Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 oktober 2020, nr. 999181/1503405, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties Noord-Holland 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 oktober 2020, nr. 999181/1503405, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties Noord-Holland 2020
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties Noord-Holland 2020
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/114219/CVDR114219_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2020nieuwe regeling

27-10-2020

prb-2020-8116

999181/1503405

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 oktober 2020, nr. 999181/1503405, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties Noord-Holland 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Overwegende dat het gewenst is om door middel van subsidieverlening samenwerking tussen woningcorporaties in het kader van verduurzamingsinitiatieven te bevorderen;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun, de volgende steunmaatregel van toepassing achten:

 

Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352) (De-minimisverordening);

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties Noord-

Holland 2020

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  De-minimisverordening: Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352);

 • b.

  Samenwerkingsinitiatief: een initiatief tot samenwerking van twee of meer corporaties, waarbij kostenreductie in het kader van verduurzaming centraal staat;

 • c.

  Productinnovatie: een voor de aanvrager nieuw product dat zorgt voor verduurzaming tegen lagere kosten;

 • d.

  Procesinnovatie: een voor de aanvrager nieuwe werkwijze die leidt tot verduurzaming tegen lagere kosten.

Artikel 2  

Subsidie wordt verstrekt aan woningcorporaties in Noord-Holland.

Artikel 3  

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor het opzetten en faciliteren van een samenwerkingsinitiatief dat leidt tot:

  • a.

   een product- en/of procesinnovatie; of

  • b.

   een collectieve aanbesteding van werk

  die gericht is op verduurzaming van de woningvoorraad.

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt uitsluitend verstrekt voor samenwerkingsinitiatieven die gericht zijn op verduurzaming van ten minste 50 woningen.

Artikel 4  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteiten;

  • b.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteiten;

  • c.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteiten;

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gestelde formulier.

Artikel 5  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen binnen de periode, bedoeld in artikel 6.

 • 2.

  Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6  

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond en de periode waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend vast.

Artikel 7  

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8  

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart vóór 1 juli 2020;

 • c.

  op grond van deze uitvoeringsregeling in het lopende kalenderjaar reeds twee aanvragen vanuit hetzelfde samenwerkingsverband zijn ingewilligd door Gedeputeerde Staten.

Artikel 9  

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de uren die worden besteed aan het opzetten en faciliteren van samenwerkingsinitiatieven, zoals bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Indien subsidie wordt verstrekt voor personeelskosten van corporatiemedewerkers die optreden als facilitator van het samenwerkingsinitiatief, worden deze berekend middels een vast bruto uurtarief van maximaal € 90,-.

Artikel 10  

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000,-.

 • 2.

  Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de De-minimisverordening verstrekt mag worden.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 4.

  Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 11  

In de subsidieverlening kunnen Gedeputeerde Staten een verplichting opnemen omtrent de datum waarop de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond.

Artikel 12  

 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteit.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 13  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2025.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties Noord-Holland 2020

Haarlem, 27 oktober 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.