Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Vervangingsbesluit Archiefbescheiden Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStreekarchief Langstraat Heusden Altena
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVervangingsbesluit Archiefbescheiden Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020
CiteertitelVervangingsbesluit Archiefbescheiden Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2020Gemeenschappelijke Regeling

10-07-2020

bgr-2020-1225

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervangingsbesluit Archiefbescheiden Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena, gelet op:

-artikel 7 van de Archiefwet 1995;

-artikel 6, eerste en derde lid, van het Archiefbesluit 1995;

-de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

besluit(en):

 

Artikel 1

Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020’ voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

Artikel 2

Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden uit de periode 2013-2019 die volgens de ‘Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996’ en de ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017’ voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

Artikel 3

Vervanging geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde ‘Handboek vervanging archiefbescheiden Streekarchief Langstraat Heusden Altena’, vastgesteld op 10 juli 2020.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad of de Staatscourant.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Vervangingsbesluit archiefbescheiden Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020.

 

Heusden, 10 juli 2020

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Namens deze,

H. van Engen, secretaris

R. Bakker, voorzitter