Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Besluit gebiedsaanwijzing verbod carbidschieten jaarwisseling 2020-2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gebiedsaanwijzing verbod carbidschieten jaarwisseling 2020-2021
CiteertitelBesluit gebiedsaanwijzing verbod carbidschieten jaarwisseling 2020-2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/332923/CVDR332923_15.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2020Nieuwe regeling

07-12-2020

gmb-2020-327165

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gebiedsaanwijzing verbod carbidschieten jaarwisseling 2020-2021

Het college van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van Enschede,

Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

 

Gelet op artikel 2:79, 2:80 en 2:82 van de Algemene Plaatselijke Verordening Enschede 2009 (APV),

 

Overwegende:

 • Dat carbid schieten in de openlucht verboden is op grond van artikel 2:79 APV;

 • Dat het verbod op grond van artikel 2:80 lid 1 APV niet geldt indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, mits daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 1 liter;

 • Dat het verbod op grond van artikel 2:80 lid 2 APV eveneens niet geldt indien carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom, mits daarbij gebruik wordt gemaakt van een bus met een inhoud van ten hoogste 50 liter;

 • Dat het gestelde in artikel 2:80 niet van toepassing is op door het bevoegde bestuursorgaan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming aangewezen gedeelten van de gemeente of plaatsen;

 • Dat de burgmeester op 27 november 2020 en op 1 december 2020 advies heeft ontvangen van de Veiligheidsregio Twente (VRT) respectievelijk de politie Enschede over de aanwijzing van gedeelten van de gemeente waar de vrijstelling van het verbod op carbidschieten als bedoeld in artikel 2:80 APV tijdens de jaarwisseling 2020-2021 wordt ingetrokken c.q. gewijzigd. Dit vanuit het oogpunt van voorkoming van gevaar, schade en overlast, alsmede de bestrijding van het coronavirus;

 • Dat uit dit advies het volgende naar voren komt:

  • -

   De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling verboden. Vanuit de noodzaak om de verhoogde werkdruk in de zorg niet verder op te laten lopen, is door het kabinet besloten tot dit verbod. Carbid is geen vuurwerk als bedoeld in het Vuurwerkbesluit en valt niet onder het door het kabinet afgekondigde vuurwerkverbod.

  • -

   Een risico is dit jaar een toename van het aantal (onervaren) carbidschieters. De verkoop van carbid is reeds gestegen. Carbid wordt door velen gezien als een vervanger van vuurwerk met daarbij het risico op een toenemend aantal slachtoffers door het onveilig afschieten van carbid. Met name binnen de bebouwde kom is dat risico groter.

  • -

   In relatie tot Covid-19 is het risico bij het carbidschieten, naast verstoringen van de openbare orde en ‘reguliere’ risico’s, dat de coronaregels niet worden nageleefd. Daarmee neemt het besmettingsrisico toe en dus ook het gevaar voor de volksgezondheid.

  • -

   In het kader van eenduidigheid, communicatie en handhaving geadviseerd wordt één regionale lijn te hanteren.

  • -

   Dit concreet betekent:

   • *

    Het tijdsblok voor vrijstelling te beperken tot de periode van daglicht op oudejaarsdag: 31 december 2020 van 10.00 uur tot 16.00 uur.

   • *

    Een meldingsplicht in te stellen waarin melder (digitaal) aangeeft onder welke omstandigheden geschoten gaat worden. En dat de melder zich conformeert aan de Covid-19 regels.

   • *

    De vrijstelling voor carbidschieten alleen te verlenen buiten de bebouwde kom met een bus met een inhoud van ten hoogste 30 liter.

 • Het college en de burgemeester dit advies, gelet op het belang van het voorkomen van gevaar, schade, overlast, de handhaving van de openbare orde en veiligheid en bestrijding van het coronavirus, overnemen;

 

Besluiten tot:

 

BESLUIT:

Artikel 1
 • A.

  Bebouwde kom

 • De vrijstelling van het verbod op carbidschieten tussen 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari 2021 tussen 00.00 en 02.00 uur als bedoeld in artikel 2:80 APV, in te trekken.

 • B.

  Buiten de bebouw kom

 • De vrijstelling van het verbod op carbidschieten als bedoeld in artikel 2:80 APV, alleen op 31 december 2020 tussen 10.00 uur tot 16.00 uur te verlenen, met een bus met een inhoud van ten hoogste 30 liter.

 • C.

  Meldingsplicht

 • Een meldingsplicht in te stellen waarin melder (digitaal) aangeeft onder welke omstandigheden geschoten gaat worden

 • D.

  overige voorwaarden

 • De overige in artikel 2:80 lid 2 APV genoemde voorwaarden voor carbidschieten, voor zover hier niet gewijzigd, onverkort te handhaven.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

 

Aldus vastgesteld op 7 december 2020

De burgemeester van Enschede,

Drs. H.J. Meijer

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

de loco-Secretaris,

E.A. Smit

De Burgemeester,

Drs. H.J. Meijer

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar.

Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl, onder de zoekterm “Bezwaarschrift indienen”.