Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Putten

Verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland', gemeente Putten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePutten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland', gemeente Putten
CiteertitelVerordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland', gemeente Putten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, ontsluiting en exploitatie van gronden, Volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. Verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland', gemeente Putten
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-20231e wijziging Maatregelenlijst

14-02-2023

gmb-2023-78673

1530540
01-01-202123-02-2023Nieuwe regeling

29-10-2020

gmb-2020-336652

1180530

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland', gemeente Putten

De raad der gemeente Putten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2020, nr. 1180533;

 

vastgesteld bij besluit van de raad van 29 oktober 2020 nr. 1180530 en de Maatregelenlijst is gewijzigd bij besluit van burgemeester en wethouders van 14 februari 2023 nr. 1533427 (1e);

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de Verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland', gemeente Putten

 

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvrager:

  een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 1;2 en 3, die een aanvraag doet voor een 'Toekomstbestendig Wonen lening', 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening';

 • b.

  aanvraag:

  het door aanvrager ingediende verzoek om een 'Toekomstbestendig Wonen lening', 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening';

 • c.

  college:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten;

 • d.

  'Toekomstbestendig Wonen Lening':

  een Stimuleringslening die consumptief of hypothecair wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de verbeteringsmaatregelen;

 • e.

  'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening':

  een Verzilverlening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • f.

  'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening':

  deze Maatwerklening is beschikbaar voor investeringen ten behoeve van de energietransitie, asbestsanering en/of funderingsherstel. De Maatwerklening is een hypothecaire lening, bedoeld voor aanvragers die op grond van hun inkomen niet in aanmerking komen voor een lening zoals beschreven in lid d;

 • g.

  maatregelen:

  maatregelen die het college toestaat en kunnen worden gefinancierd met de 'Toekomstbestendig Wonen Lening', de 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening';

 • h.

  werkelijke kosten:

  de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering, voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • i.

  SVn:

  stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen, waarvan:

 • 1.

  de aanvrager van een 'Toekomstbestendig Wonen Lening' consumptief een eigenaar-bewoner is van de gemeente Putten. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager. Eén van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar. De peildatum hiervoor is de datum waarop de aanvraag bij SVn binnenkomt;

 • 2.

  de aanvrager van een 'Toekomstbestendig Wonen Lening' hypothecair een eigenaar-bewoner is van de gemeente Putten. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • 3.

  de aanvrager van een 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' een eigenaar-bewoner is van de gemeente Putten. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+) en kent geen maximum leeftijd. Indien er twee aanvragers zijn geldt dit voor beiden;

 • 4.

  de aanvrager van een 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' een eigenaar-bewoner is van de gemeente Putten die niet in aanmerking komt voor een van de andere lening vormen uit deze regeling. Dit blijkt uit afwijzingen hiertoe bij SVn. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 5.

  Voor het treffen van maatregelen in bestaande bouw en nieuwbouw, aanhorigheden (zoals schuren).

 

Artikel 3 Kenmerken

A.1. De 'Toekomstbestendig Wonen lening' die consumptief wordt verstrekt:

 • bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 30.000,-- ;

 • heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,-- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,--;

 • heeft een rentepercentage van 1,6% ;

 • wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

 • De 'Toekomstbestendig Wonen Lening' die consumptief wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.

 

A.2. De 'Toekomstbestendig Wonen lening' die consumptief wordt verstrekt voor maatregelen t.b.v. NOM, aardgasvrij en asbest:

 • bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 50.000,--;

 • heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 15.000,-- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 15.001,--;

 • heeft een rentepercentage van 1,6%;

 • wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

 • De 'Toekomstbestendig Wonen Lening' die consumptief wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.

 

B. De 'Toekomstbestendig Wonen Lening' die hypothecair wordt verstrekt:

 • bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 50.000,--;

 • heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 25.000,-- en maximaal 20 jaar voor bedragen vanaf € 25.001,--;

 • heeft een rentepercentage van 1,6% bij een looptijd van 10 jaar en 1,8% bij een looptijd van 20 jaar;

 • wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

 • De 'Toekomstbestendig Wonen Lening' die hypothecair wordt verstrekt is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Stimuleringslening van SVn.

 

C. De 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening':

 • wordt hypothecair verstrekt;

 • bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 50.000,--;

 • heeft een rentepercentage van 1,7%;

 • wordt verstrekt van uit een bouwdepot.

 • De 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' kent geen rente en aflossingsverplichting gedurende de looptijd. De hoofdsom met samengestelde rente is opeisbaar bij verkoop. De 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Verzilverlening van SVn.

 

D. De 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening':

 • wordt hypothecair verstrekt;

 • bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 50.000,--;

 • de looptijd is maximaal 30 jaar;

 • de rente is 1,7 %;

 • wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

 • De 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' is een annuïtaire lening en is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Maatwerklening van SVn.

 

Artikel 4 Wijzigingen

De rentepercentages genoemd in deze verordening kunnen wijzigen wanneer de renteontwikkeling op de geldmarkt en/of de rentetarieven van SVn daar aanleiding toe geven. De productspecificaties en uitvoeringregels van SVn zijn leidend.

 

Artikel 5 Maatregelen

 • 1.

  Te realiseren maatregelen die bijdragen aan het meer toekomstbestendig maken van de (te bouwen) woning met aanhorigheden en betrekking hebben op het verduurzamen en het levensloopbestendig maken van de (te bouwen) woning met aanhorigheden, asbestsanering, en/of sloop van opstallen in combinatie met energiemaatregelen. De investeringen dienen te allen tijde gecombineerd te worden met minimaal één energiemaatregel.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde beleidsdoelen nader specificeren en wijzigen.

 

Artikel 6 Budget

 • 1.

  De 'Toekomstbestendig Wonen Lening', de 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' en de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 2.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

 

Artikel 7 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een 'Toekomstbestendig Wonen Lening', een 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of een 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening'.

 

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een 'Toekomstbestendig Wonen Lening' en/of 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   de te treffen maatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die door middel van een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 4.

  Uit overschrijding van de in het derde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 5.

  De in lid 3 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

 

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een 'Toekomstbestendig Wonen Lening' en/of 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,--;

 • e.

  de 'Toekomstbestendig Wonen Lening', en/of de 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • f.

  De werkzaamheden die gepaard gaan met de investering waarvoor de lening wordt aangevraagd al zijn begonnen of al zijn gerealiseerd.

 

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer 'Toekomstbestendig Wonen' door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Toekomstbestendig Wonen Lening', 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' uit het provinciale en/of het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een 'Toekomstbestendig Wonen lening', 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn, productspecificaties Verzilverlening van SVn of de productspecificaties van de Maatwerklening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de 'Toekomstbestendig Wonen Lening', 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' of de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening' vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde 'Toekomstbestendig Wonen Lening', de 'Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening' en de 'Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening'. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn, en vervolgens eventueel bij het KifiD, of zich wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter.

 

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 12 Hardheidclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking twee weken na de datum van de op de voorgeschreven wijze van bekendmaking.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als verordening 'Toekomstbestendig Wonen Gelderland', gemeente Putten.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Putten van 29 oktober 2020,

 

de griffier,

E.G. van Drie-Timmer

de voorzitter,

H.A. Lambooij

Bijlage Maatregelenlijst Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Putten

De maatregelenlijst is gewijzigd bij besluit van burgemeester en wethouders van 14 februari 2023 nr. 1533427 (1e).

 

In onderstaande lijst zin maatregelen beschreven als bedoeld in artikel 1 onder g van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Putten. Zoals omschreven in artikel 5 lid 1 van diezelfde verordening moet minimaal 1 energiemaatregel worden uitgevoerd.

 

A. ENERGIEMAATREGELEN

Het college verstaat onder energiemaatregelen: maatregelen die bijdragen aan beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning. Er dient altijd minimaal één energiemaatregel genomen te worden.

Voor verdere verduurzamingsmaatregelen geldt dat als een maatregel aantoonbaar een bijdrage levert aan één van de onderstaande beleidsdoelen, en deze bijdrage staat in redelijke verhouding tot de te maken kosten, dan wordt deze maatregel door het college gezien als een maatregel zoals bedoeld in artikel 1 onder g van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Putten.

 • Energie besparen.

 • Energiemonitoring.

 • Energieopwekking.

 • Circulariteit.

 • Klimaatadaptatie.

 • Natuur inclusief bouwen.

 

B. ASBEST

 • 1

  Asbestsanering

  • Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moet het asbest verwijderen.

 

C. KLIMAATNEUTRAAL

 • 2

  Hemelwater opslag

 • 3

  Vegetatiedak met drainage en bescherm/filterlaag.

 

D. LEVENSLOOPBESTENDIGHEID

Tot de maatregelen ten behoeve van het meer levensloopbestendig maken van de woning, worden in ieder geval de volgende maatregelen gerekend.

 

Toegang woning

 • 4

  Drempels weg of verlagen

 • 5

  Drempelloop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

 • 6

  Wandbeugel bij de deur

 • 7

  Vervangen aanpassen voordeur naar deur zonder dorpel

 • 8

  Toegangspad of hellingbaan ophogen/verbreden om niveauverschillen te compenseren

 • 9

  Aanpassing inrit voor bij voorbeeld scootmobiel

   

Deurbel

 • 10

  Deurbel met geluidsversterking aanbrengen

 • 11

  Draadloze deurbel

 • 12

  Deurbel met lichtflitssignaal aanbrengen

   

Verlichting en stopcontacten (binnen en buiten)

 • 13

  Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

 • 14

  Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

 • 15

  Lichtschakelaar of stopcontact (ver)plaatsen/verhogen

 • 16

  voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

 • 17

  Hotelschakelaar aanbrengen

 • 18

  Stopcontactschakelaars voor de bediening op afstand aanbrengen

 • 19

  Geïntegreerde stopcontactschakelaars plaatsen

 • 20

  (Extra) lichtpunt met sensor aanbrengen

 • 21

  extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 'nachts naar het toilet

 • 22

  Lampen (uitbreiden) met afstandsbediening

 • 23

  Lampen in een eenvoudig schakelnetwerk onderbrengen

 • 24

  Automatische nachtverlichting in het stopcontact plaatsen

   

Beveiliging woning

 • 25

  Spion in voordeur aanbrengen

 • 26

  Plaatsen video-intercom

 • 27

  Digitaal spiekoog aanbrengen in de deur

 • 28

  Aanbrengen van een seniorenslot/comfortslot

 • 29

  Sleutelkluisje voor thuiszorg (SKG** of meer)

 • 30

  Zorgcilinder

 • 31

  Inbraakalarm installeren

 • 32

  Draadloze magneetcontacten aanbrengen

 • 33

  Bewegingsmelders bij het raam aanbrengen

 • 34

  Plaatsen van een extra veilig driepuntsslot

 • 35

  Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

 • 36

  Compleet beveiligingspakket

   

Rook-/gas-/water-/CO2 melders

 • 37

  Optische rookmelder op het lichtnet

 • 38

  Rookmelder op batterijen

 • 39

  Draadloos gekoppelde rookmelder

 • 40

  Koolstofmonoxidemelder

 • 41

  Gasmelder

 • 42

  Hittemelder

 • 43

  Ramen automatisch laten openen bij CO-alarm

   

Temperatuurregeling woning

 • 44

  Programmeerbare thermostaat

 • 45

  Airconditioning

 • 46

  Temperatuurregeling installatie

 • 47

  Automatisch ventilatiesysteem plaatsen

   

Elektrisch bedienbare zonwering/gordijnen/garagedeur

 • 48

  Rolluiken (let op: ontsnappingsmogelijkheden bij brand!)

 • 49

  Elektrisch bedienbare (uitval) zonwering installeren

 • 50

  automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

 • 51

  Gemotoriseerde (rol)gordijnen.

 • 52

  gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

 • 53

  Automatische opener garage

 • 54

  temperatuursensors bedienen de verwarming/airconditioning/zonneschermen/rolluiken

   

Bovenramen

 • 55

  Bedieningspunt van een (kantel)raam of rooster verlagen

 • 56

  Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

   

Binnendeuren

 • 57

  Een wandbeugel aanbrengen bij de deur

 • 58

  Een rubberen oploop plaatsen bij de deur

 • 59

  Huidige drempel verwijderen, een afwerkstrip en een tochtstrip plaatsen

 • 60

  Drempelranden afschuinen en een tochtstrip aanbrengen

 • 61

  Verbreden deuren

 • 62

  Teruggebogen deurklinken

   

Trap

 • 63

  Tweede trapleuning

 • 64

  Trapleuning verlengen

 • 65

  Wandbeugel aan of vlak naast spiltrap

 • 66

  Trapbekleding of trapleuningen vastzetten

 • 67

  Infrezen antislipranden in traptreden

 • 68

  Aanbrengen (trap)lift.

 • 69

  andere traphulpen

 • 70

  Lichtpunt met hotelschakelaar of sensor in trapgat

   

Op- en afstapjes

 • 71

  Wandbeugel aanbrengen

   

Aanrecht/kookplaat/wasautomaat

 • 72

  Lichtpunt aanbrengen boven aanrecht e/of kookplaat.

 • 73

  Verstelbaar/verhogen keukenblok

 • 74

  Aangepast keukenblok

 • 75

  Wasautomaat + droger/droogrek op verhoging plaatsen/verplaatsen

   

Mengkranen

 • 76

  Eenhendelmengkraan op de wastafel plaatsen

 • 77

  Eenhendelmengkraan op het aanrechtblad plaatsen

 • 78

  Mengkranen met sensor

 • 79

  automatisch doorspoelen van waterkranen ter voorkoming van legionellabesmetting

   

Badkamer

 • 80

  Antislip aanbrengen op bestaande tegels

 • 81

  Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

 • 82

  Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

 • 83

  Bad vervangen door inloopdouche inclusief leiding- en tegelwerk

 • 84

  Inloopdouche plaatsen

 • 85

  badkamer op de begane grond

 • 86

  Een in hoogte verstelbare douchekop aanbrengen

 • 87

  Een thermostatische douchemengkraan

 • 88

  Verloop douchevloer i.v.m afwatering

 • 89

  Beugels naast de douche

 • 90

  Douchestoel

 • 91

  Het plaatsen van een opklapbaar douchezitje met armleggers

   

Toilet

 • 92

  Een verhoogde toiletpot plaatsen

 • 93

  Een zwevend toilet plaatsen

 • 94

  Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

 • 95

  Wandbeugel aanbrengen naast het toilet

 • 96

  Tweede toilet aanbrengen in bestaande doucheruimte

 • 97

  Tweede toilet (ruimte) op de verdieping

 • 98

  Spoel-föhn installatie

 • 99

  automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan

 • 100

  Aanpassingen ten behoeve van (rolstoel)toegankelijkheid

   

Tuin

 • 101

  Verhoogde border

 • 102

  Onderhoudsarm maken tuin

 • 103

  Tuin/paden/oprit toegankelijk en doorgankelijk maken

   

(Aan-)bouw van:

 • 104

  Mantelzorg/woonunit

 • 105

  Stallingsruimte voor scootmobiel en andere hulpmiddelen

 • 106

  Badkamer en/of slaapkamer begane grond

 • 107

  aanpassen/vergroten van de hoofdslaapkamer (voldoende ruimte voor rolstoel en/of rollator)

   

Overig

 • 108

  Domotica

 • 109

  Overige maatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan de levensloopbestendigheid van een woning.

   

E. FINANCIËLE KOSTEN 

 • 110

  Afsluitkosten t.b.v. Toekomstbestendig Wonen lening

 • 111

  Notariskosten t.b.v. Toekomstbestendig Wonen lening