Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dronten

Aanwijzing categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDronten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist
CiteertitelAanwijzing categorieën van gevallen waarin geen verklaring van bedenkingen is vereist
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2020Nieuwe regeling

26-11-2020

gmb-2020-320160

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist

De raad van de gemeente Dronten,

 

gelezen het voorstel van het college van 6 oktober 2020, no. B20.001760;

 

gezien het advies van de raadscommissie van 12 november 2020;

 

B E S L U I T:

 

I. Tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

Artikel 1 Categorieën

 • 1.

  Projecten die in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde structuurvisies, gebiedsvisies, of andere (ruimtelijke) beleidsdocumenten. Voor laatstgenoemde categorie geldt de aanvullende voorwaarde dat de hieronder vallende documenten concrete toetsingscriteria dienen te bevatten, waaraan het betreffende project kan worden getoetst en waaraan deze dient te voldoen.

 • 2.

  Het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen, vervangen en uitbreiden van bestaande hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken, mits de bestaande functie behouden blijft.

 • 3.

  Projecten die zien op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen, vervangen en uitbreiden van bestaande sportvoorzieningen, inclusief de daarbij behorende bouwwerken.

 • 4.

  Wijziging van het gebruik van bestaande bedrijfsgebouwen binnen de bebouwde kom, kantoorgebouwen, winkelpanden en gebouwen met een maatschappelijke bestemming, inclusief de bij alle voornoemde gebouwen behorende gronden, met een bruto-vloeroppervlakte van maximaal 3000 m², mits niet wordt getreden buiten de volgens het bestemmingsplan op het perceel toegestane milieucategorie.

 • 5.

  Projecten binnen de bebouwde kom voor de nieuwbouw van maximaal één woning met bijbehorende bouwwerken.

 • 6.

  Projecten voor de bouw van een extra (bedrijfs)woning op een agrarisch bouwperceel, met inachtneming van de door het college op 9 juli 2019 vastgestelde ‘‘Beleidsregels tweede (bedrijfs)woningen in het buitengebied”.

 • 7.

  Projecten voor het aanleggen van paddenpoelen en/of paardenbakken.

 • 8.

  Projecten voor openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer of het wegverkeer, kunstobjecten, speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen en voorzieningen voor de plaatsing van afvalcontainers met een maximale oppervlakte van 100 m², en, in geval van een bouwwerk, niet hoger dan 5 m.

 • 9.

  De incidentele aanleg van kleinschalige voorzieningen voor parkeren, groen, wandelen en fietsen en water.

 • 10.

  Het vernieuwen en aanpassen, niet inhoudende het uitbreiden, van bestaande bovengrondse infrastructurele voorzieningen.

 • 11.

  Het realiseren of wijzigen van ondergrondse infrastructurele voorzieningen.

Artikel 2 Cumulatieve toepassing

Cumulatieve toepassing van de in artikel 1 genoemde categorieën is toegestaan.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

 

II. Dat het besluit van 26 september 2013 met nummer B13.001002 met het inwerkingtreden van onderhavig besluit is vervallen.

 

III. Dat onderhavig besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

 

 

Dronten, 26 november 2020.

 

De raad voornoemd,

 

E.M. Geldorp

griffier

drs. J.P. Gebben

voorzitter