Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Aanwijzingsbesluit toezichthouder fysieke leefomgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder fysieke leefomgeving
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder fysieke leefomgeving
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpaanwijzing, toezichthouder, coördinator, Bestuurlijk Interventieteam, Meierij

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-202026-02-2021Nieuw besluit

28-10-2020

gmb-2020-294490

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder fysieke leefomgeving

Binnen de operationele taakgroep Integrale Veiligheid is het project ‘Bestuurlijk Interventieteam de Meierij’ ondergebracht. De leidinggevende van deze taakgroep is, gelet op:

 • -

  hoofdstuk 5 titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het hoofdstuk Algemeen van het “Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij, inwerking getreden op 1 april 2016”, bevoegd tot het aanwijzen van toezichthouders handelende namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Boxtel en Sint-Michielsgestel.

Overwegende dat:

 

bij besluit aanwijzing toezichthouders van 15 juli 2016, belast met het toezicht op de fysiekeleefomgeving, zijn aangewezen:

 • -

  de ambtenaren van de twee gemeenten op 1 januari 2016 in dienst zijn getreden bij MijnGemeenteDichtbij;

 • -

  de ambtenaren van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Fysiek) van MijnGemeenteDichtbij moeten worden aangewezen als toezichthouder voor beide gemeenten, zodat zij voor hun taken op het hele grondgebied van zowel de gemeente Sint-Michielgestel als Boxtel bevoegd zijn om op te treden als toezichthouder;

het gewenst is om aanvullend daarop over te gaan tot het aanwijzen van:

 • -

  de coördinator van het Bestuurlijk Interventieteam de Meierij, belast met het toezicht op de fysieke leefomgeving gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bij dit besluit wordt de coördinator van het Bestuurlijk Interventieteam de Meierij, aangewezen als toezichthouder op grond van het bepaalde in:

 • artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 5.1 en artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • artikel 6.2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel en Boxtel;

 • artikel 6.3 van de Erfgoedverordening Boxtel en artikel 21 van de Erfgoedverordening Sint-Michielsgestel;

 • artikel 113a van de Flora- en Faunawet;

 • artikel 63 van de Monumentenwet 1988 (i.c.m. artikel 9.1 van de Erfgoedwet);

 • artikel 57a van de Natuurbeschermingswet 1998;

 • artikel 95 van de Wet bodembescherming;

 • artikel 148 van de Wet geluidhinder;

 • artikel 90 van de Wet inzake luchtverontreiniging;

 • artikel 18.1a van de Wet milieubeheer;

 • artikel 7.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • artikel 92 van de Woningwet;

 • artikel 34 van de Wet op de kansspelen;

 • artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen.

De aangewezen toezichthouders zijn op grond van het hiervoor genoemde belast met het toezicht en de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wettelijke of lokale voorschriften:

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Sint-Michielsgestel en Boxtel;

 • Erfgoedverordening van de gemeente Sint-Michielsgestel en Boxtel;

 • Flora- en Faunawet;

 • Monumentenwet 1988;

 • Natuurbeschermingswet 1998;

 • Wet bodembescherming;

 • Wet geluidhinder;

 • Wet inzake de luchtverontreiniging.

B e s l u i t :

 

vast te stellen het aanwijzingsbesluit toezichthouder fysieke leefomgeving.

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouder

Naast de reeds bij besluit van 1 april 2016 aanwijzing toezichthouders, belast met het toezicht op de fysieke leefomgeving, wordt aanwezen als toezichthouder fysieke leefomgeving, de coördinator van het Bestuurlijk Interventieteam de Meierij.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Aldus besloten op 26 oktober 2020.

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel, ieder voor zover bevoegd,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel,

Judith Koppers – van der Krabben,

teammanager Bestuurlijke Ondersteuning