Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Uitvoeringsbesluit 2020, versie 2 behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit 2020, versie 2 behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2020
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2020, versie 2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpafvalstoffen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2020nieuw besluit

13-10-2020

gmb-2020-279634

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit 2020, versie 2 behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

overwegende,

dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels vast te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2020,

Gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2020,

BESLUIT:

Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit 2020, versie 2 behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2020.

Artikel 1. Definities

Onder de definities zoals gebruikt in dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan:

a. besluit: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2020;

b. verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2020;

c. buitengebied: alle gebied, buiten de bebouwde kom, waar beperkende regels en voorschriften gelden;

d. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een zak, rolcontainer, emmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

e. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot (afvalbrengpunt of milieustraat), ten behoeve van meerdere huishoudens.

f. (contactloze) sleutel: een sleutel of elektronische kaart of druppel met RFID-chip voor toegang tot een inzamelvoorziening.

g. clusterplaats: een door de gemeente aangewezen straatlocatie waar inzamelmiddelen voor huishoudelijk afvalstoffen dienen te worden geplaatst voor het laten ophalen of ledigingen van de inzamelmiddelen door de inzameldienst die door de gemeente is aangewezen;

h. wooncomplex: samengesteld geheel van tenminste drie gestapelde woningen.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

De op grond van artikel 3, eerste lid aangewezen inzameldienst en de op grond van artikel 4, sub a, van de verordening aangewezen andere inzamelaars zijn opgenomen in bijlage 1 van dit uitvoeringsbesluit.

 

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

Op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening zijn nadere regels van categorieën huishoudelijke afvalstoffen vastgesteld. Zie bijlage 2 voor een overzicht daarvan.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen voor afzonderlijke inzameling

De bestanddelen in het huishoudelijk afval die afzonderlijk moeten worden aangeboden in de door de gemeente ter beschikking gestelde inzamelmiddelen zijn opgenomen in bijlage 2.

Artikel 5. Regels voor het gebruik van de gemeentewege beschikbaar gestelde inzamelmiddelen en -voorzieningen bij een perceel

Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelvoorzieningen:

1. Voor de percelen bedoeld in artikel 10 eerste lid, sub a, van de verordening, worden inzamelmiddelen in bruikleen verstrekt door of namens de gemeente:

a. Een standaardpakket, bestaande uit:

1. voor het gft-afval: één groene rolcontainer met een volume van 140 of 240 liter;

2. voor het huishoudelijk restafval: één grijze rolcontainer met een volume van 140 liter ;

3. voor oudpapier en PMD-afval: één grijze rolcontainer met tweekleurige deksel (duobak) met een volume van 280 liter;

4. een (contactloze) sleutel voor toegang tot een brengdepot en/of verzamelcontainer;

b. De gebruiker van een perceel kan een schriftelijk verzoek indienen tot afwijken van het onder lid 1, sub a onder 1 vermelde standaardpakket, uitgezonderd de onder sub a onder 4 bedoelde (contactloze) sleutel.

c. Een eerste levering bij een volledig nieuwe aansluiting is voor de gebruiker van het perceel gratis.

d. Op aanvraag wordt aan een gebruiker (een) extra rolcontainer(s) als bedoeld onder sub a onder 1 tegen de geldende tarieven van de krachtens de voor het betreffende jaar vastgestelde verordening afvalstoffenheffing verstrekt. Evenwel kan een gebruiker van een perceel maximaal beschikken over een rolcontainer voor huishoudelijk restafval, twee rolcontainers voor gft-afval, twee rolcontainers voor oud papier en PMD, alle ongeacht het volume.

e. Indien de gebruiker aantoont dat hij/zij op het eigen perceel composteert, dan kan de rolcontainer als bedoeld in sub a, onder 1 gratis bij de gemeente worden ingeleverd.

f. Na wijziging van de frequentie van inzamelen van een afvalstroom is het omwisselen van een inzamelmiddel naar een groter volume niet toegestaan in de eerste drie maanden.

g. Indien de gebruiker van het perceel bij zijn perceel ook bedrijfsactiviteiten uitoefent en voor het afvoeren van zowel het huishoudelijk als het bedrijfsafval met een particuliere inzamelaar een contract heeft afgesloten, dan kunnen de gemeentelijke inzamelmiddelen onder overlegging van een kopie van het contract worden ingeleverd; het inleveren van de inzamel middelen laat voor het huishoudelijk afval betaling de heffing, zoals bedoeld in de verordening afvalstoffenheffing, van het betreffende jaar onverlet.

h. Bij verhuizing naar een adres binnen de gemeente binnen 3 maanden ná registratie van de verhuizing in de Gemeentelijke Basisadministratie kan de gebruiker van een perceel overeenkomstig sub a onder 1 en 2 bedoelde containers ruilen onder de volgende voorwaarden:

1. het omwisselen van de rolcontainer geschiedt kosteloos;

2. het omwisselen is alleen mogelijk van het ene volume tegen een ander volume;

3. de om te wisselen rolcontainers zijn goed schoongemaakt en geheel ontdaan van oneigenlijk aangebrachte stickers;

i. Bij verhuizing naar een adres binnen de gemeente na 3 maanden ná registratie van de verhuizing in de Gemeentelijke Basisadministratie kan de gebruiker van een perceel overeenkomstig sub a onder 1 en 2 bedoelde containers ruilen onder de volgende voorwaarden:

1. het omwisselen van de rolcontainer geschiedt tegen de geldende tarieven van de verordening afval¬stoffen¬heffing;

2. het omwisselen van de rolcontainer mag maximaal één keer per jaar;

3. het omwisselen is alleen mogelijk van het ene volume tegen een ander volume;

4. de om te wisselen rolcontainers zijn goed schoongemaakt en geheel ontdaan van oneigenlijk aangebrachte stickers.

2. De door de gemeente verstrekte inzamelmiddelen aan de percelen bedoeld in artikel 10, van de verordening kunnen worden uitgerust met een chip en/of een ander identificatiemiddel; deze inzamelmiddelen worden per adres geregistreerd ten behoeve van een doelmatig afvalbeheer.

Voor een doelmatige en doeltreffende beleid en uitvoering conform artikel 11 van de verordening:

a. Is elke container en toegangspas voorzien van een identificatiechip (transponder).

b. Wordt een toegangsregistratiesysteem gebruikt voor toegangspassen.

c. Wordt een containermanagementsysteem gebruikt voor een doelmatig beheer van inzamelmiddelen.

d. Bevat elke identificatiechip een unieke code.

e. Bevat het toegangsregistratiesysteem, na contact met een identificatiechip, persoonsgegevens op adresniveau (unieke code, datum, tijd en locatie).

f. Bevat het containermanagementsysteem, na contact met een identificatiechip, adresgegevens (unieke code, datum, tijd, straatnaam, huisnummer, postcode en plaats).

g. Een sticker op elke minicontainer met vermelding van een unieke barcode, een straatnaam, huisnummer, postcode en plaats.

h. Worden contactgegevens (naam, telefoonnummer en/of e-mailadres) door de inzamelaar vastgelegd voor het verlenen van service aan inwoners.

i. Worden Persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en worden niet verstrekt aan derden. Met de leveranciers van de software zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

j. Alle gegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn niet openbaar.

3. Het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente berust bij de gemeente.

4. De inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden.

5. De door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen en (contactloze) sleutel behoren bij het perceel en zijn om die reden voorzien van een adressticker en/of adrescode en/of een registratiechip; deze sticker c.q. adrescode dient te allen tijde onbeschadigd en zichtbaar te zijn; de registratiechip mag niet verwijderd worden.

6. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom. Hij brengt aan de container geen veranderingen of beschadigingen aan. De bijbehorende chips en eventueel aangebrachte sloten mogen niet beschadigd of verwijderd worden.

7. De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken.

8. De verstrekte inzamelmiddelen voor rest-, gft-afval, PMD-afval en oudpapier mogen alleen worden gereinigd met water.

9. De gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente te wenden:

a. indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een beschadigd door of vanwege de gemeente verstrekt inzamelmiddel aangetroffen wordt;

b. in geval van verdwijning of vermissing van een door of vanwege de gemeente verstrekt inzamelmiddel.

10. op verzoek van de gebruiker kan bij vermissing van de in bruikleen gegeven container een soortelijke vervangende container worden verstrekt op vertoon van een origineel bewijs van vermissing dat is verstrekt door de politie; alleen op vertoon van een origineel bewijs van vermissing is vervanging kosteloos.

11. Gft-afval mag in biologisch afbreekbare zakken worden aangeboden in de groene rolcontainer, zoals bedoeld in lid 1, sub a, onder 1.

12. Voor de percelen bedoeld in artikel 10, lid 1, sub b, van de verordening worden inzamelmiddelen ter beschikking gesteld door of namens de gemeente:

a. De gemeentelijke inzameldienst is bevoegd om een inzamelvoorziening zijnde een rolcontainer, ondergrondse - of bovengrondse verzamelcontainer, te voorzien van een toegang(registratie)systeem waarmee een beperkte groep gebruikers van bepaalde percelen waaraan een (contactloze) sleutel wordt uitgereikt, toegang krijgt tot deze verzamelcontainer.

b. Burgemeester en wethouders kan de toegang tot ondergrondse verzamelcontainers per container dan wel per gebruiker beperken.

c. Aan de gebruikers van verzamelcontainers worden geregistreerde en gecertificeerde (contactloze) sleutels beschikbaar gesteld voor het gebruik van de aan hen aangewezen bovengrondse verzamelcontainer of een geregistreerde (contactloze) sleutel voor het gebruik van de aan hen aangewezen onder¬grondse verzamelcontainer.

d. De gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen (contactloze) sleutel, als ware deze zijn eigendom. De (contactloze) sleutel behoort bij het perceel ten behoeve waarvan deze is verstrekt en moet bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel in originele staat ingeleverd worden bij de klantenservice van de gemeente.

e. Het is een gebruiker niet toegestaan de verstrekte (contactloze) sleutel voor gebruik door anderen uit te lenen of ter beschikking te stellen.

f. In geval van kamerverhuur door de gebruiker van een perceel wordt een (contactloze) sleutel uitsluitend aan de gebruiker - verhuurder ter beschikking gesteld. De verhuurder ontvangt zo veel (contactloze) sleutels als nodig is voor het aantal huurders.

g. De in sub f bedoelde verhuurder ontvangt als hoofdgebruiker van het perceel de gebruikelijke afvalnota’s; de verhuurder is verantwoorde¬lijk voor een goed beheer van de (contactloze) sleutels, alsook voor het verrekenen van de afvalnota’s met de individuele huurders.

h. Voor het beschadigen door eigen toedoen (bijvoorbeeld beschadiging als gevolg van het niet beschermd bewaren) van de (contactloze) sleutel of het verdwijnen of het vermist raken van de (contactloze) sleutel is de gebruiker aansprakelijk; de gebruiker dient zich alsdan te wenden tot de gemeente, waar tegen betaling van de geldende tarieven van de verordening afval¬stoffen¬heffing een nieuwe (contactloze) sleutel wordt verstrekt.

i. Op verzoek van de gebruiker kan bij diefstal van de in bruikleen gegeven (contactloze) sleutel een vervangende (contactloze) sleutel worden verstrekt op vertoon van een origineel bewijs van vermissing dat is verstrekt door de politie.

Artikel 6. Regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening moeten worden aangeboden

Krachtens artikel 7, lid 1, van de verordening stellen burgemeester en wethouders de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders bepalen, dat huishoudelijke afval¬stoffen in containers of zakken ter inzameling moeten worden aangeboden op een door burgemeester en wethouders aan te wijzen inzamel- of clusterplaats.

bij een perceel

3. Bij het aanbieden van huishoudelijk afval voor situaties zoals omschreven in Artikel 7, lid 1, van de verordening neemt de gebruiker van een perceel de volgende voorschriften in acht:

a. de container dient goed gesloten te zijn;

b. uit de container mag geen huishoudelijk afval noch zaken steken, die kunnen leiden tot verwondingen van de huisvuilbeladers dan wel voetgangers of overig verkeer;

c. de inhoud wordt niet zodanig in de container verdicht of aangestampt, dat deze niet meer op de normale wijze geledigd kan worden;

d. de rolcontainer wordt, conform de aanwijzingen van de inzamelaar en de hierover van gemeentezijde verstrekte informatie, zo dicht mogelijk aan de weg of op de rand van het trottoir met het handvat gericht naar de straat- of trottoirzijde aangeboden, dan wel op een daarvoor aangewezen inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers en overig verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

e. De inzameldienst kan een inzamelvoorziening of clusterplaats aanwijzen tot maximaal 125 meter vanaf het perceel waar de huishoudelijke afvalstoffen ontstaan.

f. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de rolcontainer zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de rolcontainer te worden verwijderd, zoals:

1. grote, zware en harde materialen, zoals boomstronken, gebruiksgoederen, houtblokken, metalen en bouw- en sloopafval, mogen niet in de container worden aangeboden.

2. hete (vloei)stoffen worden niet in de container gedeponeerd;

g. naast, op of bij de rolcontainer worden geen afvalstoffen geplaatst, tenzij het afvalstoffen betreft die op dezelfde inzameldag als die van de rolcontainer worden ingezameld; voor deze niet in de rolcontainer aangeboden afvalstoffen geldt dat deze te allen tijde conform de voor¬schriften voor de desbetreffende afvalsoort worden aangeboden;

h. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden rolcontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 85 kilogram voor een rolcontainer zoals bedoeld onder Artikel 5, eerste lid, sub a 1;

i. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden rolcontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 45 kilogram voor een rolcontainer zoals bedoeld onder Artikel 5, eerste lid, sub a 2;

j. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden rolcontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 50 kilogram voor een rolcontainer zoals bedoeld onder Artikel 5, eerste lid, sub a 3;

k. dezelfde container wordt ten hoogste één keer op de vastgestelde inzameldag aangeboden;

l. de rolcontainer wordt bij een wegafsluiting aangeboden op een door/namens de gemeente aangewezen plaats die bereikbaar is voor het inzamelvoertuig, in ieder geval buiten de bebording die de afsluiting aangeeft;

4. Indien niet aan de voorschriften van het derde lid, aanhef en onder sub a tot en met sub j wordt voldaan, is de inzamelaar gerechtigd de rolcontainer niet te ledigen.

5. Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden en/of omstandigheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken en/of de inzameling op de normale manier te laten verlopen, kunnen voor de duur van de werkzaamheden en/of omstandigheden tijdelijke inzamelplaatsen en andere dagen en tijden van inzameling worden aangewezen, welke zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt in de daarvoor aan de gemeente ter beschikking staande media.

6. de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

7. de gebruikte inzamelmiddelen worden na lediging uiterlijk voor 20.00 uur teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

8. Bij het aanbieden van huishoudelijk afval voor situaties zoals omschreven in Artikel 7, lid 1, van de verordening neemt de gebruiker van een perceel de volgende voorschriften in acht:

a. gft-afval wordt in composteerbare zakken gescheiden gedeponeerd in de daarvoor bestemde vierwiel- of verzamelcontainer voor gft-afval;

b. bij het ontbreken van een inzamelmiddel zoals vermeld onder sub a. dient het gft-afval te worden gedeponeerd in de voor restafval bestemde verzamelcontainer in een goed gesloten zak;

c. PMD-afval wordt in de daarvoor bestemde verzamelcontainer gedeponeerd in een goed gesloten zak;

d. restafval wordt in de daarvoor bestemde verzamelcontainer gedeponeerd in een goed gesloten zak;

e. de vierwiel- of verzamelcontainer wordt na gebruik goed (af)gesloten;

f. afvalstoffen worden niet op of bij de rol- of verzamelcontainer geplaatst;

afvalbrengpunten in de wijk

9. Bij het aanbieden van huishoudelijk afval voor situaties zoals omschreven in Artikel 7, lid 1, van de verordening neemt de gebruiker van een perceel de volgende voorschriften in acht:

a. de afvalstoffen worden in de verzamelcontainer gedeponeerd in een goed gesloten zak;

b. de verzamelcontainer wordt na gebruik (indien mogelijk) goed gesloten en afgesloten;

c. afvalstoffen worden niet op of bij de verzamelcontainer geplaatst;

milieustraten en overige brengdepots op gemeentelijk niveau

10. Bij het aanbieden van huishoudelijk afval voor situaties zoals omschreven in Artikel 7, lid 1, van de verordening neemt de gebruiker van een perceel de volgende voorschriften in acht:

a. Een aanbieder van afvalstoffen dient zich te legitimeren als inwoner van Goirle door middel van een geldig paspoort of rijbewijs;

b. bij de afgifte van afvalstoffen op een gemeentelijk brengdepot (milieustraat) zijn de volgende acceptatievoorwaarden van de gemeentelijke inzameldienst van toepassing:

1. de huishoudelijke afvalstoffen worden gescheiden, in de daarvoor bestemde afvalcontainers of daarvoor bestemde plaatsen achtergelaten;

2. alle aanwijzingen via informatieborden of mondeling door de beheerder van het brengdepot worden stipt opgevolgd;

3. het is een ieder verboden op het brengdepot op lokaal niveau afvalstoffen te laten sorteren voor eigen gebruik of te verkopen aan derden of mee te (laten) nemen;

4. bedrijfsafval, puin, zand en overige bouwrestanten worden niet als grof huishoudelijk afval aangemerkt;

5. kca wordt persoonlijk aan de beheerder of diens daartoe bevoegde medewerkers overhandigd;

6. asbest en asbesthoudende materialen:

i. na schriftelijke melding en een daarop volgende akkoordverklaring door of namens burgemeester en wethouders persoonlijk aangeboden aan de beheerder van het brengdepot.

ii. moet volledig in niet-luchtdoorlatende onbeschadigde folie met een dikte van minimaal 0,20 mm van deugdelijke kwaliteit zijn ingepakt, tenzij de vorm of het formaat van het asbesthoudende materiaal dat onmogelijk maakt;

iii. de verpakking is goed dichtgemaakt door middel van een goed hechtende tape of plakband;

iv. de verpakking is aan de buitenzijde voorzien van een asbeststicker;

v. asbesthoudende golfplaten zijn afzonderlijk ingepakt;

vi. maximaal mag 35 m2 of maximaal 20 golfplaten per bezoek aan het brengdepot worden aangeboden;

vii. een aanbieding met asbesthoudende afval moet worden afgeleverd in (een) pakket(ten) dat (die) redelijkerwijs door een persoon getild kan (kunnen) worden;

viii. bij de aanbieding toont de aanbieder de beheerder van het brengdepot de akkoordverklaring als bedoeld in lid 8, sub a onder 6, i. van dit artikel.

c. conform de tarieventabel van de krachtens de voor het betreffende jaar vastgestelde verordening afvalstoffenheffing wordt aangeboden afval afgerekend met behulp van een gangbaar betaalautomaat;

d. gft-afval, zoals bladeren en gras, dat in een rolcontainer met een volume van 240 liter past of kan worden aangeboden in een verzamelcontainer, wordt niet aangemerkt als grof tuinafval;

e. De aanbieder van afvalstoffen op het brengdepot op lokaal niveau vrijwaart de gemeente, exploitant, beheerder en vervoerder tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade aan hen toegebracht en/of bij hen ontstaan als gevolg van het niet volledig voldoen door de aanbieder aan de in dit artikel gestelde bepalingen.

Artikel 7. Gescheiden aanbieding

1. Voor het correct aanbieden van gescheiden afvalstromen stellen burgemeester en wethouders de volgende algemene informatie over afvalstoffen beschikbaar.

Zie bijlage 3 voor definities van afvalstoffen overeenkomstig Artikel 7, lid 2, van de verordening.

Zie bijlage 4 voor welles-nietes-lijsten van afvalstoffen.

Zie bijlage 5 voor een afvalABC.

2. Gebruikers van een perceel die afvalstoffen op een verkeerde wijze aanbieden kunnen hierop door de inzamelaar worden geattendeerd middels een aandachtskaart, gele of rode kaart. Zie bijlage 6 voor de boodschap en uitvoeringsvorm van deze kaarten.

Artikel 8. Tijdstip van aanbieding

Burgemeester en wethouders stelt de volgende regels op grond van artikel 9, van de verordening:

1. Huishoudelijk restafval kan tenminste eenmaal per 4 weken ter inzameling worden aangeboden bij elk perceel.

2. In afwijking van het eerste lid kan huishoudelijk restafval bij wooncomplexen naar behoefte in de daarvoor bestemde verzamelcontainer worden achtergelaten.

3. GFT-afval, niet zijnde grof tuinafval, en PMD-verpakkingsafval kunnen tenminste eenmaal per twee weken afzonderlijk bij elk perceel ter inzameling worden aangeboden.

4. In afwijking van het derde lid wordt GFT-afval bij wooncomplexen naar behoefte in de daarvoor bestemde verzamelcontainer achtergelaten indien door of vanwege de gemeente nabij de betreffende woningen verzamelcontainers voor groente-, fruit- en tuinafval zijn geplaatst.

5. In afwijking van het in het tweede lid bepaalde kan groente-, fruit- en tuinafval, niet zijnde grof tuinafval, afzonderlijk niet worden aangeboden bij woningen als bedoeld in het tweede lid.

6. In afwijking van het derde lid wordt PMD-verpakkingsafval bij wooncomplexen naar behoefte in de daarvoor bestemde verzamelcontainer worden achtergelaten indien door of vanwege de gemeente nabij de betreffende woningen verzamelcontainers voor PMD-verpakkingsafval zijn geplaatst.

7. Burgemeester en wethouders kunnen de frequentie van aanbiedingsmomenten vaststellen van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.

8. In de jaarlijks aan alle betrokken huishoudens digitaal beschikbaar gestelde informatie via de mobiele applicatie “Afvalwijzer”, op de website “mijnafvalwijzer.nl” en op de website “Goirle.nl” staat aangegeven op welke dagen gescheiden afvalstoffen kunnen worden aangeboden en op welke dagen en tijden de gemeentelijke brengdepots en overige afvalbrengpunten zijn geopend.

9. De rolcontainers worden aangeboden op de in het eerste lid aangegeven inzameldag tussen 20:00 uur op de dag onmiddellijk voorafgaand aan de inzameldag en het tijdstip van komst van de inzamelaar op de inzameldag, doch in ieder geval vóor 07:30 uur.

10. De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzamelaar, doch uiterlijk om 20:00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd; dit geldt niet indien het inzamelmiddel door welke oorzaak ook op de inzameldag zelf niet geledigd is en door de inzamelaar op een ander tijdstip of op een andere dag dan de inzameldag alsnog wordt geleegd; het alsdan aanbieden is alleen toegestaan na instemming van de gemeente of inzamelaar.

11. Gebruiksgoederen, meubilair, textiel en elektrische en elektronische apparatuur (categorieën h, j, k en l van artikel 7, van de verordening) worden op afroep ingezameld door krachtens artikel 2, lid 2 van de verordening aangewezen inzameldiensten (kringloopbedrijven).

12. Het is een gebruiker van een perceel verboden de onder lid 13. bedoelde categorieën in de openbare ruimte voor afvoer te plaatsen.

13. De inzamelvoorzieningen op wijkniveau zijn permanent toegankelijk. Gebruik van de glasbakken is ter voorkoming van geluidsoverlast niet toegestaan tussen 20:00 uur en 07:00 uur.

14. Huishoudelijke afvalstoffen mogen op een gemeentelijk brengdepot uitsluitend tijdens de vastgestelde openingstijden worden aangeboden zoals deze staan vermeld in bijlage 7.

15. De houder van een inzamelmiddel dient deze zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk vóór 20.00 uur op de vastgestelde inzameldag uit de openbare ruimte te verwijderen.

Artikel 9. Afzonderlijk (gescheiden) ter inzameling aanbieden

Burgemeester en wethouders stellen de volgende regels op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening.

1. klein chemisch afval

a. Klein chemisch afval wordt uitsluitend aangeboden in het aan de gebruiker van een perceel aangewezen inzamelmiddel;

b. Klein chemisch afval mag, mits in open dozen en niet in vuilniszakken bewaard in een goed sluitende verpakking, ook zonder het in het eerste lid bedoelde inzamelmiddel worden aangeboden; het op deze wijze aangeboden huishoudelijk klein chemisch afval moet in de originele verpakking, of in een deugdelijke verpakking voorzien van een opschrift met een beschrijving van de inhoud, worden aangeboden;

c. Het is verboden huishoudelijk klein chemisch afval anders aan te bieden dan door persoonlijke afgifte aan de beheerder van de milieustraat;

d. Het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

e. Het is verboden huishoudelijk klein chemisch afval onbeheerd op of aan de weg achter te laten.

2. oud papier en karton

a. oud papier en karton wordt aan de openbare weg ter inzameling aangeboden op de dagen en tijden bekendgemaakt door de inzamelaar aangewezen in artikel 1, eerste en tweede lid van dit besluit;

b. oud papier en karton wordt in de op de plattegrond bij dit besluit aangegeven gebieden alleen op de door of vanwege de gemeente aangegeven verzamelpunten aangeboden.

c. Indien de inzamelaar bij een visuele controle vaststelt dat in de aangeboden rolcontainer vervuiling bevat, bestaande uit kunststof producten, voedselresten of overige oneigenlijke stoffen of producten, wordt de rolcontainer door de inzamelaar voorzien van een rode kaart overeenkomstig artikel 7, lid 2, niet leeggemaakt; de gebruiker dient alsdan onverwijld de ongewenste vervuiling uit de rolcontainer te verwijderen en deze vervuiling in de grijze rolcontainer voor het huishoudelijk restafval aan te bieden.

3. textiel

a. Textiel wordt door de gebruiker van een perceel in een gesloten plastic zak gedeponeerd in de daarvoor bestemde kledingcontainers. Textiel wordt niet los in de kledingcontainer gegooid;

b. Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op bijzondere omstandigheden in het belang van het voorkomen van vandalisme of overlast de toegang tot de inzamelvoorziening op vooraf bekendgemaakte dagen ontzeggen, waaronder in elk geval begrepen de jaarwisseling;

c. In afwijking van het eerste lid kan de gebruiker van een perceel textiel aanbieden aan een inzamelaar als bedoeld in artikel 2, tweede lid van dit besluit, op een door de inzamelaar zelf aangegeven datum en tijdstip voor de te houden huis-aan-huisinzameling.

d. Op het inzamelen van textiel dan wel onbewerkt textiel zijn de bijzondere regels van artikel 10 van toepassing.

4. glas (eenmalig verpakkingsglas)

a. Bij het ter inzameling aanbieden van glas in de glascontainer neemt de gebruiker van een perceel de volgende voorschriften in acht:

• het verpakkingsglas wordt naar kleur in de daartoe onderscheiden compartimenten van de glasbak gedeponeerd;

• verpakkingsglas dat qua omvang niet in de glasbak kan worden gedeponeerd alsmede verpakkingsglas gebonden vervuiling, waaronder in ieder geval begrepen lege papieren of plastic emballage, wikkels, capsules, seals, kurken en andere afsluitingen, worden in de daartoe bestemde afvalbakken, geplaatst in de onmiddellijke omgeving van een glasbak, gedeponeerd;

b. Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op bijzondere omstandigheden in het belang van het voorkomen van vandalisme of overlast de toegang tot de inzamelvoorziening op vooraf bekendgemaakte dagen ontzeggen, waaronder in elk geval begrepen de jaarwisseling.

5. luiers en incontinentiemateriaal

a. Indien de gebruiker van een perceel luiermateriaal aanbiedt, wordt dit luiermateriaal aangeboden in een uitsluitend daartoe bestemde en voor dit doel duidelijk herkenbare luierzak;

b. De luierzak wordt door of vanwege burgemeester en wethouders conform de geldende tarieven overeenkomstig de verordening afvalstoffenheffing aan de gebruiker van een perceel ter beschikking gesteld;

c. De luierzak wordt aangeboden bij het brengdepot op lokaal niveau te Goirle dan wel in de luiercontainers die zijn opgesteld bij kinderdagverblijven en/of peuterspeelzalen.

6. plastic verpakkingen en drankkartons

a. Indien de gebruiker van een perceel kunststofverpakkingen aanbiedt, wordt dit materiaal aangeboden in een uitsluitend daartoe bestemde en voor dit doel duidelijk herkenbare grijze rolcontainer met tweekleurig deksel;

b. De onder het eerste lid bedoelde rolcontainer wordt door of vanwege burgemeester en wethouders tegen het geldende nultarief overeenkomstig de verordening afvalstoffenheffing aan de gebruiker van een perceel ter beschikking gesteld;

c. Indien de inzamelaar bij een visuele controle vaststelt dat in de aangeboden rolcontainer vervuiling bevat, bestaande uit laminaten (vb chipszak), piepschuimverpakkingen, kunststof niet-verpakkingen of overige oneigenlijke stoffen of producten, wordt de rolcontainer door de inzamelaar voorzien van een rode kaart overeenkomstig artikel 7, lid 2, niet leeggemaakt; de gebruiker dient alsdan onverwijld de ongewenste vervuiling uit de rolcontainer te verwijderen en deze vervuiling in de grijze rolcontainer voor het huishoudelijk restafval aan te bieden.

7. medisch afval

a. De gebruiker van een perceel met een chronische aandoening kan het vrijkomende medisch afval aanbieden in een speciaal inzamelmiddel voor het huishoudelijk restafval;

b. Een speciaal inzamelmiddel voor het aanbieden van vrijkomend medisch afval is uitsluitend kosteloos verkrijgbaar tegen het overleggen van een doktersverklaring, een verzekeringsverklaring of bijvoorbeeld een aankoop/afhaalbewijs van de apotheek;

c. Het speciaal inzamelmiddel wordt op afspraak afgeleverd op het adres van de aanvrager.  

8. Kringloopgoederen

a. Indien de gebruiker van een perceel (defecte) kringloopgoederen aanbiedt, dan dient hij hiervoor een afspraak te hebben gemaakt met de inzamelaar bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a van de verordening.

b. Met betrekking tot de wijze van aanbieden van kringloopgoederen dienen daarbij de richtlijnen van de inzamelaar te worden opgevolgd.

Artikel 10 Bijzondere regels voor textiel

bij een perceel

1. Inzamelaars dan wel natuurlijke of rechtspersonen die bedrijfsmatig ingezameld textiel als handelswaar inkopen bij burgers worden niet aangewezen als inzamelaar bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a van de verordening.

2. De huidige inzameling van textiel door inzamelaars wordt toegestaan mits de inzamelaar is aangewezen door het college op grond van artikel 4, lid 1, sub a van de verordening. Nieuwe inzamelingen van textiel zijn verboden.

3. Ten behoeve van de inzameling wordt, gelet op de doelmatigheid van de inzameling van textiel dan wel onbewerkt textiel maximaal twee inzamelaars aangewezen.

Deze aanwijzing geldt voor zowel de huis-aan-huisinzameling als de inzameling middels speciaal daartoe bestemde textielcontainers of -bakken en heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Goirle.

4. Het inzamelverbod als bedoeld in artikel 4 in de aanhef, van de verordening geldt niet voor een¬malige evene¬menten, zoals rommel¬markten, braderieën en particuliere inzamelacties die spon¬taan naar aanleiding van de actualiteit georganiseerd worden.

1. Inzameling aan huis vindt plaats met behulp van door de inzamelaar aan de huishoudens beschikbaar te stellen plastic zakken. De zakken dienen herkenbaar te zijn als bedoeld voor het inzamelen van textiel door de inzamelaar.

2. De inzamelingen als bedoeld in het eerste lid vinden plaats binnen een periode van één werkweek.

3. Tijdig wordt, in verband met het opnemen van informatie op de Afvalwijzer, aangegeven door de inzamelaar in welke weken in enig kalenderjaar een inzameling uitgevoerd wordt. Meer dan één inzamelingacties worden gespreid over het kalender¬jaar uitgevoerd.

4. Het college geeft, behalve informatie op de Afvalwijzer, ook middels de gemeentelijke website en de plaatselijke huis-aan-huisbladen aan de inwoners informatie over de textielinzameling.

afvalbrengpunten in de wijk

5. De inzamelaar plaatst bovengrondse kledingcontainers voor textiel op door het college aangewezen locaties.

6. De te plaatsen containers als bedoeld in het vijfde lid:

a. zijn vandalisme- en graffitybestendig;

b. zijn van staal;

c. hebben de mogelijkheid om eigen tekst van de gemeente Goirle te plaatsen;

d. hebben een goed functionerende en veilig te bedienen inwerpklep.

7. Voor zover de inzamelaar gebruik maakt van kledingcontainers of –bakken ten behoeve van de inzameling dienen deze te voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in het zesde lid onder a, e en f.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

1. Op grond van artikel 11 van de verordening zijn categorieën bedrijfsmatige afvalstoffen aangewezen voor het aanbieden aan de inzameldienst. Zie bijlage 8 voor een definitie van de aangewezen categorieën bedrijfsmatige afvalstoffen.

2. Bedrijven die krachtens artikel 13, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels zoals beschreven in de artikelen 5, 6, 7 en 8.

Artikel 12. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 13, lid 2, van de verordening de volgende regels:

1. in het gebied dat is aangegeven de bijlage 9 bij dit besluit wordt het bedrijfsafval alleen ingezameld tussen 07:30 en 18:00 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag;

2. de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

3. de gebruikte inzamelmiddelen worden na lediging onmiddellijk teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 13. Slotbepalingen

1. Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2020, versie 2’;

2. Dit uitvoeringsbesluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

3. Gelijktijdig met deze inwerkingtreding wordt het ‘Uitvoeringsbesluit 2020 behorende bij de Afvalstoffenverordening Goirle 2020’ ingetrokken.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle in hun vergadering van 13 oktober 2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

Mark van Stappershoef, burgemeester

Jolie Hasselman, secretaris