Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Aanvulling Wegsleepverordening Brielle 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvulling Wegsleepverordening Brielle 2020
CiteertitelAanvulling Wegsleepverordening gemeente Brielle 2020, art. 4.1 met sub c en d
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageWegsleepverordening Brielle (incl. aanvulling)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

aanvulling wegsleepverordening art. 4.1 met sub c en d

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 173 van de Wegenverkeerswet 1994
 3. artikel 1 van het Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2021aanvulling wegsleepverordening

27-10-2020

gmb-2021-772

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvulling Wegsleepverordening Brielle 2020

De raad van de gemeente Brielle;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2020;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

besluit:

 

Artikel 4, lid 1, van de Wegsleepverordening gemeente Brielle 2020, aan te vullen met sub c en d waardoor dit artikel als volgt luidt:

 

 

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedraagt:

  • a.

   op werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur € 319,00 excl. btw;

  • b.

   op werkdagen van 18.00 uur tot 08.00 uur en weekend en feestdagen € 335,00 excl. BTW;

  • c.

   uitvoeringstarief onvolledige berging op werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur € 210,00 excl. BTW;

  • d.

   uitvoeringstarief onvolledige berging op werkdagen van 18.00 uur tot 08.00 uur en weekend en feestdagen € 250,00 excl. BTW;

 • 2.

  Kosten bewaren van een voertuig

  • a.

   de kosten van het bewaren van een voertuig bedraagt € 11,00 excl. btw per etmaal of een gedeelte ervan;

 • 3.

  Het tarief wordt jaarlijks per 1 januari, en wel voor het eerst op 1 januari 2021 aangepast. Wijziging van de tarieven vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100 ), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gewijzigde tarief wordt berekend volgens de formule: het gewijzigde tarief is gelijk aan het geldende tarief op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin het wordt aangepast. Het wordt niet gewijzigd indien een indexering van het tarief leidt tot een lager tarief.

 

Deze wijziging treedt in werking na bekendmaking.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 27 oktober 2020.

de griffier, B.J. Nootenboom

de voorzitter, G.G.J. Rensen