Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening Starterslening gemeente Maasdriel 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening gemeente Maasdriel 2021
CiteertitelVerordening Starterslening gemeente Maasdriel 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

10-12-2020

gmb-2020-349740

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening gemeente Maasdriel 2021

De raad van de gemeente Maasdriel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2020

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Starterslening gemeente Maasdriel 2021

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

 • c.

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt onlosmakelijk met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening;

 • d.

  Gemeenterekening Starterslening: een rekening-courant bij SVn op naam van de gemeente, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • e.

  Aanvangsdraagkrachttoets of financiële toets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend;

 • f.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • g.

  Starterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • h.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • i.

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Starterslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • a.

  De gemeente Maasdriel heeft een gemeenterekening Starterslening ingericht ten laste waarvan aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid b gestelde voorwaarden, een Starterslening wordt verstrekt.

 • b.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • I.

   Van meerderjarige verblijfsgerechtigde personen;

  • II.

   Voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Maasdriel met een maximale koop(/-aanneem)som van € 325.000,- inclusief verbeterkosten en meerwerk;

  • III.

   Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG; De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning, met een maximum van € 30.000,-;

  • IV.

   Voor alle aanvragers genoemd in sub I geldt dat zij aantoonbaar nooit eerder een koopwoning in bezit hebben gehad.

 • c.

  Het college is bevoegd het in lid b, sub III en IV genoemde bedrag aan te passen.

 • d.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • a.

  De gemeente Maasdriel stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.

 • b.

  Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • c.

  Aanvragen, die in verband met het bepaalde in artikel 3 lid b niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid College

 • a.

  Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening toe te wijzen.

 • b.

  Het college wijst een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

 • a.

  Een aanvraag voor een Starterslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde wijze.

 • b.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • c.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • d.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • e.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • f.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • g.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • h.

  In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van de absolute grens van € 30.000,- en van het nog beschikbare budget.

 • i.

  Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag en Intrekking toewijzingsbesluit

 • a.

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Starterslening bij SVn in, indien:

  • I.

   Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  • II.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • III.

   De Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • IV.

   De koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

 • b.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • c.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor een Starterslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • a.

  Met de toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.

 • b.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • c.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening.

 • d.

  Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • e.

  SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • f.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Maasdriel en SVn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • a.

  Het College kan artikel 2 onder b buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • a.

  Deze verordening treedt in werking met ingang 1 januari 2021.

 • b.

  Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening gemeente Maasdriel 2021 wordt de verordening Starterslening gemeente Maasdriel 2018 ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening gemeente Maasdriel 2021’.

 

Aldus vastgesteld te Kerkdriel, 10 december 2020.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

mw. drs. H.P. vanOmmeren

de voorzitter,

H. vanKooten