Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent mandaatverlening aan woningcorporaties voor de afgifte van huisvestingsvergunningen en ontvangst van aanvragen urgentieverklaring (Mandaatbesluit woningcorporaties Westland)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent mandaatverlening aan woningcorporaties voor de afgifte van huisvestingsvergunningen en ontvangst van aanvragen urgentieverklaring (Mandaatbesluit woningcorporaties Westland)
CiteertitelMandaatbesluit woningcorporaties Westland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 13 van de Huisvestingswet 2014
 2. artikel 14 van de Huisvestingswet 2014
 3. artikel 15 van de Huisvestingswet 2014
 4. artikel 17 van de Huisvestingswet 2014
 5. artikel 19 van de Huisvestingswet 2014
 6. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westland/625438/CVDR625438_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-202001-07-2020nieuwe regeling

22-09-2020

gmb-2020-274315

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent mandaatverlening aan woningcorporaties voor de afgifte van huisvestingsvergunningen en ontvangst van aanvragen urgentieverklaring (Mandaatbesluit woningcorporaties Westland)

Het college van burgemeester en wethouders van Westland,

 

gelet op de artikel 13, 14, 15, 17 en 19 van de Huisvestingswet 2014; en de artikelen 4:2 en 7:5 van Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening Westland 2019)

 

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Mandaatbesluit woningcorporaties Westland

Artikel I Mandatering verlening huisvestingsvergunning

 • 1.

  De aan het college van burgemeester en wethouders toekomende bevoegdheid om te beslissen op aanvragen voor een huisvestingsvergunning voor woonruimte op grond van artikel 2:1 en voor standplaatsen op grond van artikel 7:1 van de Huisvestingsverordening Westland 2019, alsmede het intrekken van een dergelijke vergunning, wordt gemandateerd aan de directeur-bestuurders van woningcorporaties, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet, die sociale huurwoningen exploiteren in de gemeente Westland, onder meer verenigd in de vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden gevestigd te Zoetermeer. De bevoegdheid houdt onder meer in de bevoegdheden uit hoofde van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Het mandaat om te beslissen op aanvragen voor een huisvestingsvergunning ingevolge het eerste lid omvat onder meer het verrichten van voorbereidingshandelingen om te kunnen beslissen op een aanvraag voor een huisvestingsvergunning, als ook het beslissen op de aanvraag zelf, het één en ander bedoeld in de Huisvestingsverordening Westland 2019.

 • 3.

  De directeur-bestuurders van woningcorporaties kunnen met betrekking tot de bevoegdheden in het eerste ondermandaat een machtiging verlenen aan onder hen ressorterende medewerkers.

Artikel II Mandatering urgentieverklaring

 • 1.

  De aan het college van burgemeester en wethouders toekomende bevoegdheid om aanvragen te ontvangen, te onderzoeken op volledigheid en door te zenden uit hoofde van artikel 4:2, derde lid, van de Huisvestingsverordening Westland wordt gemandateerd aan de directeur-bestuurders van woningcorporaties, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet, die sociale huurwoningen exploiteren in de gemeente Westland, onder meer verenigd in de vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden gevestigd te Zoetermeer.

 • 2.

  Het mandaat om de aanvraag te ontvangen, te onderzoeken op volledigheid en door te zenden omvat mede de bevoegdheid om een aanvraag buiten behandeling te stellen indien de aanvraag onvolledig is nadat eerst een termijn is gegeven om de gegevens alsnog te verstrekken, het één en ander overeenkomstig Afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  De directeur-bestuurders van woningcorporaties kunnen met betrekking tot de bevoegdheden in het eerste ondermandaat een machtiging verlenen aan onder hen ressorterende medewerkers.

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van datum vaststelling en met terugwerkende kracht tot 1 juli 2019.

Artikel IV Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit woningcorporaties Westland.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 september 2020

De burgemeester

De gemeentesecretaris