Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Aanwijzingsbesluit gebied opslagverbod 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebied opslagverbod 2011
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebied opslagverbod 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011, art. 4:13

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2011Nieuwe regeling

04-01-2011

De Ronde Vener 12-01-2011, VAR 13-01-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebied opslagverbod 2011

 

 

Artikel 1 Aanwijzing gebieden

Als werkingsgebied van artikel 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011 aan te wijzen het grondgebied van de gemeente De Ronde Venen dat zich bevindt binnen de grenzen van de bebouwde kommen, zoals deze ingevolge artikel 27 van de Wegenwet door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld, een en ander voor zover geen toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 1, tweede lid, van de Verordening bescherming natuur en landschap provincie Utrecht 1996.

Artikel 2 Slotbepalingen

  • 1.

    Het aanwijzingsbesluit vastgesteld op 21 december 1990 en in werking getreden op 1 januari 1991 wordt ingetrokken;

  • 2.

    Dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit gebied opslagverbod 2011”.

  • 3.

    Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Mijdrecht, 4 januari 2011

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris, de burgemeester,