Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Besluit elektronische bekendmaking BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit elektronische bekendmaking BSR
CiteertitelBesluit elektronische bekendmaking BSR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBesluit elektronische bekendmaking BSR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2017Nieuw besluit

14-11-2016

bgr-2020-1197

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit elektronische bekendmaking BSR

 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking

Rivierenland (hierna: BSR);

gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

over te gaan op het uitsluitend nog elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften bevatten alsmede van mededelingen het bestuur van BSR, voorzover deze mededelingen openbaar zijn;

deze besluiten en mededelingen op te nemen in een elektronisch blad dat wordt uitgegeven door BSR;

deze besluiten en mededelingen tevens te vermelden op de website van BSR;

 

Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2017 en kan worden aangehaald als ‘’Besluit elektronische bekendmaking BSR’’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2016.

H.C. van Oorschot

Voorzitter

 

G.M. Scholtus

Directeur