Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregels inzake naamgeving openbare ruimte en huisnummering gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake naamgeving openbare ruimte en huisnummering gemeente Coevorden
CiteertitelBeleidsregels inzake naamgeving openbare ruimte en huisnummering gemeente Coevorden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/609827/CVDR609827_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-202019-01-2010nieuwe regeling

19-01-2010

gmb-2020-281539

12-883515

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake naamgeving openbare ruimte en huisnummering gemeente Coevorden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

 

gelet op Hoofdstuk 4, Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 2 en 3 van de Verordening naamgeving openbare ruimte en huisnummering gemeente Coevorden;

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels

 

inzake naamgeving openbare ruimte en huisnummering gemeente Coevorden

 

1. STRAATNAAMGEVING

 

 

Alvorens tot straatnaamgeving wordt overgegaan wordt:

 • -

  de betreffende vereniging voor Plaatselijk Belang of daarmee vergelijkbare instelling/instantie geconsulteerd en bij het ontbreken daarvan een nader aan te wijzen “deskundige”( = instelling of persoon met locale historische kennis).

 

1.1 Criteria voor straatnaamgeving

 

Straatnamen moeten voldoen aan de volgende kenmerken:

 • -

  De naam moet kort zijn (ten hoogste 24 karakters)

 • -

  De spelling moet éénduidig en correct zijn (voorkeursspelling volgens het Groene Boekje).

 • -

  De uitspraak van de naam moet éénduidig zijn.

 • -

  Namen of begrippen moeten algemeen bekend dan wel te begrijpen zijn en bij voorkeur samengesteld uit Nederlandse termen. Uitzondering kan gemaakt worden voor buitenlandse namen en begrippen, waarvan betekenis en schrijfwijze verondersteld worden algemeen bekend te zijn.

 • -

  Namen mogen geen aanstoot geven.

 • -

  Bedrijven worden niet vernoemd

 • -

  Bij vernoeming van personen moet de te vernoemen persoon:

  • -

   ten minste tien jaar dood zijn;

  • -

   van onbesproken gedrag en onomstreden zijn;

  • -

   van groot belang geweest zijn voor de betreffende plaats.

 • Nabestaanden mogen of moeten geen bezwaar hebben tegen vernoeming.

 

1.2 (HUIS)NUMMERS

 

1.2.1 Systematiek

De systematiek van nummering is als volgt:

 • -

  logische nummeropeenvolging met eventueel toevoeging van letter. Verdere subnummering zoveel mogelijk vermijden.

 • -

  nummering vanuit het centrum oplopend, oneven nummers links, even nummers rechts.

 

1.2.2 Toekenning van (huis)nummers

 

Nummers worden toegekend in de hierna volgende gevallen. Geen huisnummer wordt toegekend als het gebruik van een (deel van een) gebouw of object in strijd is met het geldende bestemmingsplan en geen zicht op legalisering van dat gebruik bestaat. Aan een toegekend (huis)nummer kan geen ander recht ontleend worden dan het gebruik van dat nummer; het al dan niet toekennen van een nummer zegt dus bijvoorbeeld niets over de bestemming van het betreffende object of over de mogelijkheden belastingen te heffen. Eigenaren/gebruikers van recreatiewoningen kunnen dus geen rechten ontlenen ten aanzien van permanente bewoning.

 • -

  Woningen. Een nummer wordt toegekend aan een afsluitbare, zelfstandige wooneenheid. Dat betekent dat alle noodzakelijke functies voor die woning, zoals keuken, badkamer en toilet, achter de afsluitbare deur aanwezig zijn. Appartementen in een appartementengebouw krijgen wel afzonderlijke huisnummers, maar onzelfstandige eenheden (d.w.z. met bijvoorbeeld gedeeld gebruik van keuken, badkamer en toilet) in b.v. een kamerverhuurbedrijf of een begeleide woonvorm niet. Als er sprake is van inwoning wordt geen apart nummer toegekend.

 • -

  Delen van woningen. In aanvulling op het bovenstaande kunnen nummers worden toegekend aan technische ruimtes, liften etc. Ten behoeve van alarmlijnen en overige nutsaansluitingen is hier soms een uniek nummer gewenst. Dit kan in de administratie als fictief nummer worden opgevoerd; fysieke nummering (door middel van een nummerbordje) blijft dan achterwege.

 • -

  Praktijkruimtes, winkelruimtes etc. als deel van een woning. Als een deel van een woongebouw of woning ofwel een bijgebouw bij een woning of woongebouw wordt gebruikt als winkel, praktijkgebouw, kantoor of bedrijf wordt daaraan een nummer toegekend.

 • -

  Bedrijfswoningen met bedrijfsbebouwing.

 • Aan bedrijven waarbij een bedrijfswoning aanwezig is wordt aan zowel de woning als aan het bedrijf een apart nummer toegekend..

 • -

  Gebouwen anders dan woningen

 • Per perceel wordt één hoofdnummer toegekend. Latere splitsingen en toevoegingen krijgen een letteraanduiding.

Een extra nummer wordt toegekend als aanvrager heeft aangetoond dat het noodzakelijk is. Het college toetst vervolgens of er in het kader van een doelmatige huisnummering de gevraagde wijziging kan worden doorgevoerd. Aan stallen en schuren die deel uitmaken van een groter complex op eenzelfde perceel wordt in het algemeen geen nummer toegekend.

Een extra nummer wordt toegekend bij verhuur/verkoop van een deel van het gebouw als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de verschillende gebruikers.

 • -

  Overige gebouwtjes en bouwwerken.

Aan bijvoorbeeld noodwoningen, bouwketen, kantoorunits, tijdelijke verkooppunten, nutsgebouwtjes, pomphuizen etc. wordt, als aanvrager heeft aangetoond dat het noodzakelijk is, een nummer toegekend. Echter pas nadat het college heeft getoetst of er in het kader van een doelmatige huisnummering het gevraagde nummer kan worden doorgevoerd.

 • -

  Overige terreinen zonder bebouwing.

 • Alleen als het gaat om afsluitbare terreinen en aanvrager heeft aangetoond dat het noodzakelijk is wordt een nummer toegekend.

 • -

  Recreatiecomplex

 • Bij een complex met recreatiewoningen krijgt elke woning een adres. Voorwaarde daarbij is dat alle hoofdingangen te bereiken zijn vanaf een weg met een openbaar karakter.

 • Zoals eerder vermeld kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van permanente bewoning. De bepalingen van het geldende bestemmingsplan blijven onverkort van kracht.

 • -

  Bedrijvencomplex

 • Bij een complex, waarvan de bedrijven in afzonderlijke verblijfsobjecten binnen één gebouw of verspreid over een aantal gebouwen op één terrein zijn gevestigd, krijgt elk bedrijf een adres. Voorwaarde is, dat de hoofdingangen van de eenheden gelegen zijn aan centrale hallen of wegen met een openbaar karakter.

 • Hebben de bedrijven een gezamenlijke receptie, dan wordt er één adres toegekend aan het gehele complex.

 • -

  Havencomplex

 • Een havencomplex, waarbij de aanlegsteigers, kades en ligplaatsen van jachten en vrachtschepen op of aan één terrein liggen, krijgt één adres, mits er een receptie of een havenkantoor aanwezig is.

 • -

  Sportcomplex

 • Een complex van sportgebouwen en sportvelden op één terrein krijgt één adres. Bij meerdere complexen van sportgebouwen en sportvelden op één terrein, waarbij sprake is van verschillende gebruikers c.q. eigenaren is huisnummertoevoeging van toepassing.

 • -

  Militaire complexen

 • Op een militair complex krijgen alle kantoorgebouwen een adres.

 • -

  Ziekenhuis-, verzorgingscomplexen en verpleegtehuizen

 • De hoofdgebouwen van ziekenhuis-, verzorgingscomplexen en verpleegtehuizen krijgen alle hoofdingangen en laad- en losingangen van goederen een adres. Voorwaarde daarbij is, dat deze ingangen gelegen zijn aan wegen met een openbaar karakter.

 • -

  Agrarische complexen

 • Van een agrarisch complex (agrarisch bedrijf + bedrijfswoning) krijgen alleen de woonhuizen

 • (= verblijfsobject als bedoeld in de wet BAG) een adres, omdat deze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Er worden bij een boerderij alleen dan extra verblijfsobjecten onderscheiden als er sprake is van een object (of objecten) dat zelfstandig en volledig aan de definitie voor verblijfsobjecten voldoet.

 • -

  Kerkcomplexen

 • Kerkcomplexen krijgen één adres.

 

 

1.2.3 Toevoegen van (huis)nummers

Als nummers worden toegevoegd wordt de volgende volgorde van voorkeur gehanteerd:

 • 1.

  Het doorzetten van bestaande nummering en het invoegen van nog niet gebruikte nummers.

 • Dit is de meest gewenste methode. Gebruikmakend van de standaardsystematiek wordt doorgenummerd of tussengevoegd vanuit de bestaande nummers.

 • 2.

  Het toevoegen van letters aan bestaande nummers.

 • Bij het tussenvoegen van nummers tussen opeenvolgende bestaande nummers wordt aan het laagste van die nummers een letter toegevoegd. De geletterde objecten liggen altijd na het nummer waaraan het nummer wordt toegevoegd (2, 2a, 2b). Als er voor een laagste nummer (1 of 2) een object toegevoegd wordt moet dat laagste nummer vernummerd worden, zodat de nummering bij het nieuwe object weer begint met de laagste nummering. De letters 1, 0 en z worden i.v.m. de leesbaarheid niet toegepast, tenzij eventueel voor fictieve nummering voor liften en dergelijke.

 • 3.

  Het toevoegen van een straatnaam.

 • Als toevoeging van letters geen uitkomst biedt omdat te veel objecten worden tussengevoegd of er al een subnummering bestond, wordt onderzocht of voor het te nummeren project een nieuwe straatnaam kan worden vastgesteld. Dat gebeurt alleen als uit de feitelijke inrichting van de ruimte zo’n straatnaam logisch is, b.v. als er sprake is van een hofje of plein.

 • 4.

  Vernummering van één of meer van de naastgelegen hogere nummers.

 • Er worden niet meer objecten vernummerd dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen zoveel dat een nummering met hooguit een enkelvoudige lettertoevoeging van de nieuw te nummeren objecten mogelijk is. Vernummering is de minst gewenste vorm bij het toevoegen van nummers.

 

1.2.4 Vernummering door verandering van straatnaam

Als door het toevoegen van straten objecten hun ontsluiting aan een nieuwe straat krijgen, dan wel nummering om andere redenen aan de nieuwe straat logisch is, wordt aan die objecten een nummer toegekend aan die nieuwe straat.

 

 

1.3 AFHANDELING VAN KOSTEN DIE ONTSTAAN DOOR VERNUMMERING

 

1.3.1 Vernummering van het eigen object op verzoek eigenaar/gebruiker

Indien aan een verzoek tot het vernummeren van een object van de eigenaar of gebruiker van dat object tegemoet gekomen wordt, worden de kosten die dit met zich meebrengt niet door de gemeente vergoed.

Nadeelcompensatie die het gevolg is van noodzakelijke vernummering op initiatief van derden wordt verhaald op de initiatiefnemer. In een overeenkomst met verzoeker wordt geregeld dat de schade geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening komt. Indien verzoeker niet bereid is de kosten te dragen, vindt geen vernummering plaats.

 

1.3.2 Vernummering op initiatief van de Gemeente Coevorden

Bij vernummeringen anders dan bedoeld in artikel 1.3.1 kan door de eigenaar/gebruiker van het te vernummeren object aanspraak gemaakt worden op een standaardbedrag aan nadeelcompensatie van:

€ 45,- voor particulieren, per te vernummeren object;

€ 255,- voor bedrijven, instellingen, stichtingen, verenigingen, praktijken en dergelijke.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 januari 2010.

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

De secretaris, De burgemeester,