Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Aanwijzingsbesluit verbod hinderlijk drankgebruik (alcoholverbod)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod hinderlijk drankgebruik (alcoholverbod)
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod hinderlijk drankgebruik (alcoholverbod)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2020nieuwe regeling

22-09-2020

gmb-2020-270469

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod hinderlijk drankgebruik (alcoholverbod)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal,

gelet op artikel 2:48, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Reimerswaal 2020;

overwegende dat,

• het gebruik van alcohol in de openbare ruimte in bepaalde gebieden in de gemeente overlast veroorzaakt dan wel overlast versterkt;

• de overlast onder andere bestaat uit het hinderlijk aanwezig zijn, baldadigheid, luidruchtigheid, geluidsoverlast, het plegen van vernielingen en het verontreinigen van de omgeving;

• het ter voorkoming van overlast en verstoring van de openbare orde en ter bescherming van het woon- en leefklimaat wenselijk is gebieden aan te wijzen waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden is op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes, glaswerk en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

• op basis van advies van politie Zeeland-West-Brabant gebieden zijn aangewezen waar preventief kan worden opgetreden tegen het gebruik van alcohol op een openbare plaats;

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit verbod hinderlijk drankgebruik (alcoholverbod)

 

 

 

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

• bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

• openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties;

• directe nabijheid: een straal van 50 meter rondom een bepaalde locatie.

 

Artikel 2 Gebieden waar het verbod geldt

1. De hiernavolgende gebieden worden aangewezen als gebied waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes, glaswerk en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, van de APV Reimerswaal 2020:

 

• de bebouwde kommen van Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Oostdijk, Rilland, Waarde en Yerseke inclusief de buurtschappen Bath, Gawege, Middenhof, Roelshoek, Stationsbuurt, Vlake en Völckerdorp;

• de stranden, strandopgangen, aanliggende parkeerterreinen en dijken gelegen aan Westerschelde en Oosterschelde en de directe nabijheid daarvan.

2. Het verbod is niet van toepassing op een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet alsook een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verbod hinderlijk drankgebruik (alcoholverbod).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de publicatie ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 september 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal,