Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Besluit tot aanvulling van het “Mandaatbesluit gemeente Westerwolde”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanvulling van het “Mandaatbesluit gemeente Westerwolde”
CiteertitelAanvulling Mandaatbesluit gemeente Westerwolde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2020Nieuwe regeling

01-09-2020

gmb-2020-330164

Z/20/109660

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanvulling van het “Mandaatbesluit gemeente Westerwolde”

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Westerwolde;

 

gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het vanuit het oogpunt van doelmatigheid wenselijk is om daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden over te dragen aan ambtenaren of aan anderen;

 

voorts overwegende dat zij ieder voor de uitoefening van hun bevoegdheden verantwoordelijk willen blijven en daarover zeggenschap willen blijven behouden;

 

onverminderd het bepaalde in het budgetreglement en intern geldende afspraken van de gemeente Westerwolde;

besluit:

 

vast te stellen het Besluit tot aanvulling van het “Mandaatbesluit gemeente Westerwolde”

Artikel 1 Aanvulling van de mandaatlijst college van burgemeester en wethouders

Nr.

Bevoegdheid

Vindplaats

Mandaat van

Mandaat aan

Mandaat aan

Soort mandaat

Opmerkingen

 

Verstrekken van mantelzorgcomplimenten

nadere regels mantelzorgwaardering Westerwolde 2020

College

Directeur Stichting Welzijn Westerwolde

 

Beslissings- en ondertekeningsmandaat.

Ondermandateren is toegestaan.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Vastgesteld op 1 september 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

H.Scheper,

gemeentesecretaris,

J.Velema,

burgemeester

Voor aanvaarding:

F.Nauta,

Directeur Stichting Welzijn Westerwolde