Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht houdende regels omtrent hergebruik van PFAS-houdende grond (Aanvullende beleidsregel (gebiedsspecifiek) voor hergebruik van PFAS-houdende grond)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht houdende regels omtrent hergebruik van PFAS-houdende grond (Aanvullende beleidsregel (gebiedsspecifiek) voor hergebruik van PFAS-houdende grond)
CiteertitelAanvullende beleidsregel (gebiedsspecifiek) voor hergebruik van PFAS-houdende grond
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2020nieuwe regeling

01-12-2020

gmb-2020-343228

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht houdende regels omtrent hergebruik van PFAS-houdende grond (Aanvullende beleidsregel (gebiedsspecifiek) voor hergebruik van PFAS-houdende grond)

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

 

Overwegende dat:

Uit de resultaten van de op 1 december 2020 vastgestelde bodemkwaliteitskaart PFAS is gebleken dat in geheel Maastricht, met uitzondering van eventuele puntbronnen (locaties waar PFAS is geproduceerd, toegepast of producten met deze stoffen zijn bewerkt dan wel opgeslagen) op geïnventariseerde verdachte locaties, gemiddeld wordt voldaan aan de achtergrondwaarden zoals opgenomen in de aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader (THK) van juli 2020. De kwaliteit voldoet aan die van het meest gevoelige gebruik zijnde Landbouw/Natuur. Hierdoor is in principe geen gebiedsspecifiek bodembeleid noodzakelijk. Met de vastgestelde bodemkwaliteitskaart betekent dit dat eigenlijk geen lokale aanvulling van beleid nodig is bovenop het THK.

Echter is in de praktijk inmiddels gebleken dat incidenteel vrijkomende grond in Maastricht niet voldoet aan de achtergrondwaarden maar de kwaliteit Wonen/Industrie heeft. Hierdoor is hergebruik van deze grond in Maastricht (op basis van het generieke beleid) niet mogelijk. Om dit toch mogelijk te maken is een beleidsregel (gebiedsspecifiek bodembeleid) uitgewerkt.

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de navolgende beleidsregel:

Aanvullende gebiedsspecifieke beleidsregel toepassen PFAS-houdende grond

De 3-7-3-norm

De 3-7-3 norm staat voor

  • -

    3 µg/kg voor de stof PFOS,

  • -

    7 µg/kg voor de stof PFOA en

  • -

    3 µg/kg voor alle overige PFAS (per individuele stof en incl. GenX).

Op basis van de bodemkwaliteitskaart voor PFAS blijkt dat de achtergrondwaarden uit het THK in Maastricht niet worden overschreden en ook beduidend lager zijn dan de 3-7-3-norm. Het RIVM geeft aan dat voor gehalten onder deze 3-7-3- norm geen sprake is van risico’s voor de volksgezondheid en milieu. Het tijdelijk handelingskader van het Rijk geeft aan dat grond onder deze norm (klasse Wonen/Industrie) dan ook overal in Nederland veilig kan worden toegepast (en hergebruikt). Omdat in Maastricht de gemiddelde bodemkwaliteit overeenkomstig de BKK PFAS gelijk is aan Landbouw/Natuur kan grond in Maastricht met onverhoopt toch klasse Wonen/Industrie (hetgeen in de praktijk incidenteel voorkomt) binnen Maastricht niet worden hergebruikt. Zeker gezien het ontbreken van risico’s voor hergebruik van deze grond bij de functies Wonen en Industrie is dat een beperking die wij ongewenst vinden. Derhalve mag deze grond met gehalten tot de maximale toepassingsnormen (3-7-3-norm) uit het THK ook worden toegepast voor grondgebieden met de functie Wonen en Industrie. Deze mogelijkheid geldt alleen voor grond uit de eigen gemeente/het eigen beheergebied. Toepassen van deze grond zal immers niet leiden tot (enig) risico voor deze functies. Bovendien is er op gebiedsniveau sprake van stand-still. Hierdoor blijft de kwaliteit van de grond op gebiedsniveau gelijk. Voor partijen grond van buiten de gemeente Maastricht hanteren we de waarden die gelden voor Landbouw/Natuur.

 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Aanvullende beleidsregel (gebiedsspecifiek) voor hergebruik van PFAS-houdende grond”.

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 1 december 2020

De Secretaris,

R.E.C. Kleijnen.

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake