Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

Besluit van de directeur publieke gezondheid van het openbaar lichaam GGD IJsselland (Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur publieke gezondheid van het openbaar lichaam GGD IJsselland (Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2020)
CiteertitelMandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-202001-01-2020nieuwe regeling

19-03-2020

bgr-2020-1089

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur publieke gezondheid van het openbaar lichaam GGD IJsselland (Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2020)

De directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 8, lid 1, van het Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2020

 

Overwegende dat:

 • -

  de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland specifieke taken voor GGD IJsselland verrichten;

 • -

  op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking is getreden

 

Besluit:

 • -

  het ‘Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland’ vast te stellen

Artikel 1 Verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging; ondertekening

 • 1.

  De directeur publieke gezondheid verleent de strategisch managers, de programmamanager, de teammanagers van GGD IJsselland en de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & auto-matisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging om besluiten te nemen zoals opgenomen in bijgevoegde overzichten ter uitoefening van de daarbij genoemde bevoegdheden, het verrichten van daarmee verbonden rechtshandelingen en het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen.

 • 2.

  Het ondermandaat, de ondervolmacht en de ondermachtiging omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van documenten, tenzij ondertekening expliciet is voorbehouden aan de directeur publieke gezondheid.

 • 3.

  Documenten die krachtens ondermandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het dagelijks bestuur’, gevolgd door ‘drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur publieke gezond-heid’, aangevuld met ‘namens deze’, gevolgd door de naam en de functie van respectievelijk ‘strategisch manager’, ‘programmamanager’, ‘teammanager’ of ‘teamleider van HRM of Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland’.

Artikel 2 Algemene beleidsregels beperkingen en voorwaarden

De uitoefening van het ondermandaat, de ondervolmacht en de ondermachtiging, bedoeld in artikel 1:

 • a.

  is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels en geschiedt met inacht-neming van het ter zake geldende recht;

 • b.

  gebeurt binnen de financiële middelen, zoals beschikbaar gesteld in de vastgestelde programma-begroting en voor zover deze niet zijn uitgeput;

 • c.

  vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de taken van GGD IJsselland.

Artikel 3 Vervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid of verhindering van een strategisch manager van GGD IJsselland kan de andere strategisch manager het ondermandaat, de ondervolmacht of de ondermachtiging uitoefenen.

 • 2.

  Bij afwezigheid of verhindering van de programmamanager van GGD IJsselland vervalt het onder-mandaat, de ondervolmacht of de ondermachtiging.

 • 3.

  Bij afwezigheid of verhindering van een teammanager van GGD IJsselland gaat het onder-mandaat, de ondervolmacht of de ondermachtiging over op zijn of haar strategisch manager.

 • 4.

  Bij afwezigheid of verhindering van de teamleider van HRM of Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland vervalt het ondermandaat, de ondervolmacht of de ondermachtiging van de betreffende teamleider.

Artikel 4 Vervallen ondermandaat, ondervolmacht of ondermachtiging

 • 1.

  Indien de uitoefening van een bevoegdheid de persoon, functie of enig ander belang van de strategisch manager van GGD IJsselland zelf betreft, vervalt het ondermandaat, de onder-volmacht of de ondermachtiging.

 • 2.

  Indien de uitoefening van een bevoegdheid de persoon, functie of enig ander belang van de programmamanager van GGD IJsselland zelf betreft, vervalt het ondermandaat, de onder-volmacht of de ondermachtiging.

 • 3.

  Indien de uitoefening van een bevoegdheid de persoon, functie of enig ander belang van de team-manager van GGD IJsselland zelf betreft, gaat het ondermandaat, de ondervolmacht of de onder-machtiging over op zijn strategisch manager.

 • 4.

  Indien de uitoefening van een bevoegdheid de persoon, functie of enig ander belang van de teamleider van HRM of Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken van Veilig-heidsregio IJsselland zelf betreft, vervalt het ondermandaat, de ondervolmacht of de onder-machtiging van de betreffende teamleider.

Artikel 5 Informatieplicht

Als de directeur publieke gezondheid daarom verzoekt, informeert de strategisch manager, de programmamanager of de teammanager van GGD IJsselland of de teamleider van HRM of Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland de directeur over de uitoefening van de bevoegdheden.

Artikel 6 Intrekken besluit

Het ’Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2019’ wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt na bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2020.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit managers GGD IJsselland en teamleiders Veiligheidsregio IJsselland 2020’.

 

Aldus besloten op 19 maart 2020.

drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur publieke gezondheid

Bijlage 1: OVERZICHT 1: VERLENING ONDERMANDAAT, ONDERVOLMACHT EN ONDERMACHTIGING DOOR DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID AAN MANAGERS VAN GGD IJSSELLAND EN TEAMLEIDERS VAN VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND VAN DE BEVOEGDHEID ‘HET BEHEER VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN GGD IJSSELLAND EN DE ZORG VOOR ZOVER DEZE NIET AAN ANDEREN DAN HET DAGELIJKS BESTUUR IS OPGEDRAGEN, VOOR DE CONTROLE OP HET GELDELIJK BEHEER EN DE BOEKHOUDING’

Bevoegdheid

Ondermandaat, ondervol-macht of ondermachtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

het beheer van de activa en passiva van GGD IJsselland en de zorg, voor zover deze niet aan anderen dan het dagelijks bestuur is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding

strategisch manager GGD

Voor zo ver dat is geregeld in de Financiële verordening GGD IJsselland 2019, de Controleverordening GGD IJsselland, de Beheerverordening GGD IJsselland en het Treasurystatuut GGD IJsselland 2016.

 

Bevoegdheid

Ondermandaat, ondervol-macht of ondermachtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

het beheer van de activa en passiva van GGD IJsselland en de zorg, voor zover deze niet aan anderen dan het dagelijks bestuur is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding

programmamanager GGD

Voor zo ver dat is geregeld in de Financiële verordening GGD IJsselland 2019, de Controleverordening GGD IJsselland, de Beheerverordening GGD IJsselland en het Treasurystatuut GGD IJsselland 2016.

 

Bevoegdheid

Ondermandaat, ondervol-macht of ondermachtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

het beheer van de activa en passiva van GGD IJsselland en de zorg, voor zover deze niet aan anderen dan het dagelijks bestuur is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding

teammanager GGD

Voor zo ver dat is geregeld in de Financiële verordening GGD IJsselland 2019, de Controleverordening GGD IJsselland, de Beheerverordening GGD IJsselland en het Treasurystatuut GGD IJsselland 2016.

 

Bevoegdheid

Ondermandaat, ondervol-macht of ondermachtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

het beheer van de activa en passiva van GGD IJsselland en de zorg, voor zover deze niet aan anderen dan het dagelijks bestuur

is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding

teamleider HRM of Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken Veiligheidsregio

Voor zo ver dat is geregeld in de Financiële verordening GGD IJsselland 2019, de Controleverordening GGD IJsselland, de Beheerverordening GGD IJsselland en het Treasurystatuut GGD IJsselland 2016.

 

Bijlage 2: OVERZICHT 2: VERLENING ONDERMANDAAT, ONDERVOLMACHT EN ONDERMACHTIGING DOOR DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID AAN MANAGERS VAN GGD IJSSELLAND EN TEAMLEIDERS VAN VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND VAN DE BEVOEGDHEID ‘AANGAAN VAN VERPLICHTINGEN MET FINANCIЁLE CONSEQUENTIES’

 

Bevoegdheid

Ondermandaat, onder-volmacht of onder-machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

aangaan van verplichtingen met financiële consequenties

strategisch manager GGD

Het ondermandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 100.000;

- bij werken lager zijn dan € 500.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

afhandelen declaraties studiefaciliteiten

strategisch manager GGD

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM.

afhandelen declaraties reis- en verblijfkosten

strategisch manager GGD

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM.

afhandelen declaraties werken buiten het dag-

venster en overwerk

strategisch manager GGD

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM. 

doen van bestellingen

strategisch manager GGD

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor bestellingen tot een bedrag van € 100.000.

afhandelen facturen gedane bestellingen

strategisch manager GGD

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor facturen tot een bedrag van € 100.000.

 

Bevoegdheid

Ondermandaat, onder-volmacht of onder-machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

aangaan van verplichtingen met financiële consequenties

programmamanager GGD

Het ondermandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 50.000;

- bij werken lager zijn dan € 100.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

doen van bestellingen

programmamanager GGD

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor bestellingen tot een bedrag van € 50.000.

afhandelen facturen gedane bestellingen

programmamanager GGD

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor facturen tot een bedrag van € 50.000.

 

Bevoegdheid

Ondermandaat, onder-volmacht of onder-machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

aangaan van verplichtingen met financiële consequenties

teammanager GGD

Het ondermandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 50.000;

- bij werken lager zijn dan € 100.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

afhandelen declaraties studiefaciliteiten

teammanager GGD

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM tot een bedrag van € 5000.

afhandelen declaraties reis- en verblijfkosten

teammanager GGD

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM tot een bedrag van € 5000.

afhandelen declaraties werken buiten het dag-

venster en overwerk

teammanager GGD

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM tot een bedrag van € 5000.

doen van bestellingen

teammanager GGD

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor bestellingen tot een bedrag van € 50.000.

afhandelen facturen gedane bestellingen

teammanager GGD

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor facturen tot een bedrag van € 50.000.

 

 

Bevoegdheid

Ondermandaat, onder-volmacht of onder-machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

aangaan van verplichtingen met financiële consequenties

teamleider HRM of

Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken Veiligheidsregio

Het ondermandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 50.000;

- bij werken lager zijn dan € 100.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

doen van bestellingen

teamleider HRM of

Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken Veiligheidsregio

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor bestellingen tot een bedrag van € 50.000.

afhandelen facturen gedane bestellingen

teamleider HRM of

Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken Veiligheidsregio

Het ondermandaat geldt binnen de beschikbare financiële middelen voor bestellingen tot een bedrag van € 50.000.

 

Bijlage 3: OVERZICHT 3: VERLENING ONDERMANDAAT, ONDERVOLMACHT EN ONDERMACHTIGING DOOR DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID AAN MANAGERS VAN GGD IJSSELLAND EN TEAMLEIDERS VAN VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND VAN DE BEVOEGDHEID ‘BESLUITEN TOT PRIVAAT-RECHTELIJKE RECHTSHANDELINGEN’

 

Bevoegdheid

Ondermandaat, onder-volmacht of onder-machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeen-schappelijke regelingen

strategisch manager GGD

De ondervolmacht geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 100.000;

- bij werken lager zijn dan € 500.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

sluiten arbeidsovereenkomst met medewerker/ beëindigen arbeidsovereenkomst op verzoek van medewerker

strategisch manager GGD

De ondervolmacht betreft het verrichten van alle noodzakelijke handelingen voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een medewerker in functies binnen de formatie volgens de vastgestelde programmabegroting of het op eigen verzoek van een medewerker beëindigen van een arbeidsover-eenkomst. De ondertekening van de arbeidsovereenkomst respectievelijk de ondertekening van de brief waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, geschiedt door de directeur publieke gezondheid.

afhandelen aanvraag studiefaciliteiten

strategisch manager GGD

De ondervolmacht geldt binnen de beschikbare financiële middelen en na advies door team HRM.

afhandelen diverse aanvragen medewerkers

strategisch manager GGD

De ondervolmacht betreft de afhandeling van aanvragen voor zwanger-schaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en voor overschrijding van de arbeidsduur in een volgend kalenderjaar in verband met het omzetten in vakantie.

uitvoeren Regeling werving en selectie GGD

IJsselland

strategisch manager GGD

De ondervolmacht betreft bij de invulling van een vacature binnen de bestaande formatie: het verrichten van de selectie van de brieven, het voeren van de gesprekken en het maken van afspraken met de beoogde kandidaat over de arbeidsvoorwaarden.

De ondervolmacht betreft bij invulling van een vacature als gevolg van uitbreiding of verschuiving van formatie na verkregen toestemming voor invulling van een vacature van de directeur publieke gezondheid het verrichten van de selectie van de brieven, het voeren van de gesprekken en het maken van afspraken met de beoogde kandidaat over de arbeidsvoor-waarden.

Uitoefening van de ondervolmachten geschiedt conform het ontwikkelde beleid voor werving en selectie.

afhandelen verzoek aanpassing arbeidsduur

strategisch manager GGD

De ondervolmacht geldt voor het afhandelen van een verzoek om vermindering of uitbreiding van de formele arbeidsduur per week op grond van de Wet flexibel werken c.q. artikel 1a van deze wet.

realiseren bevordering medewerker

strategisch manager GGD

De ondervolmacht betreft na verkregen toestemming van de directeur publieke gezondheid voor de bevordering het verrichten van de noodzakelijke administratieve handelingen ter realisering van de bevordering.

 

 

Bevoegdheid

Ondermandaat, onder-volmacht of onder-machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeen-schappelijke regelingen

programmamanager GGD

De ondervolmacht geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 50.000;

- bij werken lager zijn dan € 100.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

 

Bevoegdheid

Ondermandaat, onder-volmacht of onder-machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeen-schappelijke regelingen

teammanager GGD

De ondervolmacht geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 50.000;

- bij werken lager zijn dan € 100.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

sluiten arbeidsovereenkomst met medewerker/ beëindigen arbeidsovereenkomst op verzoek van medewerker

teammanager GGD

De ondervolmacht betreft het met instemming van de strategisch manager verrichten van alle noodzakelijke handelingen voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een medewerker in functies binnen de formatie volgens de vastgestelde programmabegroting of het op verzoek van een medewerker beëindigen van een arbeidsovereenkomst. De ondertekening van de arbeidsovereenkomst respectievelijk het beëindigen ervan geschiedt door de directeur publieke gezondheid.

 

 

afhandelen aanvraag studiefaciliteiten

teammanager GGD

De ondervolmacht geldt binnen de beschikbare financiële middelen, na advies door team HRM tot een bedrag van € 5000.

afhandelen diverse aanvragen medewerker

teammanager GGD

De ondervolmacht betreft de afhandeling van aanvragen voor zwanger-schaps- en bevallingsverlof, voor ouderschapsverlof en voor overschrijding van de arbeidsduur in een volgend kalenderjaar in verband met het omzetten in vakantie.

uitvoeren Regeling werving en selectie GGD

IJsselland

teammanager GGD

De ondervolmacht betreft bij de invulling van een vacature binnen de bestaande formatie met instemming van de strategisch manager: het verrichten van de selectie van de brieven, het voeren van de gesprekken en het maken van afspraken met de beoogde kandidaat over de arbeidsvoorwaarden.

De ondervolmacht betreft bij invulling van een vacature als gevolg van uitbreiding of verschuiving van formatie na verkregen toestemming voor invulling van een vacature van de directeur publieke gezondheid en met instemming van de strategisch manager: het verrichten van de selectie van de brieven, het voeren van de gesprekken en het maken van afspraken met de beoogde kandidaat over de arbeidsvoorwaarden.

Uitoefening van de ondervolmachten geschiedt conform het ontwikkelde beleid voor werving en selectie.

afhandelen verzoek aanpassing arbeidsduur

teammanager GGD

De ondervolmacht geldt voor het afhandelen van een verzoek om vermindering of uitbreiding van de formele arbeidsduur per week op grond van de Wet flexibel werken c.q. artikel 1a van deze wet.

realiseren bevordering medewerker

teammanager GGD

De ondervolmacht betreft na verkregen toestemming voor de bevordering van de directeur publieke gezondheid en met instemming van de strategisch manager verrichten van de noodzakelijke administratieve handelingen ter realisering van de bevordering.

 

 

Bevoegdheid

Ondermandaat, onder-volmacht of onder-machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeen-schappelijke regelingen

teamleider HRM of

Financiën of Informatie & automatisering of Facilitaire zaken Veiligheidsregio

De ondervolmacht geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

- bij diensten en leveringen lager zijn dan € 50.000;

- bij werken lager zijn dan € 100.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

 

Betekenis van de gebruikte begrippen:

ondermandaat = bevoegdheid besluiten te nemen;

ondervolmacht = bevoegdheid privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

ondermachtiging = bevoegdheid overige handelingen te verrichten