Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Uitvoeringsregeling subsidie sport 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidie sport 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpsubsidie sport

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/645339/CVDR645339_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2020Nieuwe uitvoeringsregeling

24-11-2020

gmb-2020-319076

2883025

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie sport 2020

Burgemeester en wethouders van Texel;

 

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het sportaanbod in de gemeente Texel;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Texel 2020;

 

Besluiten

 

Vast te stellen de

Uitvoeringsregeling subsidie sport 2020

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Verordening: de Algemene subsidieverordening Texel 2020;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Gemeente: de gemeente Texel;

 • d.

  Reguliere exploitatie: de financiële baten en lasten van de normale bedrijfsvoering die nodig zijn voor het bereiken van de doelstellingen en instandhouding van de organisatie, niet zijnde incidentele, bijzondere baten en lasten;

 • e.

  Subsidieplafond: het maximale bedrag dat door de raad beschikbaar wordt gesteld voor subsidies die op grond van deze regeling kunnen worden verstrekt;

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten:

 • 1.

  die plaatsvinden binnen de gemeente en;

 • 2.

  waarvan in principe iedere inwoner van Texel kan kennisnemen dan wel die voor iedere inwoner van Texel openstaan en;

 • 3.

  die een toegevoegde waarde hebben op het sportaanbod in de gemeente en;

 • 4.

  die in overeenstemming zijn met het gemeentelijk (sport)beleid.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan stichtingen of verenigingen met een volledige dan wel beperkte rechtsbevoegdheid die zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Alleen op Texel gevestigde stichtingen of verenigingen met een statutair vastgelegde sportieve doelstelling komen in aanmerking voor een subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • 1.

  Gelet op het bepaalde in artikel 7, tweede lid van de verordening dient een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling door het college te zijn ontvangen uiterlijk 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Het college voert jaarlijks steekproefsgewijs een onderzoek uit naar de rechtmatigheid en effectiviteit van de op grond van deze regeling verstrekte subsidies. Het college kan daarvoor informatie opvragen bij de subsidieontvanger. De subsidieontvanger verleent hieraan medewerking. De subsidieontvanger bewaart daartoe zijn administratie omtrent de activiteiten waarvoor een subsidie is ontvangen ten minste 3 jaar.

Artikel 5 Voorwaarden

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  de aanvrager heeft tenminste 10 contributie betalende leden of deelnemers. De peildatum hiervoor is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Jaarlijkse subsidie:

De subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van de organisatie van de aanvrager en heeft betrekking op de kosten die behoren tot de reguliere exploitatie van de aanvrager.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

Jaarlijkse subsidie:

 • 1.

  De subsidie die op grond van deze regeling wordt verstrekt en aan de hand van dit artikel is berekend, wordt direct vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft geen aanvraag voor subsidievaststelling in te dienen.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie voor verenigingen met leden wordt opgebouwd uit 3 delen:

  • a.

   Een basisbedrag van € 300,-;

  • b.

   Een aanvullend bedrag per betalend lid volgens onderstaande staffel:

 • I lid 1 t/m 75

 • II lid 76 t/m 175

 • III lid 176 t/m 275

 • IV lid 276 t/m 475

 • V lid 476 en verder;

  • c.

   Een aanvulling van € 10,- per juniorlid (< 18 jaar), per seniorlid (≥ 55 jaar) en per lid met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie voor stichtingen bedraagt € 300,-.

Artikel 8 Verdeling van de beschikbare subsidie

Het subsidiebudget in de gemeentebegroting wordt op basis van de ledenaantallen verdeeld over de aanvragers zoals onder artikel 7 van deze regeling is beschreven. Indien het in de gemeentebegroting geraamde subsidiebudget niet toereikend is om alle aanvragen om jaarlijkse subsidie te honoreren, wordt de subsidie naar rato van de ledenaantallen verdeeld over de aanvragers, zoals onder artikel 7 van deze regeling is beschreven, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling nadere verplichtingen opleggen, zoals verwoord in artikel 11 van de verordening.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze uitvoeringsregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie. De Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie sport 2018, vastgesteld op 19 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de hiervoor genoemde datum.

 

Vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020,

Burgemeester & wethouders van Texel,

De secretaris, De burgemeester,

E.C. van der Bruggen M.C. Uitdehaag