Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Recreatieschap voor het Friese water en land De Marrekrite houdende regels omtrent mandateren, het verlenen van volmacht en het verstrekken van een machtiging (Bevoegdhedenstatuut Marrekrite 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Recreatieschap voor het Friese water en land De Marrekrite houdende regels omtrent mandateren, het verlenen van volmacht en het verstrekken van een machtiging (Bevoegdhedenstatuut Marrekrite 2020)
CiteertitelBevoegdhedenstatuut Marrekrite 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de voorzitter.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2020nieuwe regeling

29-10-2020

bgr-2020-1229

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Recreatieschap voor het Friese water en land De Marrekrite houdende regels omtrent mandateren, het verlenen van volmacht en het verstrekken van een machtiging (Bevoegdhedenstatuut Marrekrite 2020)

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Marrekrite,

 

ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn;

 

overwegende dat het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten te mandateren, voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens het openbaar lichaam Marrekrite volmacht te verlenen alsmede machtiging te verstrekken voor het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling;

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling Marrekrite, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

 

 

BESLUITEN

 

Het Bevoegdhedenstatuut Marrekrite vast te stellen als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit Bevoegdhedenstatuut wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het dagelijks bestuur besluiten te nemen;

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om namens de rechtspersoon openbaar lichaam Marrekrite privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het dagelijks bestuur of de voorzitter feitelijke handelingen te verrichten, niet zijnde besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Artikel 2 Kaderstelling

 • 1.

  Opgedragen bevoegdheden, opgenomen in bijlage 1, worden uitgeoefend met inachtneming van dit Bevoegdhedenstatuut.

 • 2.

  Bij de uitoefening van bevoegdheden wordt gehandeld in overeenstemming met:

  • a.

   de gemeenschappelijke regeling Marrekrite;

  • b.

   bindende EU-rechtshandelingen van de Europese Unie, waaronder verordeningen en richtlijnen;

  • c.

   overige wet- en regelgeving;

  • d.

   het door het bestuur van de Marrekrite vastgestelde beleid;

  • e.

   door het bestuur van de Marrekrite vastgestelde beleidsregels en instructies; en

  • f.

   het door het bestuur beschikbaar gestelde budget.

 • 3.

  Onder de opgedragen bevoegdheden zijn tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en administratieve aard.

 • 4.

  Dit besluit vindt geen toepassing in het geval de gemandateerde, de gevolmachtigde of de gemachtigde direct of indirect enig persoonlijk belang heeft.

Artikel 3 Ondermandaat c.a.

 • 1.

  Bevoegdheden worden, met inbegrip van de ondertekening van stukken, opgedragen aan de directeur / secretaris.

 • 2.

  De directeur / secretaris is bevoegd om de uitoefening van bevoegdheden, die hij vanwege dit statuut kan uitoefenen, aan andere functionarissen op te dragen. Het bepaalde in het Bevoegdhedenstatuut is op deze functionarissen onverkort van toepassing.

 • 3.

  Een besluit als bedoeld in het tweede lid wordt schriftelijk genomen.

Artikel 4 Inlichtingen en verantwoording

 • 1.

  De bevoegde functionaris verschaft desgevraagd alle informatie over het gebruik van de opgedragen bevoegdheden.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen bepalen dat over bepaalde (categorieën van) besluiten op nader te bepalen wijze wordt gerapporteerd.

Artikel 5 Vertegenwoordiging buiten rechte

 • 1.

  De directeur / secretaris is bevoegd het openbaar lichaam Marrekrite buiten rechte te vertegenwoordigen, ter uitvoering van krachtens dit besluit tot zijn bevoegdheid behorende besluiten.

 • 2.

  Hij is bevoegd de vertegenwoordiging schriftelijk op te dragen aan een door hem aangewezen functionaris.

Artikel 6 Openbaarheid

Het Bevoegdhedenstatuut Marrekrite 2020 is in geconsolideerde vorm te raadplegen op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Artikel 7 Ondertekening

In de ondertekening van besluiten wordt tot uitdrukking gebracht dat deze namens het dagelijks bestuur dan wel namens de voorzitter zijn genomen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de Marrekrite en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Bevoegdhedenstatuut Marrekrite 2020.

Toelichting:

mandaat, volmacht en machtiging

Onder mandaat wordt in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (publiekrechtelijke) besluiten te nemen. Deze redactie staat er niet aan in de weg dat mandaat plaatsvindt aan een met name genoemd persoon dan wel aan een bepaalde functie. In dit besluit is aangesloten bij de functie <algemeen directeur / secretaris>.

 

Mandaat is de bestuursrechtelijke tegenhanger van volmacht, dat handelt over het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Daarnaast kent de Awb dan nog het begrip machtiging, dat staat voor handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Hierna spreken we steeds over mandaat, maar dit geldt evenzeer voor volmacht of machtiging. Ingevolge de Awb zijn de bepalingen over mandaat van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ander, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, volmacht verleent tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, of machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

grenzen aan mandaatverlening

Een bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet. Daarnaast bepaalt de Awb dat mandaat in ieder geval niet wordt verleend waar het betreft een bevoegdheid:

 • a.

  tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

 • b.

  tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet; en

 • c.

  tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.

Er kunnen zich twee gevallen voordoen waarin de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet. Ten eerste is dit het geval als de bevoegdheid een zodanig karakter heeft dat mandaatverlening in het geheel uitgesloten moet worden geacht, omdat de besluitvorming door het orgaan dat de wetgever heeft aangewezen (meestal het hoogste politieke orgaan) moet plaatsvinden. Ten tweede is er het geval dat de aard van de bevoegdheid niet ten principale aan mandaatverlening in de weg staat, maar dat mandaatverlening in het concrete geval, gelet op de aard van de bevoegdheid, niet is toegestaan. Daarbij kan ook de positie van de gemandateerde er toe leiden dat de aard van de bevoegdheid aan mandaatverlening in de weg staat. Bij voorbeeld de situatie dat de te mandateren bevoegdheid niet in de sfeer van de normale bevoegdheidsuitoefening van de gemandateerde ligt of de situatie dat de gemandateerde zelf belanghebbende is bij de uitoefening van die bevoegdheid.

 

Indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt. Wanneer de gemandateerde heeft ingestemd met het mandaat, onderwerpt hij zich aan de verplichtingen die een gemandateerde heeft, bij voorbeeld de inlichtingenplicht.

 

instructies en inlichtingen

Om de verantwoordelijkheid die de mandaatgever heeft voor het in mandaat genomen besluit te kunnen waarmaken, dient hij steeds instructies te kunnen geven over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid. Omdat hij steeds kan worden aangesproken op de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend, moet hij immers over de informatie kunnen beschikken die nodig is om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

 

zelf doen en intrekken

De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. Mandaatverlening is dus geen absolute overdracht van bevoegdheid. Ook kan de mandaatgever het mandaat te allen tijde intrekken. De mandaatgever moet het mandaat kunnen beëindigen, indien hij een voortzetting daarvan niet langer voor zijn verantwoordelijkheid kan nemen.

 

ondermandaat

De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Een dergelijk ondermandaat moet schriftelijk worden genomen. Op ondermandaat zijn de spelregels van het Bevoegdhedenstatuut onverkort van toepassing.

 

ondertekening

Ook naar buiten moet duidelijk zijn dat de gemandateerde de bevoegdheid uitoefent onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever. Daarom is voorgeschreven dat in een besluit dat krachtens mandaat wordt genomen, moet worden aangegeven namens welk bestuursorgaan de gemandateerde handelt.

Bijlage 1 bij het Bevoegdhedenstatuut Marrekrite

 

Onderdeel A. Algemeen

Initieel mandaat aan: directeur / secretaris

Laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter, d.d.: [datum]

 

Met inachtneming van het bepaalde in kolom III en artikel 2 van het Bevoegdhedenstatuut Marrekrite worden onder de hieronder genoemde bevoegdheden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.

 

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

1.

Autonoom

Handelingen (waaronder het voeren van correspondentie) voor het doen van mededelingen, het verstrekken van inlichtingen of anderszins niet op rechtsgevolg gerichte informatie (zgn. “koude” informatie).

Bv. het verzenden van ontvangstbevestigingen, het toezenden van afschriften of het beantwoorden van vragen.

2.

Algemene wet bestuursrecht

Het doorzenden van stukken naar de daartoe bevoegde instantie.

3.

idem

Besluiten om een aanvraag niet te behandelen, als bedoeld in art. 4:5 Awb

4.

idem

Het doen van een mededeling als bedoeld in art. 4:14, eerste lid, Awb.

Het doen van een mededeling en het bepalen van de redelijke termijn binnen welke de beschikking tegemoet kan worden gezien, als bedoeld in art. 4:14, derde lid, Awb

5.

idem

Besluiten tot vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom cfm. art. 4:18 Awb.

Het betreft hier een dwangsom van rechtswege, vanwege het niet tijdig beslissen op een aanvraag.

6.

idem

Het verstrekken van betalingsopdrachten respectievelijk het verrichten van betalingen ten laste van de Marrekrite ter voldoening van een bestuurlijke geldschuld.

Bv. de betaling van een van rechtswege verbeurde dwangsom vanwege niet tijdig beslissen.

 

 

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

7.

Autonoom;

Organieke en bijzondere regelgeving

Het, al dan niet langs elektronische weg, bekendmaken, mededelen of kennisgeven van (voorgenomen) besluiten of het ter inzage leggen van stukken.

Bv. de publicatie in het wettelijk voorgeschreven publicatiemedium

8.

Wet openbaarheid van bestuur en Wet hergebruik overheidsinformatie

Het nemen van een verdagingsbesluit.

9.

idem

Besluiten tot opschorten van de termijn i.v.m. toepassing van art. 4:8 van de Awb.

10.

idem

Besluiten op verzoeken om informatie.

11.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het nemen van een verdagingsbesluit, als bedoeld in art. 12, lid 3, van de AVG

12.

idem

Besluiten op aanvragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de artt. 15 tot en met 18, 20, 21 en 22 AVG.

Na overleg met de Functionaris gegevensbescherming

13.

idem

Het (gewijzigd) vaststellen van het Register verwerking persoonsgegevens.

Na overleg met de Functionaris gegevensbescherming

14.

idem

Het vaststellen van het Protocol datalekken.

Na overleg met de Functionaris gegevensbescherming

15.

idem

Het bijhouden van een Register datalekken

16.

idem

Het melden van een datalek bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Na afstemming met de voorzitter en de Functionaris gegevensbescherming.

17.

idem

Het informeren van de Autoriteit persoonsgegevens over de aanwijzing van de Functionaris gegevensbescherming.

18.

Autonoom

Het (gewijzigd) vaststellen van de Administratieve Organisatie.

Over een wijziging wordt het dagelijks bestuur in de eerstvolgende vergadering geïnformeerd.

 

Onderdeel B. Personeel & Organisatie

Initieel mandaat aan: directeur / secretaris

Laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter, d.d.: [datum]

 

Met inachtneming van het bepaalde in kolom III en artikel 2 van het Bevoegdhedenstatuut Marrekrite worden onder de hieronder genoemde bevoegdheden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.

Het openbaar lichaam Marrekrite is cfm. art. 1.1, derde lid, van de CAO provinciale sector ‘werkgever’. Bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in de CAO.

 

 

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

Arbeidsovereenkomst

Cao, art. 3.1

Besluiten tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst, al dan niet voor bepaalde tijd

Met inachtneming van de vastgestelde (personele) begroting.

Salaris, salaristoelagen en IKB

Cao, art. 4.1.4

Besluiten inzake kostenvergoedingen

Cao, art. 4.1.4

Besluiten inzake (een tegemoetkoming in de) reis- en verblijfkosten

Cao, art. 4.1.5

Besluiten inzake vergoeding van de voor eigen rekening blijvende kosten bij bedrijfsongevallen of beroepsziekten.

Cao, art. 4.1.6, lid 1

Besluiten inzake schadevergoeding van aan de ambtenaar toebehorende kleding en uitrusting

Cao, art. 4.2.1

Besluiten inzake het bepalen van de salarisschaal

Cao, art. 4.2.2

Besluiten inzake het bepalen van het salaris

Cao, art. 4.2.3

Besluiten inzake het bepalen van het salaris bij opdrachten

Cao, art. 4.2.4

Besluiten inzake de salarisontwikkeling

Cao, art. 4.2.5

Besluiten inzake de beloning van bijzondere prestaties of extra inzet

Cao, art. 4.3.1

Besluiten inzake een toelage voor waarneming in een andere functie

Cao, art. 4.4.1

Jubileumgratificatie

Cao, art. 4.4.2

Besluiten tot het toekennen van een vergoeding voor overwerk

 

 

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

Cao, art. 4.4.3

Besluit tot toekenning tegemoetkoming in ziektekosten

Cao, art. 4.5.1 t/m 4.5.7

Besluiten inzake IKB

Vakantie en verlof

Cao, art. 6.2, lid 1

Besluit tot overhevelen wettelijk vakantieverlof naar volgend kalenderjaar

Cao, artt. 6.4 t/m 6.7

Besluiten inzake vakantie en ziekte, vakantie bij einde dienstverband en verlof op grond van de Wet arbeid en zorg

Cao, artt. 6.8 en 6.9

Besluiten inzake buitengewoon verlof of vakbondsverlof

Cao, art. 6.10

Besluiten inzake non-activiteit

Cao, artt. 6.11, 6.12 en 6.13

Besluiten tot het toekennen van langdurend onbetaald, buitengewoon of extra verlof en eventuele bijbehorende rechten voor bepaalde tijd

Wijzigingen in de arbeidsovereenkomst

Cao, art. 7.1, lid 1

Verplichten tot het verrichten van een opdracht of tijdelijke waarneming andere functie.

Cao, art. 7.1, lid 2

Verplichten tot aanvaarding van een andere functie vanwege een zwaarwegend dienstbelang.

Cao, art. 7.2

Besluiten tot wijziging omvang arbeidsovereenkomst

Met inachtneming van de vastgestelde (personele) begroting

Gezondheid en arbeidsomstandigheden

Cao, art. 8.2.2

Besluiten tot een verplicht individueel gericht arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Cao, art. 8.2.4

Besluiten tot buitendienststelling wegens geestelijke of lichamelijke toestand van de medewerker

Uitsluitend met inachtneming van het advies van de Bedrijfsarts

Cao, paragraaf 8.4,

Besluiten inzake aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, de samenloop met andere inkomsten en het einde van de aanspraken.

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

Cao, paragraaf 8.5

Besluiten inzake compensatie, aanvulling, de verrekening i.v.m. samenloop en voortgezette uitkering WGA.

Cao, paragraaf 8.6

Besluiten inzake de gevolgen van algemene salariswijziging, overlijdensuitkering oud-ambtenaar bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en aanvullende uitkering bij overlijden door dienstongeval/beroepsziekte.

Cao, paragraaf 8.7

Besluiten inzake toekenning werkgeversbijdrage IPAP en verhaalsrechten werkgever i.h.k.v. de WGA

Ontwikkeling, opleiding en inzetbaarheid

Cao, art. 9.1.1

Besluiten inzake wijziging fase i.h.k.v. het driefasenmodel

Cao, art. 9.2.2

Besluiten inzake een beoordeling

In geval van een negatieve beoordeling wordt de voorzitter van het dagelijks bestuur vooraf geraadpleegd.

Cao, art. 9.3.1 en 9.3.2

Besluiten POB en toekenning studieverlof

Cao, art. 9.3.3

Besluiten tot het opdragen van een opleiding en wettelijk verplichte scholing en de benodigde faciliteiten

Einde arbeidsovereenkomst

Cao, art. 10.1.1

Besluiten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Met uitzondering van toepassing van art. 10.1.1 aanhef en onder d (opzegging vanwege een dringende reden).

Cao, art. 10.1.3

Besluiten inzake beëindiging arbeidsovereenkomst wegens pensionering vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de dag waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit wordt per brief bevestigd.

Cao, art. 10.1.1 jo art. 10.1.5

Besluiten tot ontslag wegens overlijden en toekenning nabestaandenuitkering.

Cao, paragraaf 10.4

Besluiten inzake aanvullende voorzieningen bij werkloosheid

Cao, paragraaf 10.5, 10.6 en 10.7

Besluiten inzake aanvullende uitkering op de WW en na-wettelijke uitkering

 

Onderdeel C. Privaatrechtelijke rechtshandelingen

Initieel mandaat aan: directeur / secretaris

Laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter, d.d.: [datum]

 

Met inachtneming van het bepaalde in kolom III en artikel 2 van het Bevoegdhedenstatuut Marrekrite worden onder de hieronder genoemde bevoegdheden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.

 

 

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

1.

Wet gemeenschappelijke regelingen; Burgerlijk wetboek; Aanbestedingswet 2012

Besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen:

 • o

  Overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken: enkelvoudige onderhandse procedure (1 op 1).

Voor leveringen en diensten bedraagt de totale waarde van de opdracht niet meer dan € 50.000,- ex btw.

 

Voor werken bedraagt de totale waarde van de opdracht niet meer dan € 100.000,- ex btw.

 

Overschrijding van deze bedragen (leveringen en diensten max. € 70.000,- ex btw. en werken max. € 150.000,- ex btw) uitsluitend na het inwinnen van deskundig juridisch c.q. inkoopadvies.

 

Opdrachtverstrekking vindt plaats met inachtneming van en voor zover van toepassing:

 • de Gids proportionaliteit;

 • het Aanbestedingsreglement werken 2016;

 • de algemene voorwaarden Marrekrite (leveringen en diensten) 1 ;

 • de UAV 2012 of UAV-CG 2005 (werken)2

 • het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Marrekrite.

   

 

 

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

2.

Wet gemeenschappelijke regelingen; Burgerlijk wetboek; Aanbestedingswet 2012

Besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen:

 • o

  Overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken: meervoudige onderhandse procedure.

Voor leveringen en diensten bedraagt de totale waarde van de opdracht meer dan € 50.000,- ex btw en minder dan € 120.000,- ex btw

Voor werken bedraagt de totale waarde van de opdracht meer dan € 100.000,- ex btw en minder dan € 1.500.000,- ex btw3 .

 

Na het inwinnen van deskundig juridisch c.q. inkoopadvies.

 

Opdrachtverstrekking vindt plaats met inachtneming van en voor zover van toepassing:

 • de Gids proportionaliteit;

 • het Aanbestedingsreglement werken 2016;

 • de algemene voorwaarden Marrekrite (leveringen en diensten);

 • de UAV 2012 of UAV-CG 2005 (werken)

 • het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Marrekrite.

   

 

 

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

3.

Wet gemeenschappelijke regelingen; Burgerlijk wetboek; Aanbestedingswet 2012

Besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen:

 • o

  Overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken: Nationale (niet) openbare procedure

Voor leveringen en diensten bedraagt de totale waarde van de opdracht meer dan € 120.000,- ex btw en minder dan de Europese aanbestedingsdrempel ex btw.

Voor werken bedraagt de totale waarde van de opdracht meer dan € 900.000,- ex btw en minder dan de Europese aanbestedingsdrempel ex btw4 .

 

Na het inwinnen van deskundig juridisch c.q. inkoopadvies.

 

Opdrachtverstrekking vindt plaats met inachtneming van en voor zover van toepassing:

 • de Gids proportionaliteit;

 • het Aanbestedingsreglement werken 2016;

 • de algemene voorwaarden Marrekrite (leveringen en diensten);

 • de UAV 2012 of UAV-CG 2005 (werken)

 • het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Marrekrite.

   

 

 

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

4.

Wet gemeenschappelijke regelingen; Burgerlijk wetboek; Aanbestedingswet 2012

Besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen:

 • o

  Overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken: Europese aanbestedingsprocedure.

Bij zogenaamde B-diensten geldt een af-wijkend aanbestedingsregime5

Voor leveringen, diensten en werken bedraagt de totale waarde van de opdracht een waarde die gelijk is of hoger dan de Europese aanbestedingsdrempel ex btw.

 

Na het inwinnen van deskundig juridisch c.q. inkoopadvies.

 

Opdrachtverstrekking vindt plaats met inachtneming van en voor zover van toepassing:

 • de Gids proportionaliteit;

 • het Aanbestedingsreglement werken 2016;

 • de algemene voorwaarden Marrekrite (leveringen en diensten);

 • de UAV 2012 of UAV-CG 2005 (werken)

 • het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Marrekrite.

5.

Burgerlijk wetboek; Wet gemeenschappelijke regelingen

Het aangaan van overeenkomsten, ter uitvoering van besluiten tot overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken, met inbegrip van het ondertekenen hiervan.

   

 

 

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

6.

Burgerlijk wetboek; Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluiten en handelingen ter uitvoering van overeenkomsten ter zake leveringen, diensten en werken, zoals:

- beslissingen omtrent meer- en minderwerk6

- het opschorten en/ of verrekenen van betalingen;

- het beslissen over verzoeken tot termijnverlenging;

- het schrijven van sommatiebrieven en/of ingebrekestellingen;

- het stuiten van lopende verjaringen;

- het melden van klachten of tekortkomingen in de overeengekomen prestatie(s);

- het aansprakelijk stellen van de wederpartij;

- het beslissen omtrent contractoverneming;7

- het beslissen omtrent verzoeken om (een deel van) de opdracht /overeenkomst door een derde te laten uitvoeren, al dan niet na een doorstart in faillissement;

- het al dan niet inroepen van boeteclausules;

- het instemmen met wijziging, het schrappen en/of toevoegen van één of meer bepalingen van de overeenkomst;

- het voeren van schikkingsonderhandelingen en het aangaan van schikkingen.

Na het inwinnen van deskundig juridisch c.q. inkoopadvies.

   

 

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

7.

Burgerlijk wetboek; Wet gemeenschappelijke regelingen

Het (voortijdig) geheel of gedeeltelijk be-eindigen van overeenkomsten, anders dan beëindiging door het verstrijken van de overeengekomen duur, zoals:

- het buitengerechtelijk ontbinden van overeenkomsten;

- het buitengerechtelijk inroepen van de nietigheid en/of vernietiging van overeen-komsten; en

- het opzeggen van overeenkomsten.

Na het inwinnen van deskundig juridisch advies

8.

Algemene verordening gegevensbescherming

Het sluiten van een (model) verwerkersovereenkomst

Na raadpleging Functionaris gegevensbescherming

9.

Autonoom

Het verstrekken van betalingsopdrachten respectievelijk het verrichten van betalingen ten laste van de Marrekrite

Het betreft hier betalingen op privaatrechtelijke titel.

 

 

Onderdeel D. Rechtsbescherming

Initieel mandaat aan: directeur / secretaris

Laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter, d.d.: [datum]

 

Met inachtneming van het bepaalde in kolom III en artikel 2 van het Bevoegdhedenstatuut Marrekrite worden onder de hieronder genoemde bevoegdheden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.

 

 

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

1.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluiten tot het namens het openbaar lichaam als eisende of verzoekende partij voeren van rechtsgedingen.

 • Na het inwinnen van deskundig juridisch advies;

 • In dit soort procedures is het openbaar lichaam als rechtspersoon partij;

 • Uitsluitend in gevallen waarbij een besluit van het dagelijks bestuur redelijkerwijs niet kan worden afgewacht;

 • Het procesbesluit dient z.s.m. ter kennis van het dagelijks bestuur te worden gebracht.

   

2.

idem

Besluiten tot het namens het openbaar lichaam als gedaagde / gerequestreerde partij voeren van rechtsgedingen.

 • Na het inwinnen van deskundig juridisch advies;

 • In dit soort procedures is het openbaar lichaam als rechtspersoon partij;

 • Het procesbesluit dient z.s.m. ter kennis van het dagelijks bestuur te worden gebracht.

3.

idem

Besluiten tot het namens het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur maken van bezwaar of het instellen van (hoger) beroep.

 • Na het inwinnen van deskundig juridisch advies;

 • In dit soort procedures is een bestuursorgaan partij;

 • Uitsluitend in spoedeisende gevallen, waarbij besluitvorming door het dagelijks bestuur niet kan worden afgewacht;

 • Het procesbesluit dient vervolgens z.s.m. ter kennis van dagelijks bestuur te worden gebracht;

 • Tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

I. (wettelijke) basis

II. bevoegdheid

III. clausulering / instructies / toelichting

4.

idem

Besluiten tot het namens het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur als verwerende partij optreden in een (hoger) beroepsprocedure

 • Na het inwinnen van deskundig juridisch advies

 • In dit soort procedures is een bestuursorgaan partij;

 • Het procesbesluit dient vervolgens z.s.m. ter kennis van dagelijks bestuur te worden gebracht;

 • Tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

5.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Het aanwijzen van personen als procesvertegenwoordiger/gemachtigde van het openbaar lichaam Marrekrite respectievelijk een bestuursorgaan van de Marrekrite, met inbegrip van het opstellen, ondertekenen en indienen van processtukken en het optreden als gemachtigde ter zitting.

 

 

 

 

6.

idem

Het nemen van alle conservatoire maatregelen en doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

Na het inwinnen van deskundig juridisch advies

 

 

 

 

7.

Algemene wet bestuursrecht

Het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift of te besluiten tot verder uitstel.

De Awb biedt de mogelijkheid om de beslissing op het bezwaarschrift met ten hoogste zes weken te verdagen. Verder uitstel is mogelijk als alle belanghebbenden daarmee instemmen, de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad of verder uitstel nodig is i.v.m. de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.

 

 

 

 


1

Afwijken van de algemene voorwaarden uitsluitend na het inwinnen van deskundig juridisch advies. Dit geldt ook voor de onder 2, 3 en 4 genoemde aanbestedingsprocedures.

2

Afwijken van de UAV’s uitsluitend na het inwinnen van deskundig juridisch advies. Dit geldt ook voor de onder 2, 3 en 4 genoemde aanbestedingsprocedures.

3

Behoudens voor zover sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. In dat geval moet een “passende mate” van transparantie worden gehanteerd, hetgeen al snel neerkomt op een (niet) openbare, al dan niet Europese aanbestedingsprocedure. Een duidelijk grensoverschrijdend belang wordt bijvoorbeeld aangenomen als voor de opdracht belangstelling bij buitenlandse ondernemingen zou kunnen bestaan.

4

Behoudens voor zover sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. In dat geval moet een “passende mate” van transparantie worden gehanteerd, hetgeen al snel neerkomt op een (niet) openbare, al dan niet Europese aanbestedingsprocedure. Een duidelijk grensoverschrijdend belang wordt bijvoorbeeld aangenomen als voor de opdracht belangstelling bij buitenlandse ondernemingen zou kunnen bestaan.

5

Bij zogenaamde B-diensten, zonder duidelijk grensoverschrijdend belang , hoeft niet Europees te worden aanbesteed ook al ligt de waarde van de dienst boven de Europese aanbestedingsdrempel. Voor de bepaling of een dienst een B-dienst is wordt deskundig juridisch advies ingewonnen.

6

Indien sprake is van een wezenlijke wijziging van een opdracht die na een aanbesteding tot stand is gekomen kan dat met zich meebrengen dat opnieuw moet worden aanbesteed.

7

In deze gevallen is al snel sprake van een wezenlijke wijziging van de opdracht.