Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Verordening op de heffing en de invordering van leges

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges
CiteertitelLegesverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2020Nieuwe regeling

05-11-2020

gmb-2020-338865

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges

De raad van de gemeente Urk,

 

Gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet

Besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalender maand 30 of 31 januari is, de (n-1) dat in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  Een onderzoek bedoeld in hoofdstuk 5 van Titel 1 ‘Algemene dienstverlening’ ten behoeve van een zuiver wetenschappelijk doel; Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • c.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  Diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • e.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • f.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag ten behoeve van de jaarlijkse zomertenten van de buurtverenigingen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en Herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor her het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving contant of door middel van een pinbetaling;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, contant of door middel van een pinbetaling, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het College van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van Titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.3.7 (akten burgerlijke stand)

  • 2.

   hoofdstuk 7 (reisdocumenten)

  • 3.

   hoofdstuk 8 (rijbewijzen)

  • 4.

   onderdeel 1.4.7 (papieren verstrekking uit de basisadministratie personen)

  • 5.

   onderdeel 1.12.1.2 (verklaring omtrent het gedrag)

  • 6.

   hoofdstuk 9 (kansspelen)

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening van 7 november 2019 wordt ingetrokken, met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in lid 4 opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening".

 

Urk,10 december 2020

De raad van de gemeente Urk,

De griffier,

De voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de legesverordening

 

 

 

Tarief

 

Titel 1 Algemene Dienstverlening

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 algemeen

 

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.1

een afdruk van een straatnaamgeving of huisnummerkaart, per afdruk

€ 16,50

 

 

 

1.1.2.1

een fotokopie of afdruk van een bouw(tekening), kaart of een plan, zoals een bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

per pagina op papier van A4 formaat € 0,95 met een minimum van € 2,35

 

 

per pagina op papier van A3 formaat € 1,15 met een minimum van € 3,35

 

 

per pagina op papier van A2 formaat € 3,80 met een minimum van € 5,60

 

 

per pagina op papier van A1 formaat € 5,40 met een minimum van € 8,15

 

 

per pagina op papier van A0 formaat € 6,50 met een minimum van € 10,90

 

1.1.2.2

De tarieven onder 1.1.2.1 zijn gebaseerd op basis van zwart-wit afdrukken. Indien de afdrukken in kleur worden vervaardigd, worden de tarieven overeenkomstig 1.1.2.1 verhoogd met 50 %.

 

 

 

 

1.1.2.3

Indien de onder 1.1.2.1 genoemde stukken digitaal beschikbaar zijn en digitaal worden geleverd, worden de genoemde tarieven met 50 % verlaagd.

 

 

 

 

1.1.2.4

Fotokopieën, afdrukken, kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per fotokopie, afdruk, kaart, tekening of lichtdruk:

 

 

Formaat:

Extra kopie

 

 

A0 € 10,90

€ 6,60

 

 

A1 € 8,15

€ 5,50

 

 

A2 € 5,60

€ 3,90

 

 

A3 € 3,35

€ 1,20

 

 

A4 € 2,35

€ 1,00

 

 

 

 

1.1.2.5

De tarieven onder 1.1.2.4 zijn gebaseerd op basis van zwart-wit afdrukken. Indien de afdrukken in kleur worden vervaardigd, worden de tarieven verhoogd met 50 %.

 

 

 

 

1.1.2.6

Indien de onder 1.1.2.4 genoemde stukken digitaal beschikbaar zijn en digitaal worden geleverd, worden de genoemde tarieven met 50 % verlaagd.

 

 

 

 

1.1.2.7.1

Digitale bestanden, per levering:

€ 93,75

1.1.2.7.2

Het tarief onder 1.2.7.1 wordt voor niet GBKN-participanten, indien het betreft:

 

 

a) GBKN-informatie bebouwd gebied per hectare, vermeerderd met:

€ 53,85

 

b) GBKN-informatie landelijk gebied per hectare, vermeerderd met:

€ 10,00

 

 

 

1.1.3

Een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 47,25

 

 

 

1.1.4

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 10,00

 

 

 

1.1.5

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een ander wettelijk voorschrift een tarief is opgenomen

€ 10,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestuurszaken

 

 

 

 

 

Gemeentebegroting/gemeenterekening

 

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.1.1

een exemplaar van de gemeentebegroting inclusief planning

€ 71,95

1.2.1.2

een exemplaar van de Toelichting op de begroting en bijlagen

€ 71,95

1.2.1.3

het totale pakket bedoeld onder 1.2.1.1 en 1.2.1.2

€ 125,00

1.2.1.4

een exemplaar van de Gemeenterekening

€ 71,95

 

 

 

 

Gemeenteverslagen en -handelingen

 

1.2.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.2.1.1

een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering

€ 6,60

1.2.2.1.2

een exemplaar van de raadsagenda en raadsvoorstellen van een raadsvergadering

€ 9,95

1.2.2.2

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.2.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 50,30

1.2.2.2.2

op de raadsagenda's en raadsvoorstellen van de raadsvergaderingen, exclusief de stukken genoemd onder 1.2.1

€ 82,80

1.2.2.2.3

op de stukken bedoeld onder 1.2.2.2.1 en 1.2.2.2.2

€ 99,50

 

 

 

1.2.3

Het tarief bedraagt:

 

1.2.3.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.3.1.1

een exemplaar van het verslag van een vergadering van een raadscommissie

€ 6,60

1.2.3.1.2

een exemplaar van de agenda en voorstellen van een vergadering van een raadscommissie, exclusief de stukken genoemd onder 1.2.1

€ 5,60

 

 

 

1.2.3.2

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.2.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 40,90

1.2.3.2.2

op de agenda's en voorstellen van de vergaderingen van een raadscommissie, exclusief de stukken genoemd onder 1.2.1

€ 52,10

1.2.3.2.3

op de stukken bedoeld onder 1.2.3.2.1 en 1.2.3.2.2

€ 75,10

 

 

 

1.2.3.3

De tarieven, genoemd onder 1.2.2 tot en met 1.2.3.2.3, zijn inclusief portokosten.

 

 

De verstrekking van genoemde stukken aan de volgende personen, groepen van personen en instanties, geschiedt kosteloos:

 

 

- openbare instellingen/publieke organen;

 

 

- pers;

 

 

- raads- en commissieleden;

 

 

- kiesverenigingen.

 

 

 

 

 

Verordeningen

 

1.2.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.4.1

een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening Urk

€ 34,30

1.2.4.2

een exemplaar van de bouwverordening

€ 47,50

1.2.4.3

een exemplaar van de toelichting op de bouwververordening

€ 34,30

1.2.4.4

een exemplaar van een verordening anders dan bovengenoemd

€ 34,30

 

 

 

 

Beleidsnota's/rapporten

 

1.2.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.5.1

een exemplaar van het Sociaal Cultureel Plan

€ 29,75

1.2.5.2

een exemplaar van voorschriften behorende bij de diverse bestemmingsplannen

€ 29,75

1.2.5.3

een exemplaar van andere beleidsnota's c.q. rapporten of een uitreksel uit de onder 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.5.1 genoemde stukken:

 

 

voor de eerste honderd bladzijden; per pagina

€ 0,41

 

voor de volgende bladzijden; per pagina

€ 0,21

 

 

 

 

Bestemmings- en structuurplannen

 

1.2.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.2.6.1

een exemplaar van een bestemmingsplan (kaart in zwart-wit) t/m 20 pagina's

€ 43,10

 

21 tot 40 pagina’s

€ 58,60

 

40 pagina’s of meer

€ 93,50

1.2.6.2

een exemplaar van een structuurplan / structuurvisie

€ 93,50

 

 

 

 

Informatie aan makelaars / taxateurs / notarissen / advocaten enz.

 

1.2.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie aan makelaars, taxateurs, notarissen, advocaten en anderen uit hoofde van hun bedrijfsuitoefening, van informatie over percelen en hun omgeving, per kadastraal perceel of perceelsgedeelte (per adres)

€ 81,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.3.1.1

in het gemeentehuis op maandag om 9.00 en 9.30 uur

Gratis

1.3.1.2

op maandag tussen 10.00 uur en 17.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag, dagelijks tussen 9.00 uur en 17.30 uur

€ 354,00

1.3.1.3

op zaterdag of de onder 1.3.1.2 vermelde dagen, indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van partnerschap, plaatsvindt op andere dan de onder 1.3.1.1 en 1.3.1.2 vermelde uren

€ 557,00

1.3.1.4

De tarieven genoemd onder 1.3.1.2 en 1.3.1.3 worden verhoogd met

€ 191,00

 

indien de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in museum ‘Het Oude Raadhuis’.

 

 

 

 

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap, of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op:

 

1.3.2.1

de onder 1.3.1.1 en 1.3.1.2 vermelde dagen en uren:

€ 396,00

1.3.2.2

op de onder 1.3.1.3 vermelde dagen en uren:

€ 747,00

 

 

 

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

1.3.3.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 19,50

1.3.3.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in luxe uitvoering

€ 34,00

1.3.3.3

een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje in normale uitvoering

€ 19,50

1.3.3.4

een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 34,00

 

 

 

1.3.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,80

 

 

 

1.3.7

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgelijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgelijke stand of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

1.4.2.1

per verstrekking

€ 9,00

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 142,50

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 454,50

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 1.708,00

1.4.2.2.4

voor 1000 verstrekkingen

€ 2.847,00

1.4.2.2.5

voor 5000 verstrekkingen

€ 11.430,00

1.4.2.2.6

voor 10000 verstrekkingen

€ 14.236,00

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen.

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

1.4.4.1

per verstrekking

€ 9,00

 

 

 

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 142,50

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 454,50

1.4.4.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 1.708,001,00

1.4.4.2.4

voor 1000 verstrekkingen

€ 2.847,00

1.4.4.2.5

voor 5000 verstrekkingen

€ 11.430,00

1.4.4.2.6

voor 10000 verstrekkingen

€ 14.236,00

 

 

 

1.4.5

In afwijking van het in 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.4.1 en 1.4.4.2 bepaalde, bedraagt het tarief van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een verstrekking, indien deze plaatsvindt aan:

 

 

een kerkgenootschap of een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap of een genootschap op geestelijke grondslag met volledige rechtsbevoegdheid niet zijnde een kerkgenootschap;

 

 

een instantie die de gegevens benodigd t.b.v. een wetenschappelijk of filantropisch doel;

 

 

een bedrijf van een openbaar lichaam, dan wel een naar de vorm privaatrechtelijk bedrijf, hetwelk zich geheel of gedeeltelijk in handen van de Nederlandse overheid bevindt:

€ 0,81

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke Basisregistratie Personen, voor ieder daar aan besteed kwartier

€ 19,80

 

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving in de Basisregistratie Personen

€ 9,10

 

 

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een afschrift van de gegevens welke over de aanvrager in de Basisregistratie Personen zijn opgenomen

€ 18,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Gemeentearchief

 

 

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 19,80

 

 

 

1.5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.5.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,25

1.5.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,25

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

 

 

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,80

 

 

 

1.6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel plaatselijke aanduidingen, per inlichting

€ 7,40

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kadastrale informatie via Kadaster Online, per opvraging

€ 17,00

 

 

 

1.6.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel met informatie betreffende de WKPB

€ 17,00

 

 

 

1.6.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of een uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 17,00

 

 

 

1.6.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of een uittreksel uit de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 17,00

 

 

 

1.6.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of een uittreksel uit het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 17,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Reisdocumenten

 

 

 

 

1.7.1

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

1.7.1.1

van een nationaal paspoort:

 

1.7.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

 

1.7.1.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 

 

 

 

1.7.2.1

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.7.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

 

1.7.2.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 

 

 

 

1.7.3.1

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.7.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

 

1.7.3.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 

 

 

 

1.7.4.1

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen;

 

 

 

 

1.7.5.1

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.7.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is;

 

1.7.5.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 

 

 

 

 

bedraagt het tarief het maximale tarief zoals dit laatstelijk door Onze Minister is vastgesteld.

 

 

 

 

1.7.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 7.1.1 tot en met 7.2.5.3 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met het maximale tarief zoals dit laatstelijk door Onze Minister is vastgesteld.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Rijbewijzen

 

 

 

 

1.8.1

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs bedraagt het tarief het maximale tarief zoals dit laatstelijk door Onze Minister is vastgesteld.

 

1.8.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.8.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het maximale tarief zoals dit laatstelijk door Onze Minister is vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Wet op de Kansspelen

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.9.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten

€ 92,00

1.9.1.2

voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor periode van langer dan één jaar of voor onbepaalde tijd

€ 367,80

 

 

 

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 24,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Verkeer en Vervoer

 

 

 

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1.1

tot het verkrijgen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

€ 27,00

1.10.1.2

tot het verkrijgen van een vervangende Europese gehandicapten parkeerkaart als bedoeld in 1.10.1.1 bij verlies, vermissing of ontvreemding

€ 69,50

1.10.1.3

voor het ten behoeve van de aanvrager plaatsen van een verkeersbord waarmee gereserveerde gehandicapten parkeerplaats wordt aangegeven (artikel 29 BABW) alsmede het aanleggen van een dergelijke plaats

€ 322,00

 

 

 

 

Bijzondere transporten

 

1.10.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.2.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 36,50

1.10.2.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.10.2.1

€ 36,50

1.10.2.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van Regeling Voertuigen

€ 36,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Kabels en Leidingen

 

 

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.11.1.1

indien het betreft tracés vanaf 25 m¹ tot 250 m¹

€ 410,50

1.11.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m¹ tot 1500 m¹

€ 468,40

1.11.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m¹

€ 584,20

1.11.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m1 tracé

€ 0,15

 

 

 

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés vanaf 0 tot 25 m¹

 

€ 86,00

1.11.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.11.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

 

€ 346,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Diversen

 

 

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

ter verkrijging van een BRP-uittreksel in de vorm van een bewijs van in leven zijn, een bewijs van Nederlandschap of bewijs van overlijden

€ 9,10

1.12.1.2

ter verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag bedragen de leges het tarief zoals dit laatstelijk is vastgesteld door het Ministerie van Justitie

 

 

 

 

1.12.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.12.2.1

een Gezondheidsverklaring: het tarief dat door het Centraal Bureau Rijvaardigheids- bewijzen voor een Gezondheidsverklaring is vastgesteld vermeerderd met een bedrag van

€ 1,30

1.12.2.2

een geneeskundige verklaring ten behoeve van autobus- of taxivervoer

€ 3,60

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Overig

 

 

 

 

 

Standplaatsvergunningen

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het innemen van een door burgemeester en wethouders aan te wijzen staanplaats met koopwaar indien de vergunning wordt verleend voor een periode van:

 

 

een dag

€ 38,10

 

een week

€ 38,10

 

een maand

€ 81,30

 

een jaar

€ 81,30

 

een seizoen (mei t/m september)

€ 81,30

 

 

 

 

Legalisatie

 

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.2.1

voor de legalisatie van een handtekening

€ 8,40

1.13.2.2

voor het ter legalisatie opzenden van een stuk

€ 8,40

1.13.2.3

voor het afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene die in het stuk wordt bedoeld

€ 8,40

1.13.2.4

voor het afgeven van een verklaring dat het afschrift van een document overeenstemt met het origineel

€ 8,40

 

 

 

 

Vuurwerkvergunning

 

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk

€ 365,75

 

 

 

 

Collectevergunningen

 

1.13.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekking van een vergunning voor het houden van een collecte

€ 25,40

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

 

Onder aanlegkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom exclusief omzetbelasting als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

 

 

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in dit hoofdstuk onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

 

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 

 

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

 

 

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Als minimale ondergrens gelden te allen tijde de bouwkosten op basis van de taxatieboeken (jaarlijks uitgegeven) voor de bepaling van (her)bouwkosten woningen, bedrijfspanden en agrarische gebouwen (Reed Business bv).

 

 

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

2.1.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

2.1.1.5

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.2.1

Bouwactiviteiten

 

2.2.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2,4 % van de bouwkosten met een minimumtarief van:

€ 218,50

 

 

 

 

Toetsing welstand

 

2.2.1.2

Het tarief voor een welstandstoets bedraagt

 

2.2.1.2.1

indien zich tijdens de beoordeling van een aanvraag-verzoek wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 82,30

2.2.1.2.2

indien een welstandstoets op verzoek wordt verricht

€ 168,65

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.2.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport nodig is en wordt beoordeeld:

 

2.2.1.3.1

voor de beoordeling van een bodemrapport inzake een vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid als bedoeld in de NVN 5725:

€ 82,30

2.2.1.3.2

voor de beoordeling van een bodemrapport inzake een verkennend onderzoek naar de bodemgesteldheid als bedoeld in NEN 5740:

€ 163,60

2.2.1.3.3

voor de beoordeling van een rapport inzake de aanvraag om een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming:

€ 233,70

2.2.1.3.4

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 233,70

 

 

 

2.2.2

Aanlegactiviteiten

 

2.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op aanlegactiviteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo:

€ 460,25

 

 

 

2.2.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

2.2.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaald in onderdeel 2.2.1:

 

2.2.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 van de Wabo wordt toegepast

€ 160,50

2.2.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast

€ 496,00

2.2.3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo wordt toegepast

 

 

voor een oppervlakte tussen 0 en 5000 m²

€ 14.122,00

 

voor een oppervlakte groter dan 5000 m²

€ 24.221,00

2.2.3.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast

€ 496,00

2.2.3.1.5

indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast:

€ 496,00

2.2.3.1.6

indien artikel 3.3, lid 3 van de Wabo wordt toegepast

€ 165,00

2.2.3.1.7

indien artikel 3.5, lid 3 van de Wabo wordt toegepast

€ 496,00

 

 

 

2.2.3.2

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.2.1.1 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening verhoogd met

€ 5.669,00

 

 

 

2.2.3.3

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.2.1.1 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op bouwactiviteiten ten aanzien waarvan artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening op aanvraag wordt toegepast, voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het geheel of gedeeltelijk wijzigen van een geldend bestemmingsplan, welke wijziging uitsluitend dan wel overwegend in het belang van de aanvrager geschiedt, verhoogd. De verhoging bedraagt bij een oppervlakte van:

 

 

0 - 5000 m²

€ 10.099,00

 

meer dan 5000 m²

€ 20.187,00

 

 

 

2.2.3.4

Indien één van deze procedures wordt toegepast in relatie met een op grond van artikel 3.7 vierde lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt deze procedure vermeerderd met

€ 497,00

 

 

 

2.2.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wabo, en geen sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, bedraagt het tarief:

 

2.2.4.1.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 en onder 2 of artikel 2.12, eerste lid onder b of artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast

€ 719,00

2.2.4.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo wordt toegepast en:

 

 

de wijziging een oppervlakte betreft tussen 0 en 5000 m²:

€ 14.122,00

 

de wijziging een oppervlakte betreft groter dan 5000 m²:

€ 24.221,00

2.2.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 497,00

2.2.4.3

Het tarief, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van bouw- of aanlegactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, bedraagt:

 

 

wanneer de wijziging een oppervlakte betreft tussen 0 en 5000 m²

€ 10.099,00

 

wanneer de wijziging een oppervlakte betreft groter dan 5000 m²

€ 20.187,00

2.2.4.4

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.2.1.1 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening verhoogd met

€ 5.669,00

 

 

 

2.2.5

Advies

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

Indien een begroting of advieskosten als voornoemd is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning tot het wijzigen van een rijks- of gemeentelijk beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo of de Monumentenverordening

€ 193,50

2.2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning tot het wijzigen van een rijks- of gemeentelijk beschermd monument als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo of de Monumentenverordening

€ 193,50

 

 

 

2.2.7

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 193,50

2.2.7.1

Het tarief genoemd in artikel 2.2.7 wordt vermeerderd voor een bouwwerk met een oppervlakte van

 

 

0 - 100 m² met € 110,00

 

 

101 - 500 m² met € 1,12 per m²

 

 

501 - 2000 m² met € 341,00 + € 0,43 per m²

 

 

2001 - 5000 m² met € 961,00 + € 0,15 per m²

 

 

5001- 50.000 m² met € 1.307,00 + € 0,06 per m²

 

 

50001 m² en meer met € 1.815,00 + € 0,05 per m²

 

 

 

 

2.2.8

Sloopactiviteiten

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op sloopactiviteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo:

 

 

0,81 % van de sloopkosten met een minimum van

€ 193,50

 

 

 

2.2.9

Activiteit vellen houtopstand

 

 

Het tarief bedraagt voor een vergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening voor het kappen van één of meerdere bomen

€ 50,00

 

 

 

2.2.10

Procedure hogere grenswaarde

 

 

Het bedrag bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder

€ 498,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Teruggaaf

 

 

 

 

2.3.1

Teruggaaf als gevolg van het niet verder in behandeling nemen van de aanvraag van de omgevingsvergunning

 

 

Indien de gevraagde vergunning niet verder in behandeling genomen wordt, wordt teruggaaf van 80 % van de leges verleend, zoals genoemd in 2.2.1.1 met dien verstande dat in ieder geval een bedrag verschuldigd blijft van

€ 193,50

 

 

 

2.3.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

 

Wanneer een aanvrager zijn aanvraag een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel van de leges, als genoemd in 2.2.1.1, teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:

 

2.3.2.1

70% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 weken na het in behandeling nemen ervan;

 

2.3.2.2

50 % van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 12 weken na het in behandeling nemen ervan;

 

2.3.2.3

25 % van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken na 12 weken en binnen 18 weken na het in behandeling nemen ervan.

 

 

Een bedrag minder dan € 80,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.3.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

 

 

Wanneer de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de leges teruggegeven, De teruggaaf van de verschuldigde leges als bedoeld in onderdeel 2.2.1.1 onderscheidenlijk 2.2.7.1 of 2.2.2.1 bedraagt:

 

2.3.3.1

50 % mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt;

 

 

25 % mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.B521

 

 

Een bedrag minder dan € 80,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.3.4

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor een bouw-, sloop- of aanlegactiviteit

 

 

Wanneer de gemeente een omgevingsvergunning voor een bouw-, sloop- of aanlegactiviteit weigert, wordt een deel van de verschuldigde leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt 40 % van de verschuldigde leges bedoeld in het onderdeel 2.2.1.1 onderscheidenlijk 2.2.7.1 of 2.3.2.1, met dien verstande dat een bedrag minder dan € 90,00 niet wordt teruggegeven.

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag

 

 

 

 

2.4.1

Wanneer een aanvrager zijn aanvraag intrekt terwijl deze in behandeling is genomen door de gemeente, wordt op aanvraag teruggaaf verleend van de leges genoemd in artikel 2.2.3.4.3 en 2.2.4.1.2. De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag schriftelijk wordt gedaan:

 

2.4.1.1

voordat het besluit tot het verlenen van medewerking op basis van het ambtelijk advies is genomen 70% minus een bedrag van

€ 315,00

2.4.1.2

nadat het besluit tot medewerking is genomen, 50 %;

 

2.4.1.3

nadat door het College het besluit is genomen voor het starten van de procedure, doch voor het nemen van het afwijkingsbesluit, 25 %;

 

2.4.1.4

nadat het vrijstellingsbesluit is genomen, 0 %.

 

 

 

 

2.4.2

Wanneer een aanvrager zijn aanvraag intrekt terwijl deze in behandeling is genomen door de gemeente, wordt op aanvraag teruggaaf verleend van de leges genoemd in artikel 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2 en 2.2.4.1.1. De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag schriftelijk wordt gedaan:

 

2.4.2.1

voordat het besluit tot het verlenen van medewerking op basis van het ambtelijk advies is genomen 70 % minus een bedrag van

€ 315,00

2.4.2.2

nadat door het College het besluit is genomen voor het starten van de procedure, doch voor het nemen van het vrijstellingsbesluit, 50 %;

 

2.4.2.3

nadat het vrijstellingsbesluit is genomen, 0 %.

 

 

 

 

2.4.3

Wanneer een aanvrager zijn aanvraag intrekt terwijl deze in behandeling is genomen door de gemeente, wordt op aanvraag teruggaaf verleend van de leges genoemd in artikel 2.2.3.4 en 2.2.4.2. De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag schriftelijk wordt gedaan:

 

2.4.3.1

voordat het college besloten heeft de gemeenteraad voor te om een voorbereidingsbesluit te nemen, 70 % minus een bedrag van

€ 315,00

2.4.3.2

nadat het College heeft besloten de gemeente raad voor te stellen om een voorbereidingsbesluit te nemen, 50 %;

 

2.4.3.3

nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, 0 %.

 

 

 

 

2.4.4

Wanneer een aanvrager zijn aanvraag intrekt terwijl deze in behandeling is genomen door de gemeente, wordt op aanvraag teruggaaf verleend van de leges genoemd in artikel 2.3.3.3. De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag schriftelijk wordt gedaan:

 

2.4.4.1

voordat het College op basis van het ambtelijk advies een besluit heeft genomen om de procedure te starten, 70 % minus een bedrag van

€ 315,00

2.4.4.2

nadat het college een besluit heeft genomen het starten van de procedure doch voor het nemen van het vaststellingsbesluit, 50 %;

 

2.4.4.3

na het nemen van het vaststellingsbesluit, 0 %.

 

 

 

 

2.4.5

Indien de gevraagde wijziging als bedoeld in de artikelen 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2 en 2.3.3.1.5 wordt geweigerd, wordt teruggaaf verleend van 70 % van de verschuldigde leges, minus een bedrag van

€ 315,00

 

 

 

2.4.6

Indien de gevraagde wijziging als bedoeld in de artikelen 2.2.3.2 en 2.2.4.4 wordt geweigerd, wordt teruggaaf verleend van 70 % van de verschuldigde leges, minus een bedrag van

€ 315,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Geringe wijziging verleende omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het bouwplan

€ 165,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Reclame

 

 

 

 

2.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor:

 

2.6.1

het oprichten van een reclame als bedoeld in artikel 4.16 van de Algemene plaatselijke verordening Urk 2008. Het bepaalde in de artikelen 5.3 is dienovereenkomstig van toepassing

€ 115,00

2.6.2

voor het plaatsen van driehoeksborden langs toegangswegen

€ 40,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Overig

 

 

 

 

2.7.1

Overschrijven vergunningen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning

€ 83,00

 

 

 

2.7.2

Niet in deze titel genoemde beschikking

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ander niet in deze titel genoemde beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 165,00

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Drank- en Horecawet

 

 

 

 

3.1.1

Een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid van de Drank- en Horecawet

€ 733,00

 

 

 

3.1.1.1

Als sprake is van een administratieve wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1

€ 172,00

 

 

 

3.1.1.2

Indien op een aanvraag als bedoeld in 3.1.1 en 3.1.1.1 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 50 % van de leges verleend.

 

 

 

 

3.1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 47,50

 

 

 

3.1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 127,50

 

 

 

3.1.2.5

Een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke instellingen voor een periode van 12 maanden

€ 210,00

 

 

 

3.1.2.6

Een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke instellingen voor een periode van één dag

€ 104,00

 

 

 

3.1.2.7

Een vergunning als bedoeld in artikel 2.10a van de APV (terras)

€ 220,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.2.1.1

voor het houden van een A-evenement zoals omschreven in het Evenementenbeleid

€ 98,50

3.2.1.2

voor het houden van een B-evenement zoals omschreven in het Evenementenbeleid

€ 295,50

3.2.1.3

Voor het houden van een C-evenement zoals omschreven in het Evenementenbeleid

€ 1.478.00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Landelijke Registratie Kinderopvang

 

 

 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

voor het inschrijven van gastouders, gastouderbureaus, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang in het Landelijk Register Kinderopvang

€ 200,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsing percelen

 

 

 

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het splitsen van een perceel

€ 119,00

 

Deze tarieventabel vormt één geheel met de legesverordening.

 

Vastgesteld door de raad op 10 december 2020

De griffier van de gemeente Urk,