Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanwijzingsbesluit Bindkracht 10

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Bindkracht 10
CiteertitelAanwijzingsbesluit Bindkracht 10
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-335474

Collegebesluit d.d. 15 december 2020, nr. 4.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Bindkracht 10

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Nijmegen,

 

gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

gelet op de Beleidsregels schuldhulpverlening 2021,

 

BESLUIT

 

Bindkracht 10 aan te wijzen als organisatie voor het naast Bureau Schuldhulpverlening uitvoeren van de volgende werkzaamheden in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Beleidsregels Schuldhulpverlening 2021:

 

  • het onderzoeken van een verzoek om schuldhulpverlening en het behandelen van een signaal voortvloeiend uit Vroegsignalering;

 

  • het beoordelen van en namens het college van burgemeester en wethouders besluiten over het recht op schuldhulpverlening en het opstellen van een plan van aanpak;

 

  • het voeren van regie over schuldhulpverleningstrajecten;

 

  • informatieverstrekking over gegevensverwerking.

 

 

Daarbij neemt Bindkracht 10 de kwaliteitseisen en randvoorwaarden in acht die zijn opgenomen in de Beleidsregels schuldhulpverlening en de subsidieverlening aan Bindkracht 10, plus eventuele aanpassingen van latere datum. Deze aanwijzing laat onverlet de bevoegdheid van het college om werkzaamheden uit te laten voeren door Bureau Schuldhulpverlening.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en is voor de looptijd verbonden aan de subsidieverlening aan Bindkracht 10.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 15 december 2020.

de gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls