Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2021
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR645172/2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022wijziging tarieven artikelen 4.1 t/m 4.3 en 4.5

07-12-2021

gmb-2021-479117

91344-2021
01-01-202101-01-2022nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-331570

65070-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

Gelet op de artikelen 8.3.5 derde lid, 8.4 zesde lid, 12.1 vierde lid en 13.2 van de Verordening domein sociaal gemeente Raalte;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2021

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 

 

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   Verordening: Verordening domein sociaal gemeente Raalte;

  • b.

   Uitvoeringsbesluit: het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (landelijk);

  • c.

   Inwoner: de ingezetene van de gemeente Raalte als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de ingezetene van Nederland die zich bij de gemeente Raalte meldt voor maatschappelijke opvang;

  • d.

   Budgetperiode: de periode waar een Persoonsgebonden budget (hierna: Pgb) betrekking op heeft;

  • e.

   Budgethouder: de inwoner die een Pgb heeft toegekend gekregen. De inwoner of diens goedgekeurde vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken die verbonden zijn aan het Pgb (overeenkomsten aangaan, declareren en verantwoorden);

  • f.

   Instandhoudingskosten: een door het college te bepalen bedrag dat bestemd is voor onderhoud, reparatie en verzekering verband houdend met de te verstrekken maatwerkvoorziening, waaronder ook een WA-verzekering bij vervoersvoorzieningen kan worden gerekend.

 • 2.

  Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wmo 2015 (de wet) en daarop gebaseerde lagere regelgeving, de Verordening en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb).

Hoofdstuk 2 BIJZONDERE BEPALINGEN

 

 

Artikel 2.1 Woningaanpassing woningen, woonwagens en woonschepen

 • 1.

  Het college hanteert het principe van het primaat van verhuizen indien de kosten van de woningaanpassing en/of een traplift als bedoeld in artikel 5.2.1 van de Verordening al dan niet tezamen meer bedragen dan € 8.000,-.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag een Pgb toekennen voor woningaanpassing als bedoeld in het vorige lid voor een woonwagen of woonschip indien:

  • a.

   de technische levensduur van de woonwagen of het woonschip nog minimaal vijf jaar is;

  • b.

   de stand- en ligplaats niet binnen vijf jaar voor opheffing in aanmerking komt.

Artikel 2.2 Afschrijvingsperioden

Voor woonvoorzieningen worden op basis van de economische levensduur de volgende afschrijvingsperioden gehanteerd:

 • keuken: 25 jaar;

 • badkamer: 25 jaar.

 

Hoofdstuk 3 PERSOONSGEBONDEN BUDGET

 

 

Artikel 3.1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Verstrekking van een Pgb vindt plaats op verzoek van de inwoner.

 • 2.

  Het tarief voor een Pgb voor diensten wordt mede gebaseerd op het door de inwoner opgestelde Budgetplan, waarbij dit Besluit de grondslag vormt voor het besluit.

 • 3.

  Het college verstrekt geen Pgb voor het Service Vervoer Raalte.

 • 4.

  Onverminderd de voorwaarden en/of weigeringsgronden van artikel 2.3.6 van de wet bestaat er geen recht op een Pgb indien en zolang een risico bestaat dat beslag kan worden gelegd op het Pgb.

Artikel 3.2 Afschrijvingstermijn hulpmiddelen

 • 1.

  Als een inwoner een aanvraag doet voor vervanging van een maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel, dan zal de gemeente altijd eerst laten onderzoeken of het oude hulpmiddel niet afgeschreven is. De vastgestelde afschrijvingstermijnen zijn:

  • a.

   een aangepaste fiets: 5 jaar;

  • b.

   een traplift: 10 jaar;

  • c.

   een douchestoel, een toiletstoel en een badplank: 1 jaar;

  • d.

   hulpmiddelen overig, waaronder vervoersvoorzieningen: 7 jaar.

 • 2.

  Indien de afschrijvingstermijn van het geïndiceerde hulpmiddel, al dan niet aangeschaft met een Pgb, is verstreken kan deze door het verlenen van instandhoudingskosten nog steeds als goedkoopst passende bijdrage worden aangemerkt.

Artikel 3.3 Pgb hulpmiddelen

 • 1.

  Het Pgb wordt geacht in ieder geval toereikend te zijn om, rekening houdend met de economische levensduur, het geïndiceerde hulpmiddel met het Pgb aan te schaffen. Deze termijnen zijn opgenomen in artikel 3.2. De budgethouder wordt geacht gedurende deze periode te kunnen gebruikmaken van een compenserende maatwerkvoorziening.

 • 2.

  Bij de verstrekking van een Pgb voor een hulpmiddel worden, voor zover van toepassing in de individuele situatie, de volgende voorwaarden opgelegd:

  • a.

   de inwoner kan verplicht worden een onderhoudscontract af te sluiten met een leverancier, waarin tenminste zijn opgenomen de kosten van reparaties (inclusief onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon), 24-uurs-service, recht op gebruik van leenvoorziening, jaarlijks onderhoud en keuring;

  • b.

   de inwoner dient bij aanschaf van bepaalde vervoersvoorzieningen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 • 3.

  De inwoner dient het college desgevraagd in de gelegenheid te stellen de met het Pgb aangeschafte maatwerkvoorziening te bezichtigen en te (laten) beoordelen.

Artikel 3.4 Pgb woningaanpassing

 • 1.

  Bij de verlening van een Pgb voor het realiseren van een woningaanpassing dient binnen 6 maanden na het toekenningsbesluit met de werkzaamheden te worden aangevangen.

 • 2.

  Het Pgb voor woningaanpassingen moet binnen 15 maanden na toekenning zijn aangewend voor de bekostiging van het doel waarvoor het Pgb is verleend en voldoen aan het programma van eisen als bedoeld in het vorige lid.

 • 3.

  Voor de verstrekking van een Pgb voor een woningaanpassing gelden ook de volgende voorwaarden:

  • a.

   De gemeente geeft geen hulp als de inwoner de voorziening zelf al heeft gerealiseerd, geaccepteerd of gekocht. Met de werkzaamheden waarop de maatwerkvoorziening betrekking heeft, mag geen aanvang worden gemaakt voordat het college positief heeft beslist op de aanvraag. Dit is anders als het college vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend;

  • b.

   het college heeft desgevraagd op één of meer door het college te bepalen tijdstippen toegang tot de woning of het gedeelte van de woning waar de aanpassing wordt aangebracht;

  • c.

   de inwoner verstrekt desgevraagd inzage in de bescheiden en tekeningen die betrekking hebben op de woningaanpassing;

  • d.

   aan het college wordt desgevraagd de gelegenheid geboden tot het controleren van de woningaanpassing.

 • 4.

  De inwoner aan wie een Pgb is toegekend voor het realiseren van een woningaanpassing aan de eigen woning is verplicht zorg te dragen voor een opstalverzekering die in voldoende mate de te verzekeren waarde van de woning dan wel de getroffen woningaanpassing dekt voor het risico van schade.

Artikel 3.5 Hoogte Pgb diensten

 • 1.

  Met het Pgb mogen niet worden betaald:

  • a.

   bemiddelings- en/of administratiekosten;

  • b.

   feestdagenuitkering.

 • 2.

  Voor het Pgb geldt 100% verantwoording.

Artikel 3.6 Eenmalige uitkering

 • 1.

  Indien de overeenkomst met een werknemer of opdrachtnemer van rechtswege en zonder opzegtermijn eindigt, bestaat er recht op een eenmalige uitkering, mits het Pgb dat toelaat.

 • 2.

  De hoogte van de eenmalige uitkering bedraagt niet meer dan een gemiddeld maandloon gebaseerd op drie maanden betaalde declaraties voorafgaande aan de maand van de van rechtswege beëindiging.

Hoofdstuk 4 KOSTPRIJS MAATWERKVOORZIENING EN PERSOONSGEBONDEN BUDGET EN REIZIGERSBIJDRAGE

 

 

Artikel 4.1 Maximum Pgb-tarieven huishoudelijke hulp

 • 1.

  Het tarief (zorg in natura) voor huishoudelijke hulp bedraagt € 29,34 per uur.

 • 2.

  Het Pgb voor huishoudelijke hulp bedraagt indien geboden door:

  • a.

   een ondersteuner in dienst van een professionele instelling (90%) € 26,41 per uur;

  • b.

   een ondersteuner werkzaam als zelfstandige of via een arbeidsovereenkomst (75%) € 22,01 per uur;

  • c.

   door personen uit het sociaal netwerk (50%) € 14,67 per uur.

Artikel 4.2 Maximum Pgb-tarieven voor begeleiding

 • 1.

  Voor het Pgb te besteden aan:

  • a.

   Ondersteuning Individueel geldt een tarief per uur of naar rato daarvan (afhankelijk van de indicatie in natura);

  • b.

   Ondersteuning Groep geldt een tarief per uur, waarbij een dag uit maximaal twee dagdelen bestaat (afhankelijk van de indicatie in natura). Een dagdeel bestaat uit minimaal 4 uur aaneengesloten directe Ondersteuning Groep;

  • c.

   Voor Respijtopvang geldt een tarief per etmaal (afhankelijk van de indicatie in natura). Een etmaal is een aansluitende periode van 24 uur.

 • 2.

  De tarieven bedragen:

  ZIN 2022

  90%

  75%

  50%*

  Ondersteuning individueel (per uur)

  Ondersteuning gericht op het huishouden:

  € 36,60

  € 32,94

  € 27,45

  € 18,30

  Ondersteuning individueel basis

  € 55,80

  € 50,22

  € 41,85

  € 20,-*

  Ondersteuning individueel plus

  € 69,60

  € 62,64

  € 52,20

  € 20,-*

  Ondersteuning groep (per uur)

  50%**

  Ondersteuning in groepsverband basis

  € 10,94

  € 9,85

  € 8,21

  € 5,00**

  Ondersteuning in groepsverband plus

  € 16,55

  € 14,90

  € 12,41

  € 5,00**

  Respijtopvang

  € 135,79

  € 122,21

  € 101,84

  € 20,00***

  * Met een maximumtarief van € 20,- per uur.

  ** Met een maximumtarief van € 5,- per uur.

  *** Met een maximumtarief van € 20,- per etmaal

Artikel 4.3 Maximumtarief vervoer van en naar ondersteuning in groepsverband (per dag)

De hoogte van het Pgb voor vervoer van en naar ondersteuning in groepsverband bedraagt:

 • a.

  Niet rolstoelgebonden vervoer: € 14,71;

 • b.

  Rolstoelgebonden vervoer: € 22,39.

 

Artikel 4.4 Woningaanpassing

De kostprijs voor het realiseren van een woningaanpassing wordt vastgesteld op basis van een offerte en een door of namens het college vastgesteld programma van eisen (kwaliteit).

 

Artikel 4.5 Reizigersbijdrage Service Vervoer Raalte

De inwoner die gebruik maakt van het Service Vervoer Raalte is een reizigersbijdrage verschuldigd ter hoogte van:

 • a.

  een opstaptarief van € 0,64 en

 • b.

  een bijdrage per kilometer van € 0,16.

 

Hoofdstuk 5 BIJDRAGE IN DE KOSTEN

 

 

Artikel 5.1 Periode verschuldigde bijdrage in de kosten

 • 1.

  De inwoner is een bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening voor diensten verschuldigd, zolang hij van de maatwerkvoorziening in natura gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het Pgb is toegekend, met uitzondering van het plaatselijk (collectief) vervoerssysteem (Service Vervoer Raalte).

 • 2.

  In het geval sprake is van een maatwerkvoorziening in bruikleen, betaalt de inwoner een bijdrage in de kosten voor zolang hij gebruik maakt van de maatwerkvoorziening in bruikleen tot maximaal het moment waarop de kostprijs van het middel is bereikt.

 • 3.

  In het geval sprake is van verlening van een maatwerkvoorziening in de vorm van een eenmalig Pgb, hanteert het college de volgende termijnen waarbinnen de inwoner een bijdrage in de kosten is verschuldigd:

  • a.

   een aangepaste fiets: 5 jaar;

  • b.

   een traplift: 10 jaar;

  • c.

   hulpmiddelen overig, waaronder vervoersvoorzieningen: 7 jaar.

 • tot maximaal het moment waarop de kostprijs van het middel is bereikt.

 • 4.

  In het geval sprake is van een verlening van een maatwerkvoorziening in eigendom, hanteert het college de volgende termijnen waarbinnen de bijdrage in de kosten is verschuldigd:

  • a.

   een douchestoel: 1 jaar;

  • b.

   een toiletstoel: 1 jaar;

  • c.

   een badplank: 1 jaar;

 • tot maximaal het moment waarop de kostprijs van het middel is bereikt.

 • 5.

  In het geval van een woningaanpassing geldt:

  • a.

   tot een bedrag van € 2.000,00: 3 jaar;

  • b.

   vanaf een bedrag van € 2.000,00: 10 jaar.

 • tot maximaal het moment waarop de kostprijs van het middel is bereikt.

 • 6.

  De startdatum voor de eigen bijdrage is de datum van het toekenningsbesluit. De stopdatum is de datum van het intrekkingsbesluit, de datum waarop de indicatie afloopt dan wel de datum waarop de kostprijs van het middel is bereikt.

Hoofdstuk 6 OVERGANGSRECHT

 

 

Artikel 6.1 Overgangsbepaling

 • 1.

  Een besluit op een aanvraag wordt genomen op basis van het op de datum van het besluit geldende Besluit.

 • 2.

  Een bewoner houdt het recht op de verstrekte voorziening inclusief het daarbij verstrekte Pgb ook na inwerkingtreding van een nieuw Besluit maatschappelijke ondersteuning, tot de einddatum van de beschikking of tot het college een nieuw besluit genomen heeft.

 • 3.

  In afwijking op lid 2 worden beschikkingen van inwoners voor de voorziening Activerende ondersteuning groep (AOG) die doorlopen na 1 januari 2021 in 2021 herzien conform de voor 2021 geldende verordening en beleidsregels Wmo. De hoogte van het Pgb in de nieuwe beschikking die na de herbeoordeling wordt opgesteld, wordt gebaseerd op de tarieven in dit Besluit.

Artikel 6.2 Overgangsrecht kostprijs maatwerkvoorzieningen (in natura en Pgb)

 • 1.

  Voor het Pgb te besteden aan:

  • a.

   Ondersteuning Thuis geldt een tarief per uur of naar rato daarvan (afhankelijk van de indicatie in natura);

  • b.

   Ondersteuning Groep geldt een tarief per dagdeel waarbij een dag uit maximaal twee dagdelen bestaat (afhankelijk van de indicatie in natura). Een dagdeel bestaat uit minimaal 3 uur aaneengesloten directe Ondersteuning Groep;

  • c.

   Kortdurende Verblijfsondersteuning geldt een tarief per etmaal (afhankelijk van de indicatie in natura). Een etmaal is een aansluitende periode van 24 uur.

 • 2.

  De tarieven bedragen:

  ZIN2021

  90%

  75%

  50%*

  Ondersteuning thuis (per uur)

  Lichte Ondersteuning Thuis (LOT)

  € 29,84

  € 26,86

  € 22,38

  € 14,92

  Basis Ondersteuning Thuis (BOT)

  € 49,62

  € 44,66

  € 37,22

  € 20,00*

  Gespecialiseerde Ondersteuning Thuis (GOT)

  € 84,54

  € 76,09

  € 63,41

  € 20,00*

  Ondersteuning groep (per dagdeel)

  Activerende ondersteuning groep (AOG)

  € 27,64

  € 24,87

  € 20,73

  € 13,82

  Basis ondersteuning groep (BOG)

  € 36,48

  € 32,83

  € 27,36

  € 18,24

  Gespecialiseerde ondersteuning groep (GOG)

  € 55,93

  € 50,34

  € 41,95

  € 20,00

  Kortdurende verblijfsondersteuning (KVO)

  € 110,52

  € 99,47

  € 82,89

  € 20,00***

  * Met een maximumtarief van € 20,- per uur.

  ** Met een maximumtarief van € 20,- per dagdeel.

  *** Met een maximumtarief van € 20,- per etmaal.

 • 3.

  De maximale hoogte van het Pgb voor vervoer bij dagbesteding bedraagt:

  • a.

   Gewoon vervoer: € 9,13;

  • b.

   Rolstoel vervoer: € 22,10.

Hoofdstuk 7 SLOTBEPALINGEN

 

 

Artikel 7.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de inwoner afwijken van hetgeen in deze nadere regels is bepaald, voor zover toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 7.2 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit Besluit treedt in werking op 1 januari 2022 onder gelijktijdige intrekking van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2017.

 • 2.

  Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2021 (1e wijziging).

 

 

Vastgesteld in het college van 7 december 2021,

de secretaris,

Karin Cornelissen

de burgemeester,

Martijn Dadema

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning

 

1.Hoofdstuk 1

In dit hoofdstuk zijn de begripsbepalingen uitgewerkt. Daarbij zijn vooral de begrippen inwoner, budgethouder en instandhoudingskosten van belang. De hoogte van het Pgb voor diensten is namelijk afhankelijk van het antwoord op de vraag hoe degene aan wie het Pgb wordt besteed moet worden gekwalificeerd. Zie hoofdstuk 3 van dit Besluit. Andere begrippen die in dit Besluit worden gebruikt zijn gedefinieerd in bijvoorbeeld de wet of de Verordening. Denk bijvoorbeeld aan het begrip sociaal netwerk en professionele hulpverlener.

 

2.Hoofdstuk 2

Dit hoofdstuk bevat een aantal bijzondere bepalingen. Het betreft in artikel 2.1 van dit Besluit onder meer het bedrag wanneer het college over gaat tot de beoordeling van het primaat van verhuizen. Dit betekent niet dat het primaat van verhuizen zonder meer wordt toegepast, maar het college beoordeelt of het gelet op de omstandigheden van de individuele situatie daartoe kan overgaan. Verder zijn regels neergelegd die gelden voor woonwagens en woonschepen. Indien de afschrijftermijnen van de genoemde voorzieningen in artikel 2.2 van dit Besluit zijn bereikt, dan kan het college de aanvraag daartoe afwijzen. Het betreft in voorkomende gevallen algemeen gebruikelijke voorzieningen voor de persoon als de aanvrager.

 

3.Hoofdstuk 3

In hoofdstuk 3 zijn regels neergelegd die betrekking hebben op het Pgb.

 

Algemeen

In artikel 3.1 van dit Besluit zijn algemene bepalingen neergelegd. Indien de inwoner met een indicatie voor een maatwerkvoorziening voor diensten, bijv. Ondersteuning individueel basis een Pgb wenst, is hij verplicht een Budgetplan op te stellen (zie de Verordening). Naast de gestelde indicatie wordt de hoogte van het Pgb voor diensten mede gebaseerd op het Budgetplan.

 

Afschrijvingstermijnen hulpmiddelen

Artikel 3.2 van dit Besluit gaat over de afschrijvingstermijnen van hulpmiddelen. Het is niet zo dat een economisch afgeschreven aangeschafte maatwerkvoorziening niet meer als passende bijdrage kan worden aangemerkt. Hiermee worden nadrukkelijk niet die situaties bedoeld wanneer de inwoner een andere voorziening aanschaft dan de geïndiceerde maatwerkvoorziening en binnen de budgetperiode een nieuwe aanvraag indient, omdat de aanschafte voorziening niet meer functioneert en de inwoner dat te verwijten valt. Denk bijvoorbeeld aan de inwoner die een (tweede hands) Canta aanschaft terwijl het college een scootmobiel heeft geïndiceerd (zie bijv. CRVB:2015:4918). Een andere handelswijze van het college zou er feitelijk op neer komen dat ook de aan de keuze van de inwoner verbonden extra kosten moeten worden vergoed. Dit verdraagt zich niet met het aan de wet verbonden uitgangspunt dat slechts aanspraak bestaat op de goedkoopste passende bijdrage.

 

Hulpmiddelen

Artikel 3.3 van dit Besluit stelt nadere regels in geval het Pgb wordt besteed aan een hulpmiddel. Denk bijvoorbeeld aan een vervoersvoorziening, een tillift, een douchestoel of een traplift. Een Pgb voor een hulpmiddel wordt geacht in ieder geval toereikend te zijn om, rekening houdend met de economische levensduur, het geïndiceerde hulpmiddel met het Pgb aan te schaffen. Een Pgb wordt verstrekt voor deze periode (de zgn. budgetperiode). Afhankelijk van het aan te schaffen hulpmiddel kan het college voorwaarden stellen. Feitelijk komt dit neer op de besteding van het Pgb. Het college is bevoegd om de maatwerkvoorziening die met het Pgb is aangeschaft te bezichtigen en te (laten) beoordelen.

 

Woningaanpassing

Artikel 3.4 van dit Besluit stelt nadere regels op basis waarvan het Pgb wordt vastgesteld in geval het wordt besteed aan een woningaanpassing. De inwoner mag niet beginnen met het laten uitvoeren van de aanpassing zonder dat het college positief heeft besloten, tenzij schriftelijk toestemming is verleend. Veder gelden termijnen waarbinnen een aanvang moet worden gemaakt en de aanpassing in principe moet zijn afgerond. Gedurende de werkzaamheden is het college bevoegd om ‘vinger aan de pols’ te houden. Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner om de opstalverzekering van de (eigen) woning in overeenstemming te brengen met de waardevermeerdering van de aanpassingen.

 

Diensten

Artikel 3.5 van dit Besluit stelt nadere regels over de hoogte van het Pgb voor diensten. Die zijn afgeleid van de tarieven waarvoor het college deze diensten in natura inkoopt. De wet en de Verordening geven het college de bevoegdheid om gedifferentieerde tarieven te hanteren. Daarnaast wordt in artikel 3.5 aanvullend bepaald wat niet uit het Pgb betaald mag worden. Ook wordt er vastgesteld dat er geen verantwoordingsvrij bedrag is.

 

Eenmalige uitkering bij beëindiging van rechtswege

Artikel 3.6 van dit Besluit regelt de aanspraak op een eenmalige uitkering in geval van een beëindiging van rechtswege. Een eenmalige uitkering is bedoeld voor ondersteuners die werknemer of opdrachtnemer zijn (waren) van de budgethouder en die plotseling zonder werk komen door de beëindiging van een overeenkomst.

Voorwaarden zijn dat er een geldige overeenkomst moet zijn afgesloten én dat er voldoende Pgb moet zijn. Het kan dus gaan om een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met een partner of een familielid. De uitkering is nadrukkelijk niet bedoeld voor ondersteuning die is ingekocht bij een professionele organisatie. Een voorbeeld wanneer de overeenkomst van rechtswege eindigt is als de budgethouder overlijdt.

 

4.Hoofdstuk 4

Tarieven (kostprijs)in artikelen 4.1 tot en met 4.4 van dit Besluit

Spreken voor zich, behoeven geen toelichting.

 

Reizigersbijdrage

In artikel 4.5 is de hoogte van de reizigersbijdrage vastgelegd.

 

5.Hoofdstuk 5

Artikel 5.1 van dit Besluit bepaalt nader wanneer een bijdrage in de kosten geldt en hoe de perioden die gelden worden vastgesteld.

 

Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen is per 1 januari 2020 van kracht. De ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 2020 voor iedereen maximaal € 19,- per maand voor alle Wmo-voorzieningen tezamen. Bij de Wmo werkt dat zo: zolang een inwoner een toegekende voorziening heeft voor een Wmo-voorziening, betaalt hij/zij het abonnementstarief. Voor 2020 was voor hulpmiddelen en woningaanpassingen de periode van betaling van de eigen bijdrage gekoppeld aan de afschrijvingstermijn van het hulpmiddel / de woningaanpassing. Dit komt niet overeen met de gedachte achter het abonnementstarief.

 

De inwoner betaalt het abonnementstarief gedurende de hele periode van het gebruik van het hulpmiddel. Voor die hele periode is de gemeente verantwoordelijk voor een goed functionerend, passend en adequaat middel. Voldoet het middel niet meer aan de gestelde eisen, dan wordt dit middel aangepast of vervangen door een gelijkwaardig middel op kosten van de gemeente. Het is wettelijk bepaald dat de eigen bijdrage voor het hulpmiddel gedurende het gebruik van de voorziening de kostprijs niet mag overstijgen. Daarom wordt de betaling van de eigen bijdrage stopgezet op het moment dat de kostprijs (inclusief onderhoud en servicekosten) van het middel is bereikt.

 

Voor de verstrekking van hulpmiddelen in eigendom of met een Pgb en woningaanpassingen ligt dit anders. De inwoner is in die gevallen een eigen bijdrage verschuldigd gedurende de periode waarvoor het (persoonsgebonden) budget is toegekend. Bij een eenmalig Pgb, een verstrekking in eigendom of een woningaanpassing is een inwoner veelal niet meer in beeld en wordt niet duidelijk hoe lang hij/zij van zijn/haar voorziening gebruik maakt. Om te voorkomen dat in deze gevallen de inwoner te kort of te lang voor zijn Wmo-voorziening betaalt, is deperiode waarover de eigen bijdrage moet worden betaald, gelijk gesteld met de in het Besluit genoemde perioden waarin de budgethouder geacht wordt gebruik te kunnen maken van een compenserende maatwerkvoorziening. Uiteraard geldt ook hier weer dat de eigen bijdrage de kostprijs niet mag overstijgen.

 

Voor de startdatum van de eigen bijdrage hanteren we de datum van toewijzing (oftewel: de datum van de toekenningsbeschikking). Het CAK, dat de eigen bijdrage voor de zorg vanuit de Wmo berekent en int, start met innen in de maand volgend op de maand van de startdatum. Alleen bij een startdatum gelegen op de eerste van de maand wordt voor die maand al de eigen bijdrage geïnd. Voor de meeste (eerste) aanvragen moet dit passen en gaan inwoners de eigen bijdrage pas betalen als de ondersteuning daadwerkelijk is gestart. Voor de situaties waarin wordt voorzien dat de levering langer duurt, kan de gemeente het startbericht later aanleveren bij het CAK. Voor de stopdatum wordt aangesloten bij de datum van het intrekkingsbesluit, de datum waarop de indicatie afloopt dan wel de datum waarop de kostprijs wordt bereikt. Evenals bij het startbericht het geval is, stopt het CAK met innen van de eigen bijdrage vanaf de maand volgend op de stopdatum, tenzij de stopdatum gelegen is op de eerste van de maand.

 

6.Hoofdstuk 6

In hoofdstuk 6 is het overgangsrecht opgenomen dat nodig is, omdat er door het sluiten van nieuwe contracten wijzigingen zijn in de gecontracteerde producten en zorgaanbieders. Dit betekent dat sommige inwoners naar een andere zorgaanbieder of een ander product moeten worden omgezet. Aangezien hiermee hun recht op zorg en veelal ook de hoogte van de zorg ongewijzigd blijft, wordt er overgangsrecht gebruikt om de tijd te nemen om deze inwoners van een juiste beschikking te voorzien. Tot die tijd kunnen de uit te stromen aanbieders of kunnen aanbieders voor de uit te stromen producten de in het overgangsrecht vastgestelde tarieven in hoofdstuk 6 van het Besluit gebruiken. Als een aanbieder afwijkende zorg in natura tarieven heeft in de overeenkomst, zijn die geldend en niet de zorg in natura tarieven in het overgangsrecht. Ook kunnen budgethouders met een lopende voorziening met een Pgb gebruik blijven maken van de in het overgangsrecht vastgestelde Pgb tarieven. De lopende maatwerkvoorzieningen in Pgb blijven onder deze producten en tarieven vallen totdat een intrekkings- of herzieningsbesluit is genomen of de datum waarop de huidige voorziening afloopt is bereikt. De tarieven begeleiding en kortdurende verblijfsonderstuening voor zorg in natura zijn conform de overeenkomst geïndexeerd. Daarom zijn de Pgb tarieven overeenkomstig aangepast.

 

7.Hoofdstuk 7

In hoofdstuk 7 zijn de slotbepalingen geregeld. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de inwoner afwijken van de bepalingen van dit Besluit. Dit afwijken kan alleen maar ten gunste en nooit ten nadele van de inwoner. Het gebruik maken van de hardheidsclausule moet nadrukkelijk worden beschouwd als een uitzondering. Bij de beoordeling van de aanvraag zou het college zelf aanleiding kunnen zien om de hardheidsclausule toe te passen. In het algemeen geldt echter dat de inwoner gemotiveerd moet aangeven dat zijn situatie bijzonder is en zal hij dat desgevraagd ook nader moeten onderbouwen. Dit hoofdstuk regelt ook de inwerkingtreding. Dat betekent dat dit Besluit onmiddellijke werking heeft.