Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Besluit van de burgemeester van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent carbidschieten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent carbidschieten 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit carbidschieten 2020
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westervoort/618093/CVDR618093_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2020nieuwe regeling

03-12-2020

gmb-2020-324034

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent carbidschieten 2020

De burgemeester van de gemeente Westervoort,

 

Overwegende dat:

Er vanwege de coronacrisis een algeheel vuurwerkverbod geldt tijdens de komende jaarwisseling;

Het risico bestaat dat meer mensen met carbid gaan schieten, ook in de bebouwde kom;

Het ter voorkoming van gevaar, schade en/of overlast wenselijk is, plaatsen in de gemeente Westervoort aan te wijzen om het carbidschieten op 31 december 2020 te reguleren;

 

 

Gelet op artikel 2:73a lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Westervoort (APV);

 

 

B E S L U I T :

 

 • 1.

  Dat op de in artikel 2:73a lid 3 van de APV genoemde dag en tijdstippen in de bebouwde kom een geheel verbod op carbidschieten geldt;

 

 • 2.

  Dat buiten de bebouwde kom carbidschieten is toegestaan, mits:

  • het carbidschieten is gemeld bij de gemeente via het daarvoor bestemde formulier en

  • passende maatregelen zijn genomen om te voldoen aan alle regels die van toepassing zijn bij of krachtens de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19;

 • 3.

  Dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking.

Westervoort, 3 december 2020

Burgemeester van de gemeente Westervoort,

Drs. A.J. van Hout

TOELICHTING

Op het carbidschieten is artikel 2:73a van de APV van toepassing.

Dat artikel stelt de onderstaande voorwaarden aan het carbidschieten. Deze zijn op 31 december 2020 onverkort van toepassing.

Daarnaast gelden de bepalingen in het kader van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en onderliggende ministeriële regelingen.

 

APV voorwaarden:

 

Het verbod op carbidschieten geldt niet op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur als:

 

carbidschieten plaatsvindt op een perceel buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • i.

  er worden in totaal niet meer dan tien bussen gebruikt;

 • ii.

  het carbidschieten gebeurt onder het toezicht van een meerderjarig persoon die ervoor zorg draagt dat deze voorwaarden worden nageleefd;

 • iii.

  er worden geen handelingen verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens, dier goed of milieu, in ieder geval:

  • 1.

   wordt uitsluitend geschoten met een bal (geen deksel);

  • 2.

   dienen de bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze te zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen;

  • 3.

   wordt geschoten met een schiethoek die niet meer bedraagt dan 45 graden;

  • 4.

   vindt het beheer en de uitgifte van carbid alsmede het cabidschieten zelf uitsluitend plaats door personen ouder dan 16 jaar, die niet verkeren onder invloed van alcohol en/of drugs;

  • 5.

   dient het carbid zodanig bewaard te worden dat deze niet in contact kan komen met water;

  • 6.

   zijn op het schietterrein voldoende blusmiddelen aanwezig in de vorm van droog zand en

  • 7.

   bevindt het aanwezige publiek zich op een minimale afstand van 25 meter van de schietopstelling;

 • iv.

  de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt ten minste 75 meter, tenzij deze derden schriftelijk toestemming hebben gegeven voor een kortere afstand;

 • v.

  het vrijschootsveld bedraagt ten minste 75 meter, dit terrein is in eigendom van of wordt gehuurd of gepacht door degene onder wiens verantwoordelijkheid het carbidschieten gebeurt; hierin liggen geen openbare paden of wegen;

 • vi.

  als het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.