Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent urgentie en verdeling van woonruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent urgentie en verdeling van woonruimte
CiteertitelUrgentiedraaiboek Hoeksche Waard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2020nieuwe regeling

17-11-2020

gmb-2020-348738

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent urgentie en verdeling van woonruimte

Urgentiedraaiboek Hoeksche Waard

 

Regeling verdeling van Woonruimte als bedoeld in artikel 5, lid 3 van de Huisvestingsverordening 2021-2025

 

 

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  Aanvraag: een aanvraag voor het verkrijgen van een urgentieverklaring.

 • b.

  Huisvestingsverordening: Huisvestingsverordening gemeente Hoeksche Waard 2021-2025.

 • c.

  Noodsituatie: een situatie waarin zich een opeenstapeling van problemen voordoet, die niet langer dan 12 weken kan blijven bestaan en waarin andere woonruimte de enige noodzakelijke oplossing is. De noodsituatie moet aantoonbaar zijn en niet dreigen te ontstaan.

 • d.

  Medische urgentie: woonurgentie op medische gronden; de huidige woning is om medische redenen niet meer passend, of passend te maken.

 • e.

  Passende woonruimte: de persoonlijke situatie stemt overeen met de criteria die voor die woning gelden onder andere qua inkomen, leeftijd en huishoudgrootte. Bij medische urgenties gelden mede de bepalingen in het advies van het onafhankelijk adviesorgaan met betrekking tot de geschiktheid van de woning.

 • f.

  Sociale urgentie: woonurgentie op sociale gronden.

 • g.

  Urgentieverklaring: verklaring die voor 12 weken wordt afgegeven aan een urgent woningzoekende waarbij deze, gedurende deze periode, bij de toewijzing voorrang krijgt boven andere woningzoekenden. De woningzoekende wordt als urgent woningzoekende ingeschreven.

 • h.

  Urgent woningzoekende: iemand die in een zodanige noodsituatie verkeert met betrekking tot wonen, dat binnen 12 weken woonruimte beschikbaar moet zijn. Deze persoon heeft een urgentieverklaring toegekend gekregen.

 • i.

  Woningcorporatie: HW Wonen.

Artikel 2. Algemene randvoorwaarden

 • 1.

  Een woningzoekende kan alleen een urgentieverklaring aanvragen als er sprake is van een acute noodsituatie én waarvoor het betrekken van andere woonruimte de enige noodzakelijke oplossing is.

   

 • 2.

  Op grond van artikel 5 van de Huisvestingsverordening kunnen de volgende groepen woningzoekenden in aanmerking komen voor een urgentieverklaring:

  • a.

   Woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen, die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten;

  • b.

   Woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen;

  • c.

   Vergunninghouders;

  • d.

   Woningzoekenden die hun woonruimte hebben of moeten verlaten in verband met een medische en/of sociale indicatie.

 • 3.

  Om voor een urgentieverklaring in aanmerking te komen, moet de woningzoekende aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • a.

   De woningzoekende is op het moment van indienen van een verzoek om een urgentieverklaring inwoner van gemeente Hoeksche Waard en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van gemeente Hoeksche Waard. Deze voorwaarde is niet van toepassing wanneer het gaat om vergunninghouders als bedoeld in artikel 28 van de Wet, woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen en personen uit een 24-uursinstelling;

  • b.

   De noodsituatie is ontstaan buiten eigen schuld en was door de woningzoekende niet voorzien, noch te voorkomen;

  • c.

   Met uitzondering van de vergunninghouders als bedoeld in artikel 28 van de Wet- staat de woningzoekende aantoonbaar geregistreerd als woningzoekende in de Hoeksche Waard en kan gezien zijn of haar inschrijfduur binnen 12 weken geen passende woning krijgen en heeft gedurende 12 weken actief op het passende aanbod gereageerd;

  • d.

   De woningzoekende kan aantonen eerst zelf naar een oplossing te hebben gezocht en de noodsituatie vraagt binnen 3 maanden om een oplossing waarvoor andere woonruimte de enige noodzakelijke oplossing is;

  • e.

   De woningzoekende heeft na het ontstaan van de noodsituatie die de aanleiding vormt voor de urgentieaanvraag geen sociale huurwoning geweigerd;

  • f.

   De woningzoekende heeft de afgelopen 2 jaar niet voor een zelfde soort problematiek een urgentieverklaring ontvangen of op het moment van het betrekken van de huidige woning was reeds sprake van een zelfde soort problematiek;

  • g.

   De woningzoekende is in staat een zelfstandig huishouden te voeren. Voor de eventueel aanwezige schulden heeft de woningzoekende de afbetaling voldoende geregeld:

   • de woningzoekende moet aantonen dat er op de datum van urgentieaanvraag een minnelijke schuldregeling via de gemeente of een wettelijke schuldregeling loopt, of

   • de woningzoekende moet aantonen dat deze op de datum van urgentieaanvraag gebruik maakt van een budgetbeheer regeling via de gemeente of

   • wanneer de woningzoekende alleen een huurschuld heeft, moet hij aantonen dat een adequate betalingsregeling is getroffen met de oude verhuurder waarbij rekening is gehouden met de beslagvrije voet.

  • h.

   De woningzoekende behoort op grond van de normen als geformuleerd in de Wet op de huurtoeslag wat betreft het inkomen én het vermogen tot de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid.

 • 4.

  De gemeente kan bij het beoordelen van sociale en medische urgentieaanvragen gebruik maken van een onafhankelijk adviesorgaan.

   

 • 5.

  Als aan een woningzoekende een urgentieverklaring wordt verstrekt, dan worden vanaf de datum van de afgifte van de urgentieverklaring de reacties van de urgent woningzoekende op het passende woningaanbod door de woningcorporatie met voorrang behandeld. Van urgent woningzoekenden wordt verwacht dat zij ook voorafgaand aan het toekennen van de urgentieverklaring actief op het passend aanbod reageren.

   

 • 6.

  Een urgent woningzoekende moet reageren op passende woningen in de gehele Hoeksche Waard. Een uitzondering kan gemaakt worden voor een mantelzorgverlener/ontvanger, een urgent woningzoekende met een medische indicatie en bij relatiebeëindiging waarbij sprake is van kinderen op de basisschool (zie bepalingen artikel 4 van dit urgentiedraaiboek Hoeksche Waard), als het voor die urgent woningzoekende van aanzienlijk belang is om in een bepaalde kern te wonen.

   

 • 7.

  De algemene bepalingen zoals beschreven in hoofdstuk 2 van de Huisvestingsverordening zijn eveneens van toepassing.

   

 • 8.

  Het urgentiedraaiboek Hoeksche Waard dient als leidraad voor het beoordelen van aanvragen voor een urgentieverklaring. Daarbij moet de persoonlijke situatie van de woningzoekende het uitgangspunt zijn bij het beoordelen van de urgentie. Dit betekent dat er géén blauwdrukbepalingen kunnen worden geformuleerd. Elke urgentieaanvraag wordt apart door de gemeente bekeken en beoordeeld.

HOOFDSTUK 2. Procedurebeschrijving

Artikel 3. Procedure

In het woonruimteverdeelsysteem krijgt een urgent woningzoekende bij het toewijzen van een huurwoning voorrang boven andere woningzoekenden. Om te kunnen bepalen of een woningzoekende urgent is, wordt de volgende procedure gevolgd:

 

 • 1.

  Een woningzoekende die van mening is dat hij of zij voor een urgentieverklaring in aanmerking komt, doet hiervoor een verzoek bij de gemeente;

 • 2.

  De gemeente informeert de woningzoekende over de aanvraagprocedure en de kosten. Op basis van deze informatie maakt de woningzoekende de keuze of hij of zij wel of geen verzoek wil indienen. Wanneer de woningzoekende voor urgentie in aanmerking wil komen, wordt een aanvraagformulier (zie bijlage 1) toegestuurd of verstrekt;

 • 3.

  De woningzoekende levert het volledig ingevulde aanvraagformulier in bij de gemeente. Daarnaast levert de woningzoekende de bijbehorende bewijsstukken aan. In geval van een aanvraag voor een sociale of medische urgentie brengt de gemeente de leges- en keuringskosten direct bij de woningzoekende in rekening;

 • 4.

  De gemeente controleert of de aanvraag compleet is. De aanvraag wordt geregistreerd en de woningzoekende ontvangt een ontvangstbevestiging. De gemeente kan de aanvraag voor advies voorleggen aan een onafhankelijk adviesorgaan. Het adviesorgaan nodigt de woningzoekende in principe binnen 2 weken uit voor een persoonlijk gesprek. De in het aanvraagformulier gevraagde bewijstukken, moet de woningzoekende overleggen. Het onafhankelijk adviesorgaan controleert de bewijsstukken. Binnen 4 weken na het indienen van de adviesaanvraag bij het onafhankelijk adviesorgaan brengt het onafhankelijk adviesorgaanadvies uit aan de gemeente.

 • 5.

  De gemeente betrekt het advies van het onafhankelijk adviesorgaan bij het nemen van een besluit op de aanvraag:

  • -

   Bij een negatief besluit wordt de woningzoekende schriftelijk geïnformeerd met een kopie van het advies en wordt de urgentieverklaring niet afgegeven.

  • -

   Bij een positief besluit wordt de woningzoekende schriftelijk geïnformeerd. Daarin wordt de werking van de urgentieverklaring vermeld. De verzenddatum van de besluitbrief is ook de ingangsdatum van de urgentieperiode. In de brief geeft de gemeente een uitleg over het zoekgebied, het verlengen van de urgentieverklaring en de voorwaarden waaronder de urgentieverklaring wordt afgegeven.

  • -

   De gemeente informeert de woningcorporatie over het verlenen van de urgentieverklaring. De woningcorporatie registreert de woningzoekende als urgent woningzoekende. Vanaf dat moment wordt de urgent woningzoekende met voorrang behandeld.

 • 6.

  Met een toegekende urgentieverklaring moet de urgent woningzoekende zelf initiatief nemen op de woningmarkt.

 • 7.

  De woningcorporatie behandelt de reacties van de urgent woningzoekende op het passende woningaanbod gedurende 12 weken met voorrang. Daarbij wordt er naar gestreefd dat de urgent woningzoekende binnen 12 weken passende woonruimte vindt. Als dit niet lukt, dan kan de gemeente de urgentietermijn in bijzondere gevallen met 12 weken verlengen.

 • 8.

  De urgent woningzoekende vraagt het verlengen van de urgentieverklaring 1 week voor het verstrijken van de urgentietermijn schriftelijk aan bij de gemeente.

 • 9.

  De urgentietermijn wordt niet verlengd wanneer de urgent woningzoekende gedurende 12 weken niet actief op al het passende woningaanbod heeft gereageerd.

 • 10.

  Bij reacties van meerdere urgent woningzoekenden op 1 woning, geldt hetgeen is vastgelegd in artikel 8 van de Huisvestingsverordening.

 • 11.

  Wanneer de urgent woningzoekende een passend aanbod voor een woning heeft geweigerd, vervalt de urgentieverklaring.

HOOFDSTUK 3. Urgentieregeling

Artikel 4. Voorwaarden woningzoekenden per groep

Personen komende uit een instelling voor tijdelijke opvang

 • 1.

  Het gaat hierbij om woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen (bijvoorbeeld verslavingsklinieken of jongeren uit jeugdhulpverlenings-instellingen), die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten. Naar het oordeel van de gemeente is er sprake van een dringend huisvestingsprobleem als uit de rapportage van de (erkende) hulpverleningsinstelling blijkt dat:

  • a.

   De woonruimte is verlaten in verband met psychische en/of fysiek geweld of bedreiging daarmee;

  • b.

   Terugkeer naar de woonruimte onmogelijk is;

  • c.

   Opvang plaatsvindt in een 24 uurs opvanginstelling en betrokkene hier reeds meer dan 21 dagen verblijft;

Mantelzorg indicatie

 • 2.

  De gemeente kan een urgentieverklaring verlenen aan mantelzorgverleners of mantelzorgontvangers. Hierbij zijn de volgende voorwaarden alle van toepassing:

  • a.

   Degenen die mantelzorg ontvangt/verleent moet aantoonbaar ingeschreven staan als woningzoekende in de Hoeksche Waard en actief reageren op al het passende aanbod;

  • b.

   Er is sprake van langdurige zorg (minimaal 1 jaar) en de mantelzorger verleend voor minimaal 8 uur per week zorg aan de mantelzorgontvanger;

  • c.

   De reisafstand tussen mantelzorgontvanger en verlener bedraagt vóór urgentieverlening meer dan 5 kilometer en na woningtoewijzing minder dan 5 kilometer;

  • d.

   De beoordeling van de aanvraag wordt voorgelegd aan het team Wmo. Er moet sprake zijn van een mantelzorgindicatie;

  • e.

   Er is niet eerder een mantelzorg urgentieverklaring verleend aan het huishouden of op het adres;

  • f.

   Óf de mantelzorger óf de aanvrager moet in de Hoeksche Waard wonen.

Vergunninghouders

 • 3.

  De gemeente verleent een vergunninghouder, die door de regievoerder van het COA aan de gemeente is gekoppeld, automatisch een beschikking tot indeling in een urgentiecategorie.

Sociale indicatie

 • 4.

  De woningzoekende of een lid van zijn of haar huishouden komt op sociale indicatie in aanmerking voor een urgentieverklaring, als hij of zij een probleem heeft van sociale/ maatschappelijke aard dat past binnen de criteria genoemd onder artikel 4, lid 6 van het urgentiedraaiboek Hoeksche Waard waardoor de huidige zelfstandige woonruimte niet langer geschikt is.

   

 • 5.

  De woningzoekende komt niet in aanmerking voor een urgentie op sociale indicatie wanneer de woningzoekende de afgelopen 2 jaar voor dezelfde soort problematiek een urgentieverklaring heeft ontvangen of dat op het moment van het betrekken van de huidige woning reeds sprake was van een zelfde soort problematiek.

   

 • 6.

  Criteria voor een sociale indicatie:

  • a.

   Ernstig psychisch en/of lichamelijk geweld: Mishandeling of bedreiging daarmee. De woningzoekende kan/kon hierdoor niet in de oorspronkelijke woning blijven. De woningzoekende moet het geweld of de bedreiging zelf aantonen met relevante bewijsstukken. Bewijsstukken zijn rapporten van psychologen, artsen, maatschappelijk werker, jeugdzorg, meldcode AMK en/of politierapporten. Een aangifte bij de politie kan de aanvraag ondersteunen, maar is niet in alle gevallen voldoende bewijs dat er sprake is van een acute noodsituatie.

  • b.

   Kindermishandeling: Wanneer er sprake is van minimaal 1minderjarig kind dat niet bij beide ouders kan verblijven, bijvoorbeeld in geval van mishandeling of bedreiging daarmee en de ouder die als enige de zorg over de kinderen heeft toegewezen gekregen uit de woning moet vertrekken om reden van bescherming. De woningzoekende moet het geweld of de bedreiging zelf aantonen met relevante bewijsstukken. Bewijsstukken zijn rapporten van psychologen, artsen, maatschappelijk werker, jeugdzorg, meldcode AMK en/of politierapporten.

  • c.

   Psychosociale problematiek: Er moet sprake zijn van ernstige psychische problematiek als gevolg van de woonomstandigheden. Dit uit zich onder meer in dreiging tot suïcidepogingen of psychiatrische opnames. Andere woonruimte is de enige noodzakelijke oplossing. Bewijsstukken zijn rapporten van bijvoorbeeld psychologen, artsen en maatschappelijke werker.

  • d.

   Relatiebeëindiging: Relatiebeëindiging (echtscheiding verbreking geregistreerd partnerschap, verbreking samenlevingscontract en beëindiging samenwoning zonder overeenkomst) kan alleen tot een urgentieverklaring leiden als alle onderstaande voorwaarden van toepassing zijn:

   • er minimaal 1 minderjarig kind is én

   • de partners aantoonbaar gedurende minimaal 2 aaneengesloten jaren samen op 1 adres wo(o)n(d)en en tot minimaal 3 maanden voor de aanvraagdatum samenwoonden én

   • er sprake is van de dagelijkse zorg voor de kind(eren) door de woningzoekende (dus geen bezoekregeling of gedeelde zorg) en de kinderen staan bij deze partner in de Basisregistratie Personen geregistreerd én

   • geen van de partners door middel van overname van de huurovereenkomst of de hypotheek, dan wel op andere wijze in de woningbehoefte kan of had kunnen voorzien én

   • aangetoond is dat in de procedure door de partner met de zorg over de kinderen het recht is geclaimd om in de huidige woning te blijven en aangetoond is dat de claim op de woning door de rechtbank niet is toegekend én

   • de woningzoekende de kinderbijslag van de SVB op de eigen bankrekening ontvangt én

   • de woningzoekende aantoonbaar geregistreerd staat als woningzoekende en gedurende 3 maanden actief op al het passend woningaanbod heeft gereageerd.

  • Toelichting: In het geval van echtscheiding en ontbinding van geregistreerd partnerschap in de Basisregistratie Personen is een echtscheidingsvonnis of vergelijkbaar bewijs (echtscheidingsconvenant) vereist waaruit blijkt dat de rechter heeft afgeweken van het verzoek tot toewijzing van de woning aan de partij die de zorg van de kinderen op zich neemt.

    

   In geval van ontbinding van het notarieel vastgelegd samenlevingscontract en verbreking van de samenwoning is een vonnis of vergelijkbaar bewijs vereist waaruit blijkt dat het niet is gelukt om de woning o.g.v. het huurrecht op naam te krijgen van de partij die de zorg van de kinderen op zich neemt.

    

   Zoekgebied: Als er kinderen op de basisschool bij betrokken zijn, wordt in eerste instantie de huidige woonplaats als zoekgebied aangehouden. Wanneer er binnen dit zoekgebied geen passende woonruimte is vrijgekomen in de eerste 12 weken, dan wordt het zoekgebied bij het verlengen van de urgentieverklaring uitgebreid tot de gehele Hoeksche Waard.

    

   Co-ouderschap: De urgentie is bedoeld om in een complexe situatie, waarbij kinderen op de basisschool zijn betrokken, snel een uitkomst te bieden. Bij co-ouderschap en gedeelde zorg wordt geen urgentie toegekend als de andere co-ouder (dan de woningzoekende) over woonruimte blijft beschikken.

  • e.

   Gedwongen verkoop van een woning in gemeente Hoeksche Waard. De woningzoekende moet dit aantonen door middel van een schriftelijke verklaring van de bank of hypotheekverstrekker. De gedwongen verkoop is aantoonbaar niet het gevolg van verwijtbaar (betaal)gedrag van de woningzoekende. De woningzoekende moet bewijsstukken aanleveren waaruit blijkt er geen sprake is van verwijtbaarheid. Bewijsstukken zijn brieven hypotheek, bank, deurwaarder, advocaat.

  • f.

   Onvoorziene calamiteiten: Dit zijn de situaties waarin de zelfstandige woning van de woningzoekende buiten zijn/haar schuld om door een calamiteit zoals brand, ernstige waterschade of explosie onbewoonbaar is en de woningzoekende niet meer naar de woning kan terugkeren. Hiervoor bestaat een procedure buiten de urgentieregeling en wordt gebruik gemaakt van de hardheidsclausule. In deze gevallen wordt de corporatie gevraagd direct een woning ter beschikking te stellen uit het bestand van beschikbare woningen.

  • g.

   Sloop en ingrijpende renovatie: Hiervoor geldt dat de woningcorporatie een Sociaal Plan opstelt, waarin de procedure en wederzijdse rechten en plichten van zowel verhuurder als huurder staan beschreven. De gemeente verleent geen urgentieverklaring als gevolg van sloop en ingrijpende renovatie.

Medische indicatie

 • 7.

  Een woningzoekende die in een om medische redenen onhoudbare woonsituatie verkeert, kan in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Het gaat om acute medische problemen, die niet konden worden voorzien, waardoor de huidige woning niet meer geschikt is en betrokkene niet meer kan functioneren in de huidige woning.

   

 • 8.

  De gemeente beoordeelt of de huidige woning aangepast kan worden aan de behoefte van de woningzoekende. Wanneer de huidige woning niet aangepast kan worden, wordt bekeken of het verlenen van een urgentieverklaring voor andere woonruimte mogelijk is. Hierover kan advies worden ingewonnen bij een onafhankelijk adviesorgaan.

   

 • 9.

  De gemeente adviseert op basis van lid 7 en 8 van dit artikel over het al dan niet afgeven van een medische urgentie. Wanneer verhuizen naar oordeel van de gemeente spoedeisend en de goedkoopste adequate voorziening is, wordt in deze situatie een positief advies afgegeven. Onderdeel van het advies kan zijn dat een bepaald woningtype wordt geadviseerd of dat een plaatsgebonden urgentie wordt afgegeven.

HOOFDSTUK 4. Afwijzen of intrekken urgentieverklaring

Artikel 5. Richtlijnen voor mogelijke afwijzing sociale urgentie

 • 1.

  De woningzoekende verkeert in een noodsituatie, maar komt van buiten de regio. Het is in principe niet de taak van gemeente Hoeksche Waard om een woningzoekende van buiten de gemeente met een noodsituatie die daar ontstaat op te vangen, met uitzondering van vluchtelingen, woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen en personen uit een 24-uursinstelling. De woningzoekende moet de noodzaak om zich in gemeente Hoeksche Waard te vestigen altijd aantonen.

   

 • 2.

  Er is geen sprake van een noodsituatie als eerder omschreven.

   

 • 3.

  Relatiebeëindiging, waarbij niet aan alle voorwaarden is voldaan zoals beschreven is in hoofdstuk 3, is geen reden voor het afgeven van een urgentieverklaring.

   

 • 4.

  Bij een belastbaar huishoudjaarinkomen of een vermogen die verzilvering van een urgentieverklaring bij toewijzing in een sociale huurwoning niet mogelijk maken.

   

 • 5.

  Daarnaast leiden onderstaande zaken in principe niet tot een urgentieverklaring:

  • a.

   Bij problemen met familie;

  • b.

   Bij inwoning;

  • c.

   Bij herinneringen aan overleden partner of familielid;

  • d.

   Bij psychosociale problemen (tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie);

  • e.

   Bij gedwongen verkoop van eigen woning door eigen verantwoordelijkheid;

  • f.

   Bij technische/hygiënische niet adequate woning (bijv. achterstallig onderhoud, tocht, vocht of ongedierte);

  • g.

   Bij buren- of omgevingsoverlast (ruzie, lawaai);

  • h.

   Bij heimwee naar een voorgaande woonplaats, omgeving of oude buurt;

  • i.

   Bij huuropzegging door de verhuurder van woningzoekende zonder vervangende woonruimte;

  • j.

   Bij samenwonen, trouwen of gezinsuitbreiding;

  • k.

   Bij gezinshereniging;

  • l.

   Bij terugkeer uit het buitenland;

  • m.

   Bij een te grote, te kleine of te dure woning;

  • n.

   Bij het wonen op een etage, flat, of andere woning die niet passend is;

  • o.

   Bij een te grote afstand woon/werkverkeer;

  • p.

   In verband met leeftijd het niet meer kunnen onderhouden van de woning, huishouden of tuinonderhoud (=voorzienbaar).

Artikel 6. Redenen voor afwijzen verlenging urgentieverklaring

De volgende gronden zijn redenen om een verzoek om het verlengen van de urgentieverklaring af te wijzen:

 • a.

  Wanneer de urgent woningzoekende gedurende 12 weken niet heeft gereageerd op al het passende woningaanbod in gemeente Hoeksche Waard. Een urgent woningzoekende moet op het totale passende aanbod reageren;

 • b.

  Wanneer de urgent woningzoekende een toegewezen passende woning heeft geweigerd;

 • c.

  Wanneer niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de huisvestingsverordening en het urgentiedraaiboek (gewijzigde omstandigheden);

 • d.

  Wanneer de urgent woningzoekende zelf aangeeft geen behoefte meer te hebben aan de urgentieverklaring;

 • e.

  Wanneer de urgent woningzoekende verzuimd om het verlengen van de urgentieverklaring 1 week voor het verstrijken van de urgentietermijn schriftelijk aan te vragen, stopt de werking van urgentieverklaring na 12 weken.

Artikel 7. Intrekken van de afgegeven urgentieverklaring

Het intrekken van de afgegeven urgentieverklaring vindt plaats als de urgent woningzoekende:

 • a.

  Niet langer als woningzoekende als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Huisvestingsverordening is aan te merken;

 • b.

  Bij zijn aanvraag gegevens heeft verstrekt waarvan hij of zij wist of kon vermoeden dat deze onjuist of onvolledig waren;

 • c.

  Eenmaal een aanbod voor een passende woning heeft geweigerd;

 • d.

  Bij overlijden of verhuizing van de urgent woningzoekende;

 • e.

  Wanneer de urgent woningzoekende zelf aangeeft geen behoefte meer te hebben aan de urgentieverklaring.

Artikel 8. Evaluatie urgentiedraaiboek

Eén keer per jaar wordt een bijeenkomst belegd met de uitvoerenden van de gemeente en corporatie(s) om ervaringen uit te wisselen.

Artikel 9. Klachten

Woningzoekenden kunnen bij klachten inzake de woonruimteverdeling in de Hoeksche Waard contact opnemen met de Regionale Klachtenadvies Commissie. Deze commissie brengt vanuit een onafhankelijke positie een bindend advies uit richting huurder en verhuurder.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, in gevallen waarin toepassing van de regelgeving naar hun oordeel leidt tot een bijzondere hardheid, conform het bepaalde in de Huisvestingsverordening, ten gunste van de woningzoekende af te wijken van bovenstaande urgentiegronden.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard op 17 november 2020.

B. W. Silvis-de Heer

secretaris

B. van Hemmen

burgemeester

Bijlage 1 Aanvraagformulier urgentie Hoeksche Waard

 

Dit formulier graag volledig ingevuld inleveren bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 14 0186 / 088-647 36 47 of administratiewmo@gemeentehw.nl

 

Aanvraag Urgentie

 

Gegevens aanvrager

 

Voorletters en achternaam:

____________________________________________________________

 

Adres:

____________________________________________________________

 

Postcode en woonplaats:

____________________________________________________________

 

Geslacht:

____________________________________________________________

 

Geboortedatum:

____________________________________________________________

 

Burgerservice-nummer:

____________________________________________________________

 

Telefoonnummer:

____________________________________________________________

 

Telefoon mobiel:

____________________________________________________________

 

E-mail adres:

____________________________________________________________

 

Nationaliteit:

____________________________________________________________

 

 

Burgerlijke staat

☐ Gehuwd ☐ Weduwe/Weduwnaar

☐ Samenwonend ☐ Gescheiden, sinds: _________________________

☐ Ongehuwd ☐ Samenwoning verbroken, sinds:__________________

 

 

 

 

Gegevens partner

 

Voorletters en achternaam:

____________________________________________________________

 

Geslacht:

____________________________________________________________

 

Geboortedatum:

____________________________________________________________

 

Burgerservice-nummer:

____________________________________________________________

 

Nationaliteit:

____________________________________________________________

 

 

 

 

Samenstelling huishouden

 

Aantal personen:

____________________________________________________________

 

Aantal kinderen:

____________________________________________________________

 

Leeftijd kind(eren):

_______ , _______ , _______ , _______ , _______ , _______

 

 

 

 

Inschrijfgegevens HW Wonen

 

Inschrijfnummer:

_____________________________________________________________

 

Inschrijfdatum: _______ - _______ - _______

 

 

Financiële gegevens aanvrager

 

Bruto huishoudinkomen over het afgelopen jaar (uit werk of uitkering):

€ ________________________________

(IB-60/IBRI inkomensverklaring, op te vragen bij de Belastingdienst tel. 0800-0543)

 

Heeft u geen overzicht van uw bruto jaarinkomen over het afgelopen jaar, vermeld dan hier uw actuele bruto maandinkomen:

€ ________________________________

 

 

 

 

Woonsituatie aanvrager

 

Hoe woont u op het ogenblik?

☐ Zelfstandig in een huurwoning:

Huurprijs: € ______________

Naam verhuurder: ________________________________

 

☐ Zelfstandig in een koopwoning:

Hypotheeklasten: € _____________

Restschuld: € _____________

 

☐ Inwonend bij ouders/derden

 

☐ Anders, namelijk:

_____________________________________________________________________________

 

Woningtype huidige woning

aantal kamers

verdieping/etage

☐Eengezinswoning

___

 

☐Benedenwoning

___

 

☐Bovenwoning

___

 

☐Maisonnettewoning

___

 

☐Flatwoning met lift

___

___

☐Flatwoning zonder lift

___

___

☐Anders, namelijk:

___

___

 

Wanneer heeft u voor het laatst zelfstandige woonruimte gehad?

(alleen invullen indien u momenteel niet zelfstandig woont)

Van: _______ - _______ - _______ Tot: _______ - _______ - _______

 

Op welk adres was dat?:

_______________________________________________________________________

 

Wat was de reden dat u uit deze woning bent weggegaan?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Probleemsituatie aanvrager

Van welke aard is uw probleemsituatie:

(meerdere antwoorden mogelijk)

☐Medisch ☐Sociaal

☐Financieel ☐Echtscheiding / Verbreken relatie

☐Mantelzorg

 

Geef in uw eigen woorden aan wat de probleemsituatie is:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Wat heeft u zelf gedaan om het woonprobleem op te lossen?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Als u niet in gemeente Hoeksche Waard woont, geef dan aan waarom uw woonprobleem alleen in deze regio opgelost kan worden:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Bent u in begeleiding of in behandeling bij (een) professionele instelling(en)/instantie(s) dan moet u woon gerelateerde ondersteunende brieven/verklaringen opvragen. Deze moeten op briefpapier en ondertekend zijn.

 

Naam van instelling(en)/instantie(s):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Overige opmerkingen aanvrager

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Ondertekening

Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n) op de hoogte te zijn van en ermee in te stemmen dat, wanneer een urgentieverklaring wordt afgegeven, hij/zij verplicht is om actief op het passend aanbod van woningen te reageren.

Daarnaast verleent/verlenen ondergetekende(n) toestemming dat naar aanleiding van deze aanvraag nadere informatie kan worden ingewonnen bij een betrokken instantie/arts of specialist.

Een aanvraag wordt afgewezen wanneer deze onvolledig is ingevuld, niet is ondertekend of niet is voorzien van de vereiste bijlagen.

Plaats:

_________________________________________________________________________

Datum:

_________________________________________________________________________

Handtekening aanvrager

_________________________________________________________________________

Handtekening partner

_________________________________________________________________________

 

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt gemeente Hoeksche Waard uw persoonsgegevens. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring op de website: www.gemeentehw.nl.

 

 

 

 

Leges

Als u het aanvraagformulier voor urgentie volledig heeft ingevuld, kunt u dit inleveren bij de afdeling Publiekszaken. U betaalt hier de verschuldigde kosten voor de urgentieaanvraag. Vervolgens wordt het aanvraagformulier doorgestuurd naar het team Wmo waarna er een verzoek tot advies wordt verzonden aan Stichting SAP.

 

 

Bij het toekennen van een urgentieverklaring ontvangt u de betaalde bijdrage voor medische advisering (€70,- ) retour. Naar welk rekeningnummer mogen wij het bedrag overmaken?

IBAN Rekeningnummer:

____________________________________________________________________________

Naam rekeninghouder:

____________________________________________________________________________

 

 

Voor het terugbetalen van de bijdrage voor medische advisering hebben wij een bewijs nodig waaruit blijkt dat het door u opgegeven rekeningnummer aan u toebehoort. Voegt u bij het inleveren van dit formulier een kopie van uw bankpas toe.

 

Ook wanneer u naar de inschatting van onze medewerkers mogelijk niet in aanmerking komt voor urgentie, staat het u vrij om een aanvraag te doen. Houd u er rekening mee dat u bij het afwijzen van uw urgentieaanvraag de kosten voor de aanvraag niet retour ontvangt.

 

 

 

 

Stichting SAP

Stichting SAP kan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

De volgende stukken moeten altijd getoond worden tijdens de afspraak:

 • BRP uittreksel inclusief woonverleden afgelopen 2 jaar.

 • Overzicht inkomensgegevens en vermogen:

  • -

   Kopie van jaaropgave(n)

  • -

   IB60/IBRI inkomensverklaring

  • -

   loonstroken van de laatste 3 maanden

 • Uitdraai van uw reacties op woningen via HW Wonen en overzicht van overige reacties op particulier woningaanbod.

 • Verklaring verwachte opbrengst door verkopende makelaar

  (wanneer de woning wordt verkocht).

 • Verkoopakte met datum van overdracht van de woning

  (wanneer de woning is verkocht).

 • Kopie bankpas (wanneer u verwezen wordt naar extern medisch adviseur).

 

Mantelzorg:

 • Ondersteunende brieven van professionele instelling(en)/instantie(s).

 

Medisch:

 • Ondersteunende brieven van professionele instelling(en)/ instantie(s).

 • Medische stukken die van belang zijn voor de beoordeling van uw woonprobleem.

 

Sociaal:

 • Ondersteunende brieven van professionele instelling(en)/ instantie(s).

 • Ondersteunende verklaringen van politie/ justitie.

 

Echtscheiding/ Relatiebeëindiging:

 • Door beide partijen ondertekende (concept) echtscheidingsconvenant/ontbinding van het samenlevingscontract waaruit het hoofdverblijf van de kinderen blijkt. (Eventueel ook een ouderschapsplan).

 • Bewijs huidige hypotheekschuld, hypotheeklasten en waarde van woning.

 • Stukken waaruit blijkt dat u pogingen gedaan heeft voor het opeisen van de huur- of koopwoning.

  U kunt met behulp van een advocaat via de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter beoordeelt welke partner het grootste belang heeft om in de echtelijke woning te blijven wonen gedurende de scheidingsprocedure. Deze procedure duurt gemiddeld 2 weken.

 • Financiële verdeling woning, bank- en spaarrekeningen, polissen, verzekeringen.

 • Partneralimentatie.

 • Eventueel ondersteunende brieven van professionele instelling(en)/ instantie(s).

 

Gedwongen verkoop:

 • Bewijs huidige hypotheekschuld, hypotheeklasten en overzicht schulden.

 • Voorlopig ondertekende koopakte met verkoopprijs en datum overdracht of executieveiling.

 • Formulier “gedwongen verkoop”.

 • De woningzoekende is in staat een zelfstandig huishouden te voeren. Voor de eventueel aanwezige schulden heeft de woningzoekende de afbetaling voldoende geregeld:

  • o

   de woningzoekende moet aantoonbaar kunnen maken dat er op de datum van urgentieaanvraag een minnelijke schuldregeling via het WIHW of een wettelijke schuldregeling loopt, of

  • o

   de woningzoekende moet aantoonbaar maken dat deze op de datum van urgentieaanvraag gebruik maakt van een budget beheer regeling via het WIHW

  • o

   wanneer de woningzoekende alleen een huurschuld heeft, moet hij aantonen dat een adequate betalingsregeling is getroffen met de oude verhuurder waarbij rekening is gehouden met de beslagvrije voet.