Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent parkeren (Aanwijsbesluit Parkeren 2021 Meppel)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent parkeren (Aanwijsbesluit Parkeren 2021 Meppel)
CiteertitelAanwijsbesluit Parkeren 2021 Meppel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit Parkeren.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meppel/77736/CVDR77736_1.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meppel/76554/CVDR76554_10.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

13-10-2020

gmb-2020-313529

1425106

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent parkeren (Aanwijsbesluit Parkeren 2021 Meppel)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meppel;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Parkeerverordening Meppel en de artikelen 8, 9 en 10 tweede lid, van de Verordening parkeerbelastingen;

 

b e s l u i t

vast te stellen het:

 

Aanwijsbesluit Parkeren 2021 gemeente Meppel

 

Artikel I Aanwijzen weggedeelten, tijdstippen en wijze van betalen parkeerbelasting op een parkeerapparatuurplaats

 • a.

  Als plaatsen waarop tegen betaling van belastingen als genoemd in artikel 1, onderdeel a. van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, worden aangewezen de wegen en terreinen gelegen in het gebied zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart (bijlage 1).

 • b.

  Op de onder a. aangewezen wegen en terreinen is belasting verschuldigd op:

  • -

   maandag tot en met donderdag en op zaterdag van 9.00 tot en met 18.00 uur;

  • -

   vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur (koopavond);

 • c.

  De belasting is niet verschuldigd op:

  • -

   Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, en tweede Kerstdag.

  • -

   Door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • d.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het inwerking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 dan wel indien mogelijk door gebruikmaking van een betaalpas.

 • e.

  Het verschuldigde parkeergeld kan ook worden voldaan door bij aanvang van het parkeren een parkeertransactie te starten door middel van belparkeren.

 • f.

  Er dient ten minste zoveel parkeergeld te worden voldaan als nodig om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • g.

  Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 • h.

  Op weggedeelten waar betaald parkeren van kracht is mag men met een ontheffing op een parkeerapparatuurplaats parkeren.

Artikel II Aanwijzen weggedeelten, tijdstippen en wijze van betalen parkeerbelasting op een voor belanghebbenden aangewezen parkeerplaats

 • a.

  Als plaatsen waarop tegen betaling van belastingen als genoemd in artikel 1, onderdeel b. van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, worden aangewezen de wegen en terreinen gelegen in het gebied zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart (bijlage 1).

 • b.

  De vergunning of ontheffing voor bewoners is gedurende de hele week, 24 uur per dag geldig.

 • c.

  De vergunning of ontheffing voor de bedrijven is alleen geldig maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur. Op koopavond tot 21.00 uur.

 • d.

  De vergunning of ontheffing voor werknemers is alleen geldig maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur. Op koopavond tot 21.00 uur.

 • e.

  Op weggedeelten in het schilgebied waar gereguleerd parkeren geldt mag bezoek met een digitale bezoekersvergunning/bezoekerspas parkeren (maximaal 3 uur).

 • f.

  Een vergunning of ontheffing is alleen geldig indien parkeerbelasting is voldaan voor het geparkeerde motorvoertuig.

 • g.

  Een geldig parkeerrecht wordt gecontroleerd door het kenteken van het voertuig te bevragen in de bij de gemeente in gebruik zijn Vergunningen applicatie voor parkeren.

  Indien een fysiek document is afgegeven (bijv. “bezoekerspas”) dan wordt een geldig parkeerrecht visueel gecontroleerd.

 • h.

  De vergunning of ontheffing is geldig tot de op het vergunning of ontheffing vermelde datum.

Artikel III Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 en kan worden aangehaald als “Aanwijsbesluit Parkeren 2021 Meppel”.

 • 2.

  Met ingang van het tijdstip als bedoeld in het eerste lid wordt het Besluit Parkeren, vastgesteld op 17 december 2009 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020

De burgemeester,

de secretaris,

Bijlage1:

 

Parkeren per wegvak, behorend bij het Aanwijsbesluit Parkeren 2021 gemeente Meppel