Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de openbare orde, veilig en gezondheid (Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de openbare orde, veilig en gezondheid (Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2021)
CiteertitelAlgemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-202201-01-2024artikel 1:1, 1:4, 1:5, 1:7, 1:8, 1:10, 2:1, 2:3, 2:9, 2:16, 2:21, 2:23a, 2:24, 2:25, 2:25a, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:30, 2:30a, 2:31, 2:32, 2:33, 2:35, 2:37 t/m 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:44a, 2:47, 2:47a, 2:48, 2:48a, 2:49, 2:50, 2:50a, 2:51, 2:53, 2:57, 2:58, 2:59, 2:59a, 2:62, 2:64, 2:65, 2:66, 2:67, 2:68, 2:72, 2:73, 2:73a, 2:74, 2:74a, 2:74b, 2:74c, 2:75, 2:76, 2:77, 2:77a, 2:77b, 2:78, 2:79, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:12, 3:13, 3:14, 3:15, 3:17, 3:18, 3:19, 3:20, 3:21, 3:22, 4:1, 4:2, 4:3, 4:6, 4:8, 4:9, 4:10 t/m 4:12, 4:13, 4:15, 4:17, 4:18, 4:19, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:11, 5:13, 5:14, 5:15, 5:17, 5:18, 5:19, 5:20, 5:22, 5:23, 5:24, 5:24a, 5:25, 5:28, 5:29, 5:30, 5:31, 5:32, 5:33, 5:34, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 6:5, 6:6, 6:7

22-12-2022

gmb-2023-187623

01-01-202131-12-2022nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-351704

T20.13080

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de openbare orde, veilig en gezondheid (Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2021)

 

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1:1 Definities

(Vervallen)

Artikel 1:2 Beslistermijn

 • 1.

  Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verlengen.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing als beslist wordt op een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, derde lid en een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, tweede lid, aanhef en onder a.

Artikel 1:3  

(Vervallen)

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

(Vervallen)

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

(Vervallen)

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 1:7 Termijnen

(Vervallen)

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

(Vervallen)

Artikel 1:9  

(Vervallen)

Artikel 1:10 Lex Silencio Positivo

(Vervallen)

Hoofdstuk 2 Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu

Afdeling 1 Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

(Vervallen)

 

Afdeling 2 Betoging

Artikel 2:2  

(Vervallen)

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

(Vervallen)

Artikel 2:4  

(Vervallen; opgenomen in artikel 2:3)

Artikel 2:5  

(Vervallen; opgenomen in artikel 2:3)

 

Afdeling 3 Verspreiden van gedrukte stukken

Artikel 2:6  

(Vervallen)

 

Afdeling 4 Vertoningen op de weg

Artikel 2:7  

(Vervallen)

Artikel 2:8  

(Vervallen)

Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen

(Vervallen)

 

Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

 • 1.

  Het is verboden de weg, een weggedeelte of andere openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als dat gebruik:

  • a.

   door zijn omvang, vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengt aan de openbare plaats;

  • b.

   gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig enveilig gebruik daarvan;

  • c.

   een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats;

  • d.

   hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

  • e.

   een reclame-uiting betreft, zoals bedoeld in artikel 2:10a, lid 1;

  • f.

   een terras betreft, zoals bedoeld in artikel 2:10b, lid 1;

  • g.

   een bouwafval- of verhuiscontainer betreft, zoals bedoeld in artikel 2:10c, lid 1.

 • 2.

  Het college kan in het belang van de openbare orde of ter bescherming van de woon- en leefomgeving nadere regels stellen voor uitstallingen en containers/alle bouwgerelateerde objecten.

 • 3.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod, uitgezonderd het eerste lid onder e, f en g.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j of k van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 5.

  Het verbod in het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op:

  • a.

   evenementen als bedoeld in artikel 2:25;

  • b.

   standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18;

  • c.

   overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het gebruik van de weg is verleend.

 • 6.

  Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet of het Provinciaal wegenreglement.

Artikel 2:10a Verbod reclame-uitingen

 • 1.

  Het is verboden reclame-uitingen, waaronder driehoeksreclame-borden, billboards, sandwichborden, muppen en stadsplattegronden of anderszins te plaatsen op, in of boven een openbare plaats. Dit in het belang en ter bescherming van het uiterlijk aanzien en de woon- en leefomgeving.

 • 2.

  Het college kan in het belang van het uiterlijk aanzien of ter bescherming van de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van reclame-uitingen.

 • 3.

  Het verbod van lid 1 geldt niet voor derden die van de gemeente een exclusief recht op exploitatie van tijdelijke reclame-uitingen van commerciële aard verleend hebben gekregen. Een exclusief recht kan voor de gehele of een gedeelte van de gemeente worden verleend.

 • 4.

  In het geval er (nog) geen exclusief recht op exploitatie, als genoemd in lid 3, is verleend geldt het verbod van lid 1 niet ten aanzien van die lantarenpalen die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij de nadere regels.

Artikel 2:10b Terrassen

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een terras in te nemen op de weg, een weggedeelte of andere openbare plaats.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan het college de vergunning weigeren als:

  • a.

   Het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

  • b.

   het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, een weggedeelte of andere openbare plaats;

  • c.

   het gebruik de bruikbaarheid van de weg, een weggedeelte of andere openbare plaats belemmert of kan belemmeren;

  • d.

   het gebruik een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg, een weggedeelte of andere openbare plaats.

 • 3.

  Het college kan in het belang van het uiterlijk aanzien, de bruikbaarheid van de openbare ruimte of ter bescherming van de woon- en leefomgeving nadere regels stellen voor terrassen.

Artikel 2:10c Plaatsing bouwafval- en verhuiscontainer

 • 1.

  Het is verboden een bouwafval- of verhuiscontainer ten behoeve van de opslag van particulier afval te plaatsen op de weg of andere openbare plaats.

 • 2.

  Degene die voornemens is een bouwafval- of verhuiscontainer korter dan vier weken te plaatsen op de weg of andere openbare plaats, doet daarvan uiterlijk één week tevoren een melding aan het college.

 • 3.

  Degene die voornemens is een bouwafval- of verhuiscontainer langer dan vier weken te plaatsen op de weg of andere openbare plaats, vraagt daarvoor uiterlijk vier weken tevoren ontheffing aan bij het college.

Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegde bestuursorgaan een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend

  • a.

   als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, als de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;

  • b.

   door het college in de overige gevallen.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing voor zover in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam werkzaamheden worden verricht.

 • 4.

  Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wegenwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het Provinciaal wegenreglement, de waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening.

Artikel 2:12 Maken of veranderen van een uitweg

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 wordt de vergunning slechts geweigerd:

  • a.

   ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg;

  • b.

   als de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

  • c.

   als door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of

  • d.

   als er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de waterschapskeur of het provinciaal wegenreglement.

   

Afdeling 6 Veiligheid op de weg

Artikel 2:13  

(Vervallen)

Artikel 2:14  

(Vervallen)

Artikel 2:15  

(Gereserveerd; is reeds in 2008 vervallen)

Artikel 2:16 Openen straatkolken en dergelijke

(Vervallen)

Artikel 2:17  

(Vervallen)

Artikel 2:18  

(Vervallen)

Artikel 2:19  

(Vervallen)

Artikel 2:20  

(Vervallen)

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet of de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Artikel 2:22  

(Vervallen)

Artikel 2:23  

(Vervallen)

Artikel 2:23a (Slaap)verblijf op of aan de weg, in voertuigen en in kampeermiddelen

(Vervallen)

 

Afdeling 7 Evenementen

Artikel 2:24 Definities

(Vervallen)

Artikel 2:25 Evenement

(Vervallen)

Artikel 2:25a Categorie 0-evenement

(Vervallen)

Artikel 2:26 Ordeverstoring

(Vervallen)

 

Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2:27 Definities

(Vervallen)

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  De burgemeester weigert de vergunning als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

 • 3.

  (Vervallen)

 • 4.

  (Vervallen)

 • 5.

  (Vervallen)

Artikel 2:28a  

(Vervallen)

Artikel 2:29 Sluitingstijd

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  (Vervallen)

 • 4.

  (Vervallen)

 • 5.

  Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Wet milieubeheer is voorzien.

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

 • (Vervallen)

Artikel 2:30a Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

(Vervallen)

Artikel 2:31 Verboden gedragingen

(Vervallen)

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen

(Vervallen)

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

(Vervallen)

Artikel 2:34  

(Vervallen)

 

Adeling 9 Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten

Artikel 2:35  

(Vervallen)

Artikel 2:37 t/m 2:38

(Vervallen)

 

Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2:38a Definities

(Vervallen)

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning als:

  • a.

   (Vervallen)

  • b.

   de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

Artikel 2:40 Speelautomaten

(Vervallen)

 

Afdeling 11 Maatregelen ter voorkoming van overlast, gevaar of schade

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

(Vervallen)

Artikel 2:42 Plakken en kladden

(Vervallen)

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en dergelijke

(Vervallen)

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

(Vervallen)

Artikel 2:44a Geprepareerde voorwerpen

(Vervallen)

Artikel 2:45  

(Vervallen)

Artikel 2:46  

(Vervallen)

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

(Vervallen)

Artikel 2:47a Messen en andere voorwerpen als wapen

(Vervallen)

Artikel 2:48 Hinderlijk drankgebruik

(Vervallen)

Artikel 2:48a Hinderlijk lachgasgebruik

(Vervallen)

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

(Vervallen)

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

(Vervallen)

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties

(Vervallen)

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen of bromfietsen

(Vervallen)

Artikel 2:52  

(Vervallen)

Artikel 2:53 Bespieden van personen

(Vervallen)

Artikel 2:54  

(Vervallen)

Artikel 2:55  

(Vervallen)

Artikel 2:56  

(Vervallen)

Artikel 2:57 Loslopende honden

(Vervallen)

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

(Vervallen)

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

(Vervallen)

Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein

(Vervallen)

Artikel 2:60  

(Vervallen)

Artikel 2:61  

(Vervallen)

Artikel 2:62 Loslopend vee

(Vervallen)

Artikel 2:63  

(Vervallen)

Artikel 2:64 Bijen

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  (Vervallen)

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement.

 • 5.

  (Vervallen)

Artikel 2:65 Bedelarij

(Vervallen)

 

Afdeling 12 Bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:66 Definities

(Vervallen)

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

(Vervallen)

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

(Vervallen)

Artikel 2:69  

(Vervallen; het oude artikel 2.5.4 is nu opgenomen in artikel 2:68)

Artikel 2:70  

(Vervallen; dit artikel is verplaatst naar afdeling 8 (Toezicht op horecabedrijven) onder artikel 2:32)

 

Afdeling 13 Consumentenvuurwerk

Artikel 2:71 Definitie

In deze afdeling wordt onder consumentenvuurwerk verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in het Vuurwerkbesluit.

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

(Vervallen)

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

(Vervallen)

Artikel 2:73a Verbod carbid schieten

(Vervallen)

 

Afdeling 14 Drugsoverlast

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

(Vervallen)

Artikel 2:74a Verzameling van personen in verband met drugs

(Vervallen)

Artikel 2:74b Openlijk drugsgebruik

(Vervallen)

Artikel 2:74c Weggooien van spuiten en dergelijke

(Vervallen)

 

Afdeling 15 Bijzondere bevoegdheden van de burgmeester

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

(Vervallen)

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

(Vervallen)

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

(Vervallen)

Artikel 2:77a Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen

(Vervallen)

Artikel 2:77b Mosquito

(Vervallen)

Artikel 2:78 Wijkverboden

(Vervallen)

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

(Vervallen)

Hoofdstuk 3 Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 3:1 Afbakening

(Vervallen)

Artikel 3:2 Definities

(Vervallen)

Afdeling 2 Vergunning seksbedrijf

Artikel 3:3 Vergunning

(Vervallen)

Artikel 3:4  

(Vervallen)

Artikel 3:5  

(Vervallen)

Artikel 3:6 Aanvraag

(Vervallen)

Artikel 3:7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 wordt een vergunning geweigerd als:

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  (Vervallen)

 • 4.

  (Vervallen)

 • 5.

  (Vervallen)

Artikel 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning

(Vervallen)

Artikel 3:9 Intrekkingsgronden

 • 1.

  De vergunning wordt ingetrokken als:

 • 2.

  (Vervallen)

Artikel 3:10 Melding gewijzigde omstandigheden

(Vervallen)

Artikel 3:11 Verlenging vergunning

(Vervallen)

 

Afdeling 3 Uitoefenen seksbedrijf

 

Paragraaf 3.1 Regels voor alle seksbedrijven

Artikel 3:12 Sluitingstijden seksinrichtingen; aanwezigheid; toegang

(Vervallen)

Artikel 3:13 Adverteren

(Vervallen)

Paragraaf 3.2 Regels voor alle prostitutiebedrijven en prostituees

Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel prostituees

(Vervallen)

Artikel 3:15 Bedrijfsplan

(Vervallen)

Artikel 3:16  

(Vervallen)

Artikel 3:17 Verdere verplichtingen van de exploitant en beheerder prostitutiebedrijf

(Vervallen)

 

Paragraaf 3.3 Raam- en straatprostitutie

Artikel 3:18 Raamprostitutie

(Vervallen)

Artikel 3:19 Straatprostitutie

(Vervallen)

Artikel 3:20 Handhaving straatprostitutie

(Vervallen)

 

Afdeling 4 Overige bepalingen

Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten

(Vervallen)

Artikel 3:22 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

(Vervallen)

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1 Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting

Artikel 4:1 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

 • b.

  (Vervallen)

 • c.

  (Vervallen)

 • d.

  (Vervallen)

 • e.

  (Vervallen)

 • f.

  (Vervallen)

 • g.

  onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

 • 1.

  Het college kan per kalenderjaar collectieve festiviteiten aanwijzen, waarbij gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit met maximaal 15 dB(A) worden verhoogd.

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  (Vervallen)

 • 4.

  (Vervallen)

 • 5.

  (Vervallen)

 • 6.

  (Vervallen)

 • 7.

  (Vervallen)

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

(Vervallen)

Artikel 4:4  

(Vervallen)

Artikel 4:5  

(Vervallen)

Artikel 4:6 Overige geluidhinder

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  (Vervallen)

 • 4.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit 2012 of de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland.

   

Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4:7  

(Vervallen)

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

(Vervallen)

Artikel 4:9 Bestrijding en verspreiding planten

(Vervallen)

Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden

(Vervallen en opgenomen in de Bomenverordening Lansingerland 2012)

Artikel 4:10 t/m 4:12

(Vervallen)

Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

 • 1.

  Het is verboden op een door het college aangewezen plaats buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

  • a.

   onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

  • b.

   bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

  • c.

   kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, voor zover het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel;

  • d.

   mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  (Vervallen)

 • 4.

  Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door of krachtens de Wet ruimtelijke ordening of de Verordening bescherming landschap en natuur Zuid-Holland.

Artikel 4:14  

(Vervallen)

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Artikel 4:16  

(Vervallen)

 

Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4.17 Definitie

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: een onderkomen of voertuig waarvoor geen bouwvergunning in de zin van artikel 40 van de Woningwet is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  (Vervallen)

 • 4.

  (Vervallen)

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

(Vervallen)

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Afdeling 1 Parkeerexcessen

Artikel 5:1  

(Vervallen)

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf en dergelijke

(Vervallen)

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

(Vervallen)

Artikel 5:4 Defecte voertuigen

(Vervallen)

Artikel 5:5 Voertuigwrakken

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Provinciaal wegenreglement of de Verordening bescherming landschap en natuur Zuid-Holland.

Artikel 5:7 Reclamevoertuigen

(Vervallen)

Artikel 5:8 Parkeren van grote en uitzichtbelemmerende voertuigen

(Vervallen)

Artikel 5:9  

(Vervallen; opgenomen in artikel 5:8)

Artikel 5:10  

(Vervallen)

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

(Vervallen)

Artikel 5:12  

(Vervallen; opgenomen in artikel 2:51)

 

Afdeling 2 Collecteren

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving

(Vervallen)

 

Afdeling 3 Venten

Artikel 5:14 Definitie

(Vervallen)

Artikel 5:15 Ventverbod

(Vervallen)

Artikel 5:16  

(Vervallen)

 

Afdeling 4 Standplaatsen

Artikel 5:17 Definitie

(Vervallen)

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

(Vervallen)

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende

(Vervallen)

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen

 • 1.

  Artikel 5:18, eerste lid, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

 • 2.

  (Vervallen)

Artikel 5:21  

(Vervallen)

 

Afdeling 5 Snuffelmarkten

Artikel 5:22 Definitie

(Vervallen)

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

   

Afdeling 6 Openbaar water

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  (Vervallen)

 • 4.

  (Vervallen)

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Provinciale vaarwegenverordening of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

Artikel 5:24a Duiken vanaf bruggen en het zwemmen en baden nabij bruggen

(Vervallen)

Artikel 5:25 Ligplaats vaartuigen

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Vaarwegenverordening Zuid-Holland of de Verordening bescherming landschap en natuur Zuid-Holland.

 • 4.

  (Vervallen)

 • 5.

  (Vervallen)

Artikel 5:26  

(Vervallen)

Artikel 5:27  

(Vervallen)

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Vaarwegenverordening Zuid-Holland.

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen

(Vervallen)

Artikel 5:30 Veiligheid op het water

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Vaarwegenverordening Zuid-Holland.

Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen

(Vervallen)

 

Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

Artikel 5:31a  

(Vervallen)

Artikel 5:32 Crossterreinen

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, de Zondagswet of het Besluit geluidproductie sportmotoren.

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden

 • 1.

  (Vervallen)

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  (Vervallen)

 • 4.

  Het verbod is voorts niet van toepassing:

  • a.

   (Vervallen)

  • b.

   binnen de bij of krachtens de Provinciale verordening 'Stiltegebieden' aangewezen stiltegebieden, ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als 'toestel'.

 • 5.

  (Vervallen)

   

Afdeling 8 Vuurverbod

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 • 1.

  Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2.

  (Vervallen)

 • 3.

  (Vervallen)

 • 4.

  (Vervallen)

 • 5.

  Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening.

   

Afdeling 9 Asverstrooiing

Artikel 5:35 tot en met 5:37

(Vervallen)

Hoofdstuk 6 Sanctie, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1 Sanctie bepaling

(Vervallen)

Artikel 6:2 Toezichthouders

(Vervallen)

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

(Vervallen)

Artikel 6:4 Intrekking oude verordening

(Vervallen)

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

(Vervallen)

Artikel 6:6 Inwerkingtreding

(Vervallen)

Artikel 6:7 Citeertitel

(Vervallen)

Dit Raadsbesluit is vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 17 december 2020,

de plv griffier,

drs. Karin Koemans