Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent sport (Deelverordening Sport Tiel 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent sport (Deelverordening Sport Tiel 2020)
CiteertitelDeelverordening Sport Tiel 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Deelverordening subsidies sport, gemeente Tiel en de Deelverordening activiteitensubsidie sport, gemeente Tiel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Tiel/CVDR635343.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

14-10-2020

gmb-2020-276135

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent sport (Deelverordening Sport Tiel 2020)

De raad van de gemeente Tiel;

 

overwegende dat de gemeente:

 • wil stimuleren dat Tiel zo veel mogelijk actieve, gezonde en veerkrachtige inwoners krijgt en behoudt;

 • gezicht wil geven aan sport als onderdeel van de speerpunten toerisme, recreatie en vrije tijd;

 • subsidies wil verstrekken voor activiteiten die daaraan bijdragen,

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Tiel 2020;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de Deelverordening Sport, gemeente Tiel 2020-2022:

Artikel 1. Definities

 • 1.

  Alle begrippen die worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Subsidieverordening gemeente Tiel 2020.

 • 2.

  In deze verordening bedoelen we met:

  • a.

   Sport:

   • een lichamelijke bezigheid ter ontspanning met een spel- en wedstrijdelement, waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn of verbeterd worden.

  • b.

   Activiteit:

   • Het onderwerp van de aanvraag. Dit kan betreffen:

    • °

     een evenement

    • °

     toernooi

    • °

     lessenreeks

    • °

     project voor sportstimulering op het gebied van sport en bewegen.

     Alle inwoners van Tiel kunnen hier aan deelnemen en er wordt geen commercieel doel nagestreefd.

  • c.

   Persoon/lid met een beperking:

   • een persoon die door een ziekte of gebrek, inclusief chronisch psychische en psychosociale problemen, last heeft van aantoonbare problemen bij het uitvoeren van activiteiten op het gebied van:

    • °

     het voeren van het huishouden

    • °

     bij het normale gebruik van de woning

    • °

     bij het verplaatsen in en om de woning

    • °

     bij het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

    • °

     bij het ontmoeten van medemensen

   • Op basis van bovenstaande heeft deze persoon ook moeite met het aangaan van sociale verbanden. Het is voor deze persoon hierdoor onder andere niet mogelijk om mee te doen aan het reguliere sportaanbod. Behalve als het sportaanbod wordt aangepast, er extra begeleiding georganiseerd wordt en/of er nieuw sportaanbod ontwikkeld wordt.

  • d.

   Kader (technisch en bestuurlijk):

   • vrijwilliger die als trainer, bestuurder, scheidsrechter of anderszins een onmisbare omschreven taak uitvoert voor de vereniging op basis van een vrijwilligersovereenkomst.

  • e.

   Open inschrijving:

   • de mogelijkheid tot deelname aan de sportactiviteit door anderen dan de contributie betalende leden van de sportorganisatie die de sportactiviteit organiseert.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze deelverordening is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doelstelling

De doelstelling van deze deelverordening is:

 • het krijgen en behouden van zoveel mogelijk actieve, gezonde en veerkrachtige inwoners;

 • het gezicht geven aan sport als onderdeel van de speerpunten toerisme, recreatie en vrije tijd.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor concrete activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van sportbeoefening in de gemeente Tiel in verenigingsverband. Het gaat hierbij om activiteiten die:

  • a.

   het kennismaking met (een) sport bevorderen en/of;

  • b.

   de sportdeelname voor inwoners van de gemeente Tiel bevorderen en/of;

  • c.

   activiteiten voor leden met een beperking bevorderen en/of;

  • d.

   het ontwikkelen en scholen van het technisch of bestuurlijk kader bevorderen.

 • 2.

  Het college kan besluiten voor andere dan de hierboven vermelde activiteiten subsidie te verstrekken voor zover deze bijdragen aan het realiseren van het doel van de subsidie.

Artikel 5. Doelgroep

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kennen met inachtneming van het bepaalde in deze verordening subsidie uitsluitend toe aan een statutair in de gemeente Tiel gevestigde en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (omni)sportvereniging;

  • a.

   die de beoefening van sport in georganiseerd verband ten doel heeft en;

  • b.

   die minimaal 25 leden heeft die woonachtig zijn in de gemeente Tiel en;

  • c.

   die een regeling heeft getroffen op grond waarvan een contributie, c.q. een bijdrage wordt gevraagd aan de leden en;

  • d.

   die geen winstoogmerk heeft of betaald technisch/bestuurlijk kader die meer dan de door de belastingdienst bepaalde vrijwilligersvergoeding ontvangt.

Artikel 6. Kosten van een activiteit die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 4.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van salarissen, eten en drinken.

 • 3.

  Niet in aanmerking komen kosten die op grond van een andere regeling in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt:

 • a.

  voor eenmalige activiteiten gericht op het kennismaking met (een) sport en/of het bevorderen van de sportdeelname met een reeks activiteiten: 75% van de kosten tot een maximum van € 500 per jaar;

 • b.

  Voor eenmalige activiteiten en/of het bevorderen van de sportdeelname met een reeks activiteiten die worden georganiseerd samen met minimaal één partner uit de gemeenschap: 75% van de kosten tot een maximum van € 1000 per jaar

 • c.

  voor eenmalige activiteiten en/of het bevorderen van de sportdeelname met een reeks activiteiten gericht op mensen met een beperking: maximaal € 1500 per jaar.

 • d.

  Voor een eenmalige activiteit gericht op het versterken van het technisch of bestuurlijk kader € 250 per activiteit en maximaal € 750 per jaar.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9. Aanvraag

In aanvulling op artikel 6 van de ASV Tiel 2020 overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

 • a.

  een overzicht van het aantal leden op de datum van aanvraag;

 • b.

  een (beleids)stuk van de vereniging waaruit blijkt dat de vereniging een actief beleid voert om roken en drinken van alcohol onder jeugdleden te voorkomen.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

Op aanvragen om subsidie op grond van deze verordening is artikel 7, derde lid ASV Tiel 2020 van toepassing.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

Onder verwijzing naar artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de ASV Tiel 2020 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  Activiteiten onvoldoende bijdragen aan de subsidievoorwaarden of –criteria zoals bedoeld in deze verordening;

 • b.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • d.

  de activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

 • e.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd.

 • f.

  Als de vereniging geen actief beleid voert om het roken en drinken van alcohol onder jeugdleden te voorkomen.

Artikel 12. Subsidievaststelling en verantwoording

In afwijking van artikel 12, eerste lid, van de ASV Tiel 2020 wordt de subsidieontvanger gevraagd om uiterlijk zes weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een verantwoording bestaande uit een vermelding van de activiteit te delen via een openbaar medium waarbij de bijdrage van de gemeente Tiel aan de activiteit wordt benadrukt.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van één of meer artikelen of artikelleden van deze deelverordening afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die, wegens bijzondere omstandigheden, onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze deelverordening treedt in werking op 1 januari 2021

 • 2.

  De Deelverordening subsidies sport, gemeente Tiel en de Deelverordening activiteitensubsidie sport, gemeente Tiel worden ingetrokken 1 januari 2021.

 • 3.

  Op subsidies aangevraagd voor 1 januari 2021 blijven de deelverordening subsidies sport, gemeente Tiel en deelverordening activiteitensubsidie sport, gemeente Tiel van toepassing.

 • 4.

  Deze deelverordening wordt aangehaald als: Deelverordening Sport Tiel 2020.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 oktober 2020

De griffier,

L. de lange

de voorzitter,

ir. J. Beenakker