Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Reglement van orde algemeen bestuur BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement van orde algemeen bestuur BSR
CiteertitelReglement van orde algemeen bestuur BSR
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageReglement van orde algemeen bestuur BSR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/document.php?m=1&fileid=4463&f=eff61775ae9da1f58ab25b6113d7daf9&attachment=0

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuw besluit

01-12-2016

bgr-2020-1281

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde algemeen bestuur BSR

 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR);

 

BESLUIT:

vast te stellen het Reglement van Orde algemeen bestuur BSR.

 

Artikel 1 Voorzitter BSR

 • 1.

  De voorzitter is belast met:

a. het leiden van de vergadering;

b. het handhaven van de orde;

c. het doen naleven van het reglement van orde.

 • 2.

  Hij verleent het woord, formuleert de conclusies waarover zal worden gestemd en deelt de uitslag van de stemmingen mede.

 • 3.

  De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4.

  Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

 • 5.

  Hij kan het bestuur voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd.

  Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

   

 

Artikel 2 Secretaris BSR

 

1. De directeur van BSR is secretaris van het bestuur.

2. De secretaris is in elke vergadering van het bestuur aanwezig.

3. Bij verhindering of afwezigheid van de secretaris wordt hij vervangen door zijn plaatsvervanger.

4. Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

 

Artikel 3 Vergaderingen

 

1. Het algemeen bestuur van BSR vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en voorts zo vaak de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel tenminste twee-vijfde van de leden dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk aan de voorzitter verzoekt.

2. De vergaderingen van het algemeen bestuur van BSR zijn openbaar.

3. De deuren worden gesloten wanneer één-vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

4. Het algemeen bestuur van BSR beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.

5. Met betrekking tot het opleggen van geheimhouding is artikel 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van overeenkomstige toepassing.

6. De vergaderingen worden als regel in het kantoor van het Waterschap Rivierenland gehouden. De voorzitter is bevoegd om, bij wijze van uitzondering, een andere vergaderlocatie te bepalen.

 

Artikel 4 Oproeping en agenda

 

1. De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op, minimaal tien werkdagen voor de dag van vergadering.

2. Het eerste lid geldt niet voor vergaderingen die spoedshalve worden belegd.

3. Tegelijkertijd met de oproeping brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen, met uitzondering van de stukken waarvoor geheimhouding geldt als bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet, worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.

 

Artikel 5 Verslaglegging

 

1. De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

2. Het verslag bevat tenminste:

a. de namen van de aanwezige en afivezige leden;

b. de namen van andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslagingen;

c. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

d. een formulering van de door het algemeen bestuur genomen besluit;

e. een zakelijke samenvatting van hetgeen besproken is.

3. De stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het algemeen bestuur daar om vraagt.

4. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

5. Het vastgestelde verslag is openbaar tenzij en voorzover door het algemeen bestuur, met inachtneming van de Wet openbaarheid van bestuur, anders wordt beslist.

 

Artikel 6 Quorum

 

1. De vergadering van het algemeen bestuur van BSR wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

2. Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 

Artikel 7 Onschendbaarheid

 

De leden van het algemeen bestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden verplicht getuigenis af te leggen als bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over hetgeen zij in de vergadering van het algemeen bestuur hebben gezegd of aan het algemeen bestuur schriftelijk hebben overgelegd.

 

Artikel 8 Stemmingen

 

1. Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel aan de stemming over:

a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;

b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort.

2. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van één stembriefje of - in geval van meervoudig stemrecht als bedoeld in artikel 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland - twee stembriefjes.

3. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.

 

Artikel 9 Geldigheid stemming

 

 

 • 1.

  Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing:

  ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig was;

  in een vergadering als bedoeld in artikel 6 6Neede lid, voor zover het betreft ondenverpen die in de daaraan voorafgaande, ingevolge artikel 6, eerste lid, niet geopende vergadering aan de orde waren gesteld.

 

Artikel 10 Beslissing bij stemming

 

1 . Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem of - ingeval van meervoudig stemrecht - twee stemmen hebben uitgebracht.

2. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van één behoorlijk ingevuld stembriefje, dan wel twee briefjes in geval van meervoudig stemrecht.

 

Artikel 11 Stemming over personen

 

1. De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim.

2. Indien de stemmen staken over personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden.

3. Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan beslist terstond het lot.

 

Artikel 12 Overige stemmingen

 

1 . De overige stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, indien de voorzitter of een van de leden dat verlangt. In dat geval geschieden zij mondeling

2. Bij hoofdelijke oproeping is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem voor of tegen uit te brengen.

3. Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen.

4. Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.

5. Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het vierde lid opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen.

6. Onder een voltallige vergadering wordt verstaan een vergadering waarin alle leden waaruit het bestuur bestaat, voor zover zij zich niet van deelneming aan de stemming moesten onthouden, een stem hebben uitgebracht.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 

Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2017 en kan worden aangehaald als "Reglement van orde algemeen bestuur BSR".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 december 2016.

 

H.C. van Oorschot

Voorzitter

 

G.M. Scholtus

Directeur