Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bodegraven-Reeuwijk

Compensatieregeling omzetverlies vrijwilligersorganisaties voor jeugd en jongeren als gevolg van de uitbraak van covid-19 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBodegraven-Reeuwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCompensatieregeling omzetverlies vrijwilligersorganisaties voor jeugd en jongeren als gevolg van de uitbraak van covid-19 2020
CiteertitelCompensatieregeling omzetverlies vrijwilligersorganisaties voor jeugd en jongeren als gevolg van de uitbraak van covid-19 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bodegraven-Reeuwijk/157551/CVDR157551_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-354240

Z/20/99380

Tekst van de regeling

Intitulé

Compensatieregeling omzetverlies vrijwilligersorganisaties voor jeugd en jongeren als gevolg van de uitbraak van covid-19 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;

 

overwegende, dat op grond van artikel 2, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011 (hierna: de Verordening), subsidie kan worden verstrekt voor het beleidsterrein maatschappelijke dienstverlening;

 

dat hun college op grond van artikel 2, tweede lid, van de Verordening, nadere regels kan stellen, waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein zoals bedoeld in het eerste lid, worden omschreven;

 

dat aan de algemene uitkering van het gemeentefonds voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een bedrag van € 16.400,00 is toegevoegd om lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, te compenseren in schade die als gevolg van de uitbraak van covid-19 is opgetreden in de periode van half maart tot 1 juni 2020;

 

dat het gewenst is om voor een goede verdeling van deze gelden regels te stellen;

 

gelet op artikel 2, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Bodegraven-Reeuwijk 2011;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Compensatieregeling omzetverlies vrijwilligersorganisaties voor jeugd en jongeren als gevolg van de uitbraak van covid-19 2020

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  gemiddelde maandomzet: de gemiddelde omzet per maand uit het meeste recente jaarverslag van de aanvrager;

 • -

  jeugd- en jongerenorganisatie: private, maatschappelijke jeugd- en jongerenorganisaties gevestigd in Bodegraven-Reeuwijk. De organisatie organiseert activiteiten voor jeugdigen en jongeren in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en kenmerkt zich door de inzet van vrijwilligers;

 • -

  schade: het nadelige financiële gevolg van de uitbraak covid-19.

Artikel 1.2 Doel van de regeling

De regeling beoogt bij te dragen aan de continuïteit van de jeugd- en jongerenorganisaties in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, door de nadelige financiële gevolgen van de uitbraak van covid-19 (deels) te compenseren.

Artikel 1.3 Reikwijdte

 • 1.

  De regeling is van toepassing op jeugd- en jongerenorganisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 • 2.

  De regeling beperkt zich tot jeugd- en jongerenorganisaties, die voor minimaal 80% uit vrijwilligers bestaan.

Artikel 1.4 Schadecompensatie

Er kan compensatie aangevraagd worden voor inkomstenverlies en gemaakte kosten in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 ten gevolge van de toen geldende coronamaatregelen, die maakten dat fysieke activiteiten niet meer georganiseerd konden worden, omdat samenkomsten in Nederland verboden werden. Het college gaat over tot vaststelling van de hoogte van de schade door te kijken naar het verschil tussen de gerealiseerde inkomsten en de gemiddelde maandomzet.

Artikel 1.5 Hoogte van de schadecompensatie en verdeelsleutel

Wanneer aan de voorwaarden voldaan wordt, zal in ieder geval een deel van het inkomstenverlies gecompenseerd worden. Dit bedrag zal verdeeld worden middels evenredige verdeling van de middelen met een maximum van €4.500,- per jeugd- en jongerenorganisatie met een eigen accommodatie en een maximum van €1.500,- voor jeugd- en jongerenorganisaties zonder eigen accommodatie.

Artikel 1.6 Subsidieplafond

Er is een bedrag van maximaal €16.400,- beschikbaar voor het totaal aan aanvragen op grond van deze regeling, gelijk aan het bedrag dat aan de gemeente beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid voor compensatie van jeugd- en jongerenorganisaties.

 

Hoofdstuk 2. Aanvraag en verstrekking

Artikel 2.1 Aanvraag

Er kan van deze regeling gebruik gemaakt worden door het formulier ‘aanvraag incidentele subsidie’ volledig in te vullen, te vermelden dat het compensatie omzetverlies SD Jeugd betreft en te voorzien van de gevraagde bewijsstukken. De aanvraag moet voor 31 december 2020 worden ingediend.

Artikel 2.2 Vaststelling

De schadecompensatie als bedoeld in artikel 1.5 wordt door het college vastgesteld.

Artikel 2.3 Uitkering

De schadecompensatie wordt uiterlijk op 1 maart 2021 uitgekeerd.

 

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Indien, gelet op het doel en de strekking van de regeling, de toepassing van de regeling kan leiden tot onbillijkheden van overwegende aard in niet precies te voorziene gevallen of groepen van gevallen, is het college bevoegd af te wijken van de regeling.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Bodegraven, 8 december 2020.

 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris,

drs. J.G. de Jager

 

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp