Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpsubsidie schapenboeten en monumenten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/645339/CVDR645339_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2020Nieuwe uitvoeringsregeling

24-11-2020

gmb-2020-319074

2883025

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020

Burgemeester en wethouders van Texel;

 

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de instandhouding van schapenboeten en gemeentelijke monumenten in de gemeente Texel;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Texel 2020;

Besluiten

 

Vast te stellen de

Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Verordening: de Algemene subsidieverordening Texel 2020;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Eigenaar: de eigenaar, erfpachter of houder van een recht van opstal van een monument;

 • d.

  Gemeente: de gemeente Texel;

 • e.

  Instandhouding: het door sober en doelmatig uitvoeren van periodieke werkzaamheden herstellen of conserveren;

 • f.

  Monument: een beschermd gemeentelijk monument als bedoeld in de Erfgoedverordening Texel 2018 of, in geval van schapenboeten, ook een beschermd rijksmonument als bedoeld in de Erfgoedwet;

 • g.

  Monumentenwacht: Stichting Monumentenwacht Noord-Holland of een daarmee gelijk te stellen organisatie;

 • h.

  Onderhoud: sobere en doelmatige werkzaamheden, noodzakelijk om een monument in goede tot redelijke staat te houden, waarbij kleine herstelwerkzaamheden mogelijk zijn;

 • i.

  Restauratie: grote herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de instandhouding en het behoud van de monumentale waarden van een monument en die het onderhoud, als bedoeld hiervoor te boven gaan;

 • j.

  Schapenboet: karakteristiek Texels agrarisch gebouw, gelegen in het open landschap en oorspronkelijk in gebruik voor de schapenhouderij, met een dragende houten gebintconstructie en met een rechte gevel aan de luwzijde. Voor deze regeling worden de veldstolpschuur en duinboet gelijkgesteld aan een schapenboet;

 • k.

  Subsidiabele kosten: kosten die naar het oor deel van het college noodzakelijk zijn om de onderdelen van een beschermd monument, die monumentale waarde bezitten, op sobere en doelmatige wijze te herstellen of te onderhouden;

 • l.

  Subsidiabele tekort: het verschil van de totale door het college geaccepteerde kosten en baten;

 • m.

  Subsidieplafond: het maximale bedrag dat jaarlijks door de raad beschikbaar wordt gesteld voor subsidies die op grond van deze regeling kunnen worden verstrekt.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten, mits die naar het oordeel van het college in voldoende mate het belang van de monumentenzorg dienen en in overeenstemming zijn met het gemeentelijk (monumenten)beleid:

 • 1.

  Restauratiewerkzaamheden aan op Texel gesitueerde gemeentelijke monumenten, zoals omschreven in de overeenkomstige vigerende leidraad van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel 2020.

 • 2.

  Onderhoudswerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid en artikel 7, aan op Texel gesitueerde monumentale schapenboeten en gemeentelijke monumenten, zoals omschreven in de overeenkomstige vigerende leidraad van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel 2020.

 • 3.

  Voorbereidende werkzaamheden zoals het opstellen van een restauratieplan, het verrichten van bouwhistorisch onderzoek of een haalbaarheidsonderzoek.

 • 4.

  Tijdelijke noodmaatregelen ter voorkoming van verder verval tijdens de procedure van het opstellen van een restauratieplan, de aanvraag omgevingsvergunning en restauratiesubsidie.

 • 5.

  Het coördineren van onderhoudswerkzaamheden aan op Texel gesitueerde schapenboeten.

 • 6.

  Het laten uitvoeren van inventarisaties en subsidieaanvragen met betrekking tot de onder lid 1 en/of 2 genoemde werkzaamheden.

 • 7.

  Het laten opstellen van inspectierapporten met betrekking tot de onder lid 1 en/of 2 genoemde werkzaamheden.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk en natuurlijke personen.

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • 1.

  Gelet op het bepaalde in artikel 5, eerste lid van de verordening dient een aanvraag voor een eenmalige subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling door het college te zijn ontvangen voor aanvang van de te subsidiëren activiteiten van de aanvrager.

 • 2.

  De aanvragen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Hierbij geldt de datum waarop de aanvraag door de gemeente compleet is bevonden.

 • 3.

  Het college wint bij een aanvraag restauratiesubsidie advies in bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Artikel 5 Voorwaarden

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  In de afgelopen 10 jaar is door de gemeente geen subsidie verstrekt voor de restauratie van het gemeentelijk monument, tenzij de restauratie het gevolg is van een situatie die onvoorzien en niet te beïnvloeden was.

 • 2.

  Subsidie voor onderhoud van een schapenboet wordt verleend indien deze in goede tot redelijke staat van onderhoud verkeert.

 • 3.

  De totale subsidiabele kosten voor restauratiewerkzaamheden bedragen ten minste € 1.000,-.

 • 4.

  De activiteiten bij onderhoudswerkzaamheden (uitgezonderd schapenboeten) en/of restauratiewerkzaamheden zijn niet begonnen voor de datum waarop de subsidieaanvraag door het college is ontvangen.

 • 5.

  De activiteiten dienen, naar het oordeel van het college, in voldoende mate het belang van de monumentenzorg.

 • 6.

  In geval voor de werkzaamheden een monumenten- en/of omgevingsvergunning vereist is, dient deze voor de start van de activiteiten verkregen te zijn.

 • 7.

  Tijdens de aanvraagprocedure voor een restauratiesubsidie kan een eigenaar worden verplicht om noodmaatregelen te nemen om verder verval tegen te gaan.

 • 8.

  Bij de subsidieaanvraag dienen in ieder geval de navolgende stukken te worden overgelegd:

  • a.

   tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie van het monument;

  • b.

   detailtekening (schaal 1:20);

  • c.

   een bestek en omschrijving van de werkzaamheden;

  • d.

   een gespecificeerde begroting van de kosten van de werkzaamheden;

  • e.

   foto’s van de huidige situatie.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie wordt verstrekt voor de volgende kostensoorten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college billijk zijn voor de uitvoering van de onder artikel 2 genoemde activiteiten:

 • 1.

  De aanneemsom bepaald op basis van de leidraad van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

 • 2.

  De risicoverrekening van loon- en materiaalprijsstijgingen.

 • 3.

  De kosten van een architect en van een constructeur, voor zover inschakeling hiervan noodzakelijk is.

 • 4.

  De kosten van noodzakelijk meerwerk.

 • 5.

  De verschuldigde BTW voor zover deze niet kan worden teruggevorderd.

 • 6.

  De kosten van een inspectierapport van de recente bouwkundige staat. Dit volgens de methodiek van de Monumentenwacht, opgesteld door een, door het college aanvaardbaar geachte, onafhankelijke deskundige of deskundige instantie.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

Subsidie schapenboet:

De subsidie voor restauratiewerkzaamheden bedraagt 60% van de vastgestelde subsidiabele restauratiekosten tot maximaal het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde subsidieplafond. De subsidie voor onderhoudswerkzaamheden bedraagt € 550,- per boet per jaar..

Jaarlijkse gemeentelijk monument:

De subsidie voor restauratiewerkzaamheden bedraagt 60^van de vastgestelde subsidiabele restauratiekosten tot maximaal het totaal door de gemeenteraad beschikbaar gestelde subsidieplafond. De subsidie voor onderhoudswerkzaamheden bedraagt 60% van de vastgestelde subsidiabele kosten tot maximaal € 7.500,- per jaar.

Artikel 8 Verdeling van de beschikbare subsidie

Wanneer de totaalsom van de aangevraagde subsidie, zoals berekend op grond van artikel 7, hoger is dan het subsidieplafond, kan het college besluiten de aanvragen aan te houden of het benodigde budget te onttrekken uit het egalisatiefonds.

Wanneer er in een jaar geen aanspraak wordt gemaakt op het gehele jaarlijks door de raad beschikbaar gestelde bedrag, dan wordt het restant van het jaarlijkse bedrag toegevoegd aan het egalisatiefonds.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling nadere verplichtingen opleggen, zoals verwoord in artikel 11 van de verordening.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze uitvoeringsregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie. De Uitvoeringsregeling subsidies instandhouding gemeentelijke monumenten 2017, vastgesteld op 6 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de hiervoor genoemde datum.

 

Vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020,

Burgemeester & wethouders van Texel,

De secretaris, De burgemeester,

E.C. van der Bruggen M.C. Uitdehaag