Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem 2021
CiteertitelNadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kaag%20en%20Braassem/351123/CVDR351123_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-337800

36283

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2015;

besluit:

 

vast te stellen de

 

‘Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem 2021’

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In de nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Kaag en Braassem 2015;

 • b.

  Omgevingsvisie: het door de raad op 26 oktober 2020 vastgestelde beleidskader voor ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Het gaat hierbij specifiek om hoofdstuk 6 (Sociaal Kaag en Braassem) en hoofdstuk 5 (Gezonde economische ontwikkeling in Kaag en Braassem);

 • c.

  programma Welzijn & Preventie: het door burgemeester en wethouders vastgestelde subsidieprogramma voor de uitvoering van de Omgevingsvisie;

 • d.

  projectplan: het plan dat door (een samenwerking van) professionele organisaties opgesteld wordt op basis van het programma Welzijn & Preventie;

 • e.

  wettelijke taak: een taak, die zijn grondslag in wet- en regelgeving heeft.

Hoofdstuk 2 Maatschappelijke activiteiten in het kader van de Omgevingsvisie

Artikel 2.1 Subsidie op grond van de Omgevingsvisie

 • 1.

  Subsidie wordt verleend ter uitvoering van (een deel van) de Omgevingsvisie, aan de hand van het programma Welzijn & Preventie.

 • 2.

  Daar waar thema’s dan wel specifieke doelen en resultaten niet in het programma Welzijn & Preventie zijn opgenomen, kan aanvullend op het eerste lid een subsidie worden verleend ter uitvoering van de Omgevingsvisie.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen aanvullende eisen ten aanzien van de verantwoording opnemen in het programma Welzijn & Preventie en in de beschikking.

 • 4.

  Aanvullend op het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verstrekken voor accommodaties die aantoonbaar bijdragen aan de doelen en resultaten die in de Omgevingsvisie zijn beschreven, danwel voor een (wettelijke) taak die door aanvrager wordt uitgevoerd, en waar de gemeente voor verantwoordelijk is.

Artikel 2.2 Aanvraag

 • 1.

  De subsidie kan worden aangevraagd nadat het programma Welzijn & Preventie is vastgesteld. Het projectplan van de (samenwerking van) professionele organisaties fungeert daarbij als aanvraag.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie aanvullend op het programma Welzijn & Preventie ter uitvoering van de Omgevingsvisie moet worden ingediend voor 1 juni voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3.

  Subsidies als bedoeld in artikel 2.1 vierde lid, kunnen zonder subsidieaanvraag worden verleend.

Artikel 2.3 Wie kunnen in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking:

  • a.

   professionele organisaties die op basis van het programma Welzijn & Preventie een bijdrage leveren aan de uitvoering van de Omgevingsvisie;

  • b.

   professionele organisaties die aanvullend aan het programma Welzijn & Preventie een bijdrage leveren aan de uitvoering van de Omgevingsvisie. Het gaat hier in ieder geval om organisaties die uitvoering geven aan de Brede Impuls Combinatiefuncties.

 • 2.

  Voor subsidie komen organisaties in aanmerking, die door burgemeester en wethouders zijn aangewezen en die in hun accommodatie een bijdrage leveren aan de uitvoering van de Omgevingsvisie. Daarbij moeten zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   partijen moeten aantonen dat (de activiteiten in) hun accommodatie (extra) bijdraagt aan de doelen en resultaten van de Omgevingsvisie;

  • b.

   partijen moeten aantonen dat zij samenwerking zoeken om zo te komen tot een efficiënter gebruik van de accommodatie.

Artikel 2.4 Te subsidiëren plan

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen aan de professionele organisatie die in zijn plan aangeeft, welke antwoorden hij heeft op: de maatschappelijke opgaven of welke oplossingen hij heeft voor het behalen van de gewenste doelstellingen en resultaten, zoals vermeld in de Omgevingsvisie.

Artikel 2.5 Verdeelregels

 • 1.

  De volgende organisatie, als bedoeld in 2.3 lid 1 onder a, is aangewezen: de Driemaster.

 • 2.

  De volgende organisaties, als bedoeld in artikel 2.3 lid 1 onder b, zijn aangewezen: De Driemaster en Tweesprong B.V.

 • 3.

  De volgende organisaties, als bedoeld in artikel 2.3 lid 2, zijn door burgemeester en wethouders aangewezen:

  • a.

   Stichting Cultureel Centrum Hoogmade;

  • b.

   Tweesprong B.V.;

  • c.

   Stichting Sporthal Woubrugge;

  • d.

   De Stichting Beheer Gemeentelijke buitensportorganisatie (SBGB), en verenigingen die bij deze stichting zijn aangesloten.

Artikel 2.6 Grondslag berekening

 • 1.

  De subsidie op grond van het programma Welzijn & Preventie is gebaseerd op het bedrag in het programma.

 • 2.

  De subsidie aanvullend op het programma Welzijn & Preventie is gebaseerd op de aanvraag en de ingediende begroting van de professionele organisatie.

 • 3.

  De subsidie als bedoeld in artikel 2.1 lid 4 wordt toegekend aan de hand van een afgesloten uitvoeringsovereenkomst dan wel op basis van het in de begroting opgenomen bedrag.

Artikel 2.7 Subsidieplafond

Voor de in de Omgevingsvisie genoemde resultaten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Artikel 2.8 Verdeelregels aan derden

De professionele organisatie waaraan subsidie ter uitvoering van het programma Welzijn & Preventie verleend wordt, is verplicht – indien dit in het programma Welzijn & Preventie is weergegeven – financiële bijdragen geoormerkt door te besteden aan door burgemeester en wethouders aan te wijzen taken / regelingen.

Artikel 2.9 Aanvaarding wettelijke taak

De professionele organisatie waaraan subsidie ter uitvoering van het programma Welzijn & Preventie verleend wordt, is verplicht de wettelijke taak die aan de gemeente opgelegd is, uit te voeren.

Hoofdstuk 3 Molens

Artikel 3.1 Subsidie ten behoeve van het instand houden van molens

Subsidie wordt verleend als bijdrage in de kosten voor onderhoudswerkzaamheden aan molens die geregistreerd staan als rijksmonument binnen de gemeente Kaag en Braassem.

Artikel 3.2 Aanvraag

De subsidie kan zonder aanvraag verleend worden.

Artikel 3.3 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor subsidie kunnen organisaties in aanmerking komen die:

 • 1.

  de molen onderhouden in dusdanige staat van onderhoud dat het behoud is gewaarborgd;

 • 2.

  door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren in of bij de molen toelaten voor controle van de onderhoudstoestand; en

 • 3.

  geen onderhoudswerkzaamheden verrichten die afbreuk doen aan het monumentale karakter van de molen.

Artikel 3.4 Verdeelregels

De volgende organisatie, als bedoeld in artikel 3.3, is aangewezen: Rijnlandse molenstichting.

Artikel 3.5 Grondslag berekening

De subsidie kan jaarlijks worden verleend en is gebaseerd op het molenbestand van 2016, te weten 17 molens.

Artikel 3.6 Subsidieplafond

Voor de in artikel 3.1 genoemde activiteiten zijn de subsidieplafonds gelijk aan de in de begroting hiervoor opgenomen bedragen.

Hoofdstuk 4 Recreatieve en promotioneel opgezette activiteiten

Artikel 4.1 Subsidie op grond van recreatieve en promotioneel opgezette activiteiten

Subsidie wordt verleend ter uitvoering van toeristische marketing en promotie van activiteiten en evenementen van de gemeente Kaag en Braassem die bijdragen aan het “merk Kaag en Braassem”. Met recreatie worden alle vormen van vrijetijdsbesteding bedoeld. Met marketing wordt elke activiteit die de recreant/toerist met Kaag en Braassem verbindt, bedoeld. Met promotie wordt het onder de aandacht brengen van de recreatieve mogelijkheden en de culturele identiteit van Kaag en Braassem bedoeld.

Artikel 4.2 Aanvraag

De subsidie kan zonder aanvraag worden verleend.

Artikel 4.3 Wie kunnen in aanmerking komen

De professionele organisatie die op basis van (beleid) een aantoonbare bijdrage levert aan de toeristische marketing en promotie van activiteiten en evenementen van Kaag en Braassem, kan in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 4.4 Te subsidiëren plan

Burgemeester en wethouders kunnen de subsidie verlenen aan de professionele organisatie die in zijn plan aangeeft hoe hij invulling geeft aan de volgende activiteiten:

 • a.

  gebiedsmarketing;

 • b.

  marketing en promotie;

 • c.

  meten van bezoekersaantallen;

 • d.

  productontwikkeling; en

 • e.

  het ontwikkelen van groepsarrangementen.

Hierbij geldt wel de inspanningsverplichting om een zo hoog mogelijke financiële bijdrage vanuit bedrijfsleven, fondsen en subsidies te realiseren.

Artikel 4.5 Verdeelregels

De volgende organisatie is aangewezen: Stichting Kaag en Braassem Promotie.

Artikel 4.6 Grondslag berekening

De jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld aan de hand van het ingediende plan en begroting.

Artikel 4.7 Subsidieplafond

Voor het in artikel 4.4 genoemde plan is het subsidieplafond gelijk aan het in de begroting hiervoor opgenomen bedrag.

Hoofdstuk 5 Inzameling oud papier

Artikel 5.1 Subsidie op grond van inzameling oud papier

Subsidie wordt verleend voor het gescheiden inzamelen van oud papier afkomstig uit particuliere huishoudens in de gemeente Kaag en Braassem.

Artikel 5.2 Aanvraag

De subsidie kan zonder aanvraag worden verleend.

Artikel 5.3 Wie kunnen in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie kunnen vrijwilligersorganisaties en scholen uit Kaag en Braassem in aanmerking komen die de inzameling van oud papier door een door de gemeente gecontracteerde inzamelaar ondersteunen. De vrijwilligers hebben een rol als belader bij de huis-aan-huis inzameling.

 • 2.

  Voorwaarde voor subsidie is dat de vrijwilligersorganisatie de ‘Samenwerkingsovereenkomst inzameling oud papier en karton in gemeente Kaag en Braassem’ heeft ondertekend.

Artikel 5.4 Te subsidiëren activiteit

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen voor de ondersteuning van het gescheiden huis-aan-huis inzamelen van oud papier, afkomstig uit particuliere huishoudens in de gemeente Kaag en Braassem.

Artikel 5.5 Grondslag berekening

Voor de inzameling van oud papier is de gemeente Kaag en Braassem in routes verdeeld. Bij elke route kan ondersteuning door vrijwilligers plaatsvinden. Het beschikbare bedrag wordt in gelijke delen over de routes verdeeld.

Artikel 5.6 Verdeelregels

Nieuwe vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie aanvragen als er een route beschikbaar is, waar nog geen ondersteuning door vrijwilligers plaatsvindt of als er een route beschikbaar komt.

Artikel 5.7 Subsidieplafond

Voor de in artikel 5.3 genoemde activiteit is het subsidieplafond gelijk aan het in de begroting opgenomen bedrag.

Hoofdstuk 6 Pontveren

Artikel 6.1 Subsidie ten behoeve van veerdiensten

Subsidie wordt verleend voor het in stand houden van een oeververbinding binnen of naar de gemeente door middel van een pontveer.

Artikel 6.2 Wie kunnen in aanmerking komen

Voor subsidie kan in aanmerking komen de exploitant van het voetveer over het Paddegat.

Artikel 6.3 Te subsidiëren activiteit

De exploitatie van een pontveer volgens een vaste dienstregeling.

Artikel 6.4 Verdeelregels

Indien het gevraagde subsidiebedrag het subsidieplafond overschrijdt, wordt het beschikbare budget naar evenredigheid over de ingediende aanvragen verdeeld.

Artikel 6.5 Grondslag berekening

 • 1.

  Jaarlijkse subsidie m.b.t. een nadelig exploitatieresultaat wordt verleend en vastgesteld op basis van respectievelijk de ingediende begroting en de rekening en verantwoording van de uitgaven.

 • 2.

  Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing indien met de exploitant een subsidieovereenkomst is gesloten. De exploitant hoeft dan geen jaarlijkse subsidieaanvraag in te dienen en ontvangt dan een jaarlijkse subsidievaststelling, zonder voorafgaande verlening.

Artikel 6.6 Subsidieplafond

Voor de in artikel 6.3 genoemde activiteit is de subsidieplafond gelijk aan het in de begroting hiervoor opgenomen bedrag.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt op 1 januari 2021 in werking.

 • 2.

  De Nadere regels subsidies 2017, vastgesteld op 19 juli 2016, worden ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem 2021’.

Artikel 7.2 Overgangsbepalingen

Aanvragen voor subsidies die zijn ingediend voor 31 december 2020 en die betrekking hebben op het jaar 2021 en latere jaren worden afgedaan volgens de Nadere regels subsidies 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem op 8 december 2020.

De gemeentesecretaris,

M.E.Spreij

de burgemeester

mr. K.M. van derVelde-Menting