Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021
CiteertitelAlgemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit Veere 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit Veere 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2020-10-01
 3. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Veere/CVDR323622.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2021gewijzigde regeling

25-05-2021

gmb-2021-161191

21b.05174
15-04-202127-05-2021gewijzigde regeling

06-04-2021

gmb-2021-115358

21b.03663
01-01-202115-04-2021Nieuwe regeling

22-12-2020

gmb-2020-348165

20b.11028

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Veere, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat het gewenst is uit een oogpunt van doelmatig en doeltreffend bestuur de uitoefening van bevoegdheden binnen de organisatie te spreiden;

overwegende dat zij ieder voor de uitoefening van hun bevoegdheden verantwoordelijk willen blijven en daarover zeggenschap willen blijven behouden;

B e s l u i t e n :

onverminderd het bepaalde in het Treasurystatuut gemeente Veere en de geldende Regeling Budgethouderschap gemeente Veere ;

vast te stellen het ‘Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021’:

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit met het daarbij behorende mandaatregister, wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b.

  mandaatgever: degene die het mandaat verleent;

 • c.

  gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt.

 • d.

  ondermandaat: de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid het mandaat onder te mandateren aan een derde;

 • e.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de volmachtverlener) privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • f.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) feitelijke handelingen te verrichten;

 • g.

  directieteam: bestaat uit de algemeen directeur / gemeentesecretaris en de programmadirecteur;

 • h.

  afdelingshoofd: leidinggevende van een afdeling;

 • i.

  budgethouder: de directeur, directeur programma’s en projecten of afdelingshoofd die bevoegd is voor het aangaan van overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk en/of verlening van diensten aan en/of door de gemeente Veere, dan wel op een andere wijze de gemeente binnen een budget juridisch kan binden en verantwoordelijk is voor de bewaking en verantwoording aflegt aan het college over de uitvoering van de opgedragen taak.

 • j.

  budgetbeheerder: een medewerker van een afdeling of een projectleider van een door het college aangewezen project, die door een budgethouder als eerste verantwoordelijke is aangewezen voor een budget, blijkend uit het overzicht van budgetten op intranet.

 

Artikel 2 Mandaat

 

 • 1.

  Mandaat wordt verleend aan de ambtenaren en niet-ondergeschikten die zijn vermeld in de bij dit besluit behorende mandaatregister.

 • 2.

  Het mandaat strekt uitsluitend tot het bij het mandaat genoemde onderwerp.

 • 3.

  Mandaat wordt bij voorkeur verleend aan ambtenaren die leiding of sturing geven, namelijk de leden van het directieteam, de leden van het managementteam, afdelingshoofden en coördinatoren.

 • 4.

  Het mandaat wordt beperkt door de grenzen van het door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde beleid, richtlijnen en instructies.

 

Artikel 3 Algemene regels, uitzonderingen

 

 • 1.

  Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

  a. het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  b. het verzenden van ontvangstbewijzen;

  c. het voeren van overige correspondentie;

  d. het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

  e. het verzorgen van publicaties.

 • 2.

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het bijgevoegde mandaatregister, tenzij:

  a. het een afwijzend besluit betreft, met uitzondering van de gevallen waarbij uit de omschrijving van de opgedragen bevoegdheid anders blijkt;

  b. het een besluit betreft waarop zienswijzen zijn ingediend;

  c. het een handhavingsbesluit betreft, met uitzondering van een last onder bestuursdwang in spoedeisende gevallen zoals in het mandaatregister aangegeven;

  d. uit overleg met de portefeuillehouder blijkt dat de portefeuillehouder het voorstel aan het ter zake bevoegde bestuursorgaan wil voorleggen;

  e. het besluit een afwijking zou inhouden van door het bevoegde bestuursorgaan vastgesteld beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

  f. het besluit een overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

  g. de mandaatgever te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

  h. er persoonlijke betrokkenheid van de gemandateerde bij het te nemen besluit bestaat;

  i. artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is.

 • 3.

  Indien zich één of meer van de in het tweede lid onder a tot en met i omschreven situaties voordoet, dan besluit het ter zake bevoegde bestuursorgaan zelf.

 

Artikel 4 Ondermandaat en plaatsvervanging/waarneming

 

 • 1.

  Mandaat wordt verleend aan de functionarissen, zoals vermeld op het bij deze regeling behorende mandaatregister, en bij hun afwezigheid, aan hun plaatsvervangers.

 • 2.

  Indien zowel de gemandateerde als zijn plaatsvervanger(s) afwezig zijn, wordt de gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de direct leidinggevende van de gemandateerde.

 • 3.

  Een gemandateerde kan ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid slechts schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen, indien de mandaatgever dit uitdrukkelijk heeft toegestaan. Deze ondermandaatverlening vindt alleen plaats indien de aard van de bevoegdheid in verhouding staat tot de hiërarchische positie van de ondergemandateerde.

 

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Een in mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

 • 2.

  Tenzij in dit besluit of in de daarbij behorende mandaatregister anders is bepaald, strekken de mandaten mede tot ondertekening van besluiten.

 • 3.

  Stukken die van een bestuursorgaan uitgaan inzake niet-gemandateerde bevoegdheden kunnen worden ondertekend door de algemeen directeur, indien het ontwerp van het uitgaande stuk was gevoegd bij het advies aan het bestuursorgaan en het bestuursorgaan overeenkomstig dat advies en dat ontwerp heeft besloten.

 • 4.

  Bij uitoefening van het mandaat ondertekent de gemandateerde op de volgende wijze:

  Burgemeester en wethouders van Veere,

  namens het college,

  de functienaam van de gemandateerde

  handtekening

  naam gemandateerde

   

  of

   

  De burgemeester van Veere,

  namens deze,

  de functienaam van de gemandateerde

  handtekening

  naam gemandateerde|

 • 5.

  Bij uitoefening van het ondermandaat ondertekent de ondergemandateerde op de volgende wijze:

   

  Burgemeester en wethouders van Veere,

  namens het college,

  de functienaam van de ondergemandateerde,

  handtekening

  naam ondergemandateerde

   

  of

   

  De burgemeester van Veere,

  namens deze,

  de functienaam van de ondergemandateerde,

  handtekening

  naam ondergemandateerde

   

  Indien het besluit wordt genomen door de plaatsvervanger of waarnemer van de mandaatgever ondertekent de plaatsvervanger op de volgende wijze:

   

  Burgemeester en wethouders van Veere,

  namens het college,

  de functienaam van de (onder)gemandateerde,

  plaatsvervanger of p.v. handtekening

  naam (onder)gemandateerde*

   

  Of

   

  De burgemeester van Veere,

  namens deze,

  de functienaam van de (onder)gemandateerde,

  plaatsvervanger of p.v. handtekening

  naam (onder)gemandateerde*

  *De naam van degene die feitelijk ondertekent, wordt dus niet genoemd.

   

Artikel 6 Schakelbepaling volmachten en machtigingen

Deze mandaatregeling is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ambtenaar of een niet-ondergeschikte volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van feitelijke handelingen.

 

Artikel 7 Volmacht en optreden in rechte

 

 • 1.

  Ambtenaren en niet-ondergeschikten kunnen worden gevolmachtigd om in naam van de gemeente Veere privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 2.

  In bestuursrechtelijke geschillen kunnen ambtenaren en niet-ondergeschikten worden aangewezen om het bestuursorgaan in rechte te vertegenwoordigen, waarbij de volgende voorwaarden en beperkingen gelden:

  a. De personen die in de vorm van een algemene doorlopende machtiging aangewezen zijn namens de gemeenteraad, de burgemeester en/of hun college het woord te voeren bij de openbare behandeling van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, de Rechtbank, sector bestuursrecht, gedeputeerde staten van Zeeland, de belastingkamer bij het Gerechtshof, de Raad van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, de Kantonrechtbank, de Rechtbank, het Gerechtshof, de Hoge Raad en de gemeentelijke commissie voor de bezwaar- en beroepschriften hebben de bevoegdheid het standpunt van het bestuursorgaan toe te lichten. In procedures waarin een verweerschrift is ingediend als bedoeld in artikel 8:42, eerste lid Awb, bestaat de inbreng uit het toelichten van dat verweerschrift.

  b. De (vak)medewerker, die in de vorm van een incidentele machtiging aangewezen wordt namens het betreffende bestuursorgaan het woord te voeren in de onder sub a genoemde omstandigheden, doet dit zonodig met ondersteuning van de juridisch medewerker/jurist, tenzij anders uit zijn machtiging blijkt.

  c. De niet-ondergeschikte, die in de vorm van een incidentele machtiging is aangewezen namens één van de bestuursorganen van de gemeente het woord te voeren in de onder sub a genoemde omstandigheden, heeft dezelfde bevoegdheden als de personen met een doorlopende machtiging, zoals onder sub a genoemd.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit Veere 2021.

 • 2.

  Het besluit treedt inwerking de dag na bekendmaking. Op de datum van inwerkingtreding vervalt het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Veere 15 februari 2015 dat op 13 februari 2015 in werking is getreden, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen van dit besluit die na genoemde datum zijn vastgesteld.

 

 

 

BIJLAGE

MANDAATREGISTER BEHORENDE BIJ

 

ALGEMEEN MANDAAT-, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUIT VEERE 2021

 

INHOUD:

 

Hfst.

MANDATEN / VOLMACHTEN:

1

Algemeen

2a

Afdeling Bedrijfsvoering

2b

Afdeling Bedrijfsvoering – Cluster P&O

2c 

Afdeling Bedrijfsvoering – Cluster financiën 

3a

Afdeling Dienstverlening

3b

Afdeling Dienstverlening – Cluster Vergunningen – o.a. Wabo

4a

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

4b

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling - Toegang WMO en Jeugdzorg

5

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

6a

Afdeling Openbare Ruimte

6b

Afdeling Openbare Ruimte – Cluster Accommodatiebeheer

 

OVERIGE MANDATEN / VOLMACHTEN / MACHTIGINGEN

7

Belastingen

 

 

 

 

Bijlage 1

Volmacht privaatrechtelijke rechtshandelingen notariskantoren

 

 

 

MANDAATREGISTER

ALGEMEEN MANDAAT-, MACHTIGING- EN VOLMACHTBESLUIT VEERE 2020

Hfst. 1. ALGEMEEN

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat naar

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Voorwaarden/Toelichting

1

Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (bijv. inkoop van goederen en diensten, het opdracht geven tot het uitvoeren van werken, alle overige rechtshandelingen), voor zover van toepassing met inachtneming van het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid en volgens het proces ‘overeenkomsten’ en passend binnen de vastgestelde begroting en met inachtneming van de budgethouders-regeling. Gemeentewet (art. 160 lid 1 sub e en 171)

College + Burgemeester

Alg. Dir.

 

Dir. P&P

Afd. Hoofd tevens budgethouders

Medewerker tevens budgetbeheerder

 

De bevoegdheid is beperkt tot de volgende bedragen:

-Medewerker tevens budgetbeheerder

< €10.000,00

 

-Directeur P&P en afdelingshoofden

< €25.000

 

-Gemsecr/Alg.dir < € 50.000

 

-College > € 50.000

 

 

2

Idem

College + Burgemeester

Griffier

 

 

 

 

De griffier is gemandateerd voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen betreffende:

-de rekenkamer

-gemeentelijk accountant

-specifieke zaken van de raad en de griffie

3

Ondertekenen van stukken die geen besluit zijn (o.a. informatieverstrekking die het taakveld van de afdeling betreft, inclusief het verstrekken van informatie of inlichtingen over vastgesteld beleid, uit vastgestelde regelingen en voorschriften of van algemene aard)

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator

 

Sr. medew. Dienstverl.

 

Teamleider Toegang WMO en Jeugdzorg

Medew.

 

4

Verdagen/verlengen beslistermijnen

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider Toegang WMO en Jeugdzorg

 

Bijvoorbeeld o.g.v.: art 4:5 Awb, art. 2 Wob, verordening tweede woningen, subsidieverordening, etc.

5

Buiten behandeling laten aanvraag o.g.v. art 4:5 Awb

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider Toegang WMO en Jeugdzorg

 

Als indieningsvereisten bepaald zijn in wetgeving, verordening of vastgesteld beleid.

6

Afhandelen Wob-verzoek art. 3 Wob

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider Toegang WMO en Jeugdzorg

 

De bevoegdheid omvat tevens de afwijzing van een verzoek

7

Het aanwijzen van toezichthouders o.g.v. art. 5:11 Algemene wet bestuursrecht en specifieke wetten en regelingen

College + Burgemeester

Alg. Dir.

 

 

 

 

8

Het nemen van een invorderingsbeschikking o.g.v. art. 5:37 Algemene wet bestuursrecht

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

9

E-herkenning voor zover ook analoog per geval mandaat is verleend

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Medew.

 

 

10

Beslissen op verzoeken instemmen rechtstreeks beroep

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

11

Beslissen op een ingebrekestelling als bedoeld in artikel 4:17, derde lid Awb

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider Toegang WMO en Jeugdzorg

 

 

 

Hfst. 2a. BEDRIJFSVOERING - algemeen

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat naar

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Voorwaarden/Toelichting

1

Verdagen termijn beslissen op bezwaarschrift o.g.v. art. 7:10 lid 3 Awb

College

 

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

2

Besluiten o.g.v. Archiefwet niet zijnde regelgeving/het stellen van regels

College + Gemsecr.

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

3

Bekendmaking officiële publicaties in het digitale gemeenteblad op de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (DROP)

Verantwoordelijk

 

bestuursorgaan

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Medew.

Digitale media en medew. Digidesk

 

 

 

4

Uitvoering belastingvoorschriften m.b.t. de aangifte omzetbelasting

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Medew.

 

O.g.v. belastingwetgeving Wet op de omzetbelasting. Medewerkers die als taak belastingen hebben.

5

Het aangaan/afmelden van verzekeringen voor in beheer zijnde gebouwen (incl. schoolgebouwen en accommodaties) met inventaris alsmede van voertuigen en voorwerpen en het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Medew.

 

In overleg met functionele afdelingen en vallend onder/binnen de termen van de mantelovereenkomst. Medewerkers die als taak verzekeringen hebben.

 

Belastingen heffing en invordering zie Hfst. 7. Belastingen

 

 

 

 

 

 

 

Hfst. 2b. BEDRIJFSVOERING – Cluster P&O

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat/Volmacht aan

Mandaat/Volmacht aan

Mandaat/Volmacht aan

Mandaat/Volmacht aan

Voorwaarden/Toelichting

1

Uitvoering cao gemeenten en vigerende regelgeving

College + Burgemeester

Alg. Dir.

 

 

 

Met uitzondering van het benoemen van personeel in de functie van afdelingshoofd en hoger (College)

2

Besluiten met betrekking tot eigen regelingen organisatie, personeelshandboek

College + Burgemeester

Alg. Dir.

 

 

 

 

3

Besluiten omtrent inlenen personeel derden

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Directeur P&P

 

 

Directeur P&P voor aangewezen programma’s en projecten

4

Aanbieden en ondertekening arbeidsovereenkomsten

College + Burgemeester

Alg. Dir.

 

 

 

 

5

Ondertekening contracten personeel derden en stagiaires

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Directeur P&P

Afd. Hoofd

Personeels-adviseur

Directeur P&P voor aangewezen programma’s en projecten

6

Aanbieden stageplaats aan stagiair en volmacht ondertekening stagecontract

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Directeur P&P

Afd. Hoofd

Personeels-adviseur

Directeur P&P voor aangewezen programma’s en projecten

7

Uitvoering arbowetgeving (o.a. arbeidsomstandig-hedenwet)

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Directeur P&P

Afd. Hoofd

Medew. preventie

Directeur P&P voor aangewezen programma’s en projecten.

Behalve die zaken waarvoor instemming/advies OR vereist is, die blijven bevoegdheid B&W, óf die zaken waarbij de kosten zodanig hoog zijn dat deze een bevoegdheid zijn van een hoger niveau.

8

Uitvoering regelingen uitkeringsinstanties en belastingdienst

College + Burgemeester

Alg. Dir.

 

 

 

 

9

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

College + Burgemeester

Alg. Dir.

 

 

 

Volmacht tot een bedrag overeenkomend met de maximale transitievergoeding. Volmacht niet van toepassing op ontslagregeling voor leden directie & afdelingshoofden.

 

Hfst. 2c. BEDRIJFSVOERING – Cluster financiën

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuurs-orgaan

Mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

 

Voorwaarden/Toelichting

1

 

 

Besluiten van technische begrotingswijzigingen als bedoeld in artikel 5, achtste lid van de Financiële Verordening 2020

College

Alg. Dir.

Afd. hoofd

 

 

Binnen de in artikel 5, achtste lid van de Financiële Verordening 2020 genoemde omschrijving en met toepassing van de werkwijze opgenomen in bijlage 2 van deze verordening.

 

Hfst. 3a. DIENSTVERLENING

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat naar

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Voorwaarden/Toelichting

1

Aanvragen en uitreiken rijbewijs; Wegenverkeerswet

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

2

Aanvragen en uitreiken reisdocument; Paspoortwet en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

3

Uitvoering taken Wet op de lijkbezorging

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

4

Uitgifte van een graf en verlenen van vergunning voor een grafgedenkteken; Beheersverordening begraafplaatsen Veere 1998 + uitvoeringsregelingen

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

5

Afgifte van attestatie de vita, bewijs van in leven zijn, bewijs van Nederlanderschap, gewaarmerkt afschrift uit BRP;

Gemeentewet + Wet BRP

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

6

Benoemingen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

7

Legalisatie van een handtekening; Gemeentewet

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

8

Waarmerken van een kopie

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

9

Bijhouding BRP;

Wet BRP

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

10

Verstrekken van gegevens uit de BRP; Wet BRP

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

11

Ambtshalve opname gegevens; artikel 2.22 Wet BRP

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

12

Afgifte van een kiezerspas, volmachtbewijs en vervangende stempas; Kieswet en -besluit

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

13

Benoemen van een stembureaulid; Kieswet en -besluit

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

14

Advisering inzake een verzoek om naamswijziging; Burgerlijk Wetboek en Richtlijnen Geslachtsnaamwijziging

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

15

Advisering inzake een verzoek om naturalisatie of optie

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

16

Toekennen van een huisnummer (huisnummerbesluit); Wet BAG en verordening straatnaamgeving en huisnummering

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

17

Beperkingenbesluiten en de daarop

betrekking hebbende rechtelijke uitspraken, in de Landelijke voorzieningen Wkpb

inschrijven, te wijzigen en te verwijderen

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

BAG-beheerder

 

 

18

Verhuur van een volkstuin;

Burgerlijk Wetboek + wachtlijst

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

19

Verlenen loterijvergunning;

Wet op de Kansspelen

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

20

Afgifte ontvangstbewijs melding kleine kansspelen;

Wet op de Kansspelen

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

21

Verlenen vergunning inzameling geld of goed;

art. 5.13 Apv

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

22

Verlenen stookontheffing o.g.v. art. 10.63 lid 2 Wm

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

M.u.v. vreugdevuren en kerstboomverbrandingen

23

Verlenen ontheffing sluitingsuur strandpaviljoens; APV

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

24

Verlenen ontheffing RVV;

RVV 1990

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

25

Heffen en invorderen van leges; Legesverordening

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

26

Parkeerproducten af te geven en aanvragen voor parkeerproducten af te wijzen op grond van de Parkeerverordening Gemeente Veere 2021

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Parkeer-

regisseur

afd. OPRu

 

Medew

CPB.

 

27

Afgifte parkeervergunning op grond van RVV en aanvragen op grond van RVV af te wijzen

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Parkeer-

regisseur

afd. OpRU

 

Medew.

CPB

 

28

Afgifte ontheffing parkeren duinovergangen;

 

 

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

Mandaat van Waterschap aan hoofd publiekszaken

29

Het geven van een mededeling dat geen vergunning voor het slopen is vereist art. 8.2.1 Bouwverordening

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

Voorheen ontvangstbevestiging sloopmelding

30

Het in ontvangst nemen en tekenen van deurwaardersexploten, waaronder kennisgevingen van ontruimingen van woningen en bedrijfspanden.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

31

Aangaan van overeenkomsten voor huwelijken op externe locaties

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

32

Aanwijzen van externe locaties als ‘huis der gemeente’ voor één dag

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

33

Vergunning verlening voor toeristische bewegwijzering o.g.v. art. 210a APV

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

34

Aanwijzing ambtenaar belast met heffing van gemeentelijke belasting o.g.v. art. 231 lid 2 sub b Gemeentewet t.a.v. de heffingsbevoegdheid op het gebied van de leges, lijkbezorgingsrechten, markt- gelden en parkeerbelastingen.

Heffingsambtenaar voor genoemde

belastingen is Afdelingshoofd Dienstverlening gemeente Veere

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

Mandatering van heffingsbevoegdheid o.g.v. art. 231 lid 2 sub d Gemeentewet van heffingsambtenaar aan Sr. medew. Dienstverlening met uitzondering van:

1.instellen van (hoger) beroep;

2.ondertekenen van in te dienen verweerschriften in (hoger) beroep;

Heffingsambtenaar voor overige gemeentelijke belastingen zie Hfst. 7 Belastingen

 

 

Hfst. 3b. DIENSTVERLENING Cluster – Vergunningen – o.a. Wabo

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat naar

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Voorwaarden/Toelichting

1

De ondertekening van stukken die geen besluit zijn in het kader van het doorlopen van procedures

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

2

De ondertekening van bericht van ontvangst

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

Medew.

 

3

Aanvragen (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

4

Verlenen omgevingsvergunning

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

5

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning art 3.9 lid 2 Wabo en art 3:18 lid 2 Awb jo. art 3.12 lid 8 Wabo

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

6

Verlenen aanwezigheidsvergunning speelautomaten o.g.v. art. 30b/30c Wet op de Kansspelen

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Mits na overleg met burgemeester.

7

Verlenen vergunning plaatsen van voorwerpen op of aan de weg artikel 2:10 Apv

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

8

Verlenen evenementenvergunning o.g.v. artikel 2:25 Apv

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

9

Verlenen exploitatievergunning

horecabedrijf o.g.v. artikel 2:28 Apv

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

10

Verlenen ontheffing sluitingstijd o.g.v. artikel 2:29 Apv

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

11

Verlenen vergunning exploiteren speelgelegenheid o.g.v. artikel 2:39 Apv

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

12

Verlenen ontheffing verlichting sportactiviteiten voor incidentele festiviteit o.g.v. artikel 4:3 Apv

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

13

Verlenen ontheffing van verbod overige geluidhinder o.g.v. artikel 4:6 Apv

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

14

Verlenen ontheffing van verbod parkeren reclamevoertuigen o.g.v. artikel 5:7 Apv

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

15

Verlenen ontheffing van verbod aantasting groenvoorzieningen door voertuigen o.g.v. artikel 5:11 Apv

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

16

Verlenen standplaatsvergunning o.g.v. artikel 5:18 Apv

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

17

Verlenen vergunning snuffelmarkt o.g.v. artikel 5:23 Apv

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

18

Verlenen ontheffing van verbod op verkeer, ruiterverkeer, (motor)fietsverkeer in natuurgebieden en parken o.g.v. artikel 5:33 Apv

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

19

Verlenen ontheffing van verbod verbranden afvalstoffen / vuur stoken o.g.v. artikel 5:34 Apv

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

20

Verlenen ontheffing van verbod tenten of andere opstallen op stranden o.g.v. artikel 5.44 Apv

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

21

Verlenen ontheffing van verbod voertuigen op strand o.g.v. artikel 5.49 Apv

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

22

Het verlenen van ontheffing van de geluidsvoorschriften van een omgevingsvergunning voor het houden van een festiviteit

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

Mits ontheffingsmogelijkheid is opgenomen in vergunning en aansluiting bij beleid m.b.t. 12 dagenregeling uit Apv

23

Aanwijzen van evenementenverkeersregelaars o.g.v. art 12 lid 1 Wegenverkeerswet jo. art 56 lid 1 sub b Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

24

Verlenen vergunning tot het organiseren van een markt o.g.v. artikel 4 Warenmarktverordening gemeente Veere 2011

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

25

Aanwijzen en uitgeven standplaatsen en aanwijzing stallingsplaatsen woon- en pakwagens o.g.v. artikel 25 Kermisverordening Veere

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

26

Gunnen van standplaatsen o.g.v. artikel 28 Kermisverordening Veere

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

27

Verlenen Drank- en Horecavergunning o.g.v. artikel 3 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl

 

 

28

Verlenen ontheffing verbod verstrekken alcohol o.g.v. artikel 35 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl

 

 

29

Volmacht ondertekening aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag i.v.m. Bibob

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl

Medew.

 

30

Verlenen ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen o.g.v. artikel 22 Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

College

Commandant van de Regionale Brandweer

 

 

 

 

31

Verlenen vergunning transport explosieven o.g.v. art. 11 Wet explosieven voor civiel gebruik

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

32

Verlenen toestemming laden lossen gevaarlijke stoffen o.g.v. artikel 7.5.11 CV1 ADR

Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

33

Verlenen milieuvergunning o.g.v. artikel 8.1 Wet milieubeheer

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

34

Het stellen van voorschriften o.g.v. artikel 8.42 Wet milieubeheer en AmvB

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

Maatwerkvoorschriften en nadere eisen

35

Verlenen ontheffing van verbod verbranden van afvalstoffen o.g.v. art 10.63 lid 2 Wet milieubeheer

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

36

Verlenen subsidie oud papier o.g.v. artikel 3 Subsidieverordening Oud Papier

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

37

Toestaan storting van (bazaar)afval in milieustraat

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

38

Het verlenen van een omgevingsvergunning

Wabo

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

39

Het intrekken van een omgevingsvergunning op verzoek van vergunninghouder art. 2.33 lid 2 onder b Wabo

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

40

Aanhouden van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Wabo

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

Bij aanhoudingsplicht is dit overigens geen besluit.

41

Het doorbreken van de aanhoudingsplicht.

Art. 3.3 lid 3 Wabo

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

42

Het doorbreken van de aanhoudingsplicht art. 3.3 lid 3 en 6 en art. 3.5 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

43

Verlenen van ontheffing van technische voorschriften uit het Bouwbesluit.

Paragraaf 1.5 Bouwbesluit

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

44

Het beslissen op aanvragen om diverse ontheffingen van de Bouwverordening.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

45

Het afwijken van voorschriften uit de Bouwverordening

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

Voor zover afwijkingsbevoegdheid is opgenomen in de verordening.

46

Het beslissen op aanvragen om ontheffing nieuwbouweisen tot niveau bestaande bouw.

Art. 1.11 Bouwbesluit

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

47

Het afwijken van voorschriften uit het Bouwbesluit art. 1.11 lid 1

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

48

Het verlenen en intrekken van sloopvergunningen, het accepteren van sloopmeldingen.

Art. 8.1.1, 8.2.1 + 8.1.7 Bouwverordening

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

49

Het geven van een mededeling dat geen vergunning voor het slopen is vereist art. 8.2.1 Bouwverordening

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

(accepteren sloopmeldingen)

50

Het verlenen van monumentenvergunningen.

Art. 11 Monumentenwet

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

51

Het verlenen van sloopvergunning binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht.

Art. 37 Monumentenwet en

Paragraaf 3.4.2 Wro

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

52

Verlenen aanlegvergunningen.

Art. 3.18 Wro

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

53

Subsidieverlening voor woningverbetering

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

Op basis van de Verordening Stimulering Particuliere Woningverbetering en binnen subsidieplafond

54

Het beoordelen of een lichte bouwaanvraag voldoet aan de sneltoetscriteria van de Nota ruimtelijke kwaliteit

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

 

 

55

Verlenen gebruiksvergunning o.g.v. artikel 2 Brandbeveiligingsverordening

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Sr. medew.

Dienstverl.

 

College

Mits tijdelijke vergunning

56

Correspondentie m.b.t. de uitvoering van de Huisvestingsverordening tweede woningen 2019

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator T&H

Medew.

Besluitvorming is niet gemandateerd

57

De ondertekening van stukken die geen besluit zijn in het kader van het doorlopen van handhavingsprocedures

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator T&H

Medew.

 

58

De ondertekening van eerste waarschuwingsbrieven die geen besluit zijn in het kader van het doorlopen van toezichtprocedures voor brandveiligheid

College

Commandant Brandweer Veiligheidsregio

 

 

 

Conform

handhavingsbeleid/strategie

gemeente Veere

59

De ondertekening van bericht van ontvangst

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator T&H

Medew.

 

60

De ondertekening van afspraakbevestigingen van controles

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator T&H

Medew.

 

61

Het beslissen tot het direct toepassen van last onder bestuursdwang, het effectueren hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeenkomsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuursdwang bij spoedeisende situaties op grond van artikel 125 Gemeentewet

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator T&H

Medew. en de o.g.v. art. 5.10 Wabo aangewezen toezichthouders in dienst van de gemeente Veere.

Dit mandaat geldt niet voor besluiten namens de burgemeester. Spoedeisende dwang kan en mag uitsluitend nadat er een uiterste poging is gedaan de portefeuillehouder te betrekken. Het mandaat voor coördinator, medewerkers en de o.g.v. art. 5.10 aangewezen toezichthouders in dienst van de gemeente geldt alleen tot een maximum bedrag van €1.000.00. Hogere bedragen zijn voorbehouden aan Afdelingshoofd of hoger. Verder geldt het mandaat alleen als de (onder)gemandateerde de situatie zo spoedeisend acht dat het college in redelijkheid niet vooraf ingeschakeld kan worden. Het gaat hierbij onder meer om gevallen waarbij er onomkeerbare en/of zeer onveilige situaties dreigen te ontstaan, zoals bij het kappen van bomen, slopen, illegale bouw, calamiteiten, etc. De beslissing tot het toepassen van bestuursdwang dient hierna alsnog zo spoedig mogelijk aan het college gerapporteerd te worden en bekendgemaakt te worden.

62

Besluiten tot verlenging van de begunstigingstermijn in het kader van het doorlopen van handhavingsprocedures

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

63

De ondertekening van besluiten op grond van art. 5:34 Awb

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

 

Hfst. 4a. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat naar

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Voorwaarden/Toelichting

1

Het verlenen en vaststellen van eenmalige en jaarlijkse subsidies tot een hoogte van € 2.500

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Conform Algemene Subsidieverordening, de Subsidiewijzer en in overleg met portefeuillehouder.

2

Het verlenen van voorschotten op subsidies

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Conform Algemene Subsidieverordening en Subsidiewijzer

3

Het uitvoeren van de Wet Inburgering

College

Hoofd Publiekszaken gemeente Vlissingen

Klantmanager Wet inburgering gemeente Vlissingen

 

 

Conform uitvoeringsovereenkomst

4

Aanwijzen wisselende leden kunstadviescommissie

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Nota kunst in de openbare ruimte

5

In gebruik geven van schoolgebouwen en het medegebruik van schoollokalen buiten schooltijd

College

Alg. Dir.

 

 

 

Conform verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

6

Toekenning vervoersvoorziening

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Conform Verordening Leerlingenvervoer

7

Verlenen ontheffingen Leerplichtwet

College

Directeur scholen t/m

10 dagen

 

Daarboven leerplichtambtenaar

 

 

 

 

8

Uitvoering Wet Kinderopvang w.o.

-beslissen op aanvragen van nieuwe locaties tot inschrijving in het register.

-opdracht geven voor alle soorten inspecties (kinderopvang, BSO, gastouderopvang, peuterspeelzalen).

-aanwijzen toezichthouder

-beslissen op wijziging van de gegevens bij bestaande locaties

- het geven van waarschuwingen

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Conform o.a.:

Wet Kinderopvang en Verordening Ruimte- en Inrichtingseisen Peuterspeelzalen

9

Namens de gemeente een omgevingsvergunning bouwen aanvragen

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Medew.

 

 

 

Hfst. 4b. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING - Toegang WMO en Jeugdzorg

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat naar

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Voorwaarden/Toelichting

 

Jeugdwet

 

 

 

 

 

 

1

Alle uitvoeringshandelingen en voorbereidende handelingen m.b.t. de uitvoering van de Jeugdwet

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

 

2

Jeugdwet: Het doen van onderzoek naar aanleiding van binnengekomen melding, aanvraag.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

 

3

Het toekennen van een voorziening in de vorm van een

persoonsgebonden budget (pgb) of zorg

in natura

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

 

4

Het opschorten, herzien of intrekken van een pgb of zorg in natura

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

 

5

Toepassen hardheidclausule uit geldende verordening

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

 

6

Het begeleiden van ouders bij het

opstellen van een ondersteuningsplan

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

Betreft een machtiging

7

Het vaststellen van het ondersteuningsplan

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

 

8

Het toekennen van specialistische of hoog

specialistische jeugdhulp

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Senior consulent

 

9

Het besluiten tot toekennen van een

individuele voorziening niet ingekochte

jeugdhulp

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

 

10

Jeugdwet

Art. 2:4

Het indienen van een verzoek tot

onderzoek aan de Raad van

Kinderbescherming

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

Betreft mandaat en machtiging

11

Jeugdwet: Het verrichten van meldingen aan de

Raad van kinderbescherming

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

 

12

Jeugdwet, Wmo 2015 en geldende verordeningen: Het beslissen over toelating tot en inkoop zorg en ondersteuning

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

 

13

Art. 6.1.2. art. 6.1.3. en art. 6.1.4. van de Jeugdwet:

Het indienen v.e. schriftelijk of mondeling verzoek bij de kinderrechter tot verlenen v.e. voorwaardelijke of

(spoed) machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te verblijven in het

vrijwillig kader en de verlengingen daarvan.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

Betreft zowel mandaat als een machtiging

14

Art. 6.1.3. onder a

Jeugdwet:

Het bevestigen v.e. mondeling spoedverzoek aan de

Rechtbank

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

Betreft zowel mandaat als machtiging

15

Jeugdwet: Het melden van een jeugdige in de

Verwijsindex Multi-signaal

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

Betreft een machtiging en geen mandaat.

16

Ter zitting op te treden

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

Betreft een machtiging.

17

Art. 10.4 Jeugdwet: bevoegdheid tot verwerken persoonsgegevens en afhandelen recht op inzage, afschrift en vernietiging

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

 

18

Het nemen van maatregelen voor

spoedeisende zorg binnen kantoortijd

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

 

19

Het indienen van een verzoek bij de kinderrechter gericht op het verkrijgen van een spoedmachtiging

tot vrijwillig gesloten plaatsing, in het geval van een crisis buiten kantoortijden.

College

Alg. Dir.

Team Spoed-eisende Zorg van de Gercerti-ficeerde Instelling

 

 

 

 

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat naar

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Voorwaarden/Toelichting

 

Wmo 2015

 

 

 

 

 

 

20

Alle uitvoeringshandelingen en voorbereidende handelingen m.b.t. de uitvoering van de Wmo 2015

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

 

21

Art. 2.3.5/2.3.6: Toekennen maatwerkvoorziening zin of pgb

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider tevens budgetbeheerder

 

Medewerker tevens budgetbeheerder

 

Conform de beperking genoemd onder punt 1 van hoofdstuk 1

22

Art. 2.3.2: uitvoeren onderzoek na melding

en bevoegdheid opdracht aan de zorgaanbieder te geven het ondersteunings-plan op te stellen en uit te voeren

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

Conform opgestelde raamovereenkomst

23

Art. 2.3.3: toekennen tijdelijke maatwerk-voorziening opvang spoedeisendheid

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Senior consulent

 

24

Art. 2.3.7: woningaanpassing zonder toestemming eigenaar incl. het horen

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Senior consulent

 

25

Art. 2.3.8: verzoeken aan cliënt m.b.t. info heroverweging

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

 

26

Art. 2.3.9: periodiek onderzoek naar heroverweging

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

 

27

Art. 2.3.10: intrekken of heroverwegen beschikking o.g.v. art. 2.3.5 of 2.3.6

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

 

28

Art. 5.1.1: bevoegdheid tot verwerken persoonsgegevens en afhandelen verzoeken tot inzage, afschrift en vernietiging.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

 

29

Toepassen hardheidclausule uit geldende verordening

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

 

30

Het besluit tot het aangaan v.e. bruikleenovereenkomst o.g.v. voorzieningen

In het kader van de Wmo

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

Betreft mandaat en volmacht

31

Verordening: Het mededelen en zorg dragen dat een

beroep kan worden gedaan op gratis

cliëntondersteuning

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medewerker

Betreft een machtiging

32

Verordening: Het betrekken van ingezetenen bij de

voorbereiding van het beleid betreffende

maatschappelijke ondersteuning

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

Betreft een machtiging

33

Het uitvoeren van de Wmo taak beschermd

wonen, zowel voor de financiering als voor de

toegang

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Senior

consulent

Betreft zowel mandaat als machtiging

34

Titel 5.2. Awb art. 6.1 WMO: toezicht houden

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

Betreft zowel mandaat als machtiging

 

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat naar

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Voorwaarden/Toelichting

 

GPK

 

 

 

 

 

 

35

Afgifte Gehandicaptenparkeerkaart;

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

Medew.

 

36

Weigeren Gehandicaptenparkeerkaart; Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Teamleider

 

 

 

Hfst. 5. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat naar

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Voorwaarden/Toelichting

1

Het treffen van alle uitvoeringsbesluiten- en maatregelen die voortvloeien uit het opstarten en doorlopen van de procedures op grond van art. Wro, art. 3.22 Wro, art. 3.23 Wro en art. 6.1 e.v. Wro.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Het (principe) besluit om medewerking te verlenen blijft bij het college. De mandatering gaat slechts om de uitvoering van het besluit van het college.

2

De ondertekening van brieven in het kader van het doorlopen van de procedures op grond van de artikelen 3.6 Wro, 3.10 Wro, 3.22 Wro, 3.23 Wro en 6.1-6.6 Wro.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

3

Elektronisch waarmerken van (een vastgesteld) digitaal bestemmingsplan (art. 1.2.6 Bro)

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Beleidsmedewerker RO/Projectleider RO

 

 

4

Honoreren aanvraag VROM Starterslening

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Binnen de gestelde kaders

5

Keuze planschadeadviesbureau n.a.v. uitgebrachte offertes

(Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Veere 2008)

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

6

Honoreren aanvraag opplussen o.g.v. Stimuleringsregeling opplussen

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Binnen de gestelde kaders

7

Beslissen op aanvragen voor een vergunning voor tijdelijke verhuur ogv de Leegstandswet

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Mits aanvraag volledig voldoet aan de bepalingen uit de Leegstandswet.

8

Verrichten van uitvoeringshandelingen o.g.v. art 3.8 en 3.9 sub a Wro

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

9

Binnen het jaarbudget uitvoeren van het meerjarenprogramma restauratie Rijksmonumenten

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten

(Brrm)

10

Het goedkeuren van declaraties van monumenteneigenaren. Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten 1997

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

11

Uitvoeren van de Glintenregeling

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

12

Verlenen subsidies o.g.v. subsidieverordening ‘Asbest op het Dak’.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

13

Toewijzen kavels vastgestelde grondexploitaties

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Tegen geldende vastgestelde grondprijzen

14

Honoreren aanvragen o.g.v. Verordening Woningverbetering

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Binnen gestelde kaders

15

Honoreren aanvragen o.g.v. Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Binnen gestelde kaders

16

Toekennen aanvraag verhuur en verkoop groen- en reststroken en ondertekening betreffende overeenkomst

College + Burgemeester

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Mits aanvraag binnen de Uitvoeringsregels groen- en reststroken valt

17

Honoreren aanvragen voor het verkrijgen van subsidie o.g.v. Subsidieverordening energie-neutrale

nieuwbouw 2017-2020

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

18

Aanleveren brondocument o.g.v. art. 9 eerste en derde lid en art. 12 tweede lid Wet Bro

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Vakspecialist Milieu

 

 

19

Controle en rapportage o.g.v. art. 9a Wet Bro

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Vakspecialist Milieu

 

 

20

Gebruiken van een andere gegeven den een authentiek gegeven o.g.v. art. 27 tweede lid Wet Bro

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Vakspecialist Milieu

 

 

21

Melden gerede twijfel en verzoeken tussentijdse actualisatie o.g.v. art. 30 Wet Bro

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Vakspecialist Milieu

 

 

22

Onderzoeken authentiek gegeven en verstrekken resultaten o.g.v. art. 33 Wet Bro

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Vakspecialist Milieu

 

 

23

Ter inschrijving aanbieden brondocument o.g.v. art. 40 eerste lid Wet Bro

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Vakspecialist Milieu

 

 

24

Het verlenen van subsidie, vast te stellen en uit te betalen op grond van de subsidieverordening waardevolle pnanden gemeente Veere 2017

College

Alg.Dir.

Afd. Hoofd RO

 

 

 

 

Hfst. 6a. OPENBARE RUIMTE

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat naar

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Voorwaarden/Toelichting

1

Verlening van toestemming tot het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond t.b.v. nutsvoorzieningen en telecommunicatie, op basis van de AVOI.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Werkvoorbereider/Toezichthouder

 

 

2

Verlenen toestemming tot het aansluiten op het gemeentelijk rioleringsnetwerk op basis van de Verordening Particuliere Rioolaansluitingen.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

3

Aanschrijving op iepziekte bij bomen van particulieren op basis van de Bomenverordening.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

 

4

Instellen verkeersmaatregelen en tijdelijke het nemen van verkeersbesluiten op basis van de Babw en het RVV.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Beleidsadviseur Verkeer en Parkeren

 

 

5

De keuze voor de aanbestedingsprocedure.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Senior beleidsmedewerker

 

Conform het aanbestedingsbeleid.

6

De selectie van aannemers in selectieprocedures.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Conform het aanbestedingsbeleid.

7

Het vaststellen van het bestek en de nota van inlichtingen in aanbestedingsprocedures.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Senior beleidsmedewerker

Projectleider Civiele Techniek

Conform het aanbestedingsbeleid.

8

Het vaststellen van het proces-verbaal van aanbesteding.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Senior beleidsmedewerker

Projectleider Civiele Techniek

Conform het aanbestedingsbeleid.

9

De gunning / opdrachtverlening aan de geselecteerde aannemer.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Conform de budgethoudersregeling.

10

Het vaststellen van het proces-verbaal van oplevering.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Senior beleidsmedewerker

Projectleider Civiele Techniek

Conform het aanbestedingsbeleid.

11

Aanvragen van vergunningen en subsidies t.b.v. de realisatie van door het college besloten werken

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Senior beleidsmedewerker

Projectleider Civiele Techniek

 

12

Het aanwijzen van

medewerkers inzake de elektrotechnische bedrijfsvoering voor de

openbare ruimte

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Senior beleidsmedewerker

 

 

13

Het zorgdragen voor het bijhouden van de geografische gegevens in de BGT o.g.v. art. 11 Wet BGT

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Senior beleidsmedewerker

Medewerker gegevensbeheer

 

14

Het zorgdragen voor afstemming met andere in de Wet BGT genoemde bronhouders o.g.v. art. 12 Wet BGT

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Senior beleidsmedewerker

Medewerker gegevensbeheer

 

15

Het zorgdragen dat een in de BGT weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid o.g.v. art. 14 Wet BGT

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Senior beleidsmedewerker

Medewerker gegevensbeheer

 

16

Opvolging melding als bedoeld in art. 25 Wet BGT o.g.v. artikel 27 en 28 Wet BGT

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Senior beleidsmedewerker

Medewerker gegevensbeheer

 

17

Uitvoeren onderzoek en verzenden afschrift resultaten o.g.v. art. 30 Wet BGT

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Senior beleidsmedewerker

Medewerker gegevensbeheer

 

18

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de aanwijs aan het kadaster van nieuw te vormen grenzen ten gevolge van aan- en verkopen door de gemeente

College

Alg. Dir

Afd. Hoofd

Senior toezichthouder Openbare Ruimte

Medewerker grondzaken

 

 

Hfst. 6b. OPENBARE RUIMTE – Cluster Accommodatiebeheer

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat naar

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Voorwaarden/Toelichting

1

De keuze voor de aanbestedingsprocedure

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator

 

Conform het aanbestedingsbeleid

2

De selectie van aannemers in selectieprocedures.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

 

 

Conform het aanbestedingsbeleid

3

Het vaststellen van het bestek en de nota van inlichtingen in aanbestedingsprocedures.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator

 

Conform het aanbestedingsbeleid

4

Het vaststellen van het proces-verbaal van aanbesteding.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator

 

Conform het aanbestedingsbeleid

5

De gunning / opdrachtverlening aan de geselecteerde aannemer.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator

 

Conform de budgethoudersregeling.

6

Het vaststellen van het proces-verbaal van oplevering.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator

 

Conform het aanbestedingsbeleid

7

In gebruik geven van accommodaties, zoals sporthallen, gymzalen, verenigingsgebouwen, sportvelden e.d.

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator

Medew.

Conform de vastgestelde voorschriften en tarieven

8

Aanvragen van vergunningen en subsidies t.b.v. de realisatie van door het college besloten werken

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator

 

 

9

Het aanwijzen van

medewerkers inzake de elektrotechnische bedrijfsvoering voor de

gemeentelijke gebouwen

College

Alg. Dir.

Afd. Hoofd

Coördinator

 

 

 

Hfst. 7. BELASTINGEN

Nr.

Bevoegdheid met wettelijke grondslag

Van bestuursorgaan

Mandaat naar

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Onder-mandaat

Voorwaarden/Toelichting

1

Het heffen van gemeentelijke belastingen, waaronder begrepen de heffing, het beslissen op aanvragen tot het verkrijgen van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf ingevolge gemeentelijke belastingverordening. Het voeren van gerechtelijke procedures hierover.

Heffingsambtenaar – het Afdelingshoofd Belastingen gemeente Middelburg

Vervanger Afdelingshoofd

Middelburg

 

 

 

Met uitzondering van de belastingen die gemandateerd zijn aan het Afdelingshoofd Dienstverlening gemeente Veere – zie Hfst. 3a Dienstverlening.

 

Mandaten verstrekt op basis van de samenwerkingsovereenkomst en het mandaatbesluit Samenwerking Belastingen Walcheren-Schouwen-Duiveland per 1 jan 2015

2

Het invorderen van alle gemeentelijke belastingen en privaatrechtelijke invorderingen

Invorderingsambtenaar – het Afdelingshoofd Belastingen gemeente Middelburg

Vervanger

Afdelingshoofd

Middelburg

 

 

 

Mandaten verstrekt op basis van de samenwerkingsovereenkomst en mandaatbesluit Samenwerking Belastingen Walcheren-Schouwen-Duiveland per 1 jan 2015

3

Het privaatrechtelijk invorderen van geldschulden, inclusief de (voorbereidende) beslissing zoals onder meer de verrekening, uitstel van betaling, vaststelling wettelijke rente, aanmaning en (gedeeltelijke) kwijtschelding. Ogv Leidraad Invordering, Titel 4.4 Awb, BW

College

Burgemeester

Alg.Dir.

Invorderingsambtenaar – het Afdelingshoofd Belastingen gemeente Middelburg

Vervanger

Afdelingshoofd

Middelburg

 

 

4

Het nemen van beslissingen tot het invorderen van overige bestuursrechtelijke geldschulden bij dwangbevel als bedoeld in artikel 3 van de Leidraad Invordering, inclusief de (voorbereidende) beslissingen zoals onder meer de verrekening, uitstel van betaling, betalingsregelingen, vaststelling wettelijke rente, aanmaning en (gedeeltelijke) kwijtschelding. Ogv Leidraad invordering, Titel 4.4 Awb

College

Burgemeester

Alg.Dir.

Invorderingsambtenaar – het Afdelingshoofd Belastingen gemeente Middelburg

Vervanger

Afdelingshoofd

Middelburg

 

 

5

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorderingen tot een bedrag van € 5.000,00.

College

 

Burgemeester

Alg.Dir.

Invorderingsambtenaar – het Afdelingshoofd Belastingen gemeente Middelburg

Vervanger

Afdelingshoofd

Middelburg

 

 

6.

De aanwijzing van belastingdeurwaarders; art. 231 lid 2 sub e Gemeentewet

College

Alg.Dir.

Invorderingsambtenaar – het Afdelingshoofd Belastingen gemeente Middelburg

Vervanger

Afdelingshoofd

Middelburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domburg,22 december 2020,

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, de burgemeester

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag

De burgemeester van Veere, De heffingsambtenaar van Veere,

drs. R.J. van der Zwaag J.C. Viergever

De invorderingsambtenaar van Veere,

M.L. Kodde

BIJLAGE 2  

 

VOLMACHT PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSHANDELINGEN NOTARISKANTOREN

 

Aan de medewerkers van de volgende notariskantoren zijn volmachten verleend:

 

1 Medewerkers van het notariskantoor Sauer & Oonk te dezer zake woonplaats kiezende te aan de Badhuisstraat 181, 4382 AM Vlissingen en vanaf 1 maart 2015 aan de Edisonweg 2a te 4382 NW Vlissingen

 

2 Medewerkers van het notariskantoor Herwig te dezer zake woonplaats kiezende aan de Coosje Buskenstraat 202 te 4381 LW Vlissingen

 

3 Medewerkers van de Notariswinkel te dezer zake woonplaats kiezende aan de Kanaalstraat 15 te 4388 BJ Oost-Souburg

 

4 Medewerkers van Notarispraktijk mr dr R.C. van Dongen te Middelburg te dezer zake woonplaats kiezende aan de Dam 37 te 4331 GG Middelburg

 

5 Medewerkers van Notariskantoor Zeeuwse Alliantie te dezer zake woonplaats kiezende aan de Wagenaarstraat 1 te 4331 CX Middelburg