Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Aanwijsbesluit bij de verordening openbaar vaarwater 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit bij de verordening openbaar vaarwater 2020
CiteertitelAanwijsbesluit bij de Verordening openbaar vaarwater 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen%20%28Gr%29/645114/CVDR645114_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2021Art. 2

20-04-2021

gmb-2021-133215

152028-2021
22-10-202030-04-2021Nieuwe regeling

23-06-2020

gmb-2020-272435

249643-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit bij de verordening openbaar vaarwater 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

 

Gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 7 van de Verordening openbaar vaarwater 2020;

HEBBEN BESLOTEN:

 

Het Aanwijsbesluit bij de Verordening openbaar vaarwater 2020 vast te stellen.

Artikel 1 Begrippen

De begrippen van artikel 1 van de Verordening openbaar vaarwater 2020 (de Verordening) zijn van toepassing op deze regeling.

Artikel 2 Aanwijzing kanaalvakken niet-kwetsbare schepen

 • 1.

  In onderstaande kanaalvakken mag enkel met niet-kwetsbare schepen ligplaats ingenomen worden:

 • a.

  het Reitdiep tussen de Plantsoenbrug en de Herman Colleniusbrug aan beide zijden;

 • b.

  de zuidzijde van het Reitdiep tussen de Herman Colleniusbrug en spoorbrug, langs de voormalige laad- en loswal;

 • c.

  de zuidzijde van het Verbindingskanaal / hoek Winschoterdiep (Trompkade, tussen Trompbrug en Bontebrug);

 • d.

  de noordzijde van het Verbindingskanaal, direct ten oosten van de Trompbrug;

 • e.

  het Verbindingskanaal aan de zuidzijde tussen de Trompbrug en de Emmabrug en de Zuiderhaven tussen de Emmabrug en de Eelderbrug aan de zuidzijde;

 • f.

  de Zuiderhaven aan de zijde van de Praediniussingel;

 • g.

  het Hoendiep ten westen van de Westelijke Ringweg;

 • h.

  het Noord-Willemskanaal oostzijde, tussen de Van Iddekingebrug en de Van Ketwich Verschuurbrug;

 • i.

  het Noord-Willemskanaal westzijde, direct ten zuiden van de Van Ketwich Verschuurbrug;

 • j.

  de Noorderhaven;

 • k.

  U.T. Delfiahaven n.z., vanaf 200 meter tot 500 meter ten westen van de Jan Altinkbrug.

 • 2.

  Voor het in het vorige lid onder k bedoelde kanaalvak geldt dat:

  • a.

   enkel authentieke schepen daar mogen afmeren;

  • b.

   deze schepen dienen te voldoen aan de maatvoeringsbepalingen van het bestemmingsplan openbaar vaarwater 2019;

  • c.

   voor een periode van dertien weken mag worden afgemeerd, welke periode eenmalig kan worden verlengd met nog eens dertien weken;

  • d.

   de schippers lid dienen te zijn van de Stichting Schepencarrousel of van een daarmee vergelijkbare organisatie die zich ten doel heeft gesteld om het behoud van varend erfgoed te waarborgen;

  • e.

   toestemming dient te zijn verkregen van de daartoe aangewezen ambtenaren of hun vertegenwoordigers;

  • f.

   de stichting tot behoud van de Halmhaven Hoogkerk kan adviseren over de toelating van schepen;

  • g.

   er gebruik moet worden gemaakt van de aanwezige nutsvoorzieningen.

Artikel 3 Aanwijzing ligplaatsen bedrijfsschepen

Voor de navolgende plaatsen in het openbaar vaarwater kan krachtens artikel 10 van de Verordening een ontheffing voor een bedrijfsschip worden verleend:

 • a.

  één ligplaats in de Noorderhaven;

 • b.

  één ligplaats in het Verbindingskanaal, tussen de H.N. Werkmanbrug en Herebrug;

 • c.

  de Deense haven, de Zweedse haven en de Finse haven.

Artikel 4 Aanwijzing afmeerplaatsen recreatieschepen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders wijzen de navolgende gedeelten van het openbaar vaarwater aan als afmeerplaatsen voor recreatieschepen:

  • a.

   Zuiderhaven: Sluiskade alsmede Bij de Sluis: Eelderbrug tot Westerhavensluis

  • b.

   Hoge der A

  • c.

   jachthaven in de Oosterhaven

  • d.

   Eemskanaal, voor recreatieschepen die redelijkerwijs niet in jachthavens passen;

  • e.

   Jachthaven GMC - hoek Eemskanaal / Van Starkenborghkanaal

  • f.

   jachthaven Reitdiepshaven

  • g.

   Oude Winschoterdiep (Bontebrug alsmede Griffeweg-zuidzijde aan beide zijden van de brug - zie bijlage)

  • h.

   Oude Winschoterdiep (De Linie - zie bijlage)

  • i.

   Oosterhavenbrug (zuidkant onder brug - zie bijlage)

  • j.

   Reitdiep (aan het begin, ter hoogte van de Van Goghstraat)

  • k.

   Trompkade

  • l.

   Hoendiep noordzijde vanaf de Jan Altinkbrug tot 200 meter ten westen van laatstgenoemde brug.

 • 2.

  Op de onder a. en b. genoemde gedeelten van het openbaar vaarwater mogen van 1 april tot en met 31 oktober enkel recreatieschepen worden afgemeerd gedurende maximaal vijf aaneengesloten dagen.

 • 3.

  In de onder c., e. en f. genoemde havens geldt dat het afmeren van recreatieschepen aan de steiger alleen is toegestaan met toestemming van de jachthavenbeheerder.

 • 4.

  In de onder g t/m k genoemde gedeelten van het openbaar vaarwater mogen enkel na toestemming van de daartoe bevoegde ambtenaren van 1 april tot en met 31 oktober recreatieschepen worden afgemeerd met een maximale lengte van 7 meter en een maximale hoogte van 1 meter. De eigenaar van het schip moet ingeschreven staan in de gemeente Groningen.

Artikel 5 Aanwijzing afmeerplaatsen beroepsvaart

 • 1.

  Burgemeester en wethouders wijzen de volgende gedeelten van het openbaar vaarwater aan als afmeerplaatsen voor beroepsvaart:

  • a.

   Eemskanaal N.Z. van Oosterhavenbrug tot het Van Starkenborghkanaal;

  • b.

   Oosterhaven N.Z. Oosterkade vanaf jachthaven tot Oosterhavenbrug;

  • c.

   Deense haven, met dien verstande dat de onderdelen van de sleepbedrijven die bestaan uit opslag / bevoorradingsschepen welke niet van hun plek komen, als bedrijfsschip worden aangemerkt;

  • d.

   Hunzehaven.

 • 2.

  Het afmeren als bedoeld in het vorige lid mag op zijn hoogst voor een aaneengesloten periode van 26 weken. Deze termijn kan met ten hoogste 26 weken worden verlengd.

 • 3.

  Na ommekomst van de in het vorige lid gestelde uiterste termijn mag het desbetreffende schip gedurende tenminste 12 weken niet worden afgemeerd in het openbaar vaarwater van de gemeente Groningen.

 • 4.

  Van het bepaalde in de voorgaande leden kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen.

Artikel 6 Aanwijzing afmeerplaatsen passagiersschepen

Burgemeester en wethouders wijzen de navolgende gedeelten van het openbaar vaarwater aan als afmeerplaatsen voor passagiersschepen:

 • a.

  Oosterhaven Z.Z. het hele jaar, waarvan exclusief voor zowel door motorpassagiersschepen als zeilende passagiersschepen de periode van 1 oktober tot 1 april;

 • b.

  Hoge der A exclusief voor zeilende passagiersschepen voor de periode van 1 oktober tot 1 april;

 • c.

  Zuiderhaven, exclusief voor zeilende passagiersschepen voor de periode van 1 oktober tot 1 april.

Artikel 7 Aanwijzing strafhaven

 • 1.

  Burgemeester en wethouders wijzen de gemeentelijke steiger in de Zweedse haven N.Z. aan als locatie waar uitsluitend schepen afgemeerd mogen worden die met toepassing van bestuursdwang elders zijn verwijderd (strafhaven).

 • 2.

  De hier gelegen schepen mogen niet bewoond zijn of anderszins gebruikt worden.

Artikel 8 Aanwijzing afmeer- en opstapplaatsen open rondvaartboten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders wijzen de Oosterhaven zuidzijde ten westen van de Oosterhavenbrug aan als ligplaats voor open rondvaartboten, uitsluitend van 15 april tot 1 november.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders wijzen de volgende locaties aan als algemeen toegankelijke opstapplaats voor open rondvaartboten:

  • a.

   het zuidoostelijke deel van de Winschoterkade grenzend aan de Oosterhaven, bij de zogenaamde ‘blauwe bank’;

  • b.

   de hoek Kleine der Aa en de Reitemakersrijge aan het verlaagde houten deel van de kade;

  • c.

   aan de Stationsweg tot 30 meter ten westen van de H.N. Werkmanbrug;

  • d.

   aan de Turfsingel de steiger tussen de woonschepen 1004 en 1006.

 • 3.

  De open rondvaartboten mogen maximaal een half uur per keer afmeren op de locaties als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 9 Reguliere openingstijden van de bruggen

Gedurende onderstaande tijdvakken worden de bruggen bediend:

 

Winterseizoen (van 1 oktober tot 1 mei):

maandag tot en met zaterdag van 09.30 tot 15.30 u.

 

Zomerseizoen (van 1 mei tot 1 oktober):

maandag tot en met vrijdag

 • -

  van 09.30 tot 15.30 u.

 • -

  van 18.00 tot 19.30 u.

zaterdag tot en met zondag

 • -

  van 09.00 tot 12.00 u.

 • -

  van 13.00 tot 16.00 u.

 • -

  van 17.30 tot 19.00 u.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip worden de Nadere Regels bij de Verordening openbaar vaarwater, zoals vastgesteld in de collegevergadering van 30 juni 2009, vervallen verklaard.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Aanwijsbesluit bij de Verordening openbaar vaarwater 2020”.

 

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 23 juni 2020,

de burgemeester,

KoenSchuiling

de secretaris,

ChristienBronda