Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening Meedoenregeling 2021 gemeente Goirle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Meedoenregeling 2021 gemeente Goirle
CiteertitelVerordening Meedoenregeling 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmeedoenregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-202101-01-2021wijziging artikel 1, lid 2, onder e

02-02-2021

gmb-2021-39775

01-01-202111-02-2021nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-345362

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Meedoenregeling 2021 gemeente Goirle

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 2020, gelet op de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de volgende: Verordening Meedoenregeling 2021 gemeente Goirle

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: Participatiewet;

  • b.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

  • c.

   Financiële tegemoetkoming: een bijdrage in de kosten voor sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten, die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken;

  • d.

   Inkomen: totaal van het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, en de algemene bijstand. Niet tot het inkomen wordt gerekend de individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de wet;

  • e.

   Geldende norm

   • i.

    De norm zoals bepaald in de artikelen 20, 21, 22 en 23 van de Participatiewet

   • ii.

    De kostendelersnorm zoals bepaald in artikel 19a en 22a van de Participatiewet is niet van toepassing.

  • f.

   Vermogen: het vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de wet. Het vermogen in de eigen woning wordt hierbij buiten beschouwing gelaten;

  • g.

   Aanvraag: een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming op basis van deze verordening, die ingediend wordt via een door het college vastgestelde aanvraagprocedure.

Artikel 2 Doel

Het doel van de Meedoenregeling is, door het verstrekken van een financiële tegemoetkoming voor sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten, voorkomen of doorbreken dat inwoners van de gemeente Goirle met een laag inkomen in een sociaal-maatschappelijk isolement raken als gevolg van het om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  Voor een financiële tegemoetkoming komt in aanmerking:

  • a.

   de persoon van 18 jaar of ouder, die de maand voorafgaand aan de maand waarop de aanvraag wordt ingediend een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet ontvangt.

  • b.

   de persoon van 18 jaar of ouder, die geen bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet ontvangt en gedurende de 3 maanden voorafgaand aan de maand waarop de aanvraag wordt ingediend aangewezen is op een inkomen dat niet hoger dan 120% van de geldende norm, zoals opgenomen in artikel 1, onder e, van deze verordening, en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft, zoals opgenomen in artikel 1, onder f, van deze verordening.

 • 2.

  Bij het vaststellen van het vermogen wordt van het saldo op de lopende rekening een bedrag vrijgelaten in verband met lopende uitgaven ter hoogte van:

  • a.

   Gehuwden € 1.850,-

  • b.

   Alleenstaande ouder € 1.650,-

  • c.

   Alleenstaande van 23 jaar of ouder € 1.300,-

  • d.

   Alleenstaande van 22 jaar € 1.100,-

  • e.

   Alleenstaande van 21 jaar € 950,-

  • f.

   Alleenstaande van 18-21 jaar, uitwonend € 950,-

  • g.

   Alleenstaande van 18-21 jaar, thuiswonend € 350,-

 • 3.

  Voor elke afzonderlijke persoon geldt dat er per kalenderjaar eenmaal aanspraak op een financiële tegemoetkoming op basis van deze verordening gedaan kan worden.

Artikel 4 Uitsluitingen doelgroep

 • 1.

  Van een financiële tegemoetkoming zijn de volgende categorieën inwoners uitgesloten:

  • a.

   studenten die een studie volgen waarvoor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering 2000 mogelijk is;

  • b.

   vreemdelingen zonder rechtsgeldige verblijfstitel.

Artikel 5 Vergoedbare kosten

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming is bedoeld voor de kosten die zijn gemaakt voor of in verband met sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten.

 • 2.

  Het college kan hier nadere regels over vast stellen.

Artikel 6 Hoogte financiële tegemoetkoming

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming op grond van deze regeling bedraagt maximaal voor: Aanvrager en partner in 2021 € 75,00,- per persoon per jaar en vanaf 2022 € 150,00 per persoon per jaar.

 • 1.

  Het bedrag genoemd in lid 1 wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de prijsindex voor de gezinsconsumptie.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  De aanvrager kan een financiële tegemoetkoming aanvragen voor zichzelf en zijn of haar partner.

 • 2.

  Op de volledige aanvraag wordt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing genomen.

 • 3.

  De aanvraag kan gedaan worden t/m 31 december van het jaar waarin de aanvraag gedaan wordt.

Artikel 8 Procedure

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend via een door het college vastgestelde aanvraagprocedure. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt de aanvraag toegekend.

 • 2.

  Na toekenning van de aanvraag wordt de financiële vergoeding aan aanvrager overgemaakt.

 • 3.

  Het college kan besluiten om na een eerste toegekende aanvraag vervolgens jaarlijks ambtshalve de toekenning te doen, als voldoende bekend is dat de omstandigheden ongewijzigd zijn.

 • 4.

  Het college kan nadere regels te stellen voor de uitvoering van deze verordening.

 • 5.

  De uitgaven van de financiële vergoedingen worden steekproefsgewijs door het college gecontroleerd.

 • 6.

  Het college vordert (een gedeelte van) de toegekende en verstrekte financiële tegemoetkoming terug als na controle blijkt dat die onvoldoende is gebruikt voor het doel waarvoor deze is bedoeld

 • 7.

  Het college kan het op grond van lid 6 terug te vorderen bedrag verrekenen met de in een volgend jaar toegekende financiële tegemoetkoming.

 • 8.

  De verantwoording van de financiële tegemoetkoming aangevraagd in een bepaald jaar loopt door tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar.

Artikel 9 Intrekking/wijziging

 • 1.

  Het college kan het besluit tot het verlenen van een financiële tegemoetkoming intrekken of wijzigen indien;

  • a.

   De aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid;

  • b.

   Het besluit anderszins onjuist was en de ontvanger van de financiële tegemoetkoming dit wist of redelijkerwijs kon weten;

  • c.

   Uit controle achteraf blijkt dat er geen recht was op verstrekking van de financiël3 tegemoetkoming.

 • 2.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de financiële tegemoetkoming is verstrekt.

 • 3.

  Het college vordert de onterecht toegekende financiële tegemoetkoming terug.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt op 1 januari 2021 in werking.

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Meedoenregeling 2021

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 december 2020.

De voorzitter

De griffier