Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2021
CiteertitelNadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2020Nieuwe regeling

28-12-2020

gmb-2020-332238

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel;

 

gelet op de artikelen 2.1 lid 2, 3.3 lid 2, 3.4 lid 3, 3.5 lid 4, 3.6 lid 2, 3.9 lid 13, 3.10 lid 7, 3.11 lid 3, 3.12 lid 5 en lid 6 en 3.14 lid 2 tot en met 4, van de Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2018

besluit vast te stellen de Nadere regels jeugdhulp Ouder-Amstel 2021

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • -

  hoofdaannemer: de jeugdhulpaanbieder die een individuele voorziening levert en hiervoor een andere jeugdhulpaanbieder betrekt om het doel vastgelegd in het hulpverleningsplan te behalen;

 • -

  multiprobleemgezin: een gezin met weinig zelfredzaamheid en problemen op meerdere domeinen (bijvoorbeeld wonen, inkomen, relatie, gezondheid);

 • -

  onderaannemer: een door de hoofdaannemer ingezette jeugdhulpaanbieder die specifieke onderdelen van de jeugdhulpverlening op zich neemt in opdracht van de hoofdaannemer.

Hoofdstuk 2 Ondersteuningsprofielen en intensiteiten

Artikel 2.1 Ondersteuningsprofielen specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp

 • 1.

  Specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp wordt geleverd binnen één van de volgende elf ondersteuningsprofielen:

  • a.

   jeugdige met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders (profiel 1);

  • b.

   jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeden (profiel 2);

  • c.

   jeugdige met ouders met een ziekte of beperking (profiel 3);

  • d.

   jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen (profiel 4);

  • e.

   jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kind factoren (psychiatrisch en/of somatisch) (profiel 5);

  • f.

   jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multiprobleemgezinnen (profiel 6);

  • g.

   jeugdigen met een verstandelijke beperking (profiel 7);

  • h.

   jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden gemiddelde intelligentie (profiel 8);

  • i.

   jeugdige met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel (profiel 9);

  • j.

   jeugdige van 0 – 6 jaar en hun gezin die gezien hun leeftijd en de complexiteit van de problematiek specifieke kennis, procesdiagnostiek en specifieke ouder/kind interventies behoeven (profiel 10);

  • k.

   jeugdige en gezin die in een crisissituatie terecht zijn gekomen (profiel 11).

 • 2.

  Een jeugdige kan op enig moment specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp binnen één ondersteuningsprofiel ontvangen, tenzij een voorziening zoals bedoeld in het eerste lid onderdeel k (profiel 11) of een dyslexieonderzoek of -traject wordt verstrekt of naast zorg in natura tegelijkertijd een persoonsgebonden budget wordt verstrekt.

 • 3.

  Binnen het ondersteuningsprofiel dient de jeugdhulpaanbieder van specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp alle benodigde jeugdhulp te bieden aan de jeugdige, eventueel door als hoofdaannemer aanvullend een onderaannemer in te schakelen en eventueel vervoer te organiseren.

 • 4.

  Binnen een gezin kunnen jeugdigen ieder specialistische of hoogspecialistische met een eigen ondersteuningsprofiel ontvangen.

 • 5.

  Specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met ondersteuningsprofiel zoals bedoeld in het eerste lid onderdeel k (profiel 11) kan gestart worden voorafgaande aan het besluit van het college.

Artikel 2.2 Intensiteiten

 • 1.

  Een individuele voorziening voor specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp wordt geleverd met één van de volgende intensiteiten:

  • a.

   perspectief;

  • b.

   intensief;

  • c.

   duurzaam licht;

  • d.

   duurzaam zwaar;

  • e.

   duurzaam midden (voor specifieke aanbieders);

  • f.

   verblijf (24 uur verblijf inclusief behandeling).

 • 2.

  Het college bepaalt in het besluit de intensiteit van de hoogspecialistische jeugdhulp.

 • 3.

  Bij specialistische jeugdhulp bepaalt de jeugdhulpaanbieder samen met de jeugdige en/of zijn ouders de benodigde intensiteit van de hulp; de lokale toegang kan hiervoor een zwaarwegend advies meegeven.

 • 4.

  Een jeugdige kan op enig moment altijd maar specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met één intensiteit ontvangen, tenzij een voorziening zoals bedoeld in het eerste lid onderdeel k (profiel 11) wordt verstrekt of naast zorg in natura tegelijkertijd een persoonsgebonden budget wordt verstrekt.

 • 5.

  Het college kan de noodzaak van de voortzetting van specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp periodiek laten herbeoordelen door de lokale toegang.

 • 6.

  Het college kan voor de specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp met de intensiteiten duurzaam licht en duurzaam zwaar de geldigheidsduur van het besluit beperken.

Hoofdstuk 3 Persoonsgebonden budget

Artikel 3.1 Bepalingen pgb

 • 1.

  De maximale tarieven voor een pgb jeugdhulp bedragen:

  Zorgcategorie

  Individuele voorziening

  Tarief professionele ondersteuner

  Tarief sociaal netwerk

  Eenheid

  Begeleiding individueel

  Begeleiding individueel licht

  € 46,20

  € 23,-

  Uur

  Begeleiding individueel midden

  € 49,60

  € 23,-

  Uur

  Begeleiding individueel zwaar

  € 73,80

  € 23,-

  Uur

  Begeleiding groep

  Dagactiviteit licht

  € 45,20

  Nvt

  Max. 2x per 24 uur

  Dagactiviteit midden

  € 56,60

  Nvt

  Max. 2x per 24 uur

  Dagactiviteit zwaar

  € 82,20

  Nvt

  Max. 2x per 24 uur

  Vervoer1

  Eigen vervoer

  Nvt

  € 0,19

  Km

  Taxi

  € 2,00

  Nvt

  Km

  € 3,00 voorrijdkosten

  Nvt

  Rit

  Rolstoeltaxi

  € 2,40

  Nvt

  Km

  € 6,00 voorrijdkosten

  Nvt

  Rit

  Persoonlijke verzorging

  Persoonlijke verzorging

  € 43,00

  € 23,-

  Uur

  Kortdurend verblijf

  Kortdurend verblijf

  (logeren)

  € 211,40

  Max. € 692

  Per 24 uur

  Generalistische basis GGZ

  Kort

  € 411, 40

  Nvt

  Traject

  Middel

  € 701,20

  Nvt

  Traject

  Intensief

  € 1099,00

  Nvt

  Traject

  Chronisch

  € 1.014,40

  Nvt

  Traject

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde tarieven voor een professionele ondersteuner zijn uitgedrukt in het prijspeil van 2019 en worden ieder opvolgend kalenderjaar gewijzigd aan de hand van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex die geldt voor het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar (T-2). De berekende bedragen worden naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,2.

 • 3.

  Bovenstaande pgb-tarieven, m.u.v. de tarieven voor ondersteuning door het sociaal netwerk, zijn gebaseerd op de ZIN-tarieven.

 • 4.

  Als toepassing is gegeven aan het vorige lid, draagt het college zorg voor de kenbaarheid van de laatstelijk in de plaats gestelde bedragen.

 • 5.

  De zwaarte van de begeleiding wordt als volgt bepaald:

  • a.

   Licht: de jeugdige (of ouder) kan aangeven waar ondersteuning nodig is, ondersteuning door een professional in de vorm van advies of instructie is toereikend. Het gaat om dagelijks voorkomende handelingen of situaties.

  • b.

   Midden: de jeugdige (of ouder) kan signaleren wanneer ondersteuning nodig is, maar heeft moeite met het formuleren van de hulpvraag. De ondersteuning gaat verder dan advies en instructie, de professional helpt bij de oplossing. Het gaat om handelingen of situaties die niet vanzelfsprekend zijn voor de jeugdige (of ouder).

  • c.

   Zwaar: de jeugdige (of ouder) kan zelf niet om ondersteuning vragen of is daartoe niet in alle omstandigheden in staat. Het kan noodzakelijk zijn dat de professional tijdelijk handelingen overneemt. Het betreffen ernstige problemen en/of complexe taken.

 • 6.

  Een professionele ondersteuner voldoet aan het Kwaliteitskader Jeugd. Dit blijkt uit het overleggen van:

  • a.

   een registratie bij het SKJ (Stichting Kwaliteitszorg Jeugd), of

  • b.

   een inschrijving in het BIG, of

  • c.

   een onderbouwing waarom de inzet van een niet geregistreerde professionele ondersteuner verantwoord is, conform het afwegingskader voor een verantwoorde werktoedeling op basis van het Kwaliteitskader Jeugd.

 • 7.

  Ondersteuning kan niet worden geboden door iemand vanuit het sociaal netwerk als die, conform het afwegingskader voor een verantwoorde werktoedeling op basis van het Kwaliteitskader Jeugd, geboden moet worden door een geregistreerde professional.

 • 8.

  Een ondersteuner uit het sociaal netwerk:

  • a.

   Heeft de verplichting om verantwoorde hulp te bieden. Dit blijkt eruit dat de ondersteuner beschikt over de benodigde competenties, kennis en vaardigheden voor de zorgvraag.

  • b.

   Werkt aan de resultaten uit het perspectiefplan.

  • c.

   Beschikt over een VOG (behalve als de aanbieder een ouder is, zoals bedoeld in de jeugdwet).

  • d.

   Is verplicht bij (een vermoeden van) Huiselijk Geweld en Kindermishandeling contact op te nemen met Veilig Thuis voor advies of het doen van een melding en maakt hierbij bij voorkeur gebruikt van de Meldcode Huiselijk geweld.

  • e.

   Meldt calamiteiten direct aan de lokale toegang.

 • 9.

  Een pgb-budgethouder is vrij in het inkopen van ondersteuning tegen een hoger tarief dan het gemeentelijke tarief bij een professionele ondersteuner zonder vrijwillige storting te doen.

 • 10.

  Beheer van het pgb is niet toegestaan door een professionele aanbieder die ook ondersteuning levert aan de pgb-houder. Uitgezonderd zijn familieleden in de eerste tot en met de derde graad.

 • 11.

  Per soort pgb kan jaarlijks aanspraak worden gemaakt op een vrij-besteedbaar bedrag van € 250,00. De hoogte van het budget wijzigt hierdoor niet. Over het vrij-besteedbare deel van het budget is geen verantwoording noodzakelijk.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking de dag na bekendmaking

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2021.

Algemene toelichting Nadere regels

De nadere regels bieden een uitwerking van specifieke bepalingen in de verordening. De bevoegdheid voor het opstellen van nadere regels is dan ook opgenomen in de verordening.

Artikelsgewijze toelichting Nadere regels

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdaannemer

De gecontracteerde jeugdhulpaanbieder die bij de uitvoering een andere jeugdhulpaanbieder betrekt wordt de hoofdaannemer genoemd. De hoofdaannemer wordt verantwoordelijk gehouden voor de uitvoering van het hulpverleningsplan (opgesteld op basis van het perspectiefplan) en de resultaten. De gemeente financiert ook alleen de hoofdaannemer. Deze dient zelf afspraken te maken met de onderaannemer (over kosten en opdracht).

Multiprobleemgezin

Een multiprobleemgezin is gedefinieerd als een gezin met weinig zelfredzaamheid en problemen op meerdere domeinen (bijvoorbeeld wonen, inkomen, relatie, gezondheid). De aanwezigheid van problemen op meerdere domeinen alleen is dus niet bepalend. Pas als het gezin niet de eigen kracht heeft om deze problemen het hoofd te bieden, spreken we van een multiprobleemgezin.

Onderaannemer

Een onderaannemer is een door de hoofdaannemer betrokken jeugdhulpaanbieder en hoeft niet te zijn gecontracteerd door de gemeente. De onderaannemer legt aan de hoofdaannemer – en natuurlijk de jeugdige en/of zijn ouders – verantwoording af over zijn werkzaamheden. Het college noch de lokale toegang hebben in de regel zelf contact met de onderaannemer.

Hoofdstuk 2 Ondersteuningsprofielen en intensiteiten

Artikel 2.1 Ondersteuningsprofielen specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp

Eerste lid

Het college heeft de specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp ingekocht naar elf ondersteuningsprofielen. Een ondersteuningsprofiel is een cluster van hulpvragen waarmee de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige en zijn ouders wordt gecategoriseerd.

Tweede lid en derde lid

Het ondersteuningsprofiel is een integraal pakket, wat betekent dat de betrokken jeugdhulpaanbieder (hoofdaannemer) geacht wordt alle benodigde jeugdhulp binnen dit ondersteuningsprofiel te kunnen bieden. Daarom kan een jeugdige ook altijd maar één ondersteuningsprofiel tegelijkertijd hebben. Uitzondering is de situatie waarin naast zorg in natura de jeugdige en/of zijn ouders ook een persoonsgebonden budget ontvangen of waarin sprake is van inzet van profiel 11 (crisis) of een onderzoek en/of behandeling i.v.m. dyslexie.

Vierde lid

Het ondersteuningsprofiel is een integraal pakket, op het niveau van de jeugdige en niet op gezinsniveau. Hiervoor is gekozen omdat kinderen binnen één gezin soms zeer diverse ondersteuningsbehoeften kunnen hebben. Het is niet realistisch om te verwachten dat alle ondersteuning aan verschillende kinderen binnen één gezin binnen één ondersteuningsprofiel past. Dit betekent niet dat de jeugdhulp binnen een ondersteuningsprofiel alleen op het kind gericht is. De bijbehorende ondersteuning richting de ouder hoort er ook altijd bij. Wanneer binnen een gezin verschillende kinderen jeugdhulp vanuit verschillende ondersteuningsprofielen ontvangen – en mogelijk daardoor ook door verschillende jeugdhulpaanbieders (hoofdaannemers) dan dienen zij onderling de hulp af te stemmen, al dan niet met ondersteuning van de lokale toegang.

Vijfde lid

In de verordening is opgenomen dat een individuele jeugdhulpvoorziening in crisissituaties kan starten zonder dat een perspectiefplan is opgesteld. In de nadere regels is bepaald dat met crisishulp begonnen kan worden zonder voorafgaand besluit van het college. Deze crisishulp valt dan onder ondersteunings-profiel 11.

Artikel 2.2 Intensiteiten

Eerste lid

Jeugdhulp binnen een ondersteuningsprofiel kan geboden worden met een bepaalde omvang. Er worden zes intensiteiten onderscheiden:

Perspectief:

korte duur, lage intensiteit (resultaat = beter worden/herstel/ontwikkelen)

Intensief:

lange duur, hoge intensiteit (resultaat = beter worden/herstel/ontwikkelen)

Duurzaam – licht:

lage intensiteit (resultaat = stabiliseren)

Duurzaam – zwaar:

hoge intensiteit (resultaat = stabiliseren)

Duurzaam – midden:

middel hoge intensiteit, alleen binnen segment C en alleen door een select aantal aanbieders zelf te indiceren.

Verblijf:

24 uur verblijf inclusief behandeling, alleen binnen segment C.

Bij de intensiteiten ‘perspectief’ en ‘intensief’ gaat het om hulpverleningstrajecten met een duidelijk resultaat dat binnen een korte (perspectief) of langere (intensief) periode behaald kan worden.

Bij de intensiteiten ‘duurzaam licht’, “duurzaam midden” en ‘duurzaam zwaar’ is de verwachting dat stabilisatie het hoogst haalbare resultaat is. Ondersteuning is dan altijd voor lange tijd (soms zelfs altijd) nodig. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek wordt dan gekozen voor de intensiteit duurzaam licht of duurzaam zwaar (of duurzaam-midden door de zorgaanbieder zelf).

In uitzonderingsgevallen kan een zorgaanbieder er zelf voor kiezen om tijdelijk een verblijfsvoorziening aan de hulp toe te voegen. De aanbieder kan dit voor een periode van maximaal 3 maanden aaneengesloten doen. De aanbieder maakt dit kenbaar via een Verzoek Om Toewijzing zorg (VOT). Na die periode volgt er overleg tussen de aanbieder en gemeente over in te zetten hulp.

Tweede lid

Bij hoogspecialistische jeugdhulp ligt de keuze voor de intensiteit vast in het besluit. De lokale toegang bepaalt van tevoren met de jeugdige en/of zijn ouders de intensiteit van de benodigde hulp. In de regel zal ook de jeugdhulpaanbieder nauw betrokken zijn bij deze keuze. Wanneer er geen overeenstemming bereikt kan worden over profiel of intensiteit kunnen betrokken zich wenden tot een onafhankelijke derde die een bindend advies geeft aan het college (die daarop zo nodig het besluit herziet).

Derde lid

Bij specialistische jeugdhulp bepaalt de jeugdhulpaanbieder samen met de jeugdige en/of zijn ouders de intensiteit. De lokale toegang kan hiervoor een zwaarwegend advies meegeven, bijvoorbeeld in het perspectiefplan. De intensiteit ligt bij specialistische jeugdhulp ook niet vast in het besluit. Een wijziging kan dan ook worden doorgevoerd zonder dat een nieuw besluit nodig is. In de zorgtoewijzing vanuit de gemeente ligt de intensiteit wel altijd vast. Bij een intensiteitswijziging binnen specialistische jeugdhulp dient de aanbieder dit daarom door te geven aan de gemeente.

Vierde lid

Net als met het ondersteuningsprofiel, kan er aan een jeugdige altijd maar specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met één intensiteit worden toegekend. Uitzondering is de situatie waarin naast zorg in natura de jeugdige en/of zijn ouders ook een persoonsgebonden budget ontvangen of waarin sprake is van inzet van profiel 11 (crisis) of een onderzoek en/of behandeling ivm dyslexie. Er kan, als dat nodig blijkt, van een lichtere naar een zwaardere intensiteit opgeschaald worden (of omgekeerd: afgeschaald). Wat dit betekent voor de financiering is onder andere vastgelegd in het administratieprotocol.

Vijfde en zesde lid

Specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met de intensiteiten perspectief en intensief heeft een trajectprijs. Daarbinnen dient de jeugdhulpaanbieder alle hulp te verzorgen tot het gestelde resultaat bereikt is. Omdat het behalen van resultaat (doelrealisatie) voorop staat is niet vastgelegd in het besluit hoeveel tijd de aanbieder heeft om het resultaat te behalen. Specialistische of hoogspecialistische jeugdhulp met de intensiteiten duurzaam en verblijf kent een vast maandbedrag.

In dit vijfde lid is geregeld dat het college (de facto de lokale toegang) de noodzaak van de voortzetting van specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp periodiek kan herbeoordelen. Als bij de herbeoordeling blijkt dat dezelfde hulp nog steeds nodig is, hoeft geen nieuwe besluit genomen te worden. Wanneer er geen of andere zorg nodig is, wordt dit in een nieuw besluit vastgelegd.

In het zesde lid is opgenomen dat het college in het besluit de duur voor de intensiteiten duurzaam licht en duurzaam zwaar kan beperken. Bijvoorbeeld als een jeugdige ouder wordt, van school wisselt of er veranderingen in de omgeving van het kind te verwachten zijn. Na het verstrijken van de termijn is er een nieuw besluit nodig.

Hoofdstuk 3 Persoonsgebonden budget

Artikel 3.1 Bepalingen pgb

Eerste lid

De specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp is ingekocht op basis van traject- en maandfinanciering. Een tarief is opgebouwd uit een combinatie van een Segment, Profiel en Intensiteit (SPIC). Vanwege het volume bij jeugdhulpaanbieders is het mogelijk om eenzelfde tarief te hanteren per SPIC voor alle jeugdigen. Pgb budgethouders kennen dit volume niet. Het is daarom nodig om het pgb budget voor de segment profiel intensiteit combinatie te onderbouwen. Hiervoor wordt de tabel zoals opgenomen in het eerste lid gebruikt. De eenheid voor zorgcategorie begeleiding groep, licht, midden en zwaar en kortdurend verblijf wordt berekend ‘per keer’. Dit houdt in:

 • De eenheid ‘per keer’ bij kortdurend verblijf: Maximaal 1 keer per 24 uur.

 • De eenheid bij groepsbegeleiding: Maximaal 2 keer per 24 uur.

Tweede en derde lid

In dit lid is opgenomen dat de bedragen in het eerste lid jaarlijks worden geïndexeerd. Omdat de consumentenprijsindex (cpi) pas lopende het jaar bekend is, wordt gekeken naar de cpi van het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar. Voor de indexatie van het jaar 2021 geldt dus de consumentenprijsindex van 2019 (2,6%). Het college zorgt ervoor dat de geïndexeerde bedragen bekend worden gemaakt.

Vierde lid

In dit lid is opgenomen hoe de zwaarte van begeleiding wordt bepaald om zo een evenwichtige hoogte van het pgb vast te stellen.

Vijfde lid

In dit lid zijn de criteria opgenomen waar een professionele ondersteuner die wordt ingezet door middel van een pgb aan moet voldoen. Een familierelatie tot de jeugdige wil niet per definitie zeggen dat er geen sprake is van een professionele ondersteuner. Wel moet altijd worden bekeken in hoeverre de professionele relatie gewaarborgd kan worden. Persoonlijke verzorging komt bijvoorbeeld eerder in aanmerking dan individuele begeleiding als het gaat om een familielid in de rol van een professionele ondersteuner.

Zesde lid

In dit lid is expliciet opgenomen dat ondersteuning uit het sociaal netwerk getoetst wordt aan het afwegingskader voor een verantwoorde werktoedeling. Dit afwegingskader is een instrument om de kwaliteit van de jeugdhulp te waarborgen.

Zevende lid

In dit lid zijn de criteria opgenomen waar een ondersteuner uit het sociaal netwerk die wordt ingezet door middel van een pgb aan moet voldoen. Een ondersteuner uit het sociaal netwerk is afkomstig uit de directe omgeving van de jeugdige, bijvoorbeeld een ouder of ander familielid, vrienden en/of buren, en voldoet niet aan de criteria voor een professionele ondersteuner. Alleen hulp die bovengebruikelijk is komt in aanmerking voor een pgb.

Achtste lid

Een pgb-budgethouder is vrij om ondersteuning voor een hoger tarief in te kopen dan het gemeentelijk tarief. Dit kan tot gevolg hebben dat er minder uren worden afgenomen dan waarop de hoogte van het pgb-budget aanvankelijk is bepaald. Voorwaarde is dat de resultaten uit het perspectiefplan worden behaald omdat anders de kwaliteit van de voorziening onvoldoende is gewaarborgd. Naast het inkopen van (minder) uren tegen een hoger tarief mag een budgethouder ook zelf bijbetalen aan het pgb tarief.

Negende lid

Professionele aanbieders mogen een pgb niet beheren als zij ook ondersteuning leveren. Dit is opgenomen om belangenverstrengeling te voorkomen. Een uitzondering hierop is familie in de eerste tot en met de derde graad.

Tiende lid

In dit lid is opgenomen hoe om wordt gegaan met het vrij besteedbaar bedrag.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden tegelijk in werking de dag na bekendmaking.


1

Het aantal kilometers wordt berekend via routeplanner ANWB (kortste route).

2

De maximale hoogte van de vergoeding voor kortdurend verblijf door een niet-professional bedraagt 3 maal het uurtarief van begeleiding individueel door een niet-professional.