Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het parkeren van grote voertuigen met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het parkeren van grote voertuigen met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte
CiteertitelAanwijsbesluit grote voertuigen Tiel 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijsbesluit van 10 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tiel/635844/CVDR635844_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2020nieuwe regeling

22-09-2020

gmb-2020-264804

Regelgevingregister 2020, nr. 1.20

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het parkeren van grote voertuigen met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte

Burgemeester en wethouders van de gemeente T I E L;

 

Overwegende dat:

 • artikel 5:8 eerste en tweede lid van de APV ons de bevoegdheid geeft om wegen aan te wijzen waar het verboden is om grote voertuigen te parkeren waar dat schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente of buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte;

 • op 20 januari 2010 alle gemeentelijke wegen in Tiel zijn aangewezen, met uitzondering van de wegen van de bedrijventerreinen Kellen en Medel ten noorden van Rijksweg A15, de Latensteinse Middenweg, de Latensteinse Rondweg en de vrachtwagenparkeerplaats aan de Papesteeg;

 • gebleken is dat op deze plaatsen regelmatig grote voertuigen over een langere aaneengesloten periode onbeheerd geparkeerd staan of achtergelaten worden;

 • dit negatieve gevolgen heeft voor het uiterlijk aanzien van de gemeente en ten koste gaat van de beschikbare parkeerruimte;

Gelet op artikel 5:8, eerste lid, onder a en artikel 5:8, tweede lid van de APV

 

B E S L U I T E N:

 • I.

  alle wegen in de gemeente Tiel aan te wijzen, met uitzondering van de wegen die zijn aangeduid op de bij dit besluit behorende bijlage gedurende een onafgebroken periode van maximaal 21 dagen (te rekenen vanaf het moment dat het voertuig op één van deze wegen is of wordt geparkeerd);

 • II.

  in te trekken het aanwijsbesluit van 10 januari 2010;

 • III.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 november 2020.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 22 september 2020.

de secretaris,

C. Rijnberg

de burgemeester

ir. J. Beenakker

Bent u het niet eens met ons besluit?

 

Neem dan contact met ons op. Dan leggen we het besluit uit. Bent u het na onze uitleg nog steeds niet met het besluit eens? Dan kunt u bezwaar maken.

 

Hoe maakt u bezwaar?

 

U maakt bezwaar met een brief. Zet in de brief:

 

 • uw naam en adres

 • de datum

 • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent

 • waarom u het niet eens bent met het besluit

 • uw handtekening

Stuur uw bezwaar naar:

Burgemeester en wethouders gemeente Tiel

T.a.v. Juridische Zaken

Postbus 6325

4000 HH Tiel

 

Zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit moet uw bezwaar bij ons binnen zijn.

Bijlage 1 behorend bij het aanwijsbesluit grote voertuigen 2020 Tiel 2020

Bedrijventerreinen Kellen en Medel

Latensteinse Rondweg en Latensteinse Middenweg

 

Vrachtwagenparkeerplaats Papesteeg