Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Notitie uitwegenbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNotitie uitwegenbeleid
CiteertitelNotitie Uitwegenbeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2014nieuwe beleidsregel

16-12-2013

Gemeenteblad, 15 januari 2014, nr. 1518

Tekst van de regeling

Intitulé

Notitie uitwegenbeleid

 

Inhoudsopgave

Inleiding

1.1 Aanleiding

1.2 Doelstelling

1.3 Leeswijzer

2 Beleid

2.1 Wettelijk kader

2.1.1. Wegenwet

2.2 A.P.V. gemeente Lochem

2.3 Bestemmingsplannen en FAB

2.4 Gemeentelijk beleid

2.5 De aanvraag tot aanleg uitweg

2.5.1 De aanvraag

2.5.2 De vergunningverlening

3 Toetsingsgronden

3.1 Melding

3.2 Bestemmingsplan

3.3 NML (Nota Mobiliteit Lochem)

3.4 APV

3.5 Procedure nieuwbouwwijken

3.6 Handhaving illegale inritten

3.7 Precedentwerking

4 Beschrijving categorieën uitwegen

4.1 Aanleg uitweg particulier bestaande en nieuwe situatie

4.2 Aanleg uitweg particulier FAB/ woningsplitsing

4.3 Aanleg uitweg bedrijf bestaande en nieuwe situatie

5 Uitvoering en onderhoud

5.1 Materiaal gebruik woninguitweg

5.2 Materiaal gebruik bedrijfsuitweg

5.3 Aannemers

5.4 Richtlijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden nabij bomen

5.5 Onderhoud

Bijlage 1 Kaart categorisering NML

Bijlage 2 Website informatie

Bijlage 3 Inventarisatieformulier

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het ontbreekt in de gemeente Lochem aan een eenduidig beleid op het gebied van uitwegen. Bij het verkrijgen van een uitwegvergunning wordt wel getoetst op beoordelingscriteria (vastgelegd in de APV). Er bestaat echter geen kader waarbinnen gehandeld en op teruggevallen kan worden.

Binnen de gemeente Lochem bestaat behoefte aan een beleid omtrent de toekenning van uitwegvergunningen. Het is belangrijk dat elke aanvraag op dezelfde wijze wordt behandeld.

1.2 Doelstelling

De doelstelling van deze beleidsnota is om een formeel kader te scheppen waarin de voorwaarden, de aansprakelijkheid en het beheer en onderhoud met betrekking tot het aanleggen, verplaatsen of veranderen van uitwegen zijn vastgelegd.

Belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • het waarborgen van de verkeersveiligheid en zorgen voor een herkenbare voorrangssituatie;

 • duidelijkheid en gelijkheid scheppen voor de inwoners van de gemeente Lochem.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staan de wettelijke kaders die voor uitwegen van toepassing zijn en wordt het beleid nader geformuleerd. In hoofdstuk 3 worden de toetsing van de melding uitgewerkt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed aan de categorieën uitwegen. Tot slot geeft hoofdstuk 5 weer hoe en ander uitgevoerd moet worden.

 

2 Beleid

2.1 Wettelijk kader

Met betrekking tot het betreden en de bruikbaarheid van de weg zijn er meerdere wettelijke regelingen van kracht. In dit hoofdstuk worden de regelingen die van toepassing zijn behandeld.

2.1.1. Wegenwet

Artikel 13, eerste lid:

De eigendom van wegen wordt, zolang en voor zover niet het tegendeel blijkt, vermoed te zijn bij de provincie, de gemeente of het waterschap, door welke of hetwelk de weg wordt onderhouden.

 

Artikel 15, eerste lid:

Het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbare lichaam die tot openbare weg heeft bestemd.

2.2 A.P.V. gemeente Lochem

Artikel 2.12 Maken of veranderen van een uitweg

 • 1.

  Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg:

 • a.

  indien degene die voornemens is een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg daarvan niet van tevoren melding heeft gedaan aan het college, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie;

 • b.

  indien het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden.

 • 2.

  Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg:

 • a.

  indien daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;

 • b.

  indien dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

 • c.

  indien het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;

 • d.

  indien er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

 • 3.

  De uitweg kan worden aangelegd indien het college niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de Gelderse wegenverordening.

2.3 Bestemmingsplannen en FAB

In de geactualiseerde bestemmingsplannen voor alle kernen binnen de gemeente Lochem staat niet specifiek iets opgenomen over uitwegen of parkeren in de voortuin. In de tekstuele uitleg hiervan is parkeren niet verboden. Ook dit biedt onvoldoende houvast bij specifieke vragen als parkeren in de voortuin en aantal uitwegen per perceel.

In het geactualiseerde bestemmingsplan Buitengebied is opgenomen dat het een bedrijf met een agrarische bestemming is toegestaan om twee uitwegen te hebben (een ‘schone’ en een ‘vuile’). Alle overige percelen is het toegestaan om één uitweg te hebben.

Voor het veranderen van functie van agrarische bedrijven is speciaal beleid geschreven, het FAB (beleidskader Functieverandering van vrijkomende Agrarische Bedrijven, 30 oktober 2008).

Deze verandering houdt bijna altijd het verruilen van bedrijfsschuren voor woningbouw in. De oude en de nieuwe woningen moeten het in principe doen met één, bestaande, uitweg. De eisen ten aanzien van uitwegen zijn opgenomen in het beleid hierover:

2.4 Gemeentelijk beleid

In september 2008 is de nota Mobiliteit Lochem (NML) vastgesteld door de raad. Hierin is een wensbeeld vastgelegd voor de categorisatie van de wegen. Aan deze categorisatie zijn een aantal randvoorwaarden gekoppeld, zoals snelheid, intensiteit maar ook het al dan niet toestaan van extra uitwegen. De bijbehorende kaart uit de NML is hierbij leidend. Voor de gebiedsontsluitingswegen A en B geldt dat een inrit/uitrit niet zondermeer is toegestaan. Voor de volledigheid is de kaart met categorisering wegen opgenomen in bijlage 1.

2.5 De aanvraag tot aanleg uitweg

De aanvraag tot aanleg van een uitweg kan worden onderverdeelt in drie fasen:

 • 1.

  De aanvraag

 • 2.

  De vergunningverlening

 • 3.

  De aanleg

2.5.1 De aanvraag

De melding moet schriftelijk worden ingediend en zijn gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit moet door gebruik te maken van het aanvraagformulier dat via de website van de gemeente Lochem te verkrijgen is, of te halen is aan de balie. Op dit formulier wordt ook een schets van de nieuwe situatie gevraagd en een foto van de bestaande situatie. De aanvraag wordt in behandeling genomen door een medewerker van de afdeling Openbare Werken.

2.5.2 De vergunningverlening

Een uitweg kan worden aangevraagd voor de volgende situaties:

 • Aanleg ten behoeve van particulieren;

 • Aanleg ten behoeve van bedrijf agrariërs;

 • Aanleg ten behoeve van FAB- woningsplitsing.

Er moet binnen 4 weken een besluit genomen worden over de melding. De aanvraag wordt getoetst aan de hand van uitgangspunten genoemd in deze notitie. Indien daaraan wordt voldaan wordt de uitwegvergunning verleend. De melder krijgt geen bericht. Aangezien het om een melding gaat wordt het toestaan van de uitweg niet gepubliceerd. Er kan ook ‘’akkoord mits’’ gegeven worden. De uitweg wordt dan toegestaan mits er aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Als een uitweg wordt verboden krijgt de melder hiervan binnen 4 weken bericht. De melder mag vervolgens binnen 6 weken na dagtekening bezwaar tegen de beslissing indienen bij het college van B&W. Hierop volgt de standaard bezwarenprocedure bij de Commissie Bezwaar en Beroep.

3 Toetsingsgronden

Om te bepalen of de gevraagde uitweg kan worden aangelegd worden er een aantal zaken getoetst. Dit wordt in een logische volgorde gedaan, zo heeft het bijvoorbeeld geen zin een melding te behandelen als de eigenaar van het perceel niet mede heeft ondertekent.

3.1 Melding

De eerste toets is of een aanvraag volledig is ingevuld, inclusief handtekeningen, situatieschets en foto. Via kadastrale informatie wordt bekeken wie de eigenaar van het perceel is waarop de uitweg is gepland. Deze eigenaar moet de melding (mede) ondertekend hebben. Verder wordt bekeken wie de eigenaar/beheerder van de openbare weg is waar de uitweg op uitkomt en wie dus bevoegd gezag is, de gemeente of de provincie.

3.2 Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen wordt feitelijk niks over parkeren in tuinen en uitwegen gezegd. Bij tweekappers en vrijstaande woningen is het toegestaan als er in de tuin en langs de gevel wordt geparkeerd op eigen terrein (en dan is er een uitweg nodig), en bij hoekwoningen ook als het perceel breed genoeg is. In de voortuin van rijwoningen voor de gevel is het niet gewenst dat er wordt geparkeerd uit oogpunt van beeldkwaliteit. Om dit laatste in het bestemmingsplan te verbieden vergt een zeer gedetailleerd bestemmingsplan. In geval van een tussenwoning wordt een uitweg niet toegestaan, het dichtstraten van de voortuin zelf is echter niet te verbieden. Op het moment dat er met trottoirbanden is gerommeld valt het onder aanleg illegale uitweg en is handhaving mogelijk en gewenst. Maar bestrating op gelijk niveau met de openbare weg is in feite iemands idee van tuininrichting. Formeel mag de laatste strek tegen de openbare weg niet gelegd worden, maar dat verhindert niet dat men op die manier zonder uitweg de tuin kan in –en uitrijden.

3.3 NML (Nota Mobiliteit Lochem)

Via de categorisatie-kaart wordt gekeken of de uitweg op een erftoegangsweg uitkomt (uitwegen toegestaan) of op een gebiedsontsluitingsweg (uitwegen niet toegestaan).

3.4 APV

De APV is de basis om te bepalen of een uitweg uit verkeersveiligheidsoverwegingen en uit esthetische overwegingen toegestaan is. In deze nota wordt het desbetreffende artikel specifiek ingevuld om alle onduidelijkheden weg te nemen.

Wordt het verkeer op de weg in gevaar gebracht?;

De verkeersveiligheid kan nadelig worden beïnvloed door een uitweg. Om de volgende redenen wordt een uitweg verboden:

 • De intensiteit op een bepaalde weg is zo hoog dat het verkeer (ernstig) wordt geremd of de doorstroming op de weg wordt beperkt omdat de weg gebruikt moet worden om de uitweg in/uit te manoeuvreren.

 • De uitweg wordt aangevraagd op een weg die gecategoriseerd is als gebiedsontsluitingsweg B (NML). NB gebiedsontsluitingsweg A zijn provinciale wegen;

 • De uitweg uitkomt op een kruispunt of binnen 5 m van het tangentpunt;

 • De uitweg uitkomt op een rotonde;

 • Vanuit de uitweg onvoldoende zicht is op het verkeer op de weg waarop het wordt aangesloten;

 • De uitweg binnen 5 m. uitkomt van een verkeersmaatregel zoals een chicane of wegversmalling;

Gaat de uitweg ten koste van een openbare parkeerplaats?;

Een uitweg wordt altijd geweigerd als:

 • Voor de aanleg van de uitweg er één of meerdere openbare parkeerplaatsen moeten worden opgeheven. Er worden geen openbare plaatsen opgeheven voor privé parkeerplaatsen. Hierop zijn 2 uitzondering:

 • door het toestaan van een uitweg kunnen er minstens 3 auto’s op eigen erf worden geparkeerd tegen het opheffen van één openbare parkeerplaats;

 • in de straat is voldoende parkeerruimte: hiervoor gelden de kencijfers van de CROW, publicatie 317.

Wordt het openbare groen aangetast?;

Een uitweg wordt niet toegestaan als deze schade aan de groenvoorziening oplevert van de gemeente Lochem als:

 • voor het bereiken van de parkeerplaats een groenstrook moet worden doorsneden (versnippering). Het ontwerp moet efficiënt en doelmatig beheer van groenvoorzieningen mogelijk maken. Dit ter beoordeling van de cluster Groen, afdeling Openbare Werken.

 • er bomen (zowel kapvergunningspichtig als niet) ten behoeve van een uitweg uit de gemeentelijke groenstrook moeten worden verwijderd. Dit geldt zowel voor bomen die ter plaatse van de uitweg staan als voor bomen die in verband met de zichtlijnen vanuit de uitweg in de weg zouden staan.

Zodra de aanleg van de uitweg is afgerond, dient de groenstrook naar behoren te worden afgewerkt. Dit in overleg met de Afdeling Openbare Werken, cluster groen.

Is er sprake van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en/of gaat de aanleg van deze tweede uitweg ten koste van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen?;.

De gemeente Lochem staat maar één uitweg per perceel toe.

De enige uitzondering hierop zijn onder voorwaarden (agrarische) bedrijven.

 • 1.

  Aanpassingen openbare ruimte

 • Aan het verplaatsen van straatmeubilair als een lichtmast of een straatkolk ten behoeve van de uitweg wordt alleen medewerking verleend als hiervoor een goede alternatieve locatie wordt gevonden. Dit is ter beoordeling aan de vakspecialist van de afdeling Openbare Werken. Alle kosten die voortkomen uit het verplaatsen van het straatmeubilair zijn voor rekening van de melder.

 • De uitweg mag niet worden uitgevoerd met gesloten verharding (asfalt en beton). Onderhoudswerkzaamheden aan kabels, leidingen en riool worden hierdoor zeer bemoeilijkt en dus onnodig duur. Ook halfverharding is niet toegestaan omdat deze verharding onherstelbaar is na grondwerkzaamheden.

 • De uitweg mag niet worden uitgevoerd als deze is gepland op een verzamelpunt van afvalcontainers en er binnen 70 m. van deze woningen geen alternatieve locatie beschikbaar.

 • In het buitengebied is het niet altijd zondermeer toegestaan om verharding aan te brengen. In die gevallen dient een aanlegvergunning te worden aangevraagd.

2.Noodzakelijkheid duiker

In het buitengebied of bij een bedrijventerreinen kan het voorkomen dat er een sloot aanwezig is op de geplande locatie voor de uitweg. In dat geval dient er een duiker te worden gelegd volgens de specificaties uit hoofdstuk 4. In sommige gevallen is hiervoor toestemming van het Waterschap Rijn en IJssel voor nodig. Dit dient degene die de melding maakt zelf na te gaan en indien noodzakelijk dient de melder ook zelf een vergunning aan te vragen via de internetsite www.wrij.nl/vergunningen. De kosten zijn voor rekening van de melder. De gemeente Lochem is overigens niet verantwoordelijk voor de eventuele vertraging die de vergunningafhandeling voor de uitweg hierdoor op kan lopen.

3.Veldbezoek

Bij twijfel over de verkeersveiligheid of andere zaken wordt een veldbezoek gebracht door een medewerker van Openbare Werken. Bevindingen hiervan worden genoteerd en genoemd in de afwijzing.

3.5 Procedure nieuwbouwwijken

Formeel moeten de uitwegen in een nieuwbouwplan ook worden gemeld.

Als de uitweg op een gemeentelijke weg uitkomt controleert de afdeling Openbare Werken de uitweg. Bij een provinciale weg moet er een uitwegvergunning bij de provincie Gelderland worden aangevraagd. De uitweg wordt tijdens het woonrijp maken uitgevoerd. Binnen de gemeente Lochem worden de meeste wijken door projectontwikkelaars gebouwd, zij zorgen voor de uitvoering en het verrekenen van de aanlegkosten.

3.6 Handhaving illegale inritten

Het komt voor dat er uitwegen worden aangelegd zonder toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders. Het is nodig hier op te handhaven. Dit kan op grond van de A.P.V., waarbij de volgende stappen worden ondernomen:

 • De eigenaar van het perceel schriftelijk inlichten dat het volgens de A.P.V. artikel 2.12 eerste lid is verboden om een uitweg te maken naar de weg;

 • De eigenaar kan binnen 6 weken na dagtekening alsnog een melding doen. Als de uitweg niet verboden wordt, wordt de oorspronkelijke procedure verder gevolgd.

 • Als de eigenaar binnen 6 weken na dagtekening geen melding doet moet alles binnen 2 weken weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht op kosten van de eigenaar.

 • Als de eigenaar de oorspronkelijke situatie niet hersteld doet de gemeente Lochem dit op kosten van de eigenaar.

3.7 Precedentwerking

Door de jaren heen zijn er uitwegen aangelegd die via de nu voorgestelde procedure niet zouden zijn toegestaan. Na vaststelling van deze beleidsnota kunnen deze uitwegen echter niet meer worden opgevoerd als precedent voor nieuwe meldingen.

4 Beschrijving categorieën uitwegen

 

In dit hoofdstuk worden alle categorieën uitwegen die we in de gemeente Lochem kennen op een rij gezet. Per categorie worden de bijzonderheden vermeld.

4.1 Aanleg uitweg particulier bestaande en nieuwe situatie

 

standaard

Opmerking

Aantal uitwegen

Maximaal 1 per woning.

 

Extra uitweg

Niet van toepassing

 

Breedte één uitweg

3,5 m

 

Breedte gecombineerde uitweg

5 m

 

Minimale opstelruimte auto

3 m breed en 5 m lang

 

Kosten aanleg uitweg

Voor rekening melder.

Voor keuze aannemer zie hoofdstuk 5.

Duiker

 

Indien van toepassing

Aanpassingen openbaar terrein tijdens werkzaamheden

Voor rekening melder

Aan het verwijderen van bomen wordt geen medewerking verleend.

4.2 Aanleg uitweg particulier FAB/ woningsplitsing

 

 

standaard

Opmerking

Aantal uitwegen

1 per perceel

Uitgaande van de oude perceelsgrenzen.

Extra uitweg

Extra uitweg alleen bij FAB en alleen onder voorwaarden mogelijk.

Alleen wanneer sprake is van verkeersonveiligheid. Melder dient dit te onderbouwen met een goed beargumenteerd rapport. Dit bevat minimaal de intensiteit op de aan te sluiten weg, de intensiteit en type verkeer op de gewraakte uitweg en zichtlengtes vanuit de uitweg.

Breedte één uitweg

3,5 m

Indien uitweg verplaatst wordt. Normaliter blijft men gebruik maken van bestaande uitweg.

Breedte gecombineerde uitweg

Niet van toepassing

 

Minimale opstelruimte auto

3 m breed en 5 m lang

 

Kosten aanleg uitweg

Voor rekening melder

Voor keuze aannemer zie hoofdstuk 5.

Duiker

 

Indien van toepassing

Aanpassingen openbaar terrein tijdens werkzaamheden

Voor rekening melder

Aan het verwijderen van bomen wordt geen medewerking verleend.

4.3 Aanleg uitweg bedrijf bestaande en nieuwe situatie

 

standaard

Opmerking

Aantal uitwegen

1 per perceel

1 extra uitweg onder voorwaarden mogelijk

Extra uitweg

1 extra uitweg per perceel

Bijzondere veehouderij, (pluim)veehouderij en gemengde bedrijven is het in verband met veeziekten toegestaan om één uitweg voor de woning en één uitweg voor het bedrijf te hebben.

Bedrijven bestaande uit een kantoor en een fabriek/productieruimte is het toegestaan om voor het kantoordeel en voor het productiedeel elk een aparte uitweg te hebben.

Bedrijven met een woning bij het bedrijf is het toegestaan om voor het woondeel en het bedrijvendeel elk een aparte uitweg te hebben.

Breedte één uitweg

5 m

 

Uitzondering maximale breedte

7 m

Alleen als er geen mogelijkheden zijn om op eigen terrein aanpassingen te doen kan een bedrijf onderbouwd met draaicirkels van gebruikt wagenpark een bredere uitweg aanvragen.

Minimale opstelruimte auto

3 m breed en 5 m lang

Indien sprake is van aparte uitweg voor woning

Minimale opstelruimte vrachtwagen

 

 

Kosten aanleg uitweg

Voor rekening melder

Voor keuze aannemer zie hoofdstuk 5.

Duiker

 

Indien van toepassing

Aanpassingen openbaar terrein tijdens werkzaamheden

Voor rekening melder

Aan het verwijderen van bomen wordt geen medewerking verleend.

5 Uitvoering en onderhoud

 

Voor de aanleg van uitwegen zijn de constructie en de maatvoering vastgelegd. Dit geeft een herkenbare uitwegconstructie. Het materiaalgebruik in woonwijken wordt echter zoveel mogelijk vrij gelaten. Zo wordt voorkomen dat het straatbeeld in de gemeente Lochem saai wordt, een nieuwbouwwijk kan zo een eigen sfeer neerzetten. Voor bedrijventerreinen wordt wel een standaard materiaalgebruik voorgeschreven.

5.1 Materiaal gebruik woninguitweg

De verharding van een woninguitweg dient te bestaan uit hele betonstenen KOMO gekeurd, 8 cm dik. De stenen moeten worden gelegd in keperverband. De verharding moet worden opgesloten door betonnen opsluitbanden (10 cm breed, 20 cm hoog en 100 cm lang).

5.2 Materiaal gebruik bedrijfsuitweg

De verharding van een bedrijfsuitweg dient te bestaan uit hele betonstenen KOMO gekeurd, 22 * 11 cm, 8 cm dik. De kleur dient dubbelrood te zijn met rode porfier in plaats van grind als toeslagmateriaal. De stenen moeten in keperverband worden gelegd en worden opgesloten door middel van betonbanden 13/15/25/100, waar mogelijk met bochtbanden met een minimale straal van 7 m (afhankelijk van de afstand van de erfgrens tot de rijbaan). De banden moeten worden gesteld in stampbeton en aan de buitenzijde worden voorzien van een verstevegingsdriehoek van 30 cm stampbeton.

Ander verhardingsmateriaal of een andere boogstraal kunnen goed beargumenteerd ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Openbare Werken worden voorgelegd.

5.3 Aannemers

De uitweg mag in eigen beheer worden aangelegd zolang daarvoor door de gemeente Lochem bevoegd geachte aannemers worden ingezet. De vergunninghouder moet minimaal 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden aan de toezichthouder van Openbare Werken melden wie de werkzaamheden gaan uitvoeren en wanneer dit gaat gebeuren. De toezichthouder is bereikbaar onder het algemene telefoonnummer van de gemeente Lochem: (0573) 289 222.

5.4 Richtlijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden nabij bomen

Ontwerpeisen

 

 

Boom 1e grootte

Boom 2e grootte

Boom 3e grootte

A

Boomhoogte in eindfase

>18m

10-18m

<10m

D

Stamdiameter (op 1,30m boven mv.)

80-100cm

40-60cm

20-30cm

E

Afstand minimaal tot obstakels

6m

4m

3m

H

Vrije boomspiegel t.o.v. bestrating

1,80 x 1,80m

1,20 x 1,20m

0,90 x 0,90m

 • 1.

  Vóór aanvang van het werk dienen bouwhekken aangebracht te worden, minstens ter grootte van de kroonprojectie, zo mogelijk daarbuiten. Werkzaamheden of opslag van materiaal/materieel zijn binnen de bouwhekken niet toegestaan.

 • 2.

  Er mogen onder geen beding takken en/of wortels verwijderd worden of gesnoeid worden aan de betreffende boom.

 • 3.

  Verdicht de grond nabij bomen volgens de richtlijnen in het bestek. Bij te grote verdichting kunnen de wortels niet in de grond doordringen en wordt de zuurstoftoevoer belemmerd.

 • 4.

  Plaats bij het toepassen van bronbemaling altijd een damwand rond de wortelkluit of voer het werk uit in de winter, wanneer de bomen veel minder vocht nodig hebben.

 • 5.

  Gooi nooit (vloei)stoffen zoals olie, cementwater, chemische stoffen, zuren, kalk, asfalt en beton vlak bij bomen.

 • 6.

  Werk met kranen en kiepauto’s en ander materieel altijd buiten de kroonprojectie van bomen.

 • 7.

  Handhaaf de bestaande maaiveldhoogtes binnen de kroonprojectie van de boom.

In uitzonderingsgevallen in overleg met de Gemeente Lochem, afd. Openbare werkencluster groen:

 • 8.

  Voer werkzaamheden binnen de kroonprojectie altijd handmatig uit: voorkom wortelbeschadiging.

 • 9.

  Neem oude verharding binnen de kroonprojectie altijd met de hand op; nooit machinaal.

 • 10.

  Vervang de grond bij bomen met de hand en vul altijd aan met bomengrond.

 • 11.

  Leg kabels en leidingen nooit dichter dan twee meter langs bomen. Is dit onmogelijk en moeten er toch wortels verwijderd worden, schakel dan altijd Gemeente Lochem, afd. Openbare werken in. Plaats bij voorkeur mantelbuizen.

 • 12.

  Rij nooit met zwaar materieel vlak langs bomen. Leg indien nodig (in overleg met Gemeente Lochem, afd. Openbare werken) rijplaten.

 • 13.

  Plaats bouw- en opslagketen en dixies nooit onder of dichtbij bomen.

5.5 Onderhoud

Het onderhoud van de betonbanden of inritblokken en de achterliggende verharding tot de erfgrens komt voor rekening van de gemeente Lochem, mits aangelegd als verreist en gebruikt als aangegeven door de melder. Alles op eigen terrein komt voor rekening van de melder.

Bij het herstraten of herinrichten van de openbare weg behoudt de gemeente Lochem zich het recht voor om het gebruikte materiaal voor de uitweg te wijzigen om alle uitwegen in de straat een zelfde vormgeving te geven. De kosten zijn voor rekening van de gemeente Lochem.

 

 

Bijlage 1 Kaart categorisering NML

 

Bijlage 3 Inventarisatieformulier

HULPVRAGEN

Deze vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of een aanvrager in aanmerking komt om een inrit/uitrit aan te leggen of te wijzigen.

 

Soort inrit/uitrit

 • 1.

  Is het een nieuwe inrit/uitrit? Ja Ga door naar vraag 5 Nee Ga door naar vraag 2

 

 • 2.

  Is het een tweede inrit/uitrit? Ja Ga door naar vraag 4 Nee Ga door naar vraag 3

 

 • 3.

  Wilt u uw inrit/uitrit opschuiven? Ja Ga door naar vraag 5

 

Toetsingsgronden

 • 4.

  Bent u particulier?

  Ja, dan is een tweede inrit/uitrit niet toegestaan.

Nee, voor (pluim)veehouders etc. is het toegestaan een tweede inrit/uitrit aan te leggen. Bedrijven bestaande uit een kantoor en een fabriek of een woning met bedrijf is het ook toegestaan om voor elk onderdeel een aparte inrit/uitrit te hebben met een maximum van twee inritten/uitritten per perceel. U kunt een melding doen. Vult u alstublieft het meldingsformulier in.

 • 5.

  Gaat dit ten koste van minimaal 1 bestaande openbare parkeerplaats?

Ja Ga door naar vraag 6

Nee Ga door naar vraag 7

 • 6.

  Ontstaan er minimaal 3 parkeerplaatsen op eigen terrein?

  Ja Ga door naar vraag 7

  Nee, dan is de inrit/uitrit niet mogelijk.

 •  

 • 7.

  Wordt het overige verkeer op de doorgaande weg door één van de 6 onderstaande punten in gevaar gebracht?

 • Het verkeer wordt geremd of de doorstroming op de weg wordt beperkt omdat de weg gebruikt moet worden als manoeuvreerruimte voor de inrit/uitrit.

 • De inrit/uitrit wordt aangevraagd op een weg die door de gemeente Lochem is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg B.

 • De inrit/uitrit komt uit op of binnen 5m. van een kruispunt uit.

 • De inrit/uitrit komt uit op een rotonde.

 • Vanuit de inrit/uitrit is onvoldoende zicht op het verkeer op de weg waarop wordt aangesloten.

 • De inrit/uitrit komt uit op of binnen 5m. van een verkeersmaatregel zoals een chicane of een wegversmalling.

Is het antwoord op 1 of meerdere vragen: Ja, dan de inrit/uitrit is niet mogelijk.

Is het antwoord op alle vragen Nee Ga door naar vraag 8

 • 8.

  Passeert u met de inrit/uitrit een sloot en is het daarmee noodzakelijk een duiker te leggen?

Ja Neem dan contact op met het Waterschap Rijn om na te gaan of u van hen een vergunning nodig heeft voor de aanleg van de duiker. Voeg óf de verklaring (indien u geen vergunning nodig heeft) óf de vergunning (indien u wel een vergunning nodig heeft) toe. Zonder één van deze documenten kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen.

Nee Ga door naar vraag 9

 • 9.

  Moeten er één of meerdere kapvergunning plichtige bomen worden gekapt?

Ja, dan is de inrit/uitrit niet mogelijk

Nee Ga door naar vraag 10

 • 10.

  Treedt er versnippering van de groenstrook op?

Ja, de gemeente beoordeelt de mate van doorsnijding en bepaald in hoeverre de inrit/uitrit mogelijk is.

Nee, de inrit/uitrit is in principe mogelijk. U kunt een melding doen. Vult u alstublieft het meldingsformulier in.