Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Besluit van de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden op basis van de tijdelijke wet maatregelen covid-19 waar het verboden is zich ’s nachts te bevinden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden op basis van de tijdelijke wet maatregelen covid-19 waar het verboden is zich ’s nachts te bevinden
CiteertitelAanwijsbesluit gebieden op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 waar het verboden is zich ’s nachts te bevinden
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet publieke gezondheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-202018-01-2021nieuwe regeling

30-11-2020

gmb-2020-319276

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden op basis van de tijdelijke wet maatregelen covid-19 waar het verboden is zich ’s nachts te bevinden

De burgemeester van Haarlemmermeer,

 

Overwegende:

 • -

  dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID- 19), behorende tot de groep A van de infectieziektes;

 

 • -

  dat ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de bevolking maatregelen worden genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

 

 • -

  dat het noodzakelijk is in het belang van de veiligheid en gezondheid dat hetgeen in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is bepaald wordt nageleefd

 

 • -

  dat in recreatiegebieden in de regio grote groepen (vooral jonge) mensen onaangekondigd samenkomsten organiseerden dan wel daaraan deelnamen en daarbij de relevante bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 niet in acht namen waardoor de kans op verdere verspreiding van COVID-19 op onaanvaardbare wijze werd vergroot;

 

 • -

  dat gebleken is dat deze ongewenste samenkomsten vooral in de nachtelijke uren ontstaan waarbij vooraf niet te achterhalen is wie als organisatoren van deze samenkomsten kunnen worden aangesproken om te voorkomen dat zij de samenkomsten organiseren;

 

 • -

  dat naar aanleiding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, de wet Publieke gezondheid in die zin wordt aangepast dat de burgemeester de mogelijkheid krijgt ten aanzien van bepaalde gebieden aanvullende beperkende maatregelen te nemen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus;

 

 • -

  dat het daarom noodzakelijk is gebieden aan te wijzen waar het verboden is om zich ’s nachts te bevinden;

 

Gelet op artikel 58 m wet Publieke gezondheid;

 

 

Besluit

 

Vast te stellen het Aanwijsbesluit Gebieden waar het verboden is zich ’s nachts te bevinden.

 

1. Aanwijzing gebieden waar het verboden is zich ’s nachts te bevinden

De burgemeester wijst als gebied aan waar het niet toegestaan is om zich tussen 22:00 uur en 06:00 uur te bevinden:

 

 • A.

  Het recreatiegebied Spaarnwoude Zuid, omzoomd door:

 • Zijkanaal C weg – A9 – Ringweg – Inlaagpolder – Spaarndammerdijk – Houtrakkerweg – Wethouder van Essenweg – Zuiderweg – Bauduinlaan – Zuidertocht – Machineweg – N202 (Amsterdamseweg), zoals weergegeven op bijgevoegde kaart.

 

 • B.

  De onderdoorgangen onder de viaducten en overkappingen inclusief de daarbij gelegen groenstroken onder de A9 en A200 naar en van het Rotterpolderplein aan de Zwanenburgerdijk, Haarlemmerstraatweg, Oude Notweg, Spaarndammerdijk, Inlaagpolder en Ringweg zoals weergegeven op bijgevoegde kaart.

 

 • C.

  Het recreatiegebied De Groene Weelde, omzoomd door:

 •  

 • Spieringweg, Kruisweg, Driemerenweg (N205), en Zuidtangent tot ingang Expo Haarlemmermeer – fietspad langs Expo tot Liniepad - Liniepad tot Spieringweg zoals weergegeven op bijgevoegde kaart.

 

 • D.

  Het recreatiegebied Haarlemmermeerse Bos, omzoomd door: IJtocht (water) Kruisweg, IJweg en Liniepad tot IJtocht (water), zoals weergegeven op bijgevoegde kaart.

 

 • E.

  Het recreatiegebied Toolenburgerplas, omzoomd door:

 •  

 • Bennebroekerweg, IJweg, Vinkenburgpad, Redenburgsingel, Rondenburglaan, de achterzijde van de gebouwen Poseidon, Byzantium, Apollonia, Sparta, Carthago, Milete, Athene, Naukratis en Zuidtak Zuidtangent (busbaan), zoals weergegeven op bijgevoegde kaart.

 

 

2. Uitzondering

Het in het artikel 1 genoemde verbod geldt niet voor bestemmingsverkeer, passanten en personen die voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijk in het gebied aanwezig moeten zijn.

 

 

3. Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing op de website van de gemeente Haarlemmermeer en treedt per 1 december 2020 in werking.

 

Vastgesteld op 30 november 2020,

De burgemeester van Haarlemmermeer,

mw. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u, als u belanghebbende bent, een bezwaarschrift naar de burgemeester sturen. U moet dit binnen zes weken na publicatie van dit besluit doen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met dit besluit. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • -

  tegen welk besluit u bezwaar maakt;

 • -

  de reden waarom u bezwaar maakt;

 • -

  uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

U kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar te maken. Uw gemachtigde moet dan met het bezwaarschift uw machtiging meesturen.

 

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Gemeente Haarlemmermeer

Cluster Inkoop en Juridische zaken

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

 

Wat is een voorlopige voorziening?

Het bezwaarschrift stelt de werking van het besluit niet uit. Als u dit wel wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. U vraagt de rechter dan om de werking van het besluit uit te stellen. Een voorlopige voorziening is een aparte procedure, naast een lopende bezwaarprocedure. U vraagt de voorlopige voorziening aan bij de Rechtbank Noord-Holland, Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. U moet hier griffierecht voor betalen. Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak.

 

 

Toelichting

Met dit aanwijsbesluit worden beperkingen opgelegd aan personen om zich ’s nachts in recreatiegebieden te bevinden. De achtergrond van dit besluit is gelegen in het feit dat er in de afgelopen maanden diverse illegale popup-feesten zijn georganiseerd in recreatiegebieden in de regio. Deze feesten gingen gepaard met muziek en dansen. Daarbij werden onder andere de regels omtrent de anderhalve meter niet gewaarborgd.

 

Het aantal positief geteste jonge mensen (tussen de 19 en 29 jaar) is relatief hoog. De genoemde feesten worden vooral bezocht door deze doelgroep. Degelijke popup-feesten worden dan ook gezien als een bron waarbij de kans op verspreiding van het COVD-19 virus groot is.

 

Met de bestaande juridische instrumenten is het onvoldoende mogelijk om grip te krijgen op de organisatoren achter de feesten en om de deelnemers aan de feesten aan te spreken. Door het aanwijzen van de betreffende recreatiegebieden als gebieden waar het niet toegestaan is zich ’s nachts aldaar te bevinden wordt beoogd dat het organiseren van of deelnemen aan nachtelijke feesten in de aangewezen gebieden wordt voorkomen. Tevens wordt beoogd dat politie en handhavers effectiever kunnen optreden als dergelijke feesten zich alsnog aandienen.

 

Er is gekozen voor een periode van 22:00 uur tot 06:00 uur, omdat de illegale feesten vooral in de nachtelijke uren werden georganiseerd.

 

Bewoners van het gebied en bepaalde functionarissen worden uitgezonderd van het verbod. Deze uitzondering wordt in het tweede artikel van het aanwijsbesluit aangevuld met bestemmingsverkeer, passanten en personen die er voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijk aanwezig moeten zijn. Onder bestemmingsverkeer wordt ook begrepen die personen die met een vergunning of ontheffing in het gebied aanwezig mogen zijn (zoals nachtvissers met een vispas). Onder passanten worden verstaan personen die de paden of wegen in het betreffende gebied gebruiken om zich van de ene kant naar de andere kant te begeven en dan niet langer dan voor dat doel in het gebied hoeven te verblijven.

 

Er is vooralsnog geen einddatum van de werking van dit aanwijsbesluit opgenomen.

De reden daarvan is dat deze aanvullende maatregel samenhangt met het aantal positief geteste (jonge) mensen. Op dit moment is nog geen duidelijkheid over de vraag wanneer het besluit niet meer opportuun is. Zodra dat het geval is kan het besluit worden ingetrokken.

 

Gebied A.

 

 

Gebied B

 

 

Gebied C

 

 

Gebied D

 

 

Gebied E