Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
DCMR Milieudienst Rijnmond

Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders DCMR Milieudienst Rijnmond januari

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDCMR Milieudienst Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingCategoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders DCMR Milieudienst Rijnmond januari
CiteertitelCategoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders DCMR Milieudienst Rijnmond januari
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2020Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders DCMR Milieudienst Rijnmond januari

27-10-2020

bgr-2020-1105

Tekst van de regeling

Intitulé

Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders DCMR Milieudienst Rijnmond januari

 

De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Gelet op het mandaatbesluit van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

BESLUIT

 

 

 • 1.

  De (onbezoldigd) ambtenaren die in dienst zijn of treden, geplaatst of gedetacheerd bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en die de zogenaamde BRIKS-taken uitvoeren krachtens de Samenwerkingsovereenkomst DCMR-OZHZ inzake de uitvoering van BRIKS-taken bij BRZO- en RIE4-inrichtingen in diverse regio’s in Zuid-Holland en overige provinciale inrichtingen in de regio Rijnmond (exclusief Rotterdam)’ dd. 8 juli 2020 aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van het bij of krachtens:

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten, de Algemene wet bestuursrecht en het Bouwbesluit 2012.

 • 2.

  Te bepalen dat de aanwijzing tot toezichthouder vervalt met ingang van de dag, waarop het dienstverband met of de detachering van de ambtenaar is beëindigd dan wel dat deze niet meer werkzaam is als (onbezoldigd) ambtenaar van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • 3.

  Aan de toezichthouder wordt ten behoeve van het uitoefenen van toezicht op de naleving van de genoemde wetten en regelingen, tezamen met een afschrift van dit besluit, een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht verstrekt.

 • 4.

  Deze aanwijzing treedt in werking 1 november 2020

 

Schiedam, 27 oktober 2020

 

Namens het in de aanhef genoemde bestuursorgaan,

 

Mr. Rosita Thé

Directeur DCMR Milieudienst Rijnmond