Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent het aanwijzen van verzamelplaatsen voor dode gezelschapsdieren (Verordening dode gezelschapsdieren Altena 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent het aanwijzen van verzamelplaatsen voor dode gezelschapsdieren (Verordening dode gezelschapsdieren Altena 2020)
CiteertitelVerordening dode gezelschapsdieren Altena 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Destructieverordening voor de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem. .

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling
 2. artikel 3.5 van de Wet dieren
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2020nieuwe regeling

13-10-2020

gmb-2020-291208

D2020-07-000364 / 2020-016039

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent het aanwijzen van verzamelplaatsen voor dode gezelschapsdieren (Verordening dode gezelschapsdieren Altena 2020)

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 7 september 2020

 

gelet op artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling en artikel 3.5 van de Wet dieren;

 

overwegende dat in artikel 2 van de Verordening dode gezelschapsdieren Altena 2020 het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend om verzamelplaatsen aan te wijzen waar dode gezelschapsdieren in ontvangst worden genomen;

 

overwegende dat de milieustraten Giessen en Werkendam geschikt zijn voor het in ontvangst nemen van dode gezelschapsdieren;

 

besluit:

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • De destructieverordening voor de gemeente Aalburg 2008;

  • De Destructieverordening voor de gemeente Werkendam 1998;

  • De Destructieverordening voor de gemeente Woudrichem 1995

 • 2.

  Vast te stellen de Verordening dode gezelschapsdieren Altena 2020.

Artikel 1 begripsbeschrijving

 • a.

  wet : de Wet dieren

 • b.

  houder: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal : gezelschapsdieren en het krachtens de Wet aangewezen dierlijk afval;

 • d.

  gezelschapsdieren : andere dieren dan slachtdieren, welke niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en door de mens in of rond het huis worden gehouden en verzorgd.

Artikel 2 Aanwijzen verzamelplaats

Burgemeester en wethouders wijzen één of meerdere verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3  

De houder is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats en het daar aan te geven of af te staan.

Artikel 4 Voorkomen vermenging

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening dode gezelschapsdieren Altena 2020;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking, drie dagen nadat zij op de daarvoor voorgeschreven wijze is bekend gemaakt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 13 oktober 2020

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de raadsgriffier,

drs. S.J. Peet

TOELICHTING

 

De destructie van dode dieren en dierlijk afval dient de hygiëne en voorkomt zoveel mogelijk dat de gezondheid van mensen in gevaar komt. Ook de verspreiding van besmettelijke dierziekten wordt hierdoor beperkt.

Per 1 januari 2008 is de Destructiewet op basis waarvan een gemeente een Destructieverordening moest hebben buiten werking gesteld. Bovengenoemde zaken werden vanaf dat moment geregeld in de Wet dieren..

Destructie heet in deze wet “verwerking”.

Vervolgens is de artikel 81h, eerste lid van de GWWD vervallen.

De verplichting om een verordening op te stellen ligt nu besloten in artikel 3.5 van de Wet Dieren. Dit artikel verplicht tot een gemeentelijke verordening waarin regels zijn gesteld ten aanzien van het afgeven, bewaren, ophalen en het overdragen van dode gezelschapsdieren aan een erkend verwerkingsbedrijf binnen wiens gebied het materiaal zich bevindt.

In de Wet Dieren wordt gesproken over gezelschapsdieren. Gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièrevogels, duiven en vissen.

Gezelschapsdieren hoeven overigens op grond van de Wet Dieren niet overgedragen te worden maar mogen ook begraven of gecremeerd worden. Voor gezelschapsdieren die de houder laat inslapen door tussenkomst van een dierenarts, zorgt de dierenarts dat dit dier ter verwerking wordt aangeboden.

De Wet Dieren bevat geen nadere bepalingen over de aangifte, bewaring, het ophalen en vervoer en de overdracht van dode gezelschapsdieren. Een gemeentelijke verordening is de plaats waar eenvoudige regels hierover moeten staan. De verzamelplaatsen waar dode gezelschapsdieren in de gemeente Altena kunnen worden gebracht zijn het milieustation Giessen en het milieustation Werkendam.