Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de uitgifte van parkeervergunningen en -ontheffingen (Beleidsregel Parkeervergunningen en ontheffingen 2021 gemeente Meppel)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de uitgifte van parkeervergunningen en -ontheffingen (Beleidsregel Parkeervergunningen en ontheffingen 2021 gemeente Meppel)
CiteertitelBeleidsregel Parkeervergunningen en ontheffingen 2021 gemeente Meppel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van toepassing op aanvragen en vergunningen geldend vanaf 1 januari 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meppel/77736/CVDR77736_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2020nieuwe regeling

13-10-2020

gmb-2020-313534

1425107

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de uitgifte van parkeervergunningen en -ontheffingen (Beleidsregel Parkeervergunningen en ontheffingen 2021 gemeente Meppel)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel;

 

gelet op het bepaalde in artikel 3, 4, 5, en 6 van de Parkeerverordening gemeente Meppel;

 

b e s l u i t

vast te stellen de:

 

Beleidsregels Uitgifte parkeervergunningen en -ontheffingen 2021 gemeente Meppel

 

Afdeling I Aanvragen, uitgifte en gebruik parkeerontheffingen/ parkeervergunningen

 

Artikel 1 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een parkeerontheffing of -vergunning dient elektronisch of schriftelijk te worden ingediend. De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens en bescheiden.

 • 2.

  Aanvragen om voor een ontheffing en/of vergunning worden elektronisch ingediend en verwerkt via de website www.meppel.nl. Besluiten hierop worden elektronisch of schriftelijk verzonden. Gegevens en bescheiden die langs elektronische weg bij een aanvraag worden verstrekt, dienen geleverd te zijn in een voorgeschreven bestandsformaat.

 • 3.

  Voor schriftelijke indiening dient de daarbij benodigde gegevens en bescheiden fysiek dan wel elektronisch te worden aangeleverd bij de publieksbalie van de gemeente Meppel.

Artikel 2 Maximum aantal voertuigen waarvoor een ontheffing of vergunning geldig kan zijn en activeren kenteken

 • 1.

  Een vergunning of ontheffing wordt verstrekt voor een motorvoertuig waarvan het kenteken in de vergunning of ontheffing is vermeld.

 • 2.

  In de gevallen dat een vergunning of ontheffing is verstrekt voor meerdere motorvoertuigen is deze slechts voor één van deze motorvoertuigen tegelijk geldig. Het motorvoertuig dat bij het kenteken hoort waarvoor de vergunning of ontheffing wordt gebruikt, moet – als er sprake is van meerdere kentekens op één vergunning of ontheffing – voor het gebruik van de ontheffing, elektronisch zijn geactiveerd. De vergunning of ontheffing kan alleen voor dit kenteken worden gebruikt als dit kenteken is geactiveerd.

 • 3.

  Een vergunning voor een belanghebbende plaats kan worden verleend voor maximaal twee motorvoertuigen waarvan de aanvrager houder is. Een vergunning is slechts voor één motorvoertuig tegelijk geldig.

Artikel 3 Maximum aantal te verlenen ontheffingen/vergunningen per terrein of gebied

Het maximaal uit te geven ontheffingen of vergunningen per terrein/per gebied is voor de verschillende parkeerrechten in bijlage 1 weergegeven.

Artikel 4 Uitgifte vergunningen en ontheffingen

Ontheffingen en vergunningen worden per parkeerrecht alleen uitgegeven voor onderstaande terreinen en gebieden.

 

Uitgifte vergunningen en ontheffingen

Parkeerterrein

Bewoners

Bedrijven

Werknemers

P-Bleekerseiland (Havenstraat)

Ja

Ja

Nee

P-Koekoekstraat

Ja

Ja

Nee

P-Kraton

Ja

Nee*

Ja

P-Stadhuis

Ja

Ja

Ja

P-Swaenenborgh

Ja

Ja

Nee

P-Vledderstraat  

Ja

Ja

Nee

Parkeergarage

P-Garage Keyserstroom

Ja(***)

Nee*/**

Ja

P-Garage Kromme Elleboog

Ja(***)

Nee**

Nee

Gebied

Overige woonstraten en terreinen schil

Alleen faciliteren bewoners / bedrijven betreffende buurt/straat

 

(*) Bedrijven kunnen wel een woonwerk ontheffing aanvragen voor deze terreinen

(**) Bedrijven kunnen wel een algemene ontheffing aanvragen voor een parkeergarage, mits er sprake is van dagelijkse bezorging bederfelijke waar.

(***) Alleen voor bewoners appartementen Keyserstroom, alleen voor bewoners huurappartementen Kromme Elleboog

Artikel 5 Wachtlijst

 • 1.

  Indien het maximum aantal te verlenen ontheffingen/vergunningen voor een terrein/gebied is bereikt, wordt een aanvrager die aan de criteria voor het verkrijgen van een eerste parkeervergunning voldoet op een wachtlijst voor de desbetreffende sector geplaatst.

 • 2.

  Afhandeling van de wachtlijst vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Aanvrager kan, zo lang hij/zij op de wachtlijst is geplaatst, een verzoek doen voor een ontheffing of vergunning voor een wegvak in de schil waar nog restcapaciteit beschikbaar is.

 • 4.

  De beschikbare restcapaciteit wordt periodiek opnieuw bepaald.

 • 5.

  Indien het maximaal aantal af te geven ontheffingen/vergunningen voor een wegvak is bereikt, dan dient aanvrager een andere voorkeur aan te geven.

Artikel 6 Gebruik parkeerkaart

Indien voor het parkeerrecht een parkeerkaart is afgegeven, dient deze zodanig aan de binnenzijde van de voorruit van het motorvoertuig zijn aangebracht dat de kaart buiten het voertuig leesbaar is.

 

Afdeling II Voorwaarden afgifte ontheffingen/vergunningen en indeling gebieden

 

Artikel 7 Algemene voorwaarden

 • 1.

  Aanvragers die zowel bewoners- als zakelijk belanghebbende op één adres zijn, komen voor maximaal één vergunning in aanmerking.

 • 2.

  Een vergunning kan niet worden verleend voor een motorvoertuig dat, met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter.

 • 3.

  Een vergunning kan niet worden verleend voor een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt.

 • 4.

  De houder van een vergunning is verplicht een adres- en of kentekenwijziging direct door te geven en de vergunning op te zeggen zodra hij/zij niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het verstrekken ervan. Dit is onder meer het geval als men verhuist en/ -of geen houder van een motorvoertuig meer is.

 • 5.

  De vergunning kan worden ingetrokken als de houder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 • 6.

  Bij activiteiten in een gebied of terrein waarvoor de gemeente de parkeervergunning of de -ontheffing heeft verleend en waardoor het niet mogelijk is om daar te parkeren, kan aan het hebben van een parkeervergunning en/of -ontheffing geen rechten worden ontleend.

 • 7.

  Daar waar gereserveerde parkeerplaatsen met een laadpaal voor het opladen van elektrische auto’s binnen een vergunninghoudergebied of gebied met betaald parkeren vallen geldt een betalingsplicht / vergunningsplicht voor de gebruiker van de parkeerplaats.

Artikel 8 Voorwaarden bewonersvergunning of -ontheffing

 • 1.

  Aanvragers komen voor een vergunning of een ontheffing om op een terrein of in een gebied te parkeren in aanmerking indien zij:

  • a.

   feitelijk op het opgegeven adres wonen en als zodanig ook in de Basisregistratie Personen zijn geregistreerd;

  • b.

   beschikken over een zelfstandige woning wonen (geen kamerbewoning);

 • 2.

  Bewoners komen uitsluitend in aanmerking voor een vergunning om te parkeren in het gebied/locatie waar zij wonen;

 • 3.

  Per adres wordt op een parkeerapparatuurplaats in het centrum maximaal één ontheffing afgegeven. Mits de bewoner(s) aan kan/kunnen tonen dat hij/zij houder(s) is/zijn van tenminste één motorvoertuig;

 • 4.

  Per adres wordt op een parkeerapparatuurplaats in de schil maximaal twee ontheffingen afgegeven. Mits de bewoner(s) aan kan/kunnen tonen dat hij/zij houder(s) is/zijn van tenminste twee motorvoertuigen;

 • 5.

  Een bewonersvergunning of -ontheffing is geldig tijdens de reguleringstijden welke van toepassing zijn voor het betreffende terrein/gebied;

 • 6.

  Bewoners buiten het centrum die op een adres wonen met privéparkeergelegenheid komen uitsluitend in aanmerking voor een ontheffing gebaseerd op het tarief van een 2e ontheffing (zie voor tarieven de parkeerbelastingverordening). Aan het hebben van een privéparkeergelegenheid wordt gelijkgesteld de situatie dat men woonachtig is in gebouwen die gerealiseerd zijn inclusief een parkeergelegenheid in het gebouw of in de nabije omgeving van dat gebouw, waar parkeerruimte gehuurd, geleasd of gekocht kan worden of anderszins ter beschikking kan staan van de aanvrager.

 • 7.

  Van een privé parkeergelegenheid is sprake indien de parkeergelegenheid voldoet aan de volgende criteria:

   

  Parkeervoorziening

  Kwaliteit

  Enkele oprit zonder garage

  Oprit minimaal 5,00 meter diep en 2,50 meter breed

  Lange oprit zonder garage of carport

  Oprit minimaal 10,00 meter diep en 2,50 meter breed

  Dubbele oprit zonder garage

  Oprit minimaal 5,00 meter diep en 4,50 meter breed

  Garage zonder oprit (bij woning)

  Garage minimaal 5,00 meter diep en 2,80 meter breed

  Garagebox

  (niet bij woning)

  Garage minimaal 5,00 meter diep en 2,80 meter breed

  Garage met enkele oprit

  Oprit minimaal 5,00 meter diep en 2,50 meter breed

  Garage met lange oprit

  Oprit minimaal 10,00 meter diep en 2,50 meter breed

  Garage met dubbele oprit

  Oprit minimaal 5,00 meter diep en 4,50 meter breed

 • 8.

  Een aanvraag voor een parkeerontheffing is gebaseerd op de stratenlijst, zie bijlage 2.

 • 9.

  Een aanvraag voor een parkeervergunning is gebaseerd op de stratenlijst, zie bijlage 3.

Artikel 9 Voorwaarden bedrijvenvergunning of -ontheffing

 • 1.

  Bij meerdere bedrijven op één adres waarvan uit het register van de Kamer van Koophandel of anderszins blijkt dat het één eigenaar betreft of dat er een familie- en/of zakelijke relatie bestaat tussen de verschillende eigenaren, wordt maximaal één vergunning verleend. Een dergelijke situatie wordt beschouwd alsof het één zakelijk belanghebbende betreft.

 • 2.

  Aanvragers komen in aanmerking voor een bedrijvenvergunning of -ontheffing om op een locatie of in een gebied te parkeren als zij:

  • a.

   niet op een adres gevestigd zijn met privéparkeergelegenheid (voor criteria zie artikel 8, lid 7); en

  • b.

   feitelijk op het opgegeven adres in het register van de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd; en

  • c.

   aan kunnen tonen het voertuig of de voertuigen nodig te hebben voor de bedrijfsvoering. Daartoe dient de aanvrager aannemelijk te maken dat voor de bedrijfsvoering regelmatige ritten noodzakelijk zijn en dat het economisch belang van de bedrijven dermate zwaarwegend is dat een bedrijvenvergunning of -ontheffing noodzakelijk is.

  • d.

   Indien onvoldoende kan worden aangetoond dat een bedrijvenvergunning of –ontheffing noodzakelijk is dan komt het bedrijf uitsluitend in aanmerking voor een woonwerkontheffing.

 • 3.

  Bedrijven komen uitsluitend in aanmerking voor een vergunning of ontheffing om te parkeren in het gebied waar zij een beroep en/of bedrijf uitoefenen.

 • 4.

  Per adres worden op een parkeerapparatuurplaats maximaal drie ontheffingen afgegeven. Mits het bedrijf aan kan tonen dat zij houder is van tenminste drie motorvoertuigen;

Artikel 10 Voorwaarden woonwerk ontheffing

 • 1.

  Aanvragers komen in aanmerking voor een ontheffing om op een parkeerterrein, of in een gebied te parkeren indien:

  • A.

   de aanvrager een werkgeversverklaring kan overleggen van een bedrijf welke gevestigd is in het centrum of schilgebied van Meppel; en

  • B.

   de aanvrager woont niet in de postcodegebieden 7941, 7942, 7943 en 7944.

 • 2.

  Van het bepaalde in lid 1, aanhef en onder b, kan worden afgeweken indien de afstand tussen het woonadres van de aanvrager en diens werk groter is dan 5 kilometer en de persoonlijke omstandigheden maken dat het weigeren van de woonwerk ontheffing voor de aanvrager leidt tot onevenredige gevolgen.

 • 3.

  De aanvrager komt uitsluitend in aanmerking voor een ontheffing om te parkeren in het gebied/locatie waar het bedrijf waarvoor de aanvrager werkt is gevestigd;

Artikel 11 Voorwaarden tijdelijke parkeerontheffing bedrijven

 • 1.

  Aanvragers komen in aanmerking voor een tijdelijke ontheffing wanneer tijdelijk werkzaamheden moeten worden verricht in het betaald parkeren gebied.

 • 2.

  Aanvrager voert tijdelijk werkzaamheden uit bij objecten in het winkelgebied of een woonwijk.

 • 3.

  Het voor de aanvrager noodzakelijk is dat er in de directe omgeving van het betreffende project geparkeerd wordt.

 • 4.

  De tijdelijke ontheffing voor het parkeren in het betaald parkeren gebied of vergunningenhouderzone geldt voor de duur van maximaal één maand.

Artikel 12 Voorwaarden algemene ontheffing

 • 1.

  Aanvragers komen voor een algemene ontheffing in aanmerking om in het gehele gereguleerde gebied te parkeren op een parkeerplaats als:

  • a.

   het bedrijf primair werkzaamheden uitvoert in het betaald parkeren gebied, waarbij het gebruik noodzakelijk is voor de primaire bedrijfsvoering (bezorgen bederfelijke waar); (als noodzakelijk voor bedrijfsuitoefening wordt in ieder geval niet aangemerkt woonwerk verkeer, laden en lossen van goederen en het vervoeren van de financiële dagopbrengst en andere geldtransporten).

  • b.

   het bedrijf dienstverlenend is, dagelijks op onregelmatige tijden op verschillende plaatsen werkzaamheden bij derden uitvoert (storings-, onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden);

  • c.

   het bedrijf tijdens spoedgevallen in het gereguleerde gebied afhankelijk is van een parkeerplaats dichtbij de bestemming (huisarts, verloskundige, thuiszorg of uitvaartverzorging).

Artikel 13 Voorwaarden bezoekersvergunning/ bezoekerspas

 • 1.

  Voor de binnenstad van Meppel wordt er geen bezoekersvergunning afgegeven. Voor de wijken rond het centrum, de schilwijken, kan wel een bezoekersvergunning worden aangevraagd.

 • 2.

  In de schilgebieden waar betaald gereguleerd geldt, kan per adres maximaal één (digitale)bezoekersvergunning/ bezoekerspas worden aangevraagd.

 • 3.

  Aanvragers komen voor een bezoekersvergunning in het gebied in aanmerking als zij feitelijk op het opgegeven adres wonen en als zodanig ook in de Basisregistratie Personen zijn geregistreerd. De bezoekersvergunning geldt alleen voor de wijk waar de bewoner staat ingeschreven.

 • 4.

  Met de (digitale) bezoekersvergunning kan de aanvrager het bezoek gratis een aantal uren laten parkeren in de wijk waar men woonachtig is, met een maximale parkeerduur van 3 uur.

 • 5.

  De bezoekersvergunning kan niet doorgegeven worden aan iemand anders. Als de bewoner verhuist, kan de vergunning niet overgedragen worden aan de volgende bewoner. De bezoekersvergunning is persoonsgebonden.

Artikel 14 Voorwaarden Gehandicapten ParkeerKaart (GPK)

 • 1.

  Houders van een GPK die in een belanghebbenden gebied parkeren dienen een geldige vergunning of bezoekerspas te hebben/gebruiken. Aan bewoners in een belanghebbenden gebied, welke beschikken over een GPK, wordt de vergunning verstrekt tegen een “0-tarief”.

 • 2.

  Houders van een GPK die een parkeerplaats op kenteken hebben in een belanghebbenden gebied hoeven geen aparte parkeervergunning te hebben.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregel Parkeervergunningen en ontheffingen 2021 gemeente Meppel”.

 • 2.

  De Beleidsregel Parkeervergunningen en -ontheffingen 2021 gemeente Meppel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en is van toepassing op aanvragen en vergunningen geldend vanaf 1 januari 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020

De burgemeester,

de secretaris,

Bijlage 1: Het maximaal uit te geven ontheffingen of vergunningen per terrein/per gebied

 

Parkeerterrein / Parkeergarage / Gebied

Capaciteit

Maximaal aantal uit te geven ontheffingen / vergunningen

Bewoners

Bedrijven centrum

Werkers

Centrum /schil

Parkeerterrein

P-Bleekerseiland (Havenstraat)

86

55

15

0

P-Koekoekstraat

75

60

5

0

P-Kraton

78

28

0

50

P-Schouwburg Ogterop

108

40

0

1

P-Stadhuis

222

35

20

165

P-Swaenenborgh

87

35

10

0

P-Vledderstraat  

129

95

15

0

 

Parkeergarage

P-Garage Keyserstroom

205

Alleen bewoners KS

P-Garage Kromme Elleboog

179

Alleen bewoners huurappartementen complex Kromme Elleboog

 

Gebied in de schil

Balkengat

90

90

0

0

Bleekerseiland e.o.

9

9

De Boompjes e.o.

40

40

0

0

Ezinge

36

30

Gasgracht/Dirk Jacobstraat/Het Vledder

60

57

1

2

Hoogetin

1

1

0

0

Indische Buurt

350

350

0

0

Kromme Elleboog (zuidzijde)

27

27

0

0

Looierij

49

49

0

0

Meugien

110

110

0

0

Noordeinde

7

7

0

0

Ogterop e.o.

80

80

0

0

Schoolstraat

7

0

0

7

Stoombootkade

18

4

5

0

 

 

Bijlage 2: Een aanvraag voor een parkeerontheffing is gebaseerd op onderstaande stratenlijst.

 

Straten binnen gebied betaald parkeren van toepassing

Ontheffing voor parkeren op terreinen:

Noteboomstraat vanaf nr. 42 en oneven nummers

P-Vledderstraat

Slotplantsoen

P-Vledderstraat

Vledderstraat

P-Vledderstraat

Woldstraat 1 t/m 69 en 2 t/m 74

P-Vledderstraat

Synagogestraat

P-Vledderstraat

Touwstraat

P-Vledderstraat

Groenmarkt /Groenmarktstraat

P-Vledderstraat

Prinsenplein / Prinsenstraat

P-Vledderstraat

Grote Kerkstraat / Kleine Kerkstraat

P-Vledderstraat

 

Nieuwe Kerkstraat

P-Swaenenborgh

Hagenstraat / Gr. Akkerstraat / Kl.Akkerstraat

P-Swaenenborgh

De Swaenenborgh

P-Swaenenborgh

Hoofdstraat-Noord (tot Kromme Elleboog)

P-Swaenenborgh

 

Bleekerseiland

P-Bleekerseiland

Hoogetin

P-Bleekerseiland

Havenstraat huisnr. 2 t/m 34

P-Bleekerseiland

Kleine Oever

P-Bleekerseiland

Brouwersstraat / Brouwersdwarsstraat

P-Bleekerseiland

Weteringstraat / Weteringdwarsstraat

P-Bleekerseiland

Kinkhorststraat 1 t/m 15

P-Bleekerseiland

 

Hoofdstraat-Zuid (vanaf Kromme Elleboog)

P-Ogterop

 

Keizersgracht

P-Kromme Elleboog zz

Prinsengracht / Gasgracht 1 t/m 13

P-Kromme Elleboog zz

Kromme Elleboog oneven

P-Kromme Elleboog zz

 

Kromme Elleboog (huur appartementencomplex)

Parkeergarage Kromme Elleboog

 

Ezingerweg

Ezingerweg

 

De Putstoel

P-Koekoekstraat

Kruisstraat

P-Koekoekstraat

Eendrachtstraat nrs. 2 t/m 19 oneven

P-Koekoekstraat

Koekoekstraat / Koekoeksteeg

P-Koekoekstraat

Molenstraat

P-Koekoekstraat

 

Schoolstraat

Schoolstraat

 

Weerdstraat / Weerddwarsstraat

Ogterop e.o.

Prinses Margrietlaan

Ogterop e.o.

Prinses Marijkelaan

Ogterop e.o.

Oude Boazstraat

Ogterop e.o.

Barend Schuurmanstraat

Ogterop e.o.

Harm Smeengekade

Ogterop e.o.

Galmanspad

Ogterop e.o.

Zuideinde

Ogterop e.o.

 

Kratonstraat/Oosteinde

P-Kraton

 

Bijlage 3: Een aanvraag voor een parkeervergunning is gebaseerd op onderstaande stratenlijst.

 

Straten binnen gebied betaald parkeren van toepassing

Vergunning voor

Gebied 'Looierij'

Huisnummers

Looierij

Alle nrs.

Zuideindigerpad

2 en 4

Kerkplein

Alle nrs.

Gebied 'Indische buurt'

Huisnummers

Ambonstraat

Alle nrs.

Borneohof

Alle nrs.

Ceintuurbaan

1-13 A oneven en nummers 73 en 75

Eendrachtstraat

10-26 even

Floresstraat

Alle nrs.

Javaplein

Alle nrs.

Javastraat

Alle nrs.

Lombokstraat

Alle nrs.

Markstraat

20-30 even; 29 en 37-43 oneven; 33-1 – 33-7

Noteboomstraat

2-40 even

Pelikaanstraat

Alle nrs.

Soembastraat

Alle nrs.

Timorstraat

Alle nrs.

Voorstraat

Alle nrs.

Woldstraat

71-119 oneven en 76- 134 even

Gebied 'Meugien'

Huisnummers

Bloemendalstraat

Alle nrs.

Havenstraat

1-71 oneven en 40-72 even

Hovendwarsstraat

Alle nrs.

Kinkhorststraat

41-43, 42-44, 46-48

Lute Hagedoornstraat

Alle nrs.

Nieuwe Hoven

Alle nrs.

Gebied 'De Boompjes e.o.'

Huisnummers

Noordeinde

26 t/m 40

De Boompjes

Alle nrs.

Molenhoek

Alle nrs.

Gebied 'Balkengat'

Huisnummers

Het Hofje

Alle nrs.

Prins Hendrikstraat

2, 4, 6 - 32 even en 1-37 oneven (nrs. 2,4 en 6 optie Bleekerseiland)

Sluisgracht 1-28

1 t/m 28

Schuttevaerstraat

Alle nrs.

Prins Hendrikkade

Alle nrs.

Gebied 'Gasgracht /Dirk Jakobsstraat Oost / Het Vledder'

Huisnummers

Gasgracht

14 t/m 39

Dirk Jakobsstraat

Alle nrs.

Mr. W Doornbosstraat

Alle nrs.

Doornbosdwarsstraat

Alle nrs.

Het Vledder

Alle nrs.

Vledderlanden

Alle nrs.

Vledderplein

Alle nrs.