Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning (coffeeshop) en gedoogbeschikking coffeeshop Purmerend – 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning (coffeeshop) en gedoogbeschikking coffeeshop Purmerend – 2020
CiteertitelAanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning (coffeeshop) en gedoogbeschikking coffeeshop Purmerend – 2020
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Purmerend/645269/CVDR645269_1.html
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2020Nieuwe beleidsregels

19-10-2020

gmb-2020-282485

1532632

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning (coffeeshop) en gedoogbeschikking coffeeshop Purmerend – 2020

 

De burgemeester van de gemeente Purmerend,

 

gelet op het Coffeeshopbeleid gemeente Purmerend – 2020 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning (coffeeshop) en gedoogbeschikking coffeeshop Purmerend – 2020:

 

Artikel 1. Reikwijdte

Een coffeeshop is een horecabedrijf. De exploitant van een coffeeshop moet daarom ook beschikken over een horeca-exploitatievergunning. Op grond van artikel 110d van de Algemene Plaatselijke Verordening Purmerend 2003 (hierna: APV) is het namelijk verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. Verder moet een exploitant die cannabisproducten wil verkopen, beschikken over een gedoogbeschikking van de burgemeester waarmee de exploitant de toestemming verkrijgt om cannabisproducten te verkopen (hierna: de gedoogverklaring). Onderstaande procedure ziet in eerste instantie op de verdeling van een vrijgekomen gedoogverklaring. Alleen deze gedoogverklaring wordt opengesteld. Zodra de burgemeester een keuze heeft gemaakt voor een ondernemer aan wie de gedoogverklaring kan worden verleend, dient deze gegadigde een horeca-exploitatievergunning aan te vragen. Als echter blijkt dat deze gegadigde niet in aanmerking komt voor een horeca-exploitatievergunning kan hij/zij ook geen gebruik maken van de gedoogverklaring en wordt een andere gegadigde gekozen totdat er een gegadigde wordt gekozen die, naast de gedoogverklaring, ook de horeca-exploitatievergunning heeft verkregen.

 

Artikel 2. Bekendmaking beschikbaar gekomen gedoogverklaring

De burgemeester maakt via de gemeentelijke website en het Purmerends Nieuwsblad bekend dat er een gedoogverklaring voor een coffeeshop beschikbaar is. In deze bekendmaking wordt verwezen naar het geldende beleid en deze aanvraag- en selectieprocedure.

 

Artikel 3. Kenbaar maken belangstelling

 • 1. Alle gegadigden voor de gedoogverklaring kunnen hun belangstelling kenbaar maken door zich aan te melden via de website van de gemeente Purmerend.

 • 2. De aanmelding moet uiterlijk op de in de bekendmaking genoemde datum zijn ingediend via de website van de gemeente Purmerend. Dit gebeurd door indiening van het daartoe op de website van de gemeente Purmerend beschikbaar gestelde, volledig ingevulde, registratieformulier voor gedoogverklaring voor een coffeeshop (hierna: het aanvraagformulier) en het daarbij behorende Bibob-vragenformulier. Deze formulieren worden digitaal toegezonden.

 • 3. Van iedere gegadigde wordt één aanmelding geaccepteerd.

 • 4. De inzending is persoonsgebonden: de indiener van het formulier moet dezelfde zijn als de degene die als exploitant op de gedoogverklaring en de horeca-exploitatievergunning vermeld gaat worden.

 • 5. Alle inzendingen zullen in hun volledigheid worden beoordeeld.

 

Artikel 4. Indienen formulier, termijn en eisen

 • 1. Het formulier en de daarbij behorende stukken worden uiterlijk acht weken na de datum waarop de gedoogverklaring is opengesteld, ingediend. Alleen wanneer het formulier tijdig is ontvangen en met inachtneming van deze procedure is ingediend, komt deze in aanmerking voor verdere behandeling.

 • 2. Bij de inzending worden bescheiden en bewijsstukken overlegd die zien op de gedoogverklaring. De volgende bescheiden en bewijsstukken worden in ieder geval overgelegd:

 • °

  a. een plan waarin de aanvrager aangeeft:

  • Op welke wijze hij concreet de risico’s op drugsverslaving (het verstrekken van informatie aan klanten over de risico’s van softdrugsgebruik) zal voorkomen en bestrijden;

  • Hoe het toezicht op de leeftijdscontrole zal plaatsvinden met inachtneming van de wettelijke vigerende privacyregels (Algemene verordening gegevensbescherming);

  • Welke maatregelen (inzet portier, toezicht op verkeer- en parkeergedrag, maatregelen tegen geluidsoverlast van klanten etc.) worden genomen om mogelijke overlast van de coffeeshop in de directe omgeving te ondervangen;

  • Welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de coffeeshop bezocht wordt door niet-ingezetenen.

 • °

  b. een bewijsstuk van een erkende instelling op het gebied van de verslavingszorg, waaruit blijkt dat de exploitant en het personeel beschikken over voldoende kennis en inzicht met gebruik van drugs en de daaraan verbonden risico´s van verslaving;

 • °

  c. een nauwkeurige beschrijving van de inrichting, waarin de oppervlakte is opgenomen, evenals een opstellingsplan (plattegrond) waarin is aangegeven waar de verkoop plaatsvindt en waar het publiek verblijft.

   

Artikel 5. Volledigheid en aanvullen

 • 1. Na ontvangst van de inzending zal deze op volledigheid worden beoordeeld. Indien geen volledige inzending is ontvangen, wordt de gegadigde in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van vier weken de inzending aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

 • 2. Tijdens de periode waarop de ontbrekende gegevens kunnen worden aangevuld, wordt de behandeltermijn opgeschort totdat deze gegevens zijn ontvangen.

 • 3. Indien de inzending niet binnen de gestelde termijn van acht weken is aangevuld met de ontbrekende gegevens kan deze buiten behandeling worden gesteld.

 

Artikel 6. Inhoudelijke toetsing

 • 1. Enkel een volledige inzending wordt inhoudelijk in behandeling genomen.

 • 2. De burgemeester zal een kwalitatief-inhoudelijke beoordeling maken van de aan hem voorgelegde inzending op basis van de vier in Bijlage 1 genoemde criteria. Indien nodig worden (externe) deskundigen verzocht om te adviseren over specifieke onderdelen.

   

Artikel 7. Bibob-toets

Een Bibob-toets maakt onderdeel uit van de procedure voor de verlening van de gedoogverklaring.

 

Artikel 8. Intakegesprek en keuze voornemen verlening gedoogverklaring

Naar aanleiding van de inzendingen selecteert de burgemeester drie geïnteresseerden voor een intakegesprek om de inzending door te spreken. Dit intakegesprek wordt gehouden op een nader te bepalen datum met de adviseurs van de burgemeester. Na het intakegesprek wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de verlening van de gedoogverklaring. De burgemeester zal besluiten aan welke ondernemer hij voornemens is de gedoogverklaring te verlenen. Indien er geen geschikte inzending is ingediend, is het de beleidsvrijheid van de burgemeester om hetzij een nieuwe ronde van aanvragen open te stellen, of dat niet te doen. Op het indienen van een inzending voor de gedoogbeschikking zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 24 april 2019, ECLl:NL:RVS:2019:1356 bepaald dat een gedoogbeslissing geen besluit is. Dat geldt ook voor de weigering of de intrekking ervan. Dit betekent dat een gedoogbeslissing niet meer kan worden aangevochten bij de bestuursrechter.

 

Artikel 9 Aanvraag horeca-exploitatievergunning

Als de burgemeester een voornemen heeft tot het verlenen van een gedoogverklaring aan een gegadigde, wordt deze gegadigde verzocht een horeca-exploitatievergunning aan te vragen voor het kunnen exploiteren van de coffeeshop. De gegadigde wordt hierbij verzocht op de horeca-exploitaitievergunning (a tot en met d) bescheiden en bewijsstukken aan te leveren die zien op de voorwaarden die worden gesteld in de Apv Purmerend 2003 en daarbij:

 • °

  a. een schriftelijk stuk waaruit de juridische relatie van de exploitant met het desbetreffende perceel tot uitdrukking komt, zoals een huurovereenkomst, pachtovereenkomst of eigendomsbewijs;

 • °

  b. een ondernemingsplan met informatie over de aard van het horecabedrijf, de exploitatievorm en de beoogde doelgroep;

 • °

  c. schriftelijke bescheiden, waaronder een verklaring van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat de exploitatie op deugdelijke wijze zal plaatsvinden en deugdelijk is gefinancierd;

 • °

  d. een op grond van de wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet BIBOB) vastgesteld en volledig ingevuld vragenformulier met de daarbij behorende bijlagen en bescheiden;

 • °

  e. schriftelijke bescheiden waaruit blijkt dat het tot coffeeshop in te richten pand voldoet aan de eisen die de Wet milieubeheer en hoofdstuk 6 van de Bouwverordening (brandveiligheid) aan horecabedrijven stellen.

   

Artikel 10. Vervolgprocedure bij niet verlenen aangevraagde vergunning

Een verlening dan wel een weigering van de verlening van een exploitatievergunning is een besluit waartegen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open staan. Als de aanvraag ten aanzien van de horeca-exploitatievergunning (niet) leidt tot het verlenen van een horeca-exploitatievergunning voor een coffeeshop wordt de aanvrager hierover schriftelijk geïnformeerd. De burgemeester deelt mede dat de weigering van de exploitatievergunning ertoe leidt dat er geen gedoogverklaring meer kan worden verleend. De burgemeester kan ervoor kiezen om dan opnieuw de procedure tot verkrijging van een gedoogverklaring open te stellen.

 

Artikel 11. Looptijd vergunning

 • 1. De horeca-exploitatievergunning voor een coffeeshop wordt verleend voor een periode van vijf jaar. De gedoogbeschikking zal voor dezelfde looptijd worden verleend.

 • 2. Na afloop van deze termijn kan de verlening van de gedoogverklaring worden verlengd voor opnieuw een periode van vijf jaar. Als de burgemeester ervoor kiest om de verlening van de gedoogverklaring niet te verlengen, wordt de gedoogverklaring opengesteld en wordt de aanvraag-en selectieprocedure doorlopen.

 

Artikel 12. Legeskosten

Voor iedere aanvraag die op grond van deze procedure in behandeling is genomen is het voor een horeca-exploitatievergunning genoemde legesbedrag verschuldigd. Dit bedrag is te vinden in de tarieventabel, behorende bij de op dat moment van kracht zijnde legesverordening.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 14. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Aanvraag- en selectieprocedure horeca-exploitatievergunning (coffeeshop) en gedoogbeschikking coffeeshop Purmerend – 2020’.

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Purmerend op 19 oktober 2020

D. Bijl

Bijlage 1 Criteria beoordeling aanvraag

Criterium 1: Omschrijving concept coffeeshop

Omvang beantwoording: maximaal 5 pagina’s A4

 

In de omschrijving moet in elk geval ingegaan worden op de volgende aspecten:

 

1. De visie van de aanvrager op de rol van de coffeeshop in het bestendigen danwel versterken van het coffeeshopaanbod van Purmerend en de mate waarin daarvan in zijn aanvraag sprake is;

2. Een nauwkeurige omschrijving van het gehele bedrijfsconcept, de omvang vande totale inrichting, blijkend uit een voorlopig ontwerp en een beschrijving van het aanbod van producten in de coffeeshop. In deze omschrijving moet ook de gekozen locatie worden toegelicht waarbij een keuze voor (één van) de locaties van de huidige coffeeshops de voorkeur hebben, mits er een overeenkomst wordt gesloten met de eigenaar van deze locatie(s).

3. Een ondernemingsplan, met inbegrip van stukken, waaruit blijkt welk bedrag met de totale investering voor de beoogde exploitatie van de coffeeshop is gemoeid en een bewijs dat dit met voldoende zekerheden is afgedekt met een financiering, dan wel uit eigen middelen kan worden gefinancierd.

 

Criterium 2: Plan preventie verslaving

Omvang beantwoording: maximaal 3 pagina’s A4

 

Bij de exploitatie van een coffeeshop speelt de preventie van risicovol enproblematisch gebruik een grote rol. Daarom wordt in het plan van aanpak tervoorkoming en bestrijding van verslaving ingegaan op de te treffen voorzieningenom verslaving tegen te gaan.

 

In het plan moet in ieder geval ingegaan worden op de volgende aspecten:

1. De legitimatieplicht en de minimale leeftijd van 18 jaar;

2. De monitoring van het gebruik door klanten;

3. De wijze waarop het personeel wordt opgeleid en getraind in:

 

a. Het bij personen signaleren van het ontwikkelen van verslaving;

b. Het ontwikkelen van communicatievaardigheden voor de omgang met mensen met beginnende verschijnselen van verslaving;

c. De wijze waarop bezoekers voorlichtingsmateriaal over verslaving in de coffeeshop kunnen verkrijgen;

 

4. De communicatie met verslavingszorg ter voorkoming en bestrijding van verslaving;

5. De wijze waarop vorm wordt gegeven aan het periodiek afstemmen met verslavingszorg om de kennis en vaardigheden van personeel op het gebied van verslaving te actualiseren.

6. De mate van ervaring van aanvrager met het exploiteren van een coffeeshop.

 

Criterium 3: plan van aanpak openbare orde en bijdrage leefbaarheid

Omvang beantwoording: maximaal 5 pagina's A4

 

Het is van belang dat een goede woon- en leefsituatie in de naaste omgeving wordt gewaarborgd. Daarom wordt in de aanvraag een concrete locatie vermeld en wordt in ieder geval ingegaan op de maatregelen die getroffen worden om de verstoring op de woon- en leefsituatie in de naaste omgeving te voorkomen.

 

In ieder geval dient de aanvrager aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

1. De algemene visie van de ondernemer op het handhaven van de openbare orde in de omgeving;

2. De wijze waarop de ondernemer wil bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving;

3. Welke gedrag- en huisregels gelden er voor komende en gaande bezoekers;

4. Hoe de naleving van deze gedrag- en huisregels wordt bewaakt;

5. Hoe wordt omgegaan met overlast en rondhangende onbevoegde personen rond de gelegenheid;

6. Hoe toezicht wordt gehouden in de gelegenheid en in de directe omgeving van de gelegenheid;

7. Welke openingstijden gelden;

8. De wijze waarop de ondernemer wil omgaan/samenwerken met eigenaren en gebruikers van nabij gelegen percelen/bebouwing (straal van 200 meter);

9. De wijze waarop de ondernemer wil omgaan/samenwerken met bevoegde instanties;

10. Een risicoanalyse waarin de belangrijkste risico's worden benoemd en adequate en reële beheersmaatregelen van de ondernemer zijn opgenomen.

 

Criterium 4: plan van aanpak verkeer en parkeren

Omvang beantwoording: maximaal 5 pagina's A4

 

1. De algemene visie van de ondernemer op de aanpak van de verwachte verkeerstromen en het parkeren in de omgeving;

2. De wijze waarop de ondernemer wil bijdragen aan de oplossing voor de komende en gaande bezoekers in het kader van verkeer en parkeren;

3. Hoe de naleving van de verkeers- en parkeerbewegingen voor bezoekers van de coffeeshop wordt bewaakt;

4. Hoe wordt omgegaan met overlast die ontstaat rond verkeersbewegingen en parkeren rond de gelegenheid;

5. Een risicoanalyse waarin de belangrijkste risico's worden benoemd en adequate en reële verkeersmaatregelen van de ondernemer zijn opgenomen.