik werkhaven Rimboe

-

Tarief gebruik werkhaven Rimboe per twee uren

€ 94,00

-

Tarief gebruik werkhaven Rimboe per dagdeel langer dan 2 uren

€ 167,00

-

Tarief gebruik werkhaven Rimboe gehele dag

€ 332,00

Tarieven passage Mijndense Sluis

-

kano's, rubberboten e.d.

€ 3,00

-

boten tot 8 meter

€ 5,00

-

boten van 8 tot 12 meter

€ 6,00

-

boten van 12 tot 15 meter

€ 7,00

-

boten langer dan 15 meter

€ 8,00

Uitgangspunten bij de tarieventabel 2021:

 • -

  De tarieven worden voor 2021 verhoogd conform de uitgangspunten in de kadernota van 2021 (een stijging met 1,8% t.o.v. 2020)

 • -

  Bij de berekening worden bedragen afgerond op € 1,00.

 • -

  De tarieven voor de Mijndense sluis zijn in 2020 met € 1,00 verhoogd en blijven in 2021 gelijk.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. gehouden op 1 oktober 2020 te Utrecht,

Mw. CLarson

Voorzitter

Mw. SStolwijk

Secretaris