Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GGD IJsselland houdende regels omtrent ondermandaat voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Onder-mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg GGD IJsselland)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GGD IJsselland houdende regels omtrent ondermandaat voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Onder-mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg GGD IJsselland)
CiteertitelOnder-mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg GGD IJsselland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-202001-01-2020nieuwe regeling

08-10-2020

bgr-2020-1090

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GGD IJsselland houdende regels omtrent ondermandaat voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Onder-mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg GGD IJsselland)

Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland;

 

Overwegende dat:

 • -

  op 1 januari 2020 de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna ook: de wet) in werking treedt, die de colleges van B en W van gemeenten de taak geeft:

  • zorg te dragen voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht,

  • onderzoek te verrichten naar die noodzaak,

  • degene die een melding heeft gedaan te informeren voor zover de wet dit aangeeft,

  • zo nodig bij de officier van justitie een aanvraag in te dienen voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging;

 

 • -

  de gemeenten in de regio IJssel-Vecht in overleg met elkaar en met GGD IJsselland bepaald hebben dat GGD IJsselland (Team VIA) per 1 januari 2020 deze taken voor de colleges van B en W gaat uitvoeren en hiervoor een dienstverleningsovereenkomst aangaan;

 

 • -

  elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de 8 gemeenten in de regio IJssel-Vecht (te weten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) het dagelijks bestuur van GGD IJsselland schriftelijk mandaat geven om namens hen het besluit te nemen een aanvraag in de zin van art. 5:3 Wvggz in te dienen bij het Openbaar Ministerie en dat deze colleges instemmen met het verlenen van ondermandaat door het dagelijks bestuur;

 

 • -

  het wenselijk is om dit mandaat in ondermandaat uit te laten voeren door de medewerkers van team VIA die het verrichten van het Verkennend Onderzoek als bedoeld in artikel 5.2 van de Wet verplichte GGZ tot taak hebben;

 

Gelet op:

 • -

  hoofdstuk 5 paragraaf 1 van de wet en afdeling 10.1.1. betreffende Mandaat van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

Artikel 1  

Ondermandaat te verlenen aan de medewerkers van het team VIA van GGD IJsselland die zijn belast met het verrichten van het Verkennend Onderzoek als bedoeld in artikel 5.2 van de Wet verplichte GGZ, tot het nemen van het besluit om al dan niet een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie in te dienen als bedoeld in de artikel 5.3 van de Wet. Dit ter uitvoering van het mandaat dat de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten in de regio IJssel-Vecht hiertoe aan het dagelijks bestuur hebben toegekend.

Artikel 2  

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Onder-mandaatbesluit Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg GGD IJsselland’.

Artikel 3  

Dit besluit treedt na bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

 

Aldus besloten in Zwolle, d.d. 8 oktober 2020

het dagelijks bestuur,

M.W.J. van Willigen,

voorzitter

drs. A.M. (Rianne) van den Berg,

secretaris