Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent het Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing carbidschieten Deurne 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent het Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing carbidschieten Deurne 2020
CiteertitelUitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing carbidschieten Deurne 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deurne/CVDR490139/CVDR490139_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-202001-02-2021nieuwe regeling

15-12-2020

Gemeenteblad 2020, 348603

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent het Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing carbidschieten Deurne 2020

Burgemeester en wethouders van Deurne;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:73a, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Deurne 2018;

 

gehoord het advies van de politie en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

 

overwegende dat,

 

 • er in verband met het coronavirus (Covid-19) voor de aanstaande jaarwisseling een landelijk verbod is afgekondigd om consumentenvuurwerk af te steken;

 • dit verbod er is gekomen om zo extra druk op de medische zorg en de behandeling in ziekenhuizen in het bijzonder te voorkomen;

 • door het verbod er een run is ontstaan op producten die verband houden met carbidschieten;

 • carbidschieten naast overlast ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en zeker wanneer men daarmee weinig of geen ervaring heeft;

 • carbidschieten groepsvorming en dus besmettingsgevaar (Convid-19) in de hand werkt;

 • door dit verplaatsingseffect er een situatie ontstaat waardoor de doelstelling om de medische zorg te ontlasten niet of in mindere mate wordt bereikt;

 • het landelijk vuurwerkverbod geen navolging krijgt in de vorm van een landelijk carbidschietverbod;

 • vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) de gemeenten zijn opgeroepen om het carbidschieten zoveel mogelijk tegen te gaan met het oog op de aanstaande jaarwisseling;

 • in Deurne een algeheel verbod op carbidschieten geldt voor het gedeelte binnen de bebouwde kom;

 • voor buiten de bebouwde kom plaatsen of gedeelten van de gemeente kunnen worden aangewezen;

 • gelet op het vorenstaande een totaalverbod voor bepaalde tijd gerechtvaardigd is.

B e s l u i t e n :

 • I.

  Het gebied gelegen buiten de bebouwde kom van Deurne en de bijbehorende kerkdorpen aan te wijzen als verbodsgebied zoals afgebeeld op bijgaande gewaarmerkte tekening (bijlage 1).

 • II.

  Dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking.

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit geldt tot 1 februari 2021.

 

Besloten in de vergadering van 15 december 2020.

Burgemeester en wethouders van Deurne,

de secretaris,

R.R.M. Halffman

de burgemeester,

H.J. Mak

Bijlage 1 (kaart)