Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Uitvoeringsregeling subsidie mens en maatschappij 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidie mens en maatschappij 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpsubsidie mens en maatschappij

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Texel/645339/CVDR645339_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2020Nieuwe uitvoeringsregeling

24-11-2020

gmb-2020-319065

2883025

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie mens en maatschappij 2020

Burgemeester en wethouders van Texel;

 

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van het activiteitenaanbod op het gebied van deelname aan de samenleving, jeugd en/of gezondheid in de gemeente Texel;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Texel 2020;

 

Besluiten

 

Vast te stellen de

Uitvoeringsregeling subsidie mens en maatschappij 2020

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Verordening: de Algemene subsidieverordening Texel 2020;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Gemeente: de gemeente Texel;

 • d.

  Reguliere exploitatie: de financiële baten en lasten van de normale bedrijfsvoering die nodig zijn voor het bereiken van de doelstellingen en instandhouding van de organisatie, niet zijnde incidentele, bijzondere baten en lasten;

 • e.

  Subsidieplafond: het maximale bedrag dat door de raad beschikbaar wordt gesteld voor subsidies die op grond van deze regeling kunnen worden verstrekt;

 • f.

  Subsidiabele tekort: het verschil van de totale door het college geaccepteerde kosten en baten.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten:

 • 1.

  die plaatsvinden binnen de gemeente en;

 • 2.

  waarvan in principe iedere ingezetene van Texel kan kennisnemen dan wel die voor iedere ingezetene van Texel openstaan en;

 • 3.

  die een toegevoegde waarde hebben op het activiteitenaanbod op het gebied van deelname aan de samenleving, jeugd en/of gezondheid in de gemeente en;

 • 4.

  die in overeenstemming zijn met het gemeentelijk (maatschappelijk)beleid.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk en natuurlijke personen. Alleen stichtingen of verenigingen met een maatschappelijke doelstelling komen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie.

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • 1.

  Gelet op het bepaalde in artikel 7, eerste lid van de verordening dient een aanvraag voor een eenmalige subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling door het college te zijn ontvangen voor aanvang van de te subsidiëren activiteiten van de aanvrager.

 • 2.

  Gelet op het bepaalde in artikel 7, tweede lid van de verordening dient een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling door het college te zijn ontvangen uiterlijk 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 3.

  De aanvragen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Hierbij geldt de datum waarop de aanvraag door de gemeente compleet is bevonden.

 • 4.

  Het college voert jaarlijks steekproefsgewijs een onderzoek uit naar de rechtmatigheid en effectiviteit van de op grond van deze regeling verstrekte subsidies. Het college kan daarvoor informatie opvragen bij de subsidieontvanger. De subsidieontvanger verleent hieraan medewerking. De subsidieontvanger bewaart daartoe zijn administratie omtrent de activiteiten waarvoor een subsidie is ontvangen ten minste 3 jaar.

Artikel 5 Voorwaarden

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • 1.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn niet begonnen voor de datum dat de subsidieaanvraag door het college is ontvangen en;

 • 2.

  er is nog niet eerder voor dezelfde activiteiten een subsidie door de gemeente verstrekt.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Eenmalige subsidie:

De subsidie wordt verstrekt voor de kosten van activiteiten met een bijzondere, eenmalige en/of projectmatige aard en heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten.

Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor leges, eten, drinken, verblijf en kosten die behoren tot de reguliere exploitatie die redelijkerwijs voorzien hadden kunnen worden. In geval van loonkosten van organisatoren of vrijwilligers geldt een maximaal subsidiabel uurtarief van € 5.

Jaarlijkse subsidie:

De subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van de organisatie van de aanvrager en heeft betrekking op de kosten die behoren tot de reguliere exploitatie van de aanvrager.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

Eenmalige subsidie:

De subsidie bedraagt het subsidiabele tekort tot maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten, zoals die onder artikel 6 nader bepaald zijn. De subsidie bedraagt tevens maximaal € 15.000.

Jaarlijkse subsidie:

De subsidie bedraagt het subsidiabele tekort van de reguliere exploitatie van de aanvrager, zoals dat door het college wordt geaccepteerd in het jaar van de aanvraag.

Artikel 8 Verdeling van de beschikbare subsidie

Eenmalige subsidie:

Eenmalige subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag daarvoor. Subsidie kan worden verstrekt zolang het subsidieplafond van het jaar waarin de aanvraag compleet is ontvangen, niet is bereikt.

Jaarlijkse subsidie:

Wanneer de totaalsom van de aanvragen voor jaarlijkse subsidie, die voor toekenning in aanmerking komen, hoger is dan het door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond, volgt verdeling naar rato.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening van subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling nadere verplichtingen opleggen, zoals verwoord in artikel 11 van de verordening.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze uitvoeringsregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020,

Burgemeester & wethouders van Texel,

De secretaris, De burgemeester,

E.C. van der Bruggen M.C. Uitdehaag