Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

09-12-2020

gmb-2020-342145

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland

De raad van de gemeente Het Hogeland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening naamgeving en nummer (adressen) gemeente Het Hogeland

Artikel 1. Definities

 • 1.

  In deze verordening (en de daarop berustende bepalingen) wordt verstaan onder:

 • college: het college van burgemeester en wethouders;

 • adres;

 • ligplaats;

 • openbare ruimte;

 • pand;

 • standplaats;

 • verblijfsobject;

 • woonplaats;

dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • 2.

  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verder verstaan onder:

 • afgebakend terrein: een terrein met een kunstmatige of natuurlijke afbakening, waarop zich geen verblijfsobjecten bevinden en dat betreedbaar en afsluitbaar is.

 • nummeraanduiding: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, met dien verstande dat deze bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter- of cijfercombinatie, en ook betrekking kan hebben op een afgebakend terrein.

 • rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is om in die zaak te handelen zoals in de verordening is voorgeschreven, alsmede de beheerder.

Artikel 2 Naamgeving woonplaatsen en openbare ruimte

 • 1.

  Het college stelt de grens en de naam van een of meer woonplaatsen vast en kan deze in wijken en buurten verdelen conform de eisen die het Centraal Bureau voor de Statistiek aan deze indeling verbindt.

 • 2.

  Het college kent per woonplaats namen toe aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken.

 • 3.

  Onder vaststellen, verdelen en toekennen als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

Artikel 3 Nummering objecten

 • 1.

  Het college stelt de lig- en standplaatsen vast.

 • 2.

  Het college kent nummeraanduidingen toe aan verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen.

 • 3.

  Het college bepaalt de afbakening van panden, verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen.

 • 4.

  De toekenning of afbakening, bedoeld in het tweede en derde lid, kan ook op voor personen toegankelijke objecten, niet zijnde verblijfsobjecten, dan wel op afgebakende terreinen worden toegepast.

 • 5.

  Onder vaststellen, toekennen en bepalen als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

Artikel 4 Aanbrengen naam- en nummeraanduiding

 • 1.

  De door het college aan de openbare ruimte of een gedeelte daarvan toegekende namen, bedoeld in artikel 2, worden door of in opdracht van de gemeente blijvend zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2.

  De door het college aan een object toegekende nummers, bedoeld in artikel 3, tweede en vierde lid, worden daaraan op doeltreffende wijze aangebracht.

 • 3.

  Het is eenieder die daartoe niet bevoegd is verboden namen aan de openbare ruimte of delen daarvan, dan wel nummers aan een pand of verblijfsobject, lig- of standplaats of afgebakend terrein, toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

Artikel 5 Gedoogplicht naamaanduiding

 • 1.

  Als het college het nodig oordeelt dat de door hen toegekende aanduidingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, draagt de rechthebbende er zorg voor dat de hier bedoelde aanduidingen vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  Als het college het nodig oordeelt om een naamaanduiding, waarop de vervallen naam is doorgehaald, gedurende ten hoogste een jaar naast de naamaanduiding met de nieuwe naam te handhaven laat de rechthebbende dit toe.

 • 3.

  De rechthebbende draagt er zorg voor dat de in het eerste en tweede lid bedoelde aanduidingen vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6 Aanbrengplicht nummeraanduiding

 • 1.

  Tenzij het college anders heeft besloten, draagt de rechthebbende van een object er zorg voor dat de nummers, bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden aangebracht overeenkomstig het krachtens artikel 7 bepaalde.

 • 2.

  De rechthebbende draagt er zorg voor dat de nummers binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college zijn aangebracht.

 • 3.

  Als een verblijfsobject, lig- of standplaats of afgebakend terrein nog niet gereed is gekomen, wordt het nummer binnen vier weken na het gereedkomen daarvan aangebracht.

 • 4.

  Als het college het nodig oordeelt om een nummeraanduiding, waarop het vervallen nummer is doorgehaald, gedurende ten hoogste een jaar naast de nummeraanduiding met het nieuwe nummer te handhaven laat de rechthebbende dit toe of geeft de rechthebbende daaraan uitvoering.

 • 5.

  Het college kan de in het tweede en derde lid genoemde termijnen verlengen.

Artikel 7 Nadere regels

 • 1.

  Het college kan nadere regels stellen over het proces en de wijze van:

 • a.

  naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken;

 • b.

  naamgeving en begrenzing van de openbare ruimte;

 • c.

  nummering van verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen en afgebakende terreinen;

 • d.

  opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen.

 • 2.

  De nadere regels zijn niet strijdig met het Convenant inzake postcodes.

Artikel 8 Handhaving

 • 1.

  Overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, artikel 5 en artikel 6, eerste tot en met vierde lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 10 Vervallen oude verordeningen

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de verordeningen van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, te weten:

 • Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011, vastgesteld d.d. 16 december 2011 door de gemeenteraad van Bedum;

 • Verordening naamgeving en nummering Gemeente De Marne, vastgesteld d.d. 20 december 2011 door de gemeenteraad van De Marne;

 • Verordening naamgeving en nummering (adressen), vastgesteld d.d. 16 december 2010 door de gemeenteraad van Winsum;

 • Verordening naamgeving en nummering (adressen), vastgesteld d.d. 9 september 2010 door de gemeenteraad van Eemsmond.

Artikel 11 Overgangsbepaling

 • 1.

  Namen en nummers die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan objecten zijn toegekend blijven na inwerkingtreding van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3.

  Bij het vervangen van een naam, adres en/of nummerdrager, als bedoeld in het tweede lid, zullen zowel de oude en de nieuwe naam als het oude en het nieuwe adres gedurende een jaar na het besluit op grond van artikel 11 tweede lid mogen worden gebruikt op een nadere, bij dat besluit te bepalen wijze.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening naamgeving en nummering (adressen).

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Het Hogeland op 9 december 2020

H.J. Bolding, voorzitter

P. Norder, griffier