Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van de burgemeester van de gemeente Tiel houdende regels omtrent vechtsportwedstrijden waarvoor de evenementenvergunningplicht geldt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Tiel houdende regels omtrent vechtsportwedstrijden waarvoor de evenementenvergunningplicht geldt
CiteertitelAanwijsbesluit vechtsportwedstrijden waarvoor de evenementvergunningplicht geldt
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Tiel/CVDR628474.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2020nieuwe regeling

17-12-2020

gmb-2020-349917

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Tiel houdende regels omtrent vechtsportwedstrijden waarvoor de evenementenvergunningplicht geldt

De burgemeester van de gemeente Tiel;

 

overwegende dat:

 • -

  landelijk is gebleken dat er bij sommige vechtsportevenementen en -gala’s een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties;

 • -

  in Tiel steeds meer zogenaamde hood fights - georganiseerde vechtsportwedstrijden tussen twee deelnemers in de openbare ruimte - plaatsvinden;

 • -

  de Vechtsportautoriteit in haar handreiking voor gemeentelijk beleid adviseert om full - contact vechtsportevenementen zoals MMA (mixed martial arts), kickboksen en Muay Thai, vergunningplichtig te maken, omdat de gemeente hiermee de mogelijkheid krijgt kwaliteitseisen te stellen aan zaken als veiligheid, een transparante bedrijfsvoering en financiering, sfeer en uitstraling;

 • -

  door het volgen van een evenementenprocedure gewaarborgd kan worden dat de politie tijdig een risico-inschatting van het vechtsportevenement kan maken;

 • -

  de veiligheid en gezondheid van deelnemers aan hood fights beter gewaarborgd kan worden als een vergunningprocedure wordt doorlopen;

 • -

  in de APV is bepaald dat ik categorieën van vechtsportevenementen kan aanwijzen die niet onder de vergunningvrijstelling en meldingsplicht vallen;

gelet op artikel 2:25, tweede lid, onder f, van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2019 (APV);

b e s l u i t :

 

 • I.

  de volgende categorieën vechtsportgala’s en -wedstrijden aan te wijzen, waarvoor een vergunningplicht geldt:

  • a.

   mixed Martial Arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Braziliaanse Mixed Martial Arts) en cage fight (kooigevecht);

  • b.

   kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten; en

  • c.

   hood fights in al hun varianten.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de burgemeester d.d. 17 december 2020.

ir. J. Beenakker

 

Bent u het niet eens met het besluit?

Neem dan contact met mij op. Dan leg ik besluit uit. Bent u het na onze uitleg nog steeds niet met het besluit eens? Dan kunt u bezwaar maken.

 

Hoe maakt u bezwaar?

U maakt bezwaar met een brief. Zet in de brief:

 • -

  uw naam en adres

 • -

  de datum

 • -

  een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit

 • -

  uw handtekening

Stuur uw bezwaar naar:

De burgemeester van de gemeente Tiel

T.a.v. Juridische Zaken

Postbus 6325

4000 HH Tiel

 

Zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit moet uw bezwaar bij ons binnen zijn.

 

Toelichting

Voor evenementen geldt een vergunningplicht of een meldingplicht. Sportwedstrijden zijn van de vergunning- en meldingplicht uitgesloten. De vrijstelling van de vergunningplicht voor het houden van vechtsportevenementen staat op gespannen voet met andere belangen, waaronder de bescherming van de openbare orde, veiligheid en gezondheid. De burgemeester kan categorieën van vechtsportwedstrijden aanwijzen waarvoor de vergunningplicht wél geldt.

 

In de APV is opgenomen dat aanvragen voor vechtsportevenementen geweigerd kunnen worden als de organisator of de aanvrager van de vergunning van slecht levensgedrag is (art. 2:25, lid 10 APV). Dit maakt ook de weg vrij voor een BIBOB toetsing van dit soort evenementen. In de wijziging van het BIBOB-beleid zal hiermee rekening worden gehouden.

 

Mixed Martial Arts en kickboksen

Dit is een gemengde vechtkunst die zich richt op het combineren van technieken uit verschillende vechtsporten, zoals worstelen(grappling), judo, kickboksen, boksen en jiujitsu muay thai. Deze combinatie heeft als doel het vormen van de meest effectieve vechtsport voor een in theorie vrij gevecht. Er zijn diverse varianten van Mixed Martial Arts en verschillende organisaties, ieder met zijn eigen kenmerken en regels, waaronder free fight (het vrije gevecht), valetudo (Braziliaans Mixed Martial Arts) en cage fight (kooigevecht).

 

Uit een bestuurlijke rapportage van de Dienst Regionale Recherche van de politie Amsterdam-Amstelland komt naar voren dat er bij vechtsportgala's sprake is van vervlechting tussen onderwereld en bovenwereld, hetzij in de organisatie van een dergelijk evenementen dan wel in de financiering ervan. Deze vervlechting is met name waargenomen bij Mixed Martial Artsgala's en kickboksgala's.

 

Hoodfights

Dit zijn – kort samengevat – georganiseerde vechtsportwedstrijden tussen twee deelnemers die plaatsvinden in de openbare ruimte (hood staat voor “buurt”).

 

Hood fights hebben daarnaast één of meer van de volgende kenmerken:

 • -

  de aard van de vechtsport die in wedstrijdverband plaatsvindt, wisselt. Deelnemers kunnen vooraf aangeven welke vechtsport ze willen beoefenen;

 • -

  er zijn geen duidelijke statuten, wedstrijdreglementen, gedragscodes- en gedragsregels waar organisatie en deelnemers zich aan moeten houden;

 • -

  het tijdstip en de locatie van de hood fights variëren sterk en worden pas zeer kort van tevoren bekendgemaakt;

 • -

  deelname aan hood fights staat in beginsel open voor iedereen, ongeacht leeftijd en het trainings- of wedstrijdniveau van de deelnemer. Deelnemers worden niet ingedeeld in een bepaalde klasse;

 • -

  om je aan te kunnen melden voor een hood fight moet je in beginsel lid zijn van een sociale netwerkgroep zoals Facebook, Instagram, Twitter, SnapChat, Tictoc en dergelijke, maar dat hoeft niet;

 • -

  de hood fights vinden niet plaats onder auspiciën van een sportbond of een ander overkoepelend vechtsportorgaan;

 • -

  er zijn geen of niet voldoende gekwalificeerde scheidsrechters, medische begeleiders of ringartsen en beveiligers aanwezig bij een hood fight;

 • -

  deelnemers zijn niet vanuit een sportbond verzekerd;

 • -

  de winnaar krijgt al dan niet prijzengeld uitgekeerd;

 • -

  wedstrijden worden gefilmd en gedeeld op social media;

 • -

  er wordt al dan niet op uitslagen gewed.

Hood fights in Tiel

De politie constateert dat er steeds vaker hood fights plaatsvinden in Tiel. Handhavend optreden tegen deelnemers en organisatie is vaak lastig. Juist in verband met de coronamaatregelen neemt buiten sporten een vlucht. De verwachting is dat er meer hood fights zullen plaatsvinden. De huidige coronamaatregelen verbieden de organisatie van evenementen, waaronder sportevenementen.

 

Wat zijn gevolgen van hoodfights?

Negatieve consequenties van hood fights zijn dat de openbare orde wordt aangetast, omdat in principe iedere willekeurige voorbijganger geconfronteerd kan worden met de gevechten. Dat kan gevoelens van onveiligheid met zich meebrengen. Het behoeft geen betoog dat de aanblik van verwondingen bij deelnemers niet prettig is. Ook kan de veiligheid en gezondheid van deelnemers en toeschouwers onvoldoende worden gewaarborgd vanwege onder andere het ontbreken van duidelijke regels, gecertificeerde scheidersrechters en ringartsen. Ook de aansprakelijkheid van deelnemers bij letsel is onvoldoende of niet verzekerd.

 

Welke regels gelden er normaliter voor vechtsportwedstrijden

Sportbonden en overkoepelende organisaties kennen statuten, sparring- en wedstrijdreglementen, gedragscodes en gedragsregels. Trainingen en wedstrijden vinden normaliter plaats in daarvoor ingerichte accommodaties (sporthal, sportzaal of sportschool) onder verantwoordelijkheid, begeleiding en aanwezigheid van een gecertificeerde trainer/begeleider, scheidsrechter(s) en ringarts(en). Organisatoren, instructeurs en deelnemers moeten zich daar aan houden.

 

Wat is het standpunt van de Vechtsportautoriteit over hoodfights?

De Vechtsportautoriteit heeft recent een statement naar buiten gebracht over hood fights. Zie hiervoor: https://www.vechtsportautoriteit.nl/nieuws/statement-nederlandse-vechtsportautoriteit-over-hood fights/

 

De VA heeft kennisgenomen van de zogenaamde 'hoodfights' die recent in Nederland zijn gehouden. Georganiseerde straatgevechten tussen jongeren die live op sociale media worden gestreamd. Mensen die in de martial arts actief zijn, dienen zich verre te houden van deze ondoordachte initiatieven, die de vechtsport in een zeer kwalijk daglicht zetten.

Diverse media gaven de afgelopen weken aandacht aan deze straatgevechten. Hieruit werd al snel duidelijk dat de betrokkenen geen idee hebben hoe onverantwoord ze bezig zijn. Jongeren, meestal onvoldoende getraind, krijgen een paar handschoenen en mogen elkaar te lijf gaan. Het wordt soms boksen genoemd, soms kickboksen, maar de VA ziet deze activiteiten zeker niet als vechtsport en distantieert zich ervan. De georganiseerde vechtsport heeft de gezondheid van de sporters centraal staan. De hoodfights zijn illegaal, er is geen enkele medische begeleiding aanwezig en de gezondheid en veiligheid van de deelnemers zijn verre van gewaarborgd.

 

De politie en gemeenten hebben inmiddels contact met de organisatoren, omdat zij met hun activiteiten op pleinen en parken de openbare orde verstoren. De VA heeft vernomen dat de organisatoren voornemens zijn om ringartsen en deskundige scheidsrechters in te schakelen voor hun straatgevechten. Gelukkig heeft de VA geen signalen ontvangen dat mensen uit onze sporten betrokken zijn of willen worden. Medewerking aan deze straatgevechten, buiten de structuur van de bonden en de VA om, is overduidelijk in strijd met de Algemene gedragsregels full contact vechtsporten waar elke sporter, trainer, sportschoolhouder en promotor zich aan verbindt door deelname aan wedstrijden in Nederland. Mensen uit de sport die toch medewerking verlenen aan dergelijke activiteiten, die de sport in diskrediet brengen, zullen door de VA buitenspel worden gezet.

 

Doel

Met het aanwijzen van hood fights als categorie van vechtsport waarvoor de evenementvergunningplicht geldt, kan de openbare orde en veiligheid en gezondheid van deelnemers en publiek beter worden gereguleerd.

 

Toetsingskader

Aanvragen om vergunning worden getoetst aan het bepaalde in de APV, de evenementennota en de in juli 2020 geactualiseerde versie verschenen van de uitgave “Regulering vechtsportgala’s: handreiking voor gemeentelijk beleid”. Belangrijkste aspecten uit deze handreiking zijn:

 • -

  Treedt in overleg met de aanvrager;

 • -

  Leg regels en voorwaarden op;

 • -

  Toets het levensgedrag van de organisator;

 • -

  Hanteer de richtlijn voor vechtsportevenementen van de Vechtsportautoriteit;

 • -

  Maak gebruik van de Wet Bibob;

Ter bescherming van de openbare orde wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de aangewezen categorieën van vechtsportwedstrijden en -gala’s alleen inpandig mogen plaatsvinden en niet op een openbare plaats.