Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Elburg
CiteertitelVerordening Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Elburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2020nieuwe regeling

14-12-2020

gmb-2020-339819

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Elburg

De raad van de gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2020;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit: vast te stellen de volgende verordening: Verordening Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Elburg.

 

 

 

Artikel 1. Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 • c.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Elburg;

 • d.

  Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;

 • e.

  Non-profitorganisatie: Privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk, die een gebouw in eigendom hebben of beheren in de gemeente Elburg met activiteiten en voorzieningen van sportieve, educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard;

 • f.

  Sportcomplex: geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport;

 • g.

  Duurzaamheidsmaatregelen: maatregelen zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze verordening;

 • h.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • i.

  EnergiePrestatieAdvies (EPA): een energieprestatieadvies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in bijlage 1 genoemde maatregelen kan worden opgesteld door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

 • j.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647. 

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

1. Voor een Stimuleringslening die zakelijk wordt verstrekt.

2. De aanvrager van een Stimuleringslening die zakelijk wordt verstrekt is een:

 • a.

  Vereniging of een andere non-profitorganisatie, die een gebouw beheert en/of in (gezamenlijk) eigendom heeft en die in hoofdzaak gericht is op activiteiten van sportieve, educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard;

 • b.

  Schoolbestuur dat één of meerdere schoolgebouw(en)/complexen beheert en onderhoudt en/of (deels) in eigendom heeft.

3. Voor het treffen van maatregelen in de gemeente Elburg in:

 • a.

  Bestaande gebouwen en complexen, in gebruik voor maatschappelijke doeleinden, zoals onderwijs, verenigingen en non-profitorganisaties, die niet behoren tot de (semi-)overheid (zoals gebouwen van woningcorporaties, zorginstellingen en defensie);

 • b.

  Sportcomplexen, in gebruik bij een non-profitorganisatie.

 

Artikel 3. Kenmerken van de lening

1. De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten, inclusief de financieringskosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 5.000,- en een maximum van € 100.000,- inclusief btw.

2. Het rentepercentage voor de Stimuleringslening bedraagt 1,0 % voor leningen met een looptijd van 10 jaar en 1,5 % voor leningen met een looptijd van 20 jaar.

3. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt 10 jaar voor leningen tot een bedrag van € 50.000,- en 20 jaar voor leningen hoger dan € 50.000,-.

4. Van de lening wordt een hypothecaire, notariële of onderhandse akte opgemaakt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de aanvrager.

5. Een notariële of hypothecaire akte is vereist bij leenbedragen boven de € 25.000; bij leenbedragen onder de € 25.000 kan worden volstaan met een onderhandse akte.

6. De Stimuleringslening wordt annuïtair verstrekt.

7. De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot.

 

Artikel 4. Duurzaamheidsmaatregelen

1. Deze verordening is van toepassing voor de duurzaamheidsmaatregelen die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze verordening.

2. Het college kan de in bijlage 1 vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen wijzigen.

 

Artikel 5. Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan één of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2-uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen.

 

Artikel 6. Budget

1. De raad heeft een revolverend fonds Stimuleringsleningen ingesteld waaruit, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, stimuleringsleningen verstrekt kunnen worden.

2. Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het beschikbare bedrag in het revolverend fonds hiervoor toereikend is.

3. Indien het beschikbare bedrag in het revolverend fonds niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

 

Artikel 7. Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

 

Artikel 8. Procedure aanvraag en toewijzing

1. Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld digitaal formulier en gaat onder opgave van:

 • a.

  De te treffen maatregelen als genoemd in bijlage 1 behorende bij deze verordening.

 • b.

  De werkelijke kosten van het treffen van de maatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes.

 • c.

  Een EnergiePrestatieAdvies (EPA) of andere afdoende documentatie waaruit blijkt tot welke energiereductie en/of CO2-reductie de maatregelen leiden.

 • d.

  Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

8. De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

 

Artikel 9. Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Stimuleringslening bij SVn in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000,-;

 • d.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • e.

  De Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 

Artikel 10. Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Elburg en SVn.

3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en/of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 11. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 12. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan.

 

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Elburg”.

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg in zijn vergadering van 16 december 2020,

de voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

de griffier, mr. ir. M.C. Luiting